De Belgische standaard

561 0
05 december 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 05 December. De Belgische standaard. Geraadpleegd op 11 augustus 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/n58cf9kh9g/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Wcensdàg 5 December 1917 rj ' jsj ftltetott •• : ,é ir.ïjsi ■: sm a>& i ! ■rist fc-35 y ■ , ■' ^ goiëî.te* ï. '{2IUMÎ 2 ' d fr. î.?3 J Î-S® "8 S.«f | r" |P*W3»W« il 't l*m4t md fr. Mo Ï ;d«l j?*90 *;• tdia ?.|« |ï rwÇ*-« I\' 4; DE BELGISCHE STAnDAARD ~ n'"^ 1 omit m BBKSKR mu « M* GovwSHtt PIS FAMHS «.«•"M»**'» JKleîoe Mtnkcs-. digiaz#n J 3.#«f. *0 regel :} HBOLAMBS •sçigtus ovcrtcs* kwtA. ti Medeyterkert : M. E. Belpalre, L, Duykers, P. Bertrand Van der Schaldan, Dr Van de Ferre, Dr. J. Van de Woestyae, Jnol Fil{}aert, Dr L, De Wulf, J. Simone, 0. Wattez, Ad*. H. Baels, Hilarion Tbani \rer de Ontwikkeling DER lamingen en der Walen EN zija oorzakea. Il 2) Welk zijn de oorzaken der nain-dere antwikkeling der Vlaaaingan [ij zijn menigvaldig. Dat er aan de isijde der Vlamingen feen miaderwaardigkeid bestaat, daar ben itker van. 1k hm bet met den heer seUcq «eus. De rtaanieeh« knltaar keeft ità gtx'aaa voer de Westerscke baaeha-des* veroudersitfUiag zolfis mogelijk aafeen, Ik gtti tas dat het versciul der Komiseke toertaoden tasschea Vlaande-en Walloaie er sohald aan heeft. !s een gewooa feit dat, waar nijverheid iwiîbonw naast tlkaar beaiaan, de nij-beid en de beroiking der nij rerheïdstrc«k oppethaad krij. en. Maar waar ik met : heer Passatecq het fteelemaal niet s beï-, is w*i aeer btj beweert dat een ger ge.boort<ei|fer l*£t>r loonta voor olg hefcfî. Mei tsuifsch geboortecijferr i Yeel hoogtr dat eh van Fiat.krijk en wst hooger daa dit vaa Eogeiand. De lieu in Daitsckiaud waren *eel hooger iia d« twee andere laaden : Zij waren j Fra&krijk waar de gebooitea )ainsi talrijk w^ren. 0«i zea de meeidere bevolkiag in Visas-ïd juist tôt betcre ontwîkkeliâg mo^ten spore*. Daardoor soadea *00r de beTol-? meerdere bsnen ope^stsan. Welsu i« b t bestaau Tau Selgii heeft Wallonie ?r#et kontlageat van arabtenaars gele-i; niet VlaaHderea! Waarem? Ooadat ; de Vlamingen reel suer geekcht wer® 1 ran de WalcB. Kijfet mmr r>aar het !?, S) I* k«evar is de taalkwasti© eorzaak ? folgems den haer P^sseleeq zeer weinig, :«mt hij toek aan mt «a afàtand die bet sehil van taal tnsaehen oatwikkelde en loutwikkelde klasaen een ongunstigen loed uitoefent, ifeinu ik ga <yeel Tarder en ik beweer i^pr volk, waar een klain mesr ontwik* le kias sieh door e«n rerachil van taal de massa Tan faet volk scheidt, dat znlk : ondergesehikt blijren moet. Dat is "al in Vlaanderen. Troawena laat ods r A&twerpen kijken b.r. In een stad 300.766 mwoners, sprekea 100.933 lonen uitsluitecd -vîaamsch, -f- 56,277 çewoonte Tlaamseh. Bore a ben staat een !ô van ae.ooo ontwikkelden die een tre taal spreken. Dat heet ik antinatio-I en antisocial, Dat hondt het volk in oûdergesehikten toestand. En wanneer ?elk niet aliéna meer rechien vragen ir 00k sijn belaBgsn versîaan cal, dan werdt ssBlke toesiand enfeoudbear. tijd der middeleeuwscbe caste is dsn r gead voorbij ! Ia«r er iâ tne«r ! tabla *7 p«r «aat ovmr çlaamssba soi- f kanaew lîicn, scferijven «n rekecea, 1 ^7 par ©e»t kannen dat met. 1 ^ ecoBomisehe toests^d vt>n Visasdfreu 1 ^aarasker meeat scbal ' zm- Kic-ierï \ 1 SNtbeuwj: * m!"4 a woigtijil^y aa- J wbnid ge£;;' •' • à' deren ^.n cijrer- i • •«fkli«ef«, ; lisbben de eet-I '00T'". _ îS îà om sicb te | **»<;•!?!>. ivî oo^ het aanleer^n eener I I t>' i'an 8an.i«*6f i * ri<a oorz^-1 t ovn - ^esccikfsrî lutStsu i Ver- î iïn. Dgt tweclalîg stelsel heeft éen \ I ï f I sehooltijd onzer vlaamsohe kinderen ge-stolen. i Dat is de waar beid in haar voile naakt* heid. Ik voelnog a!s chirurg 00k in politiek, en niet als dsplomaat, Ik meen dat om de maatschappij te geneien men s!s cbirnrg \ moet te werk gaan : eerat de kanker diag- | [ notiseeren om hem er dan lin zijn gehte f nit|fe snijden. Dat ia 't wat we wiilen en | ; snllen ! En daarom zeggen we orertnigdard ■ dan ooit : In Vlaanderen Vlaamsah 1 ! ! Dr A. Vandt Perre Volksrvertegenwoordiger. VAN CM VOOR ONZE SOLDATES De Dnitsabers krij gan •ok beoge aoldij De bijsondere kommissie van den Reich- stsg heeft besloten de aoldij der duitsche soldaten met 33 1/2 t. h. en deze der ou- deroffieieran met 20 t. h. te verhoegen, / Het Kamp Tarn Munster vernietigd Het wordt thaiss bevestigd dat het gevaa-genkamp van Munster waar een groot aan-tal Belgische krijgsgevaBgen verbleven, in den loop van #ktober door braud is ver-nietigd gewordeE: Gee3 skchtoifers «ijn te beireuren. Ailes bf=p»a!t zich bij stofFelijke schstde, Da Balgiacke uitgaven gadnrenda dan Oorlog De e'genlijke oorlogsaitgaren van Bslg'ë (wapenuiirnsting en bevoorraàing van 't le-ger) beloopt 5o miiiioen frank per msand. De bevoorrading van beaet Belgii kostte den Staat, tot3i Oogsi 1917, g5o saillioeu frank,met den wissalkosrs, x milliard fr«nk. Tôt Oktober ijiô was da maaiidsb'jksclac toelage ai miiliaen frank per msand, Sinds dien steeg dese tôt 37 1/2 miiiioen. Aan de vluchlelingen werd door den Siaat 16 miliieen verstrekt, meest ander voraa van leemzjgen en aitkeericg v«a pensioenen Een klein gedeelte dgarvan is aaa rscht streekschen enderstand gebeiigd gewarden. Voor 1917 elorpte de dienst van de open-bare sehnld en der leeniogen 3i miiiioen frank op. Hit een interview van Minister Vande-vyvere is gebleken dat eea groot g deelte dezer oorlogsaitgsren zullen gedekt wor ■ den door 't invoeren van cienwe belastia> gaa. Da stenn aan België Laidens een telegram ait Washington spreekt Hoover, de voedselregelaar, het bericht tegen, 't welk ait Parijs was geseind, dat de voedselschaarschte in Bel|ië ion zijn toe te schrijven aan gebrek aan fondsen. | Het foads van 70.000.e00 doll., 't welk de 1 Ver. Stat. voor hulpverleeniag aan Belgil e en (Noord)-Frankrijk besehikbaar stelde, ia | niet aitgepnt, en bet voedseltekort is te wij> | ten aan de bsdrijvifheid der daitsehe daik-1 bootea vroeger ia het jaar. De (Âmerikaansehe) commissie was mach- ) teloos geweest om dit te beletten, maar l tbaas, na de omstaadigbedea weer normaal f zi]a, zallea te Rotterdam 8o5.5oo ton wor- ! den ©afseheept voor 26 December a s. Dat zal voldcende zijn voor de behyefien ; maar ' het sa! aiet toereikend wezen om de aitge- • pntte vooradeo aan te vallen De Amerik^ansche regeering heeft nooit geweigerd om aaa welk verzoek om fondai 00k te voldoen. De aanvankelijke be-grooting vm 12.600,000 d. '3 maaads is on-«et^ijfeid onvoldorade voor den komenden wintur, aaïka tenge^olge mn de stligîog der leyecsmi^deïprijzen, maar de Ameri-kaansche regiering is goed voor de Ameri kaansche uitgaven , Ooi»logi* yfdlng«n FruiA-EigiM Frnt PARIJS 3 Dec. il nar. — Vijandelijke [ handslagen mislakten Z. St. Qaentin. Tas» seben de Miette en de Aisne (streek van Reims,) en ap dea reahter Maasae«er aagal hevige ariiilericstrijd. « LONDEN 8 Dea, iiaar. — Gisteravaad ^ werden daitsehe aanvalien naar Mœuvraa 8 afgeslagen na een bloedig gevecht. la da ^ streek van Bearlon uamen de Londenscka troepan krijgsgevaagsaen ea 12 mitraljea- , len hait. O ver heel feet geveehtsfront woed» 1 de een sehrikkalijke artilleriestrijd. De Vereenigde btaten en Roemeoie 1( t In een telegram aan den Koning van Roe> j, manie beeft Président Wilson verklaard dat j de Vereeûigde Siaten niet aileenlijk bir*st g aa»r 00k na dea oorlog Roaaietfie zallcn g steunen op a'ie gebied. j, d De warboel in Rostand ' t) De Maziaaaiiatan aaeastar Tan b kat Groot hoofdkwartier. De . rredasoodarbandalingan aan gang. I • § Uit Berîijn wo Jt g«-'Jud dat de ma- ; sischs opperbeveiàebber met zijn staf, ais< i ^ oosf de verîegeowoordigers der Bondgeaoo- ) ten het russi«ch groot h®of ikwartier bebben . * verlaten. Dit is in haeden der Mazimaliaten \ 0 ( r orergegaan f ® Uit de tegsnstrij iige bsrichten is teck op \ j, te m^ken dat de ?redesonderba&delingen ; volep a»n gasg sijn en dat de wapenstil- 5^ sa?jd op 't paat is gesloîea te word#a Te . u G^^raoritz, dus jaist bovea het Roemeasaek l trost, feadden oek onderbandeliogsn plaats. j i Da toestaad ia Italié bevredi|end ^ Uit de laatste berichten blijkt dat de i ^ slag ep de Piave in 't voordeel der Italianea \ bsslisf. is. De Daitechsrs sallen wel uog | . aanvalien, maar hau stiiziin getaigt dat zij | ^ het doorbreken opgevea. Op aee beett Oostenrijk eea slag willea : ,, slaan. Veertiea Oestearijkseke kraisers | hebben de îltaliaaaseke kast om VeRefii *' gebombardeerd ea getraakt liekte italiaan» l sche schepea ia d«a groad te boren. Ze | ^ maesten aftrekken onder 't vaar der laad-1 , batterijen. iJ-ui» 12 PARUS meldt; Croate artillerie bedrij- J T, vigheid N. Chemin des Dames ea ap den % rachter Maasoever. In Wotvres kebben wij ^ een aanval afgeslagea. la de Veyeezen ver- \ ijdeldea wij haadslagaa. f 0 LONDEN meldt ; Het daitseh offensief 4 op het front van Kamerijk is gister met 's groots hevigbeid kernomen. De geveehtsa a dnarden den dsg door. Overal werd de vij- • and afgeslagen uitgenomen om Vacquerit b en Mareoing. Z. dit dorp werd orne linie n een oogenblik doorbrekea, maar wij her- d steldea de bres. De strijd dnurt aan. OOST-ARIKA : Volgeas een telegram ^ is de heele daitssba kolonie van Oost-Afrika ^ tbans veroverd. AUeen een detachement daitsehe troepen kon op Portngeesch grood-gebied oatstiappen. Gedarende de maand November hebben wij iii5 Duitschers en 3820 soldatea-in-boorlingea gerangen genomen. g ROME meldt : Artillerie-strijd langs heel ia het front. \ i DE TOESTAND 1 Om Kanterijk — Een duitsch s offensief 1 n Rusland, Engeland en Frankrijk ! Wat voortien was is tbans san gang, j Om Kamerijk vailen de Duitaebers met j itasmend graot geweld aan ea spijts den | ardaekkigaa tegeastaad van da Eqgel'^ ahen, vermoehten zij het, Z de stad, een ' gedeelte vaa het verlorea terreia terag i wiuncn. De strijd is rog niet bealist en al in eadiTaag e«a der groots te werden vaa I ; W»st«lijk front. De Bontfgenootars boeten tha^s k«» kep*, igheid van geaa apperbevelh^bbsr te wil-m weten, bit ter ait. t ' Immers, hadden wij iéù hoofd in de * sgerleiding gebad daa zoa de slag om * L&merijk niet bij zijn eerate resultaat zijn ^ 1 ebleven. De Eagelsoben hadden bij veras- ï J ing te werk gegaan, Maar ze werden door " an eigen verrasai^g verrast, in dien ztn , at itj niet by machte waren het voordeel ' 3 haj.«n ait eea siag die vaa algemeen be- * iîig »ad kunueu worden. . 1 't Is dauk aau ha a eenige leiding dat de S >uit#chei s bij lijds de breu hebbea kunaen * oppiîi en dat as ma zalf aaaraiiead kanaea piïeaea, We sij>; e» van wv*rtuigd dat de ? f ijg«lsehen ouvervaard dien niénwen aaa->op zaiien weerstaan, maar we durvea toch j 1 ok geiooven dat na de^e les er hoegeiiaamd i1 sea beletselen meer ia den weg sallen gs-, eld worden osa dan rféaen opp^rbevelbeb- ; ' tr te benogmen. 1 Oaa dankens sal de tegeawérking der e uitsefters zieb niât eckel bij bst aanraiien 1 m Kamerijk bepalea. De gebearteniss^n in Rusland hebben de ^ - a 1 y aitschers toeg^iaten de nood>ge troupeu- ; srsamelingea ait het Oostelijk froat te i Bfaten em ze cp eeu aadere plaats te ge-rnlkan.s 't Zal naar alia waarschijrslijkhï<id niet f i Italie sija, maar wel in de Vlaaadfers 5 z at dsse mackt zalgebruikt woriea ota een y esîissiag te betrachtaa. In Itaiis immers, : gt allas stil en aa de Esgelaohea en Frun- ' ^ shea daarheea zij a g$«irooa!d om dea . aitsehea vloed tagea te houdan, is het aaa> » a esmbaar dat de Duitaschers ligfsî haa haa-ïb dsar nieî zallea verbranden.Overigens, ? j st zendea va& halptroepen naar Italie heeft \ à i eecaelfde verboudiag het Westclijk froat jj srzwakt. Het plan Jigt klaar en 't zea aie- f and moeten verwanderen dat wij een ker- f ^ sling beleefden van den slag van Tp«r ea I j m de pegiag van deorbraak îe Steeassraeîe. | g aar se zullen weten met wie za te doea \ s ibbea. In Rasland blijft bet eeraeifde baeltje f n amogelijk er nog klaarte in te breagea j li Loopt er ailes overhoop, Eea dieg | i( zckerj 't is dat we hoegeaaamd aiets I ieer mottea verwaahtaa van de pletrol. ! h Wat men ook bewera et do», de rri^deS' 1 g Mprekicgen zijn onvoorwaardelijk begon- J en aan Raslands kant de begeerte ze • d oor te dr'jvee. De verki^ziagaa hadden in ! sWeren zia Lenine enTrotsky in minderheid j ? fisteld, maar het nieawe goefernement is . a 1 zoo vrede8g«aiad als 't vorige. 't Bliift ? •« asfe'telijk 't zelfde. jt H'it f^it dat de be?elhebber van 'trasçusch | r ger, die zieh aan Lenine'» bevel niet wilde \ aderwerpep; door de vele maeilijkheden Î h le hij tegeEkomt zich verplicht zag af te I eden, laat genoeg blijken dgt de oader- j d rond vaa Rosland's weerstand heelemaal [ uiteengevallea. Maken we er eea krnis-1 li bb aver. I —M—M—— la Eesrdand is er een heele her-■ie rosd bet op" -baar makea ?aa een brief raa Lord Laadsdowe, geweïen minister van juitenîand en die bf wees t dat het bf ste Ware aaar ihans den te aluiten zelfs ten eoste van sekere belangen, r m DENKT MOEDER TOCH VAN MIJ ? AahiléfS was ia 't kespitaal ea kad na »ricf oatvangen van zij ne aadera 1 't Wap ten antwoord op den brief die hij 3 maaà* (en te voor bad gtsebrevea. Ailes giag wel e huis ! Men had betroawen, mea kad aoed 1 't Deed Achiles deugd ; doab bij 't ezen >an zijn brief bad moeder gesehadda* ;<old ; dit maakte bem neèrslachtig. WàI denkt moeder "an mij, meeada hij e zfggew, doeb de woorden wilden over ijn lippen niet ! bij keek op 't wit vaa ijne lakenu er; bkef in g«pëiazea verslaa-ien neériiggen. Hij ssg ia zij se inbeeldiag de kosra waar lij geborm was ; 't buis met aijae groeaa aikea en mwe dear ; de sekaar die, dea ag naer de grooîe l>aaa gekeerd> boaderd Lifclsrs schteroit ksg Mander a«g bij eikeu czg versakillende iecrea door 'i venster gaan kijken, door t venster v-aa 't aeb*èrhms om te ziea af r siemand met brie?en kwam van karea 003. Droe, droe, oe os ! de vensters daverdea i aar is oaze Acftiies onder, zei maedar j ris weat ?... 't Zijn de Belfsn, meeder, want gij ziet et zvo uskoon ep ge baort 't gerueht zoo rel I Achues is er bij 1 Meeder vergat feâre smart, 't Is re«ds iaat ; men bidt ia het fraisée in... Eea Oase Vedsr en een Wees Gegreet oor oazea Achiies 1 OazeVadgr die in dea hemel zijt... droe, r«e, oe, oe ! 'altijd maar sehietsa. De kiaders loepea naar baitea 1 — 't ia 1 vaar ea vlam ! Na krijgen ds Daitsekers er vaa, roepaa e jo'agsas : Ziet ne keer ? — Jaageaa omt binaea ! Mea klapta aag wat eer mea siapen giag) e jopgess v«rteldea dat Joseph vaa Qfcar-ts m«t zijaa kaei ia de gtaakt was géra* e* ; maar 't is wel b?stsed, fkJJ is ar ta «weldig mede ; kij meeat dat hij aog mat ijn paard rijdt. Moeder berispte hare joageas : « Gij loogt zoo niet sprekea I jjgij moet meer efde hebben voor eikander, ea aaait :maad kwaad weasehen ! » Mea zweeg ; allea kwamea eea vaar een ij vader ea moeder am eea kraiskea en iages slap^a. Het was moeslijk om ia slaap te garakan «or 't geweîdîg sehietea^ schietea I 't Werd mîddernacbt i Op de groote baaa rareu de Duitachers bezig met hnaae roote artillerie-stnkkea te vervoerea ; zij rarea van de baan geraakt, mea riep, men ierde, men sloeg op de peerden dat hoo-ea en ziea vesrgiîîg. Ds jongens die boven sliepen ea «11m oorden, hadden er bannea deua ia ; de Juiîschers aiîten vsst, riepea zij lot moe-er. Zij moestea verzioken l Moeder antwoordde aiet, maar glim-ichtte ! 'a Anderendaagg morgens kamt er eaa

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Belgische standaard behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in De Panne van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes