De Belgische standaard

272 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 17 Juli. De Belgische standaard. Geraadpleegd op 01 juni 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/zs2k64c89m/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

4*Jaar-N' i 18 <,0,7> WoaiiSdftg i.7 Jttil 1818 saxa&sjms J * M* 5is»éat**f :s«4 fr. ï^ss n*ts4*ï ),{c j auadw %,f§ , j / i«î Sai4*te§ |Lg te 't lsusé. 16**4 frc I 7J 1 | :.aj«sdMI S,2o rj | M.aad«a &t| «j ^ ïrtîtt 't Uedî j >sas8d fe, s S»*5?5Ï«8 f,88 ^ MJL8d«3» 7,|0 DE BELGISCHE STAnDAARD Opsfi! I ikiir nu» " JK£ Coquin» Sw41Jk *# PAHM K!«îae s&hKob» digbtgax: Os.tB i, «is rtgti K»?mAae*jr, voïeejs» «*aa» sBaSsairt VASTE MEDEWERKERS : M. E. Belpairê, L. Duykers, P. Bertrand Van dér Schelden, Dr. Van de Perre, Dr. J. Van de Woéstyne, Juul Filliaert, Dr. L. De Woïf, J. Sinncms, 0. Wattez, Adv. H. Baels, Hilaricn Than* De nieuwe verklaringen van den Rijkskanselier. B fgh c/> ;h.t &?s r " die- *? We moeîeD op de n devoering van vo.: Hertling" weerkome» omdat zt in 't âîgemeen eene gewicltige be-keatenis - a in-,t b.jzpnder voor Belgie van 't jrooîstc belang is von Hertling noodigt eerst en voorai op uiîdrukkeiijke wijze de Bondgenooten uit, den vrede aau îc vragen : " Indien, zegt hij, 't is gelijk waar eene ernstige vredesbewcging zoù ontstaan, zouden wij deze voorstellen op ernstige wijze in acht rtemen. Maar in dit geval moeten de door den vijand aangeduide af-gevaardigd n ons stellig laten weten dal be-gprekingen mogelijk zijn, besprekingen in geslolen kving. Dit is ook het slandpunt van het leger, want dit ook oor'ioogt niet ora te oorlogcn. De hoogère oc.rlogsleiding heeft mij ver-klaard : Van 't oogenblik dat voor ons de vrede voelbaar is langs den anderen kant, moeienwij over den toestandberaadslagen.' Maar wetend dat dit ailes slechls heel vaag is heeft von Hertling er aan toege-voegd : " Wat de toekomst van Belgie betreft, dé huidige bezetting en het bezit beteeke-nen alleenlijk een pand vo»r de verdére vj-edesonderhandelingen. Het woord"pand" zeif beteekent dat men ditgene niet wil be-houden wat men als pand in banden héeft, indien de onderhandelingen een gunstig verloop hebben. Wijj hebben het inzicht niet Belgie te behouden, 't is gelijk onder welken vorm. Wij begeeren, juist gezegd, dat Belgie heroprijze, na den oorlog, als •en onafhankelijke staat, van niemand afhankelijk Door deze redevoering heeft Rijkskanselier von Hertling laten kennen dat hij deu vrede be^cert. Hij ver-klaart dat het duitsch leger insgeiij. s den vrede wil Ha wil den vrede bewerksielhngen door ■ - derhande-lingen tusschen enkelc p- 'sonen ;n mt:t het vooropge^etï p:a = : Bclgië te doen diene_r als wisseipand. Na de redevoering van von Kuhi-man en na het optreden va-: von Hertling moeten wij er niet meer aan twijfelen dat Duitschîatsd werke-lijk den vrede wil, Dat het nu door deomstandrghedeo, door den nood eu door de s? eed s aan groei ende macht van Amer i'a verplicht is geworderj deze vredewensch ope ni jK te uiten laten we voor 't oogenblik van Kant E- n teit is het dat • 'uitschland deu vrede begeert, een-ieels omdat het den vrede nood I f heeft, anderdecls Oiiidat net besefî dat h»; t den vrede, it* ee-a mi.? ot mser a ne tijd zai m i a .vrag . Uit de verkla h ;e i son Balfour, l,lbyi. Ge;j -• eu andeje staatsmaixncn is geblcken dat de Boad^er-ootea ook den vrede wiilen maar niet den vrede dour ma^elioe, door bed en afboJ, maar een rede gesteuod op het reeni en de recht-vaardi^heid.De RijksKanselier heeft in die rich-Jing reeds een gewichti ^eo stap ge-^et. 'tîs de eerste ma 1 dat hij zich *laar uitdru t op ée-s punt, het ge-Wichtigste puni va het vraagstuk, v ni. Helgië. Duitschland wil België niet behou-dea. 't Is eene groote beKentenis die zijn belang heeft na al de onzinnige praat uitgel raamd door de panger» manisten. Het feit dat von Hertling s-ecl den Kijksdag met zich heeft meegehad îoont genoeg aan dat hij voor 't oogenblik de pangermanisten met hun verderfelijke streKking de haas Is. 't is een stap dus naar orss toe. Maar die stap getuigt nog van te groote aaraeling om êr dadeiijk op in te gaan. Von Hertling wil, voor 'toogen-biiç, Belgie doen dienen als p^nd. Dus in ruiiing van iets anders. L>aar-mede kunnen we geen vrede hebben. Belgie mag niet al» pand gebruikt worden De Pauj lietdit onrech-stveeks verstaan in zijn vredesbood-schap van i Oogst 1917. Graafvon Hertimg ; ent de lecr van den Li. Thomas genotg om niet te beseffen dat z\jn steiling onaanneembaar is. Een gestolen voorwerp mag nooit aispand gebruist worden. 't Is plicht voor ons dit thans luid te zeggen. Maar dit belet niet dat we tevens het vredesvraagstu^ in rui-mer zin gaan op vatten. Von Hertling wil Belgiê doen dieneu als pand voor de teruggaaf der duitsche kolonies en der eigendommen van de cluit sche uitlander#, voor de vrijheid van handel enz.Spreken we ons daarover eens klaar uit. Meer dan ooit blijkt het dus noodzaKelij k onze Yredes-doeleinden omstandig en gemeen-schappelijk in 't openbaar te bepa-len. Want hij die de rechtveerdige vrede van cén dag ian verhaasten zal door aile generaties gezegena worden. Laatste uur Het nïeuw Duitsch offenslef De vijand valt aan op een front van 80 klm, PARUS i5 Juli, 20 uur. — Na een hevi-geartilierievoorbereiding zijn dé Duitschérs dezen morgen ten aanval gelogen van CHATËAU-TH1EHRY tôt MASSÏGES.Wjj onderstaan manhaftig den schok op een front van 80 klm. : • v!;a A wv-éi op h rl h f.'-c.t b< dwi»ft|eî PARUS, 17 Juli, 7 uur. — De duitsche aanval gister m«rgen om 4-3o losfebro-keu, duurde den heelen dag door van aan Chateau-Thierry tôt Massiges. WESTELIJK REIMS woedt het gevecht «p het front Reuiilj-Courthiezie-Vassy Zui-delijk dé Marne welke de vijand tusschen Dormans Tr issj overschreed. Door een tegènaanval der Amerikanen werden de daitsche Yoorwachten die de Marne W. Fuïioy ovcrschreden op den Noorderoever teruggeworpén. De fransche-ltaliaansche troepen houdeii stand van Chatiilon-sur-Marne tôt Reims. OOSTELIJ K REIMS houden we stand op ons front tôt Massiges. Aile vijandelijke pogingen tegen ons front van Souain bleven vruchleloos. B «st-ds Front Op i3 en i4 dezer hebben wij 0. Nieu-poort gevangenen o^gebracht. Onder-Iuitenant Goppens heeft zijn veer-tiende overAvinning bohaald. Hij schoot i cen draakballon in brand. i DE TOESTAND Het da-îscfci olfe sict^h-rbigosneo tl'SSCh Cîialeau*Î!M::rfy m Heden x 5 Juli is het duitsch offensief her-begonrien op het uilgestrekté front Cha-teau-Thierry —Argonne. De stoot heeft dus plaats op een nieuw front dat loopt van Chateau-Thierry-Reims-Aubérive-Verdun. Het is dus een nieuwe aanloop naar 'tZuiden, die voor onmiddel-lijk doel moet hebben de innaine van Reims en Chalons-sur-Marne, ten einde den stra-tègischen spoorweg die het front van Verdun bevoorradigt, heelemaal af te snijden. Vermoedelijk ligt ook een nieuwé siorm-loop tegen Verdun in 't inzicht van den vijand. Maar Yerbazend mag het heetén dat de vijand thans dit nieuw front voor een nieuw oifensief kiest, wanneer ailes hem zegt naar Parijs op te rukken. Is het wel-licht een afleiding ? Wé moeten eerst nadere inlichtingen afwachten om ons uit te spreken. Van en voor onze Soldaten Onz« Konivf !m Enf«iaod Vootaleec Engeland te vedaten, heeft Koning Albect 5ooo fc. ovechandigd aan den bucgemeestec van Edimbucg (hoofd-stad van Schotland) om tusschen de acmen van deze stad uitgedeeld te wotden. R«odhuiden op 't front In dezen ooclog zién we de meest paradoxale dingen gebeucen. Wiehecin-nect zich niet in school geleecd te hebben dat de Witte mannen, die naac Amecika vechuisd daac bloedige gevech-ten moesten levecen tegen de Rood-huiden om de westeesche beschaving te doen zégeviéten. De collen zijn nu omgekeecd. Een heel cegiment Rood-huiden van den stam det Sioux is met het Ametikaansch legée in Fcanktijk aangekomen om de Duitschem te bestdjden en de wace beschaving te doen heecschen. Te dezee gelegénheid mag wel aan-gestipt wotden dat et thans op 't Weste-lijk feont volgende volkecen stdjden vooe het cecht, de eec en de beschaving : Belgen, Engelschen, Ftanschen, Italia-nen, Russen, Negets van Sénégal en Congo, Algedanen, Macokkanen, Tcans-valecs, Podugeezen, Acabiecen, Indiets, Chineezen uit Indo-China, Aûstcaliecs, Canadeezen, Amecikanen en Rood-huiden.Zieledienst Dondecdag 18 Juli, om u u. in de kedi van de EE. PP. Ûblaten, een zieledienst vooe de gesneuvelde officietén en soldaten van 't eeeste cegiment Cacabiniecs. Kunst op den Yzer Op Vdjdag 19 Juli, om 5 uuc in de Militaire Leeszaal, Matkt, 65, De Panne, voocdracht doo?; E.P. VERWIMP ovec: Mgc R.H. BENSON : De Man — De Be-keeding.Ingang vdj. Kerensky « Ik ga geen tedevoedng houdén, » zei hij op een Ftansch Banket. De man zal gedacht hebben dat we teeds genoeg tedevoedngen ontvingen van Rusland... en dat men daacmee en 1 met 6 cens, in den tijd, een pint faco keeeg te Bcussel. Menschen ? Ik liad laatst het genoegen, de eet mag ik zeggen, een oazee dappecen van iyden Apdl te ontmoeten. Ilij vedelde me van zijn weervaten ; hoe de Duil-schecs zijn post hadden ingenomen, hem en een heele geoep makkecs gevangen gemaakt, en hoe, dank aan den ptach-tigen tegenaanval dec Belgen, de vijandelijke bewakets zelve gevangenen weeden, es zij weecom vdj. Natuudijk vcoeg ik onzen held hoe de Duitschees hem behandeld hadden, en wat indeuk hij van die ueen samenzijn met den ovcrwéldiget had meegedeagen. « Wel, speak hij, de Duitschecs zijn heel menschelijke ketels, en dooe hen ben ik behandeld gewoeden als een mensch. » Die uitsptaak liet me een weinig « tê-veuc ». Eigenlijk, vecwondeten deed ze mij niet. Het ligt wel in delijn dec Duitsche taktiek beschaafdheid, ja hoffelijk-heid aan den dag te leggen, voocal waac 't geldt een ontwikkelden Vlaming, die wellicht een pcopagandist kon worden vooe hun pseudo-vlaamsche politiek. Ook kan een jong mensch, na één hal-ven dag duitsche gastvdjheid te hebben genoten, weckelijk ingenomen zijn met, en bedrogen door duitsche beleefdhe-den. Maar wie acht-en-twintig maanden lang in bezet Belgie de weldaden van een ptussisch beheer ondetvond, blijft noodwendig wat sceptisch bij 't hooren van duitsche « menschelijkheid. » DUvoorop : er zijn onder de Duitschérs rechtschapen harten, degelijke mannen,beleefd, beschaafd.Ik ontmoétte er aantallen, voorai uit de Rijnptovin-cies, die hoog stonden op zedelijk en godsdienstig gebied, menschen waten dus, in den edelsten zin van 't woord. En 't spreekt van zelf dat, nu ik enkele staaltjes van duitsche on •menschelijkheid gaophalen, die barbaarschheden dienen ten laste gelegd niet aan enkelingen, maar aan fdie ketters-misvormde duitsche mentaliteit der hoogere oorlogs-kliek, wiet machtspreuk luidt : ten doele zzjn aile middelen goed ; en nog : den machtige het recht ; en eindelijk : Deutschland ùber ailes l Mijn geschiedenisjés zijn al wat oud in den tijd, en voorzeker werden er hier verteld van meer spannend belang. Eén verdienste heben ze : absoluut waar te zijn, wijl komende van ooggetuigen. Mochten ze de al te naïeven onder onze jongens wat wantrouwig maken tegen-over documenten, andersluidende, aan-gewaaid vanachter denptikkeldraad !... Vooreerst eenige beAvijzen dat de duitsche ovetheid haat eigen onderda-nen met als menschen beaandelt. In veertien. Ze kwamen door Gent. Een duitsch achterblijver loopt een huis in, valt er neer op een stoel. De vrouw, meewarig, geeft den soldaat een voet-bad ; de jongen valt echter in bezwij-ming. Vol schrik snelt 't moededje bui-ten, en verwittigt, om aile verantwoor-delijkheid te vermijden, een dnitsch officier. Deze beschouwt den zieke oplet-tend, beveelt dan aan de vrouw buiten te gaan. — Er valt een schot. En de officier zegt aan hét verschrikte moededje : « deze soldaat kon ons toch van geennut meer zijn. Ik zal het lijk doen halen. " In vijftien. Te R. voor het duitsche hoofdkwartier, wordt er dagelijks muziek gemaakt tijdens dier heeten langdurig middagmaal. 't Is in December, en 't weer is etbatmelijk. Gansch den nacbt i voor Nieuwjaar heeft de capella, in de open lucht, moeten spelen. De leider der muzikanten, op dezer verzoek,vraagt of het namiddag-concert, na dien nacht-dienst, toch moet plaats hebben. Ant-woord : " Ge zult viet uren spelen in plaats van twee. " In zestien, te E., tijdens den Somme-slag. Nieuwe recruten wotden geoefend op de heide. Nuchtet trekken ze weg, manœuvreeten ze uten lang in de scherpe lucht. Trekt de colonne een dorp doot, dan wotdt et gezongen. — Straf van een soldaat die geen lust tôt zingen toonde ; hij werd gebonden aan een boom, detwijze dat ' t lichaam slechts tustte op één voet. En dat duurde zoo-veel uren als er noodig waren om den zanglust weetom op te wekken ! Begin zeventien, sprak ik met een duitsche dame die een ziek familielid was gaan bezoeken. Haar broer, een tetinglijdet, zou er niet doorkomen. Ongrn i.Ujx ziek, kon hij van 't voe-dingsbeheer geen druppel melk beko-men. " De beschikbare melk wetd gfn etbare zieken vootbehouden " ! Indien de Duitscher zôô hardvochtig is voor zijn eigen volk. dan zal 't niemand verbazen dat zijn vethouding tôt den ovetwonneling niet het kenteeken dtaagt eenet overdreven teerhartigheid. De voorbeelden hiervan zijn ontelbaar. Sedert vier jaren staan et de bladen vol van. 1k vethaal dan ook enkel gebeurte-nissen uit mijn onmiddellijke omgeving. Wordt vervolgd. H. T. Nog eens '<Freulek0,> " Mejuffer Belpaire " neemt het de " pioljes " in 't geheel niet kwahjk dat zij onder de vrouwèlijke bekoring vielen van Freuleke's kunst en lieftalligheid, ver-mits zij,alhoéwel oude juffer,het mannelijke wiat te roemen van Jobs en Imans spel, maar zij zou nevens het zoete Freuleke ook eene plaats willen vragen voor het geestig# Miebetje en dé pleizierige tante Henriette. 'r Ik zie dat kind zoo geerne opkomen hoorde zij zeggen, en zoo sprak voorzekér menig piotje. Was Freuleke het aandoen-lijke, teedere, zachte in bel stuk, Miebetje bracht er het pittige, de lévendige zetten, het vroolijk gebaar, en verdient niet min-der lof en dankbaarheid van wegé de toe-schouwers. Dat ook is kimst, natuurlijk-heid, eenvoud en brengt het publiek in de gewenschte stemming. En wat een les voor hen die aan ons volk gedurig zijne achter-lljkheid verwijten ! Hier was eén stuk geheel in halve tinten, vol fijn gevoef, voor-name conversatie — geen grof woord, geea gewaagde zinspeling — en zie hoe allen gretig luisterden, verstandig toejuichten. Een verheugend feit mogen die voorstellin-gen heeten, en ik die altijd opthnistisch oordeel èn over de gebeurtenissen èn over ons volk èn over de toekomst van dat volk, kan niet genoeg allen bedanken die het hunne bijdroegen tôt welgelukken der on-derneining, tôt veredeling onzer "piotjes". M. E. BELPAIRE. Eïïgelsch voordeel om Dick@busch LONDEN i5 Juli, 20 uur. — Dezen morgen hebben wij op een front van twe* kilometer om Dickebusch eenige stellingeii veroverd, die ons sinds den duitschen vooruitgang van a5 April steeds nadeelig was 246 krijgsgévangenen bleven in onjte handen. Een belangrijke buit werd gemaakt.Wij voerden ritten uit op talriik* pUtt-aen vas 't front.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Belgische standaard behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in De Panne van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes