De Belgische standaard

486 0
30 november 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 30 November. De Belgische standaard. Geraadpleegd op 19 februari 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/0k26970m5q/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

ftWjoor Mrlftft o„* Vrijdag 30 November 1917 | ilï8i!!f!8fïfnf -w? M&àsd ï.âj <«Nn MS WMMt Kt*t8oi4itm \ f ia 't tand ; ' main* fr. x.Jjj ■ fs»Jiadta g.jo t,J{ 't lAMS 2 I SUMAd fr. ft.|0 • SWMJdM ÏJBO ««attisa f#j DE BELGISCHE STANDAARD DF3TIL MM BREIIB VILLA h H* GofVill» ZmunjK PEFA.HKB Jé--nco*:»» El«inc «.tnkoft-digittg*» i ♦>"» r«f «I RBCLAMRH *o'!g«Q» cver»«a-kornat.-s- Va.t* âSedewerkers : M. £. Belsaire. L. Duvkcrs. P. Bertrand Van der Schelden, Dr Van de Perre, Di1. J. Van de WoeStyne, JnnI Filnaert, Dr L. De Walf, J. Simon», 0. Wattez, Adv, H. Baels, Hilarlon Thans DE TOEKOMST ONZER Katholieke Sociale Beweging —0— III HET VERLEDEN België werd in een kort lijdverloop lt tkflijk overstroomd door christene socii iusteJlingen van aile soort. Veel werd feiererd en in aile takken Tan 't socii leven, in aile ledematen van 't sociale org Biaisé. A Berst on tatou d de Botrenbond : I begreep beat de twes boofdvereisshtea * aile katholieke sociale organisatie : i. Eenvoadig, duidelijk programma ; a. Oawrikbare katholiciteit van begi selen ; 3. Oaafhaakelijke organisatie op groi van de ekoaomische inrichting vi het te orgaaiseeren vak. Wat belette dat ht cl de Belgische boere Stand tôt organisatie kwam in dien éém mmehtigen Boerenboad ? Het al te groot particularisai der socia werkers in sommige proûnctëu of arrondi aementen. (Zoo : West-Vlaaaderen, Luxer barg. Al te afzoaderltjke orgaaisatie vj het arrondissement Bras^el.) Wat deed de Boerenbond g roue fiiàU begaan tegeaower andere beroepsgroept nit andere ttanden ? t.Zija gérais «an ii-mmer met de e: lossing ran heei het maatschappelij Vrasgstnk ; a. Zijn gémis aaa toenadering met ai dere middenstaa^sgroepen. B Uit de gelijktijdige werking der Lu ker congressen en der a Rerum Novarun beweging » ontstond de krachtige veorui gang onzer Werklieden orgrnisatie. 1 hetff vefcl te dankeQ s ai*, de verstaajdige le dieg T«a een echten boofdraan lijk Pat' Ralten en dea o"?'-ai uchtigen, rustelo Si-if? ieter wan de eh: st.: je w^rklieden-pr pai>«ddÎB?en. I de*" bewegr.? tich "oe'«n we be w*f «r 0ïi8,- kflth' ' .*;« Bslgetf, oatbrak, o ea&e wara rnodel &*> vis»,;<3 ia esn te st ken^ a) Eigen kind, schooa kiad. Wat cj last om ietwat centra'isatie te krrjgen ?n d bewegiog. Wat moedv?ii en eigenzinnighei bij sommtge sociale werkers die er aile Tert>cheidene orgaaisatie-princiepen op ni lljglden en onrerbiddelijk eischt^n dat ha d« oantraliseering werd orergelaten Déni maar aaa den strijd tnsschcn zoogenaamd democratische en eren zoogenaamde kath< Uëke werklieden-Tereenijiugen van Lnik de céntrifagische beweging Tan Antwerpe an btjkonderlijk Brasse! (Kogelstraat) enz b) Hat gémis aan Kmthtiieke s»ciolof ethê begrippen bij de inrichters van plaa «atijke vereeDigen ; c) De al te groote keramer om de socii li8iisfifis takiiek en metboden te dwan boo'-îiea doar al te haastige inrichticg t» onkefha/e groepeering«n, mft demagog sçhe methoden en al ie neutralen geest ; d) AJjrebeeie mtskeening Tan den bon dis in èr. christene sociale leer de Terschi tends sîandsorganisatiën sou dtenea te Te: *:inifln. Wat di' las'ste p ïiî'< aaaçaat moeten * ecfa er bekennea i*t E. P. Rutten in « Uatste lij.'tn al deed wat mogelijk was oi Jtiem a d«ri ■*, tu brengen C De MiddcHitand-orga/iisatie (K oit h«t>dei,kleic*indïis.»,ie; bsamt.tenorgaiiisati» werd la»'g» te lan/ awi» do beîangbebbende telfen oT?rgelaten. Zij kwamen tôt gee / dofcl, althacis tôt geene ernstige, sociologi sohe eenheids beweginx. 1 Kar^inaal Mercier deed in den laatst< tijd eene werking ontstaan die misachi* stilaan tôt berredigende aitalagen had ku Inen geraken. Op deien weg lagen rt stronkeisteenen : i. De onrerstandige jaloerschheid d belangbebbenden tegenorer de ni slagen der andere standsorganisatië a. De slechtbedoelde inmenging ti aile rijandelijke elementen, die m den middenstand niets gemeens ha' den en met aile middelen het bestui Tan pasgeboren middenstandsinric tingen in handen namen om se bet te kannen verwurgea ; j 3. De rolstrekte onverschillîghe j w&armede sociale werkers ontluike de middenstandsrcreenigingen bej genden. * » » Om en rond die stands-organisatie rindi we in België politieke mutaliteits- en so< aie Terzekerings-inrichtingen, Terbondi 1 i Tan stndiekringen,matigheidsbonden, doc | mentatie-bureelen, waarin ieder op si : eentje met Teel zelfopoffaring het sijne bi I* droeg maar zonder eenheidsgedachte < schier sonder ernstige toenadering met « s centrale katholieko beweging. | En dan zei men, en dan schreef mec ; België is het land der sociale proefnemii ! gen ! Ja, dat wel ; maar ik Tond in d l beoordeeliog niets aanmoerfigend en w l een greintje humer. î Wat kracht- en geldTerspilling brac f dit ailes niet meê ! Ï Wat een geraar sommige of aile katb lieke rereenigingen op een dwaalspoor ' sien loopen en het werk Tan jaren op e< ' sisser te sien uitdraaien. ] Welhoe in een land waai sooTeel werl ierer geronden wordt, waar de christc geest no g zôa diep in 't volk zit, waar < beperkte uitgestrektheid de toenadering zc gemakkelijk n>aakt, zou men niet tôt < centralisais kunnen geraken die 't zelfi kathoiieke «ap door hetl den boom en a! de takken van den socialen stam zou kc nen jagen ? Ja, é&i KAN t Ja, dat MOET t ' Ja, dat wese 700r ons et . deel van den WEDEROPBOUW van e< schoocer België. ^ • ■ • •• • • • H©E |dat ors dnnkens KAN, verklan «ma * n aan wnlnranrl artîlrttl T T. " KDNST OP DEN IJZER~ ' ; De Tereeniging " Kunst op den Yzer " '• L'Art an Front richt in Dt Panne e reeks voordrachten — Vlaamsche en Fra sch : — in, in de zaal van De Belg. Steu Zeelaan 58. 1 t De eerste sal gegeven worden den i Di om 5 uur. door den heer De Bangine, ove ', Les pertes Français du front belge " zal bestaan nit leiingen van gedichten, o ' geluisterd door uitvoering van mosikt ' ' werken Tan Joseph Mommaerts, " i Den volgenden Maandag, 3 Dec-., ' 1 't zelfde uur, zal E. H. Karel Elebaei aalmoezenier, ons oaderhoudeo ove: " Idéalisai en Realism in Oorlogstijd ' Waarschijnlijk worden dan ook musie ' ; stukken uitgevoerd. • j Den 9 December, voordracht van Mar< '• Wyseur : « Les Cloches de Flandre », lezi 5 '' nit een nieuwen dichtbundel. î ^ Den io December, lezing Tan den geTi< • l den dichter P. Hilarion Thans uit vroege i bundels en haidig w«rk. ■ ! Andere leiingen zullen later aangeko i digd worden De flioke dichter in 't frans i Louis Boumal, zai waarschijnlijk de Fra ) sche reeks slaiten, en ailes laat verhopi 4 dat onze geniale Verschaeve hetselfde do voor 't Vlaamsch OOPIOOI Mî dLî't\&&r% l- e i Frtosdi-Esgelsch Fr«it 1 PARUS 28 Nor. i5 uur. — la de slr< • van St. Queatin hebben wij twee haads 3 gen afgeweerd. Onse patroeljea brach 1 gevangenen op W. Tahure en in de stri Tan Samogneuz Terijdelden wij een vijan lijken handslag. In 't gevecht Z. Juvinco r op ai dezer heeft de vijand bloedige ver i zen geleden. We hebben 4^6 krijgsgev ^ genen genomen en i3 machinegeweren 4oo geweren buit gemaakt. I LONDKN atNov. iB uur. — De arti [ rie werkte bedrijvig in de streek om Bo n Ion (Kamerijk). Qeen meldenswaardige i-1 vechten werden geleverd. Om Yper du 0 F de artilltriestrijd aan. t a De Italiaansche weerâtand 't ls nu reeds zestien dagen lang dat 111 Italianen met cen heldcnmosd zonder we e | gade den vijand tegenheudsn tussehen f Piave en de Brenta. Op heden blijfc 1 • seker te wezen dat het plcit voor 01 bondgenooten gewonnen is. De tussch* 1 komst van Franschen enEngelsehen zalz 1 doen gevoelen. lu die 16 dagen verloor ^ vijand meer dan 3o,ooo man aan doodi De warboel in Ruslaod B Rusland door sijn beroerten losgebroki j Bergers, werklieden, boeren Techten teg een. Er zijn echter moorderijen gebeurd „ Kazar, Moscou, Petrograd en in aile stedi 1 Intus3chen gaat de afbrokkeling van i B russieche rijk door. Uïranie heeft z 3 onafbankelijkheid uitgeroepen. e • Dd Kozakken ssbe'ea er overal door teg g de Maximalisten. Men geraakt er niet w e ^ oit. • De conferentie der Bondgenoot te Parijs 1 Za wordt heden geopend en zal duren 1 Zaterd^g. Aile bondgenooten zullen er v tegenwoordigd zijn door hunne bijzonder • mannen. Japan zal vertegenwoordigt z: 1 door sijn gezanten van Londen en Pari wat aanduidt dat het werkdadig ingrijp van Japan besproken zal worden. België vertegenwoordigd door Micister deBroq< ville. f y • 1 Ou ( PARIJS meldt : Qroote artillerie-bedr j Tigheid N. de Aisae, in Argonne enop d . rechter Maasjerer. : | MACEDONIK : Kalma dag, nitgenem 1 in den seator van Boiran, waar da artille: ■ c strijd hevig werd doorgevoerd | > ^ Een bulgaarseh vliegtuig werd neerj | schotea bovea Monastir. ' ROME meldt: Op de boogvlakte v ' Asiago, alsmade op de Midden Piave all« artillerie-strijd te meldeu. Oos geset f heeft vijandelijke troepen-versameling ' : uiteengeschoten. j ^ LONDEN meldt : Op het gevechtsfrc ^ • van Kamerijk is niets bijzonders aan stippen. . : Twee vijandelijke ritten tegen onze st lingén Z. L 'iis werden afgeslagen. Groote artillerie-bedrijvigheid 0. Yper. On*e vliegers, spijts het slecht wedi waren heel bedrijvig. Zij hebben de du sche stelliogen van op kleine hoogte geboi bardeerd en gemitraljeerd en wierpen e duizend kilos bommen on de statie v s Hlo Toestanc Om Kamerijk. lets op handen in den Elzas ? De siag oos Kutnerijk woedt door en de t nog met een hardnekkigheid die niet ws • Toorzien. 't Is een teeken dat deEageUche 3 meenen hun orerwiuning te kunnen uitbi ^ ten en 't pleit niet willen stilleggen Toora 1- eer hun laatste woord gezegd te hebbei t Ze sehijnen thans van hunne Terrassin i- om den wonderen Tooruitgaog, te zijn be - komen en na drie drie dagen betrekkelijk n rust, noodig gemaakt voor 't aanvoere Tan reserven en tôt het inrichten der weg( ^ nis, hebben ze de omsingeling Tan Kam< 1. rijk hernomen. De Dnitschers die het belang van de ste! I ling van Bourlon en Ma&uvres beseflen,doe tegenaanval op tegeneanval, maar 002 bondg'enoot laat het niet schieten, Terrain zelf zijne winst. Het geTangen-nemen Ta e 5oo man op het oogenblik dat de Tijan aile hulptroepen in den slag brengt om ht minste striepke grond te betwisten, toos ^ genoeg aan welke schrikkelijke strijd daa moet woeden. 3 « i Alhoewel de doorbraak Toor 't oogec blik niet is in te zien, j zou zulks wel ku<a 1 ' nen geschieden na 'een zekeren tijd, bija! . dien de vijand steeds wordt bestookt. B ' • dat schijnt wel de taktiek van de Engel î schen te wezen. Ze zullen hier door ook a Me groot gevaa • f van 'taeigeclijke Fransch front afheude II en naar aile deskundige meenirsgen luidec 3 zou het er wel ia 't korte kunnen stuiven ' |in t}pn Elzas. ^ | Niet zonder verwoadering immsrs, be 1 statigt men dat de duitsebe keurtroepei f van von Below van het italiaansclr oorlogs I ; tooneel zijn verdwenen. Waar ziju di< ' ; naartoe ? Aangeiien Duitschland vred' \ zoekt en die vrede wil sfeuaen op dei î oorlogstoestand, is het hoogst waarscbijn ' . bjk dat von Hindênbarg beproeven sal he | door de Franschen bezeîte Efzaa-gebiei j • weer te heroreren. Aidas zou de Entent . î op geen enkele verovering van grendgebiei , ' ia Europa kunnen bogeu. II Hier echter, zullen de Dnitschers, onge | twijfeld het vel van den beer verkoopei . f Tooraleer hij geschoten is. VAN EN VOOR ONZESOLBATM. - ) De Antwerpsoh# Duivel % B j Al de sportmsn zullen Witarschijni r met groot genoegen v«raenjcj datjLuitenai H t Tlieger Jan Olieslagers de welbsksnde vlie| ® > en oad-sportliefhebber als genezen ait e I orner veldhospital«n gekomen is. 'i Hij had een nogal erge val g?daan | werd èekwetst in '1 gasthuis gebracht a | begin Tan Novenaber. Na is hij gaaf en j a f «ond op ziekverlol. Wij wensshen h it 1 hfrtelijk gelak met zijne zoo prompte gei n ! «QÇ «a hopsn dat hij in 't korte weer ^ toonen dat de Antwerpsehe duivel een hee i daar is. e 1 «, Ter inname van Jerusalem [- i De Engelschen, waarbij cok eenige re, f meoten Franschen zijn, staan thans of klm. van de H Siad af. ', | Deze opmargch krijgt thans we^r e i" i bijsondere beteekenis en roept in 't geht - | gen de kraistochten door de kristene v< n f keren ondernomen om de H. Stad Tan t a ! juk der Maselmannen te Terlossen. Niet zonder fierheid herinaerea we o [ | thans dat de Belgen in dea loop der eeuwe schitterend hebben bijgedragen om ala wai : zonen der kriâtenheid Jerusalem te Tei ( lossen. î 't Zijn de Bîigen die d^n eersten krnii | tocht onderLamen. Godfried van Bouille i was da eerste oui met zijn leger de mare Tan Jerusalem te bekhiamen. Belg was 00 Eustache, broeder en laitenant van Go< fried ; Belg Boudewijn, die koning Ta Jerusalem werd gekroond. Later was het Robrecht van Vlaandere en Lethalde en Engelbert die op i5 Ju j 1099 bet vaandel van Kristus plantten 0 | de mnren van de H. Stad. Belgen al die anderen, die de eeuwe door, naar Jerusalem togen, maar er ni< | meer gerochtsn, haperend in Klein-Asia e \ er stervend voor hun God. Ha, men wû inog te strijden voor idealen ia diea tijd 1 Later neg was het Boudewijn de Neger de, graaf van Vlaanderen en Henegouwen die op weg naar Jerussle a slechts Kon ; stautioopei kon bereiken, zich er keize î deed kronen en een zekeren tijd het vaan | del der krlstenheid orer de Halve Maa | deed heerschen in 'thartje der Musulman f sche wereld. INa, ziju de Belgen er niet bij. Jamme genoeg. 't Had een waardige voortzettini > geweest van de traditie van edelmoedig ge l loof die ons land ateeds heeft b^zield. t Spraak is er geweest een detacbemen | Belgen aan 't leger vu a AÎIenbj toe le Toe gta, maar 't oatwerp had geea gevolg. 5 * Teringlijder» v Met dea oorlog heeft de teriagziektea eei ■ schrikkelijke attbreiding genomen. in ' 1 bezette B«lgië is de stijgende verhoudinj ; ontzettead. Voér den oorlog stiervea er te Brasse slechts 134 personeuaau teririgop 100,000 au zijn de twee derdea der orerlijdeas aai de teriag te wijtea. Te Bërlija suer f en vodr dea oorlog 13< iawoners aan tering op 100,000 Nu ie di getal Tervierdubbeld. Esn 'zeker bewijs Tai de nood die heerscht ia de levensmiddelen j Te Londen en te Pari|'s heeft men ook eei schrikkelijke toeneming tau teriaggeTallei j. waargenomen. Opmerkelijk is het dat de atatietiekea de leger-ziektea een kleia proeeat teringlijder aar,gevea ia vergelijking vaa de ander< 1 aiekten. I - ENGELSCHE INDRUKKEN 1 Er is waarschijclyk géén Staatmau in Britsche eilanden, die sleehter aangesch: ven stoad bij het algemeen publiek, en m< geducht en verfoeid door zijne politie tegenstrevars (en hun g«(al was " legie1 dan de huidige Eerste Miaister, M D.Llo George, téôr dsn oorlog. Dat was ovarige best begrijpelijk, ea misschea ook aiet hi lemaal ougewettigd : zijn budget voor 13 bevatte namelijk een belastiagsteled, t met leede oogen aanziea werd door a groadeigeaaars, aanleiding gaf tôt sche • g'jhekel ea bittere misnoegdheid, een hei » wrij ving teweeggebracht tussehen de Lo* en het Lagerhuis, en een ernstige politie 1 krisis voor gevolg had. 't Ligt niet in mi ■ bedoeling oude koeien uit de sloot te haie en zoo ik het Terleden hier eventjes oprak is het enkel om er op te wijzen dat Llo; > George etgenlijk in geen geur van heilighe stond, en dat, voor een heele spanne tijd

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Belgische standaard behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in De Panne van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes