De Belgische standaard

301 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 03 Maart. De Belgische standaard. Geraadpleegd op 01 december 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/4q7qn6059w/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

lste Jaar. — N° 2C Vijf centiemen het nummer r'^JÉKWBaTt'WrSïn"» «mbhmih iijiiiiiiiii u 11 • Il irnim—mmmmÊmiam—mmmmqmmmmmm Woensdag 3 en Donderdag 4 iaart 1915. De Belgische Standaard mhim*- msssaw Door Taal en Volk Voor God en Haard en JLaxid j uur x ctcti eu v uijz. wffl? « DE BELGISCHE STflNDAflBD » verschijnt 3 maal te week. Abonnementsprijs voor 10 weken bij vooruitbetaling : !n België : vo«r de soldaten x.50 fr. — voor de niet-soldaten 2.00 fr. Voor 't buitenland : 2.75 fr. 3BestTo.-uLrcl<eï* : ILDEFONS PEETERS, 0. M. C. VASTE GPSTELLERS : M. E. BELPAIRE, L. DUYKERS, Victor VANGRAMBEREfô, Bertrand VAN DER SCHELDEN, Juul FILLIAERT, Firmin DEPREZ. IVoor all'e mededeelingen zich wenden tôt : Vil!a MA COQUILLE, Zeedijk DE PANNE. Aankondigingen : 0.25 fr. de regel. — Reklamen : 0.40 fr. de regel Vluchtelingen : 3 inlasschingen van 2 regels, 0.50 fr. vuur 1 uuueniana : : n^urnn * irrrrr^nT i vv en Lio 1 ers Een pijnlijk gevoel kwam opwellen in 't har der reeds zoo lijdende vluchtelingen, toen z< Inorden dat de laffe overweldiger van on; land, een van die trekken weer had uitgevon den om zijn eigen beurs te vullen : de taks oj de afwezigen. 't Was hem niet genoeg geweest al wat we kostelijks bezaten te verbrijzelei en te verbranden, en als vuige inbrekers ei dieven, ons te ontstelen wat we in huis ei erve, ten ko«te van veel zwoegen en zweeten hadden vergaard. Hij, die 't bloed uit onzi aderen had gezogen, en een zee van tranen ui onze' oogen geperst, dulde 't ons ten kwadi en als een schelmstuk — en helaas vele mede burgers schreewden hem na — omdat we voo benden zatterikken en moordenaars waren ge vlucht, en het ballingschap verkozen boven di dwingelandij. L.'jkt nu zijn lafîe financieele uitvinding, o] eerste zicht, opde daad van een uitgeschuddei handelaar, die van aile hout tracht pijlen ti raaken, toch ligt daarin alleen, niij dunkens de voile beteekenis van dien taksdwang niet Op aile manier, nu het toch Belgie in ziji ldauw klemt, en 't geld uit onze spaarpottei wegroofde, zou het Duitsch Staatsbestuur d< heele wereld wilien doen gelooven, dat d< Belgen het goed maken met de Teutonen regeering, er zich gereedelijk aan onderwerpert en de neerlegging der wapens vragen. In hun naar-huis-keeren immers, zou toc! welde bekentenis liggen, dat ze ongelijk had den te vluchten, voor de mannen die op sio v n rekening, toch die barbaren niet zijn, lijl de sehrik ze ons deed voorstellen. 't Nieuw zwaard dat ons Vaderland komt t( trehen, snijdt immers langs twee zijden. Mei den slag van de eene snede, windt de Duit scher de gemoederen op, tegen hen die den geboortegrond verlieten, en doorgaan voor de schuldigen van den zwaren economischen toe-stand der geblevenen ; met den slag der andere mede, drijft hij de gevluchten tôt weerkeeren. Door hun weerkomst, zal er meer geld uit de belastingen komen en tezelfder tijde meer hulp voor den legerdienst. Eerste list. Een laatste bericht nopens dit punt, leidt ons tôt een tweede. Gouverneur von Bissing deed aanplakken dat de taks niet toepasselijk is voor beide Vlaanderen. Wil hij dan verdeeldheid zaaien onder de kinderen van hetzelide Vaderland? Past hij daarom 't princiep toe, steeds zoo duurbaar aan 'tDuitsche hart : « Divide ut régnas!» Waarom in dien dieîstal, een uitzondering voor't Vlaamsche volk? Om het te beloonen voor zijn gezapigheid, oï, omdat het Viaamsch is ?! ! ! Dit brengt 011s tôt een ander puni. Eenige Vi :mschgezinden, heeft het Duitsch Bestuur reeJs gepolst over hun denkwijze nopens de aanhechting van Belgie's bodem. Zelfs,wendde t reeds yoetstappen aan, zoo 't schijnt, om de Gjiilsche Universiteit tôt Vlaamsche Hooge-school te verheffen. 't Is mogeiijk, dat eenige Flaminganten — van net ras der ruitenbrekers, lijk Gezelle ze noernde— zich gereedelijk lieten beernemen, juist lijk er handeîaars gevonden worcien, die hun beurs bovén hun princiepen ste hn en aile combinâmes met den dwingeland aangaan juistook, lijk er vrouwen zijn, die zicii niet schamen, arm aan arm met een Duit-sciier, langs de behloede straieri onzer steden en dorpen te slentéren. Maar 'k meen wel de denkwijze uit te drtikken der Vlamingen van \ echte ras, die nooit Duitschland. noch Neàer-l::nd in de hand werkien, en, fier op eigen wezen en besfaan, altijd recht voor de vuist waren en ec-n vuis: hnuden voor '1 Vlaamsche R .dit — als ik verklaar — vroeg ten andere 't gedachtvan gezaghebben 'en in de Vlaamsche E weging ~ dat we van België's annexatie ni,;t wilien, omdat een Vlaming nooit geen 011-recht dulde. Nu nzonder, dat Belgie in een b i -ddoop wer. herboren, zijn we Beigen en 'aderlanders. Nooit iaten weden bebloeden bo '.m ghjden uii en klauw van den Viaam-scZdi n Lceuw, en we i uepen het uit voile borst: l ever geen Vlaamsche Hoogeschocl dan ze te onivangen uit de bebloede handen van den ee. ."crbr;-ker, van den dief en den moorcfenaar va;; ûns volk ! P. Bertrand van de.- Scfcelden. wwu wii mumiiiMM mu Soldaten herinnert U Luik, Haelen, den Yser! '•75 | Vier forten der Dardanellei DOOR DE Verbondene vloteu vernietigi Het bombardement der forten aan de: ingang der Dardanellen is den 25 1.! 's morgens om 8 uren op grooten ai stand herbegonnen, en door een bom bardement op gemiddelden afstand voorl gezet. Binst dat 3 engelsche gepantserd schepen de 3 forten van Sebdulbahi Orkhanieh en van de kaap Hellen be schoten, nam een Fransch schip ht groot fort van Kum-Kalessi onder vuui Deze vier forten waaronder een door d duitschers geheel versterkt, werden te taal vernietigd. Het opvisschen der mijnen werd in d zeeëngte, methodisch en onder de be scherming der verbondene kruisers e gepantseide schepen, begonnen, en zij reeds zonder ongelukken op 4 mijle van flpn incranor 'fptnmpn ut —o—o - de n DE VLIEGER. Diep in de blauwe lucht, zoo nngemeten hoog, daar vaart in voile vlucht d- schaars zienlijk voor mijn 00g, ot de vlieger met een ron jk ron ron ron, ron ron ron. te Wie heeft hem eerst gezien ? De kinders daar in 't zand - j£_ die roepen naar de lién en wuiven met hun hand. en nadoen zijnen ron ron ron ron, ron ron ron. e- re Maar hoort... de horen blaast... n. Sa! kinders komt in huis; :ie de booze vlieger naast. lp Wij hooren nu 't geruisch nog schooner van zijn ron ron ron ron, ron ron ron. 'IS Uit de 00g is hij en rijst maar rijzen in de locht; omleeg daar staat, en vvijst de man naar 't vlieggedrocht, en... schietmet zijn kanon l'j pom pom pom, pom pom pom. ar — » De watten wolkjes rond ig den vlieger in gevaar >n omringen hem zoo bont alsof 't uit vriendschap waar. Doch hij, hij wijkt di°n pom pom pom pom, pom pom pom. »e Hij slacht den vlieger vlug ir uie rond het keerslicht draait, ie te laat wijkt hij terug, le de vleren afgelaaid: le daar treit hem, vlak 't kanon, e- pom pom pom, pom pom, pom * ^ Gekortvlerkt en verminkt, een vogel doodgewond, ^ ' hij wankelt, en hij zinkt nu botsend op den grond, en keert en kantelt om, !C^ pom pom pom, pom pom pom. ie „ H. Norda. t- s Februari loir. ^ Brîeven voor Belgie. ^an , er_ Om aile mogelijkc misbruiken te vermijden, ren hetft de hevoegde overheid strertg verbod ij-.t gegeven, aan geiijk wie, van brieven uit ,he Frankrijk en het onbezette deel van België, r,rg langs England en Holland in Belgie over te hrengen. tie Alwie in bezit van brieven gevonden wor-den, zullen ze afgenomen en zelf in hunne ,e ondarnomen reis met eene vertraging gestraft jen worden- len Om aile moeilijkheden te vermijden, mogen m. de burgets in Frankrijk en het bezette deel 'St* van verblijvende, hunne brieven voor , België zenden naar : Bureau du Comité ofilcleel Belge ie Secours au réfugiés, • ;ea" Place Fi-ederis — Sauvage, 2, Saint Adresse, LE HAS/RE Wat de brieven voor Belgie door militairen en. geschreven betreit deze mogen gezonden ^ worden naar : Bureau de la Correspondance Belge, Boulevard de Strasbourg, 36, LE HAVRE Het is wel verstaan dat in de brieven over geen militaire zakan mag gesproken worden. , Wat Amerika voor België doet. Toen Antwerpen gevallen was, ginger eenige hooggeplaatste Belgen naar M. Branc IWhitlock, den Amerikaanschen Minister ir België, deden hem begrijpen dat er honger-snood zou zijn vôôr drie maanden verder wa-l ren en vroegen zijn steun. Alhoewel de l. Duitschers herhaaldelijk den Heer Whitlock zochten te verwijderen, onder voorwendsel dat de Belgisehe Regeering zich nu in Le ■_ Hâvre bevond, bleef hij te Brussel, hierin ge steund door de opinie van zijn land. De Bel-e gen hebben hem veel te danken, terwijl de Duitschers de eenvoudige eerlijkheid van ' zijne intentie niet in twijfel konden trekken. Ook de Spaansche Minister, Markies de Villalobar, was in Brussel gebleven, en ondei het toeziea van deze twee neutrale Ministers e werd de Amerikaansche «Commission foi - relief in Belgium» gesticht om samen te wer-ken met het Nationaal Comiteit voor Hulp e en Onderstand van België. Sommigen hebben misschien getwijfel ! aan n Amerika's sympathie voor de Bondgenooten, n maarzeker niet voor België. En die sympat-n hie was zoo groot, de toestand in 't kleine land zoo deerniswaardig, dat de giften met ongewbne mildheid toekwamen. 't Gevolg daarvan is dat Amerika, voor 't oogenblik, voedsel bezorgt aan 1.4oo.ooo behoeftige Belgen. Indien zij die het meest hulp verdienen degenen zijn die trachten zich zelven te hel-pen, dan zijn de Belgen in 't bezette land waardigvan al wat voor hen werd gedaan. De welvarende Belgen'van aile standen, met hun inkomen ingekort of gansch afgesneden, hun handels-of nijvcrheidszaken opgescftorst en de toekomst onzeker, hebben veel gedaan om de armen te voeden. Hunne inschrijvin-gen tôt het Hulpfonds beloopen 3.750000 frs. De Engelsche Regeering gaf 2.500.000 frs. ; de Regeeringen van New Sout Wales, Nieuw Zeeland en Queensland, 2.000.000 frs. ; het «Belgian ReliefFund» van Glasgow en West Scotland, 500.000 frs.; verschillige openbare inschrijvingslijsten, 1.455.000 frs.; de schip-vrachten door Canada ingezonden, ongeveer 3.925.000 frs.: het Spaansche Hulp Fonds, 103.350 fvs-'> en Vereenigde Staten, met de «Rocki'eller Foundation» en de verschillende Staten Comiteiten, 21.000.000 frs. Ieder Staat dei Vereenigde Staten heeft zijn eigen hulporganisatie. De Comiteiten van zekere Staten hebben de lading van een schip ondernomen. Vele giften zijn ofwel graan of wel meel. Wanneer geld gegeven wordt, koopen er de Comiteiten levensmid-delen mêe. Behalve de klerken en stenogra-fen hebben al de werkers der Commissie hun werk vrijwillig aangeboden. 't Is eene prac-tieke organisatie, bestuurd door menschen van ondervinding. Tôt hiertoe hebben de Vereenigde Staten voedsel aan België be-zorgd. Genoeg voor twee maanden. En de inschriivineen eaan voort. mnrvi r«Trrtfri'ni»Mflr n a n >wiimnrtTmff>T 1 irmrTirmin>i<w> imiiiT nwr- Siacîitoiïers der Duitscîie Zeeschuimerij. Lijst der schepen, sedert Woensdag, slachtoffers van den Duitschen blokus. ENGELSCHE: Cambank, getorpedeerd bij Anglesey, en gezonkenjvier van de opvarenden ver-dronken.Dowshire, getorpedeerd bij 't Man-Eiland, manschap gered. Branksome Chine, gezonken bij East-bourne, manschap gered. Majolo,, door snelheid ontsnapt. Oakbij, getorpedeerd bij Folkestone en gezonken; manschap gered. AMERIKAANSCHE : Evelyn, bij Borhum op eene mijn ge-loopen, gezonken. Carib, in de Noordzee op eene mijn geloopen en gezonken. NOORWEEGSCHE : Belridje, pelroleumscbip,getorpedeerd bij Folkenstone, doch niet gezonken. Bjoerke, in de Noordzee vergaan,manschap gered. Regin,bij Dover op eene mijn geloopen of getorpedeerd. Manschap gered. FRANSCHE: Dinora, getorpedeerd bij den Haver, niet gezonken Marie, vischtrawler, bij Duinkerke gezonken. I yiucntenngen : 3 îniasscningen van 2 reg< is, 0.5U u. Laatste BérieJiteii. In Beîgië. Dicht bij Dixmude heeft onze artillerie twee vijandelijke vestingen vernietigd. Onze infanterie heeft eene hofstede ingenomen op den rechteroever van den Yzer. Op geheel het front was er nog al hevig bombardement. Samen met de Franschen hebben we eene duitsche batterij buiten gebruik ge-steld.Een onzer vliegeniers heeft bommen op de statie van Oostende ge-worpen.Te Bécourt is een duitsche aanval afgeslagen. In Champagne, hebben we gisteren belangrijke vorderingen gedaan. We hebben ons meester gemaakt van twee duitsche verster-: kingswerken, te Noorden van Perthes en te Noorden van Beauséjour. ' Wij hebben 200 gevangenen gemaakt. Het totaal gevangenen sedert 10 dagen beloopt tôt 1000. Onze totale aanwinst van loopgrachten, gisteren, beloopt 2000 meters, De kathedraal van Reims is beschoten geweest. In Argonne hebben we 300 meters grond veroverd ten Westen van Boureuilles. Te Vauquois hebben we door een aanval het dorp bereikt. In de Maasvallei : artilleriegevechten. In de Vogeezen hebben we eenigen vooruitgang gedaan. Op het Oostslijk fror»t wordt gemeld dat de Duitschers in aftocht zijn op de lijn Prasnysz. Op 24 en 25 Februari hebben de Russen 30 oifkieren, 2600 soldaten gevangen genomen en 7 kanons, 4 mitrailjeuzen en aile slach oorlogsvoorraad buitgemaakt. ZWEEDSCHE : Specia, uit Stockholm op eene mijn g loopen in de Noordzee, met man < muis vergaan. Swcirton, getorpedeerd in 't zicht V£ 't eiland Terschelling. niet gezonken. Onbekend stoomschip, bij Eastboun getorpedeerd en gezonken. 't Zij dus 7 schepen tôt de oorlogsvoi rende partijen behoorend en 7 neutral Belgisehe soldaten leest en verspreidt Uw bîad "de Belgisehe Standaard! «*auaci—« •■ 'T iTi'ii ■ ibaCTJKJ..^-^;'dsnaaiana5a.r safct&a ■eaawr«u>ii+;ccHai»w a»»C!iaw! De volksgezindlieid te Antwerpen en te Gen De Belgen zijn geen geboren slavèn, d wierden de Duitschers reeds meer dan eei gewaar. Er is verschil tusschen een vo overrompelen en het onderwerpen. Daarv; getuigen nog devolgende uittrelcsels ontlcei aan een brief, door een Antwerpschen knaî geschreven aan een zijner vriendeii, e en vr willigerdie den, slag aan den ijzer dapp heeft meegemaakt... " Ik ben hier nog eenzaam (te Antwerpen),de dagbladen komi wel van overal aan, maar niet altijc 1 reg( matig. We wachten geduldig en vol vertro wen op het uur der verlossing. Or is biji eenig pleizier is de Duitschers uit te la chen Dikwijls genoeg worden ze door 't vo 1k u gefloten, hunne "Verordnungen" versi cheu en iedereen laat hun de diepste vera chtii zien. We hebben dikwijls pleizier me'.t hu nen spijt en hunne verwarring... Dk vui Pruisen hebben niets beter gevonden d an < vluchtelingen, die tegen i Maart niet rzullc teruggekeerd zijn, te bedre gen met die bet ling van het tien-dubbele hunner p ersoo lijke belastingen. Dat zou hen ve :el ge kunnen opbrengen, en ze schijnen da itbove ailes te zoeken : 't zou wel jamn ter z'\ moesten ze op die manier geld vindei a, wai wij doen ons,best om er hun geen te geven we bedienen ons niet van hunne " -passie scheine die 1,25 fr. kosten ; weg ebruike hunne ijzerwegen niet, en we koope ai hum postzegvls niet... Er heerscht hier e ene alg< meene geestdrift, eene bewonderii ij >, eei echte liefde voor den Koning Albe rt . lede een, tôt de armste toe, draagt fier t portr van den Koning aan zijn knopsgont, en 't juist hetzelide voor de Koningin ; de laats postkaarten stellen ze voor met een ; cieke dienster-voorschoot, en dragen de leui 'e « < moeder onzer soldaten ». Laatst tfeed.. .. in kerk, een vlammend sermoon ; op een geg ven oogenblik sprak hij van den trionjJ ant lijken terugkeer van den Koning en <fe K ningin te Antwerpen,en al de brave vrou ws die de kerk vulden, hebben allen te g eli hunnen zakdoek uitgetrokken en hebbera tr nen van ontroering en van fierheid gestaj rt In het Parlament van 15 Februari sprak Lloyd e- George voigende veelbeteekenende woorden. ;n | Engeland kan, met zijn geld in andere lan-j den te plaatsen nog 5 jaar oorlogen. Frank-irî rijk kan het nog 2 of 3 jaar houden en daarbij nog eenige reserven bewaren ,io De financies in Servie staan slecht, ter oorzaak van hun voorgaande oorlogen,maar men zal aan Servie het noodige geld ver-schieten om in de noodwendigheden te voor--• zien. De verbondenen hebben ook België ge-holpen, dat eene juiste vergoedingzal krijgen als 't uur daar zijn zal. Tegenwoordig bezit Engeland de machtig-ste iinancieele markt. Het was noodig dat >r al de Verbondenen hunne geldmiddeis te za-men legden. En 1111 gevoelt iedereen dat Duitschland voor goed verlorcn is : Dat be-merkt geheel de financieele wereld. [a De algemeene opinie lioudt staan dat Duitschland voor goed de kans die het naar at de zege moest brengen, gemist heeft. is Nopens de Onderlinge hulp, verklaarde de Minister : Wijmoeten zorgen dat België, in Ln afivachting van scliadevergoeding en herstel, 'd niet te veel lijde. lP Er blijft ook nog Servie, wiens bevolking ij- deze van Ierland niet overtreft, en in twee -1" jaar, drie oorlogen gewonnen lieeft. Het al strijdt met eenen buitengewoncn moed, maar ;n het is arm, zonder inkomen en zonder indus-'1- trie. u" •' V zijn ook andere landen die zich tôt de ia oorlog bereiden. En't is- ons voor deel dat ze goed uitgerust ■t- zijn. » ;d 1 g n- Rond de Blokkeering. lç ]e Ongemakkelijkheid. ,n Duitschlands onrust blijkt eens te meer in a. een nota dat de schier bedelende Bernstoff, j. afgezant bij de Vereenigde Staten, aan het y Amerikaansch landbestuur deed geworden. ,n Ge weet hoe Engeland ueel Duitschland,met jn de zee af te sluiten, als in eene traap vorig. 1t Geloof me, zegt hij tôt de slimme Yankees: ; het graan dat onzijdige schepen naar mijn Vaderland zenden, zijn enkel voor de burgers :n bestemd. Ge moogt zelf het ond^rzoek instel-ie len !. Naïef ! niet waar. Juist of de Vereenig-de Staten en Engeland niet weten dat het ie graan, waarmêe de burgers zich thans voe-den, naar het leger zou gaan, eens er ander voor de bevolking zou binnenvaren !. is 1 * * * ^ Eerste Heldendaad. ]e De bedreiging der Berlijncr diplomatie aan de neutrale landen: waarbij ze verklaart e- niet in te staan voor 't in den grond boren e. hunner Schepen, schijnt een echte kwâ-jon-)_ gensstreek. ;11 Had zij enkel het doel bcoogt,dat haar achter jk 't hoofd schuilde : de onzijdige landen tegen a. Engeland te doen opspelen om 't gebruik van hun vlag, dan had hare verdreiging cen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Belgische standaard behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in De Panne van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes