De Belgische standaard

1177 0
22 oktober 1915
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 22 Oktober. De Belgische standaard. Geraadpleegd op 21 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/w66930pw85/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Door TaaJ en Vol* • DAQBLAD Poor God en Haard en I>and ^ ÀùoanM»enU»rtJ* vocr 50 nu*K»r« {» ««a*4«»j btj voonUk*UUaft » Vaor de fco-Jdeten : 11,50 It. Wor ûo atet-eoldaUa - in 't 1**4 «.60 fr. j kittti 't la«* : ».00 tr. terfita meer exeasplaren tu tlk nummer worden g«w*«cd, word* de abonnement»- BMtaordar : 1LDEPON8 PMKTERS. 7MH opttilWM : X. S. BXLPAOtK, L. DUTKS&B, V. VA* e*AlEBB***, B. VAN D«B ftOHELDXN, Jtrol FIUHAJCET Voor aile mededeelingets zich vrenden tôt î] î Villa MA GOQUILLE, Zeedijk DE F ANNE ! Aankondigiogen : o.aj Ir. de regel, — Rekl&men î 0.40 fr. d regel ■ Vluchtelingen l | inlasecàingen van s regel#, 0.50 ir. YZERDAGEN 't Is een jaar ommegewenteld sedert de bloedige Y?.erslag begon ; 't zal bin-nen twee, drie dagen een jaar geleden zijn dat in de doorzopte poldergronden, in de kleiachtige velden en in de drassi-ge meerschen van Veurne-Ambacht, ringsom in een bocht, het Duitsche we-reldleger ten eeuwigen dage zijn graf vond. Een jaar verloopen, een klein volk stond nog rechte, fier en schoon, na dagen vechtens, verminkt, vaneen gerukt ; maar samenopgaand in glorie uit de bloedige slijk velden waar zijn wankelende beenen in blijven steken hadden, vastge-vezen aan den grond ; opgaande naar de hoogte van zijn viijheid, onachennelijk eu oaaantastbaar in de vruchtbaarheid en de kraeht van zijn eigen bloed. Yzerdagen van October i We schrij-ven de woorden dat de penne prent in 't papier van den trots die duwt op ons hand, wijl dansend, dàar voor ons, de vizioenen opdoemen die we mee beleef-den in den angst en denschrik, in 'tvuur en 't bloed, in de glorie van ons leger. We zouden 't willen beitelen en kap-peri in arduinen bladen, het Yzerepos : verwachtingsdagen, doodendansdagen, dagen van schitterende heerlijkheid en roem. Beitelen : die voortgejaagde, voort-gedrevene ellende, die vluchtendc smart, dit strompélend leed, dit geschrei en fehuil, die stomme moedeloosheid in iep-staande oogei», maar 00k dien on-dergrond daar, van mgetoomde, van ge-breidelde razernij, van woede en haat, die foltering omdat men onmacbtig was tegen de ruwe overmacht ; beitelen dien ai'tocht, — het lijden, onnoemelijk 1 Beitelen : dat bloote veld, waar de grond davert van de eendelijke kanon-slagen eenbaarlijk door, alsof 't donder-de op honderde plaatsen te gelijk;waar-over de lange dagen drukken, en nachten donkeren met weenende sterren en bran-dende horizonten ; waar jongens staan te vechten, bleek, met glariënde oogen, verschroeide keien,leeg-nijpende magen, verkleunde vingers op gloeiende gewe-ren, dagen en nachten, en nachten en da-gèn dooreen, vechtend i a 't zweet en 't slijk en het bloed, druipend van 't bloed, biocd zweetend uit hunne verbuischte, uitgeputte, kapotte lijven, maar die rechte blijven, hoog in den wereldbrand, als helden, als reuzen ontzagwekkend-groot -7- titanen-beheerschers van den Dood ! Beitelen : die jongens alzôo, in die bloote vlakte met een aflijning van een stricmenden hemelbrand en waarover de wu .îzweepen gieren van gekerm, getier en gekreun t'allenkante. Beitelen dan eindelijk : de verrijzenis rijzende met den glans der najaarszonne over 'a verdoemd landschap, een trillen-de watervlakte, waar lijken te schom-meien liggen en botsen tegen afgeknotte boomstammen en doorschoten muren, | wijl kalm, in de zalige overtuiging dat het wonder van bet ras is gebeurd, een piot te leunen staat op zijn gebroken ge-weer met vlak op z'n wezen de belichting cer zegezonne. Yzerdagen van Octobsr, we beitelen u hier alzôo, met de penne, en we groeten onze jongens ! * * * Ze kwamen toe van Antwerpen, met 140 kilometers in de beenen. Ze kwamen per benden afzakkend naar Nieuwpoort langs de banen van Oestende en St-Joris ; afzakkend naar Diksmuide langs de heirbaan van Thourout. Ze kwamen, bij benden, alleen, twee drie elkander ondersteunend, schragend, dragend. Ze hadden niets meer bij hen tefi?rij hun geweer en een keihard be-schuit. Ze kloegen zoo pijnlijk van 't t zeer in hun voeten,—ovet wekw. hadden • ze nog de schoenen uitgedaan — en 't f verhaKkeld vleesch lag vastgesmeierd - in 't bloed aan de zolen. Ze sliepen waar j ze plaats vonden of stonden. De geweren ! stonden in rotten; op de verroeste bajon-netten vlekten donkere gestelte bloed-vlekken. Midden den dag, in den huive-renden avond,strekten de jongens,de een na den andere, doodmoe, afgemat, t'enden, zich uit op den natten grond, op de harde steenen,'t hoofd op den ransel, te slapen. Ze rilden van koorts en koude in hun slaap en hun binnenste brandde van den dorst. Ze trokken, na een pooze rust, naar Veurne en iangs zee weg om uit te rus-ten, ver in Frankrijk, zoo ze meenden. Ze gerochten nooit uit 't land. Ze vie-len in slaap in de deemsterende velden rond Diksmuide oi langs de zee met de duinen als hoofdkussen, en 't aankomen-de tij spoelde hen over de beenen. En altijd duarde de aftocht aan.Prop-geladen treinen en trams met soldaten boven de wagonkappen, soldaten op de locomotieven, op de tender en langs de buitenste verbindingsbanken. Een leger zohder leven had men ge-meend, op en af. Maar daar stak nog leven te over in, en kracbt bij de voere. — « We zou'n wel winnen, maar die vsrvioekte Duitschers, ze rijzen uit den grond, 't helpt niet met ze dood te schie-ten ! » Ze dierven vloeken om die overmacht, binst hun vuisten sloten, hun lippen opeen persten, hun oogen vreemd flik-kerden.'n Uitgeput leger ? Nooit had er zooveel ïevenskracht, zooveel energie in gehuisd. Ze zouden nu nog kunnen sterven voor 't laatste, want hun nood was electriseering. * • » 13 October. Het Koninklijk dagorder: « Wie wijkt is een verrader ». 't Stond Igeschreven op een kwartobladje met de schrijfmachien en 't werd uitgeplakt op muren en vensterblinden. Ze stonden die " affiche " te lezen, 'n troepje t'hoope. | « Jusqu'ici vous étiez isolés dans cette | lutte immense. Vous vous trouvez main-: tenant aux côtés des vaillantes armées françaises et anglaises... et considérez ■ comme traître à la Patrie celui gui pro-t noncera le mot de retraite ». j ALBERT. 't Moest een het vertalen. 't Gaf, als j 'n schok. Verraders als ze weken. Ze wilden geen verrajers zijn. Ze buischten ' m^'î" hun vuisten op de poort waar 't be-s ric'bt aangeplakt stond. I — « Stand houden ! We kunnen 't al-; leene I » En ze deden 't. V Ze hadden amper hun tesschen vol kardoezen. Achterwaarts donderden hun kleine kanonjes, slag om slinger, ver-woed, van aan Groenendijk tôt boven Diksmuide. Ze keken verwonderd op als ze 't hoorden, zij dachten de dingskens versleten, maar nooit werkten ze beter. Ze lagen aonder eten, zonder drinken in de mooziçe loopgrachten met den bib-ber op 't lijf. Maar ze voelden hen al in-eens sterk om bergen te verzetten. Ont-bering, ellende, honger, dorst, uitput-ting, 't was al vergeten, plotseling. Hoeveel waren ze ? Nauwelijks 48,000 man. Hoeveel kwamen tegen hen opge-rukt ? Honderd duizend, twee honderd duizend man.Ze peisden, maar ze...ver-roerden niet. Stand houden of sterven ! 't Geweld kwam op als een storm. 17 Oktober. 't Buischt en 't klettert op heel het front. De grond zuilt omhoo-ge. Ze zitten te wachten. 18 Oktober. De vloed golft op Diksmuide. Ze verliezen Keyem maar be-stormen het dorp en heroveren het. De vloed golft op Mannekensvere en over-spoelt bel dorp. 19 Oktober. De vloed golft op Nieuw- ; poort langs Lombartzyde en den Bam* ' burg; ze verroeren niet, blijven pal ; ze | werken met handen en voeten die men-schenbare weg. De bare golft over Keyem en Beerst ; ze verroeren niet te Keyem, ze staan er vast gevezen in den grond ; ze verliezen Beerst, maar ze werken hen weerom op en in den avond heroveren zij Beerst met Vladsloo erbij. Nacht van 19 totao.De duitsche vloed beukt en ramt, beukt en ramt op-nieuw, ze liggen als verplet onder de overmacht. De Duitschers rijzen uit den grond ! Ze verliezen Beerst en Keyem, maar ze houden stand honderd meters verder als leeuwen. 20 Oktober. Nieuwpoort wordt be-stormd. Ze verroeren niet te Lombart-zijde, ze wijken uit den Bamburg.'t Mag niet. In 'n haal en 'n opsnak ze heroveren den Bamburg. De duitsche vloed beukt, zwelt in macht, ze moeten wijken uit den Bamburg. Ze doen het voetje voor voetje en... houden stand honderd meters verder als... Leeuwen. Ze blijven pal op heel de Unie van den Yzer. Nacht van ao tôt 21 Oktober. Diksmuide wordt bestonnd, — afgeweerd. 21 Oktober. Nieuwpoort wordt be-stormd, — afgeweerd. Diksmuide wùrdt bestormd, — afgeweerd. Schoor-bakke wordt bestormd, ze moeten wijken. Hoog is de nood, de Yzer is in gevaar. 't Mag niet, wie wijkt is een verrader, ze willen geen verraders zijn 1 Ze hebben in geen twee dagen meer geëten of gedronken ; ze vechten sedert vijf dagen en vijf nachten ; maar 't mag niet I Ze stormen ten aan val met de lut-tele mannen die overblijven, de Duit-| schers worden in den Yzer gesmeten, er over. Het front blijtt onaangetast. Een asemtje van drie uren nachtwake. 22*23 Oktober. De grijze kozakken wemelen voor Tervaete-Schoorbakke.Ze moeten wijken, ze herpakken zich, ze wijken weer, ze winnen opnieuw : een bloedig wisselspel van menschenlijven in hijgende strooming midden gedonder en geknal, midden brand en bloed. Den nacht door en den volgenden dag, aanval op aanval. Ze onderstaan ailes even als de duinen 't geweld van de zee, ze voelen dat ze wankelen, maar 't gaat voorbij. Ze houdeu stand al wankelen. De duitsche vloed beukt van Nieuwpoort tôt Diksmuide, ze vechten vôor en op den spoorwegbarm van Nieuwpoort naar Pervyse ; ze verliezen Schoorbakke, maar heroveren het dooreen zijdeling-schen aanval op Oud Stuyvekenskerkç. aile krachten zitten in den doodendans. Ze zijn nog met 35 000 man en krijgen 150.000 Duitschers op den rug. Een batterij posi:ert zicht in 't bloote veld, geeft ai wat^ze geven kan op 800 meters van den vijand, ondersteunt Ter-vaete. 'tRegent duitsche obussen om end om. Paarden en mannen worden doodgeslagen, de kanonnen vliegen de lucht in. Wat geeft het, 't gevaar is af-weerd ! De aanval golft immer tegen hun stel-lingen, aan bukt en ramt. In den nacht worden zes en twintig aanvalbaren noord- en zuidwaarts tegen Diksmuide gesmeten. Ze golven te pletter op onze bajonnettenl Nieuwpoort wordt tienmaal bestormd den volgenden dag, de stad bÛjft pal. Ze vechten twee dagen aan éen stuK voor Ramscapelle — 't bezwijkt op 26 Oktober... Er is een bres... « * * — Zal 't gaan ? — Niet al pijpen smooren I » Hij heet Ch. Louis Cogge, man van de j wateringen en waterratte van Veurne. ! De nood was het boogst op 25 Oktober en Cogge werd al ineens voor de schrik-kelijke verantwoordelijkheid gesteld het belgisch leger te redden. 't Stond te aarzelen tegen de overmacht. Menschen die als zot waren ge-worden onder al dit geweld van bommen en granaten, kogels en bajonnetten, met i . een bloedstroom striemend voor hun oogen gedurende acht dagen en zooveel nacbten. En Cogge beredderde het opperste heilin drie dagen tijds. De vlakte tus-schen den Yzer en den ijzerwegbarm < van aan Nieuwpoort tôt Diksmuide ! moest onder gestoken worden om de | Duitschers te verzuipen lijk ratten. Hij deed afdammen en doorbreken, duikers stoppen en sluizen open zetten. Hij werkte en deed werken op 25 Oktober bij 't Sluishof aan de Koolhofvaart. Op 26 Oktober bij Eggewaertscapelle en Lampemisse, Oostkerke en Caeskerke voor 't stoppsn van 't bertegat en 'treid-vliet en den Grooten Beverdijk. Hij wrocht te Scheewege, Rosdamme en Avecapelle en Boitshoucke, bij den Benepenvaart en stopte het Ramscapel-leleed en den kleinen duiker. De Duitschers boorden toen juist die bresse om 't dorp te overrompelen. 's Namiddags spoeterde hij naar Nieuwpoort, deed de sasdeuren lossprin-gen ; kwam er 's anderendaags weer om de werking van 't water te regelen, en moet twee uren plat op de arduinen pla-ten roerloos liggen omde wille dat de Duitschers de sassen en den omtrek met bommen begoten. Een dag nadien verzopen de Duitschers in den Yzer vloed : « Het wonder van den Yzerslag ». * * « Yzerdagen van Oktober 1 Wat ze geweest zijn, vraag het onze jongens, ze zullen 't u zeggen in al hun sublieraen eenvoud, want ze willen 'tniet geweten hebben dat ze helden waren toen en nu nog helden zijn. Wat ze beteekenden ? Vraag het Frankrijtf en Engeland, die gevrijwaard bieven door het saciificie van een hoopje Belgen, Vraag het Duitschland dat zijn plan-nen van grootheid, van heerschzucht, vanwaanzin zagversmoren in 't Yzer-water.Vraag het de wereld die gespaard bleef van despotism met al zijn kwalen. En vraag net ons zelf, ons die vrij bieven, zonder blaam, zonder smet, in hooge glorie, in levend bestaan dat du-ren zal ? Y zerdagen van Oktober ? De Zonne van een volk I De verrijzenisse uit het bloed I MIJNHEER HYMANS Minister te Londen LOGENSTRAFFING. Sinds enkele maanden wordt er ean ge-schisven 0! getijpte redevoering verspreid in het leger, in llolland, in Engeland, ja zelfs in Spanje en Portugal. Die redevoering dr&agt voor titel : < La vérité sur la capitulation d'Anvers », en zou uitgesproken z\jn door M. Hymans, den Belgi-schen minister te Londen. Daariu wordt de overgave der stad Antwerpen op een vaJsche wflze voorgcsteld. De heeren Franck, Rijck-mans en De Vos worden als landverraders bestempeld. De redevoering besluit: « L'ère du flansin-gactisme estfiui ! » De heer Hyuaans heeit nooit deze redevoering uitgesproken. Hij heeft ze stelselmatig verlooehend, in verscheidene landen, niets helpt. Het vud geschritt wordt meer en meer verspreid, vindt meer en meer ingang en doet, jammer genoeg ! meer en meer kwaad. Om aan de lezers te laten gelooven dat werkelijk deze redevoering gehouden werd, melden de verspreiders op hun vlugschrift dat deze redevoering verscheen in cDe Tijd» van Holland en in « La Métropole ». Welnu NOOIT werd ze door deze bladen uitgegeven, ik besocht zelf het bureel van « La Métropole » om mij er persoonlijk van te overtuigen en nam inlichtingen in Holland.'t Is een vaderlandsche plicht het hatelijk stuk te logenstr&ffen en te verbranden. Dr Vandeperre. YOOR ONZE SOLDATEN EEN KESSTQESOHENS Tweede inachrijvingslij st Overdracht Frr 2014.00 E. H. Dejoughe, pasttr, Houthem 20.00 E. H. Vandenbussche, ouderpasfor, Houthem 15.00 Naamloos, Houthem 5.00 Gebroeders Saelens, Houthem 6.00 Heer Burgemeester, Crombeke 6,00 Haer Gamuâatesïcrttaris, Crombeke 10.00 H. Hiiaire Van Dromme, Crombeke 0.50 H. R. Berquin, goudsmtd, Dt Panne, (Nieuwpoort) 20.00 H. Reniers Jozeî, De Panne 2,00 Naamloos, De Panne, 1* gift 10.00 E, fi, Zusters Anaunciaten, Veurne 2.00 E. P. Van Bdverea, aaim. 25.00 Fr 2.133.60 De Krijgsïerriclitiiigeii iï Seriiê Het nieUws komt tue met paKken uit Athe-nen, Boekarest, Petrograd, Londen en elders en in dieu siroom nieuws wor Jt het belang-rijkste uit net uog verloren, te weten, hoc 't eigeahjkophetServischtuoneéisiaaUEr wordt geseiud dat Buigarije in t>p8iànd komt, dat Roemenie gereed is 01a in te grijpen, dat Italie zal tusschenkomen, dat Kusland zal bijspringen, dat de bondgenooten miaschien Slroumi^a, ecne bulgaarcche stad, ingeno-mea iiebben, dat het aeu Turken wel man-gelt aan munities, dat de Duitschers schrik-kelijke vetliezttn leiien en iijden en honderd andere meer. We kunnen het maar betreuren dat de waarheid talzoo versnioord wordt in dezen kolk van schijnnieuws. Waarom mag het leger met ingelicht z\\n zooais het be-hoort ? Heeft men met reeds genoeg ontgoo-ohelmgeD te boeken g A ad? Eu de waarheid aiieen, biijft. De waarheid is dat Servie ernstig bedreigd is. Het is de Servische 1 aiie geeu oaeer aan» doen het t ; zeggen. Dit volk heeit getoond een der heldhaftigste te zijn ter wereld, maar ; heldhaftigheid is iets menschelijks, dus on-staûdvasiig. Servie moet doelin&tig geholpen worden. Waarom ? omdat rond Servie heel 1 de spiiie van den oorlog draait. Deze huip werd tûegezegd, maar is te laat gekomeu. De Bulgares hebben den spoorweg Nisch-Uskub te Vranja^gecoupeerd. De bevoorra-ding van 't Servisch leger is dus te niet ge-daan. Doch alhoewelde toestand ernstig is, moet niet gewanho^pt worden. Zoolang de aansluiting der beide leger s niet is bewerk-stellhd moet gehoopt worden. Rusland zal troepen zenden ta Italie zal de kust biok-keôren. 't Is niet genoeg met de intentie. We zouden moeten kunnen schrijven. Rusland zeriçlt troepen, Italie blokkeert en,:, zendt troepe», anders wordt de dipiomatieke flater in den Balkan een militaire wantoestand. OP T OOSTELIJK FRONT Prachtig werken de Russeu op jde Styr-rivier waar de Duitsch-Oostenrijkschelegers in wanorde op de vlucht gedreven werden. Het heeft er allen schija van dat hier de doorbreking van het Duitsch front wordt be-oogd. In hoever het iukken kan, is niet te reggen, doch alleen door hdt feit dat deze Russische bedrijvigheid zich het doorwe-gendst doet gevoelen in de streek van Lem-berg duidt erop dat hier wel mogelijk .een operatie van giootenomvang mag worden in-gezien. Velea zullen meenen dat Lemberg te ver afligt, 't zij 9o kilometer. Doch wie zich nog het Duitsch offensiet tegen de Russen ge-heugt waarbij dageigksche afstanden van 40 kilometer de middelmaat waren, zal beken-nsn, nu dat de keering schijnt ten guaste der Russen te verhopen, dat het Russisch optre-den mogelijk wel een vorrodragende «trekking heeft. IM DEM BALKAN Italie heeft den oorlog verklaard aan Bul« garije. Het schijnt zeker dat de Bondgenooten Stroumitza bezet hebben na een hevlg ge-vecht bij Valandovo waar verschillige bataljoni Bulgaarsche troepen vernietigd werden. Voor de LAATSTE BEBIGHTEN Zie tweede Blad 1 • Jaar — N' 185 Vijf centiemen het nummer Vrijdag 22 October l»ia

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Belgische standaard behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in De Panne van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes