De Belgische standaard

627377 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 29 Juni. De Belgische standaard. Geraadpleegd op 23 mei 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/xd0qr4pq8c/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

DE BELGÎSCHE STAHDAARD ' k I IttttlHSIffifc i « > i? *« '** » - Iritj.;- z f Ht!. S..-* î-• MMfcv. • • . |m$* "a ». . «Miels '( J£." !«»!.: à - ■ «sis" | MiM&é •• Kti&a 'i Ï*x i . IttMt ho ï'fr ■ MtfcËi'sS g. 39 M- . ^K, n*R A CHT B A fis R T /v\ÀCh^ ^®®S©Pê.0 0 ? S X 15 L £ S! B K H E B S rrxâ • s M« G.-q-f'Uc SBr^îjik Dffi i-'iSaâ gi«ia-î «a* 64-dig^ges i 5 SS t i« Hf«! ■C'iWL'l KSCLA&32Ï wîgçai 8?t*#sa-keaMt.•j* Fswfc &ftditzerkirz : Êâ. E. Eiïpafr», LS D*yker«, P. Bsrîrand Yan i«r S*h«lâ«n; Dr Van 4« Perrt, Dr. J, Vrq «s Woeityca, les! Fililsorî, Dr L. Ds Woif, J. gî®ioas, 0. Wattez, Aàv. H, Baeli, Hilarion Thans. Goede gedachten komen nooit te laat. Wat al tijd is er al niet onhcrroepelijk verloren sinds dezen oorlog, die anders aan „ ernstige studie met hart en ziel zou besteed zijn geweest? En hoevelen moeten het uiet betreuren dat hun gcest verdisteld en ver-doornd ligt en hur smaak voor studie nu stilaan uitsterft? Zal dat tôt zijn ellendig einde moeten gaan ? * Indien wij het geleidzaam en lam aan-vaarden, ja. Maar meent ge niet, studenten, dat wij zouden kunneu, indien wij het willen, de «Jury central» weer doen in-richten; en verkrijgen wij haar, zoudeu ! we allen niet aan 't studeeren vallen, en binst de eenige vrije uurfjes die 't leger-sjouwen ons overlaat, met ta aie wilskracht aan h»t voortbereiden niet werken van ons later ambtelijk leven ? Ik ben ervan overtuigd. Ja... maar... de moeilijkheden... Alieen-heid, rust, boeken, hun bewaarplaats, en vervoermiddelen, enz Zeker. Maar hebben wt sinds den oorlog niet aile moeilijkheden, vroeger gemeende onmogelijkhedcn, leeren te beven komen? Men geeft vrijheid aaa sportmauuen, lessen aan ongeietterden hier en daar. Waarom zou de overheïrf o if, die 't land ailes geven, i,iet dit duissonumàal uoodza-keiijker weik vÉfgemakkelijken ? Is het voor haar en voor de regeering geen strenge plicht al de krachten van 't land tôt hun volste ontwikkeiing op te leiden, ons volk ten goede? Praktisch nu : Dat ieder hoogstudect zijn meening over de kwesiie, bondig, klaar en volledig zende naar : M, CLAEYS, Rechter bij den Krijgs-raad, Villa des Vagues, Nieuwpoortlaan, , De Panne. Indien de meerder'neid, of simpel een , groot getal, het inrichten Yan « Jury central » j verlaogt, zal de aanvraag gedaan wordén j aan den Heer M'nister van Kunst en Weten- j schappen en zal hem tevens op de moeilijk- j heden gewezen worden opdat Hij die uit ^ den weg ruime voor zooveel 'tmogelijk is. ] Hoogstudenten draal niet, aarzel niet. Het , is ook UW plicht. , Wij hoeven ook den geestelijken strijd > ( te strijden voor 's Iands bevrijding en groot-worden. , Wandelaar. I ( AAN ONZE MUZIKÀInTEN. ; • Daareven kreeg ik een artikel te Iezen dat 1 me pijnlijk trof. Bredal spuwt er zijn gai { uit tegen 't muziek van zijn regiment. 't 1s ' 2 jammer zoo'n huiskrakeelen op straat uit \ te vechten, want bij 't zwaaien der vernij-nige roede, loopt men groot gevaar een voorbijgacger te kwetsen, die allerminst een pak slagen verdier.de zulks kon wel- licht bij dit artikel 't geval zijn Ook houd { ik eraan, als piot,e van 't 4de linie, te ver- , ' kîaren dat, moge 't er < Sders toe gaan, bij j t ons de muEiek een oprechte soldaîenmuzlek L is. Ze leeft in elke ornstaadigheid medg het z typische leven van den jas ; ze is, als 't ware z de zinderende ziel van ons regiment. e Voorzeker, geen piotje zal vergen dat de ] s muzikanten in de loopgraven komen spe- '■ g len... we worden daar reeds genoeg gebom-1 v bardeerd ! Maar pas zijn we eruit, of de f ii blijde tonen oazer muziek galmen ons te- j gen, krachiig en opgeruimd. I h Straks is 't concert op het plein, uit al de h hoekjes verschljnen dan de piotjes, in al de n vensters dagen guitige gezich'en op en ben- li gelen vlam-roode kwispels, op de mate van 't spel, Àllengerhand verbreedt de schare, dieaaudijkt rondom de koperen insirumen-ten. Machtig slaan de akkoorden en botsen L tegen pannendak en gevel, om dan weer, 1 sentimentecl en zachtj.es, in ieders hart de ^ gevoeligste snaren te roeren ofwel in lichte ; maat tôt een dansje te noopen. Twee uren lang, staan de jongens met welgevallen te 1 horkep, tôt stil de avond valt, bij de laatste j akkoorden, en de pratende groepjes uiteen- gaan. j f Morgen avond is 't fooîball- match 1 Hon-derden sportlieftebben ringen dan rondom het afgeketende plein. Pas staan de "helden" ten strijde vaardig, of 't breekt door de , lucht een blijde akkoord van koperen in-strumenten. De muziek jaagt de dartele spelers op, hitst de toeschcuwers jaan, en weldra heelt de geestdriït van 't spel aller gemoed in joelendestemmiog gebracht, is leed enonrust een wijle vergeten en gaat de schare op in eenluohtig valsken ... En zoo dan de foolbal zelf niet (op mate) door den «goal» wipt, is 't voorzeker de Echuld uiet onzer muzikanten. Zondag laatst, speelden onze piotjes een gez&pig komedietje. Zooals ze iedermaal doet, kwam de symphonie van't regiment het feestje aanvuileu. Want ja, onze muziek houdt er nog, op eigea initiatief, een flink symphonk-îje op ma,.... met insirumenten op eigen hand gekocht, op eigen kosten vervoerd.... en dat de piotjes immer ten diensie staat. Ten dienste ja, zelfs als ze gekwetst in 't hospitaal liggen, want dikwijis speelt de muziek daar ter opbeuring en ter verhefftng der bedrukte gemoederen. En ze speelt zoo prachtig toch 1 Iedermaal dat ze 't hooren meenen oas jongens : *Onze muziek is de beste van't leger. Nen flinken Chef! Waarom zenden ze die ook niet eens naar Parijs of Londen, zoowel als de »...Zoo fier gaan ze erop. En met reden, want in davjreade stapwijzen, licht ze de verlamde beenen op, binst de lange marschen in stik-kende zomerzoune, ze weel ook roerende en ingetugene tonen te vinden als ze speelt binst de Zondagmis. Menig hart heeft ze getroffen, en kan 't gebeureu dat een musi-kus in verrukkiug ons Lieven Heer zou vergeten om 't muziek te volgen; meestal zijn de stukjes zoo gekozen, dat hier ook de kunst tôt God verheft.... Weest gerust, muiikanten, ons piotjes waardeeren uwe bereidwillige kunst. 0, in ; een kwade luim, zal wellicht een 'piotje binnenmonds eens «embusqué» grollen doch niettemin zullen uwe klanken zijn mis-noegdheid verdrijven en, onder de beste stonden, van .de lange oorlogsjaren, zal hij immer deze rekenen, waarop uwe betoove-rende akkoorden, in zijn harte den moed, de blijmoedigheid of de fijne streeling van zoete droomen, hebben ^opgewekt. Een piotje van't 4e. De Vereenigde-Staten eu Belgiô S . . ; De beigische zending is door Président < Wiîson in bijzonder gehoor ontvangen. Ter j I dezer gelegenheid verzekerde Wilson dat J Amerika de wapens niet zou nederleggen J zoolang België niet heelemaal zou vergoed zijn voor de geledene schade. « Hij die u be-nadeeligde, zal u ook vergoeden, zegde Wil-, son, Hoe langer de oorlog aanduurt, hoe ' grooter de uitboeting moet wezen. » Betrou-wen we daarop, want het woord vanWilson i is voor ons ailes. Uit Washington wordt bericht dat tôt heden meer dan 4oo.ooo vrijwilligers zich c hebben aangegeven. De vrijwilligers gaan ^ naar de di iliingskampen onder 't zingen van s liederen die België verheerlijken. ira'twwwTnTaw'ygasMjiH■ imiiii■iiiiwi f mu winliiiwnn Ooplogs BELGISCH FRONT 27 Juni, 20 uur. — De vijandelijke-artil-lerie beschoot eenige dorpen achterwaats ons front. Wij oefenden weerwraak-geschut uit op de vijandelijke verkeerwegen. In den na-middeg nogal hevige artillerie-strijd in de sector van Reninghe—Steenstraete. FRANSCH FRONT 27 Juni, i5 uur. —Hevige artillerie-strijd om Hurtebise. Luidens nadere iulichtingen is het een echte versterkte plaats die we op 25dezer ingenomen hebben «p een front van 100 m. en 3oo meters in de diepte. Oserai waren koepels voor imtraljeuzen aangebracht en de plaats diende voor siapelplaafs van materiaal, 3 Machinegeweren, 3oouitrustin-gen, geweren, munitie-depots, electische projecfors vielen in onze handen. Heel de bezetting (348 man} werd gevangen. Wij pîeegden gister een rit om Maisons en Champagne en brachten een tiental krijgsgevan^enen op. De gebeurtenissen in ûriekerïland. Venizelos is te Athenen toegekomen, men neemt de laatste maatregelen om de kamers bij een te roepen. Venizelos zal dan zijn docleinden uilleggen. In aile ge«d blijven de drie grieksche venizelistische divisies op 't Macedonisch front, Andere kunnen volgen. De fransche troepen hebben Athenen bezet. Bij den vijand Luidens berichten uit neutrale bron wordt stellig bevestigd dat in aile groote steden van Duitschland dagclijks oproeren gebeu-ren. Deze oproeren worden door de socia-listen van de minderheid opgestookt. Lieb-knecht zou in vrijheid gesteld worden. Spanje op den tweesprong Sinds i4 dagen ligt de duitsche onder-zeeër U-G-52 in de spaansche havens van Cadia, waar hij binnengeloopen was. Nu wordt geseind dat de onderzeeër op vertrek-ken staat. Zulks v»are van wege Spanje een ongehoorde zwakheid, vermits de internationale wetten aan vijandelijke schepen slechts een verblijf van 24 uren toelaten. Zwitserland in 't gedrang M. Ador, voorzitter van de internationale Roodkruis-vereenigiDg te Geneve is tôt mi-nister van |buitenlandsche aangelegenheden van Zwitserland gekozen in plaats van Hoff-man. M. Ador is een romaansche Zwitser en meermalen reeds zijn voorliefde voor onze zaak heeft betoond. Samenkomst tusschen de ; Legerhoofden der Bondgenooten- In de statie van St. Jean de Maurienne zijn Gadorna, generalen Foch, Perrin en Rodcliffe (Douplas Haig vervangend) bijeen-gekomen. De beraadslagingen hebben een dag door gebeurd, men is volledig te akkoord gevallen over de krijgsinrichtingen en in Klein-Azia Palestina in de Balkens en inzake het algemeen offensief. £.&!:<& Ou:» PARIJS meldt : Artillerie-strijd in de streek van Hurtebisi, Craonne en om Avo-court. 5 LONDEN meldt : Een vijandelijk deta- > chement werd N. Rooux afgeslagen. Gister , verloren de Duitschers 7, wij 9 vliegtoe-stellen. BRIEP UIT INGELA®. (Van onzen gewonen briefwisselaar) WAAROM IERLAND HEN DEN RUG KEERDE II. Het Symbolum van het Kruis. — «....Graaf Plumkett was geen gewone kandidaat. Om het even wat hij vroeger Iook was, hij vereenzelvigde nu eenen diep-gevoelden oproep, |persoonlijker zoowel als politiekerwijze gesproken, aan het hart zelf van een vrijgevig volk. Het iijk van een van zijn veelbelovende zonen ligt neerge-veld in het graf van een gerang, na een ge-heim gehoaden vonnis, neergeschoten door Isoldaten; twee andere zijner zonen, op dit ■ oogenblik, zitten levende begraven in den î kerker ; de vader zelf werd weggejaagd uit î de wiastgevende zckerheid eener ,heerlijk f volbrachte bediening : is dat niet het barre ; beeld van een in stukken getrokken huis-; houden, dat zelfs deze ontvoeren moet, die de gedachten en de daden van de slachtof-; fers misschien kwaadkeurden ? De politieke — mogelijks zou ik ook beter zeggen de zielkundige — aantrek, was ruim al zoo ? sterk. Alwie ooitjdegescliiedenis der mensch-: heid studeerde, zal begi ijpen dat er niet s » zoo diep, zoo machtig, zoo overweldigend ' de menschenmassa, en het eenvoudig goede | menschelijk hart ontroerten grijpt, dan het slachtofferen van eens leven voor een ide-aal 1 #Geen grooter lîefde kan de mensch ' betuigen dan te sterven voor zijn vriend» zegt het spreekwoord, dat diep het merk-teeken draagt van gegronde zielenkennis. , Het Kruis, — het kenteeken van de meest verachte onteering voor Christus kwam, het symbolum van den slaaf-moordenaar, en van den dief die gekruisigd werd om de schan-digste straf uit te boeten, — het Kruis, dat prijkt boven het altaar van elke kerk en boven de haarstede van elk huishouden over' gansch de kristelijke wereld, vereenzelvigt het diep, grievende medelijden van het ; menschelijk hart over de dood voor het welzijn der menschelijkheid, en vertegen-woordigt eenen onmeetbaren invloed op de menschelijke ziel. Ik herinner hier die wet der menschelijke natuur, want zij is het, mijns inziens, die ons leiden moet tôt den uitleg van de wonderbare zielsgestelteais van de groote meerderheid van het lersche volk. \ ! f I ' l { i ! | f 1 J r i " r I ! ? j 9 ! a ë ('t VeiTolgt) J. Van de Woestyne VAN e:^ voor ONZE SQhDATEN ' ï Nieuws voor onze Soldaten j M. de Dorlodot, 4 Priory Gardens te Folkestone, aanzoekt dringend de personen ! wier namen volgen hem hun adres te doen ' geworden. Hij heeft nieuws voor hen. Om ■ missingen te voorkomen gelieve men ook s zijn adres in België aan te geven alsmede ■ het nummer dat voor hun naam staat. . Moll(Achterbos) : 1204 Van Hoof Joseph. | Aalst : 1266, Jacobs Jan, Boterstraat. • i Antwerpen : i32o Maertens August, Be-; gijnenvest; 1274 Moors Lodewijk(Kipdorp) L 1354 Pauli Dorothée, Marie-Theresestraat : ; 1354 Van Ritl Mr. en Mev. Katelijnenvest. Beersse : 1296 Glaes Joseph, veldslraat. Berchem : i325 Vermeulen Alfous 'vVoor , drie weken te Foikestone aaugekomen, van de Gidsèn). Blauwpnt 1255 Jacques Joseph, Kerkstr. Minnaert R^oui, Leuvenschestraat en Nas-îiaaa Vicior, gemee testraat, Bleyberg : i323 Malendiies Jozef en Spiriz Jozef. Brussel: 1311 Burger Henri, gtmeesb.eer; ia3o Coeckelberg Jan, St. Kwintecstraat j 1266 Crana Colette, Porihalstraat ; i25o Dasnoy Paui; Ariaastr. ; i25i Dasnoy Re-îié, id. ; 136a i) maiict Molenbeek ; i25o Dé Pauw, g° e ssner; i35g Desmedt Mau* rits (3 Jag. vc voetj 1311 Henrard Jan en Pau), 4o, Boogàrijeslr. ; i3i2 Mauer Karel 2Artilterirt; 1357 Mogin Feraand, Burger-wacht ; 1283 Stenoadt Reué, i3g Gauche-ret straat ; i3io Viauce Fernand, Rusland-straat ; 1349 Wateyue R. (zoon yan Victor Wâteyne). Thienen : Collin Karel, Fernaad en Robert Ledoux, Peeters Alice, Phiiips Fraus, • Uittenbroeck Reué, allen onder Nr 988. WUrycIc : Coppens Frans en Wallher, Raes Charles en Jozef, Van Eygen Louis, Vaiigenechleii Henri, Wauters Louis, alien onder Nr 1025. Verschillende : n48Goliard René, ser-geant-majoor 12e linie en Collard Marcel, 1079 Dans Henri, sergeaiit, Kales, 1148 De Fraeys, korp. 12e linie, 979 Depreter Emiel, geneesheer B 88, 980 Fraseiie, gen-1 darmerie-orerste, 980 Hallet Jan, carabinier, 987 H. uard Hubert, braukardier, 384* Nicolas J., gendarm, Kales, 3842 Vanden Berghe, gendarm, De Panne, 1129 Wouters > signaleur. i Onze geleerden in 't buitenland. i Binst onze jongens zoo manmoedig steeds ' voort hun steke staan op den slijkigen Yzer-boord, laten onze geleerden ook geen tijd ; verloren gaan om door woord en schrift het : Vaderland te dienen, Bijzonderlijk in Enge- land is die werking veelbeduidend. j De la Vallee Poussin, hoogleeraar te . Gent, liet in boekvorm verschijnen : « The Way to Nirvana » en « Hibbert Lectures » ; . JeanMansart, hoogleeraar teBrussel gaf uit l « Les Causes actuelles de Ja distribution j géographique des végétaux » ; Léo Vander Essen, hoogleeraar te Leuven liet verschij-| nen : « The Invasion and the War in Bel-| gium, with a sketch of te diplomatie nego-j ciations preceding the conflict ». Oxinoodig > nog te gewagen van J. Persyn « A Glance at the soul » ; Georges Lecointe stuurman j op de Belgica eu opzichter van ons observa-' torium gaf een engelich werkje uit. Frans \ Van Couwelaert liet verschijnen Losse J Bladen over Beigische staatkunde ». | Jammer mag het heeten dat onze propa-ganda in den vreemde niet den noodigen ambtelijken steun geniet dien zij verdient. 30E Jaar - N VnjJag 2g J uni ; i 4 2 (6 >9)

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Belgische standaard behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in De Panne van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie