De Belgische standaard

490876 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 19 Maart. De Belgische standaard. Geraadpleegd op 16 januari 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/rv0cv4d60p/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

— IM * 46 |$l6; t.i'rf f4 Dinsdag 19 rt ittia ■jnnbmbntbm ^ > loor Soldaten ; j aactd fr. I,a5 | j wnden a, 50 || iuod«n 375 j'1 -°~ h et Soldaten i { a 't lauid. f j »and fr. 1,75 | naiden 3,50 • ascden 5.25 . Ç—■ .. liten 't laod: aand fr. a,50 ^ aanden 5,00 aanden 7,50 — S DE BELGISCHE STAnDAARD ■ji hâa QetqmiUa Mw&zm m F,mm IKisia* naskcts- digfag«a s $»*»& «f® re#«J MBCLÀtem <e$lg«&s ovwb«b» kamst, 0 A ^ W^ V L«& Wadtwtrxên î i. Usinai!*, .. ' Uaykerg, if. ?«a Inr Sekeïdsai, D* ?«« d« Fins, Dr. J. ¥aa è« WetStysaj i««l Filliaert, Os L 0« Wolf, I. Sii&sEs, 0. Wattex, Âdv. H. Ba«ki, Hiiarfefi Thaaa Beschaamd zijn i s roor eeaige dagen haddan wij bel oîsr | Ijl^aat'ZÎJa " en " 't ïs oorlof We ! des dat daarait veel Igoedgellapi wore?t ??iji het eigealijk zou œoct*a dieaen om I i onberispelijker door 't Ie*en te doen dat een soîslsat, in ocrlogstijd voor-i een beter mensch behoort te aija. Nu, 't 'Oïit 00k Tctl uitgekraaid dat een soldaat I aieis beschaamd is Beschaamd aijn in 1 goede is slecht — en laf daarbij — : laamteloos voor 't alechte, 00k slecht. r 3 soldaat daa, moesî wat fhrder gaan 't gosde, hem wat meer schamen «m 't t chie, jaist omsst hij soldas t is ! 1s 't s>u ilal aiet rerkeeri ? Hehben veleo niet ails taamtegevoel veriorea ? Zija sommigen ' t btschaamd es han deogi, om hua [ stelijkheid ? ichaamtegevcel hebbea ae verlorea. De } ,§te prsat halea sa boy tu, en z* bestffen r i hoe gsmsen. Op han bedorvenheid gaan groot. De» grootstea o&2in verkoopea f lage iastar, domme spot braken i« ait, 1 meeiaea dan nog den hoogsten af^escho-1 te hebben. | ffiegchaatad zij0 somœigen om ban rein-lêj la '1 m^allen van hnn kr/stelijke ftcbt^Ui ^ Wit beeft er aiet gekesd, eerlijke jon-tiis ncehtaas, die, ait Terlsf komende, Iv. niet dorsteo antwoor^en, Tlak<weg, j leen afstootelijke tra«g ran een gemeentn s <yel ? Wie hecft er niât gezien die aaa rai m prest gesa goeikenrend laehje dorsten > -Ji^sïea? pe reine, da kloeke, is bfschaamd geweest jer den vnil«, den swakk« 1 j [pie beeft er niet gekend die eerder zoa-1 ec kuikken voor lasteraars daa han den s Kg ioe te keerea ? Ds plichtgetroawe beeft gezwioht vo»r • sb pllehtvergetece ! &Ë£ckaa«(i«% alsof 'i e?n sehande ware erstànd en wil «p haa plaats weteri te iwdeB, bavea de driften ; een mari te zijn Mgeea aîrooiventje. Bïâehaaœd, alsof 't em ashande ware italiogen en medewerkera te zijn van am, die een heele wereld met eea nieawe «r heeft omgeset, die ?t versakkelde ^.sckdoBi op teieawe banen bracht Eàî is îcch wel de beteekesis van rein» i" m vm kristen->z!jn ? Ofer aoo'n schaamte moest ge l>to3;«si a idsîen ; ?aor uw makkers, voor 't aau-1 "van aw oscars, die a opbrceht«n | tgisac waar ge sa voor bioost, voor 't enken van aw vroaw cf geliefde, die betroawt, jaist voor dat ge»s waar ge i" I kleart ; veor aw Meeater, die aile j isoie heefi doorstaan voer a. Bioost ge ] |nf.et, «sens toca zult ge blozen, bij 't jj '* ^raiea van uw galiefden, en... bi] 't f u" atikeeren lot awgn Schepper... wee a dan! j Schsaast a voor waagedrag en plichtver- J dm; pat recht door, fier, opaw reiaheid en âuw, en ieders aohtinf suit ge meédragen. 10 1 A. DELEPELEIRE. a* » — De School op het Front. sf JMr ci.kile dapn lss ik ia een artikeltja ] »> »t mij gaî-ieht det msn aiet te -eel nsag t® Mcheia vga be^oefede ovfrhei^. Men ia | l' Kijk mis, ho&r} ses men mes»t dat ik te pei ?r«sf Wel is w*ar, feeb ib e?n cdeaal A1 vsrea gebrachî, dat veekischend is If "I^Gch geenaii&s te ve«lei>chend — ts [# 'pE : jeholen voar lager lager onderwijs 1 Cc veornaamete oantonnemtnten. Noch- | »ng dat wil niet zeggen, dat ik niet tevre- âcn beîî m ç êa "» ; kè rs^ ô , eea kdeero??-i«is dergtiîj&s M «r .. wsl ik œij éBircgt-Isjk kan vo*isteiieii, '-t is <*at er degclijke i«ergaBg«n kutisea grgeten ^orden in ba-rakken of schures, waarin de keeitjes >an ! iaidraehti|e scldatea opengaaa gelijk icfau7rdaurJj«s. Heigeea me grieft is 't ro?g«ade : dat eea mëssa jongecs nitnemead leesgierig zijn, dat veel aalmoeisaurf, brankaréiera en an-dsrea kun vrijen tijd volgaarae tea dieaate etsiisa vas de gosâe saak, en... dat deien die oes aaa eea plaslse zou dea kuanen htl-pen, niet ctnmeiien, We vra§ea aoch bord, nseh scferjjfgerhfj ae«h bo?keu ; oaze B«l-gLrchs Staadaard zorgt daartroor. 't la eea lokaaltje, dat we te kort hebban Wanneer de trotpsn met rust zij a ia een dorp, waar er neg achool gegevea wordt aaa de kiadera, dan kan mca ssms na 4 QUf de î solsatea eaderriehten. Gewooalijk ioeasa de sehoolhooidea aich daarroor aeer iaschik-kelijk. Maar... wat gedaaa met de gestie-maaaea ea d« kaacaaiers, dis gewo&aiijk, hsei afgesoaderè, op een pachthof, verre buiiea het dorp, gekaatoaar.erd zija ? Oader hea ook sija ts, ai. haa geeat aog soekea te verrijkea met r uttige kenabsea ! Mosste iedereea het zij ne bijdragea ter ontwikkeling vaa «as voik, dan ware het vrasgstnk «Iras epgelost I Eea b^stje goedea wil, a. a. b ? Gaston ROMBAUT ONZE SOLDATEN FAMIUEN achter het front en ia Fra&krijk. kuanen zicta bevoorraden in de kri)gsma|azijnen- D^k de tasscheakomst vaa den heer Misistef '«aa ds burgarlîjke ea s^ilitaire intsndajwiie hetft de h assebe miai.ter va» gddweaea iaes.emmidg g?gv.f>su aaa de la milies d»r mUiîairea die aaa 't froaî of krijgagerangsaea of verdweaea, of geatar-vea of fereforms§rd sijn tijdeas dsa oarlog aich in de trcepeamagâsijnea achter het froat te bevoorraden. De mUita!rea aaa 'î front, tea elade dtn toegaag ia de magadjnan te verkrijgaa r. or faanae famîiiea ia Frankrijk verblfjvaa^, | mostea aaa dezs ee«a ver^laring latea ge- j wordea, door hea • selv^n getedtend, eobt , rerklfe«rd door het haadte^ken va a d«a , kommsaiaat vaa ii-;t re|im^EJ,t>detaeîiem<n4) , foorzies itt^t dsa stempsl vaa d«ze overheiea. . Des* vérklarùîgea malien saa^aidsa : J x, Hst jaist adres der fasailien, ' 2 HuaiîiS saasecstjiîliiig. De famiiiea dsr krijfsgevaEgeaen, ver-sîwenea of tijdecs dea oorlog gf«ter?en 1 soldâtaa zulien "îic'i aasbiedca bij des k@m | mmui&ht Vaa d? Bdgische slelling ?an hua \ ' icbiedj^ojrzica vaa eeazslngheidsbewijzsa | J ;n caaaelijk-vaa de scbrifteîijke ialichtiogea jj gele?erd door te militaire o?erheid ten tijde 11 van de verdwijaing van dea militair. De gereformeerde soldaten tijdeaa den oorleg ot hunne disobgeaooten, voor dezen dit zlch niet k«nnen verplaatsen, suUea gich iesgélijks aaabiedan b?j den komaaaa- ' iaat «er stelliiîf, tea eh de de tadatiag, te \1 krijgea i'c*i îs bevoor-ia ds verkoapmaga- '( i èijagiî |1 In iwee woordea gf z*gd : \% Men dost eea aaavraag bij aija Kom-1 1 maadaftt waaria men d? aam?n ea verblijf > J, ( plaats âtr famille opgeefj. De kommandaai j,1 teekent.,Msn verzeadt het stuk naar iljn* ; (amilie. Deae g as* t w è naar de msgazij- . k r ea en daar krijgt ne sea aaakoopboskje J a - ' -.'-1 wwfww" ■+■*—— I 1 LSSST BN VKRSPRSIDT « m BELQISCHE STANDAARO 0 m VAN EN VOOR ONZE SOLDATEN Wat Duiokerke gekregen heeft la't jaar 1917 hetfi Daiakerke v&a de s Duitscliers gekregen : 77 bombardemsntfin ait de îacht, 2569 bommsa wsrden in 't gehsel geworpèil ; 5 beschistisgea met ka-eoss vaa 38o die 79 obussea op de stad lostsa ea 3 besehietiagea uit see die 3s5o obussçn op de si ad deden terecht komen. 't Kca tellea. We aoudea eeas sufkdaaige atatùtiekea m&etea hebbea vaa D> Panne, Adiakerka, Pop?riaghe, eaa. Van al de vrijgebSevaa dorpea vaa oabeset Bel^ië : wie aeadt ze oas ? De Dnitsche stosstruppen Dikwijls kwam die aaam ia de ambtelij-ke beric^tea reeds voor. Esa ea aadér daar-over is dus geweascht. Voer heî esrst w.,rd?a de stosatrapaa | (troepea aitsiaiteUjk voar den aaaval be-stamd) te Verdaa epgeœerkt. De dsâtsche stosaîropp^a zijn bijna oitalaitand saamgo atsld ait josgdimgen vaa 20 tat 25 jaar. De stogstroppe» die den aaa val t«gea Niea-poort moeatea dosa w:,rea gaksatoaaeerd ia Dea Haaa-aaa Za«. Z% warea ten getalUe vaa raim duizend mas. Essn krijgsgevan-ge»e verklaarde : " We wierden bijzonderlijk fgëatraiaeerd om greaadsa te w@rpsn. Het plein waar we oefeaiogea deden, was tôt eea waar slagveld hersobapea, ia de puatjea geiijk aaa dit geîlaclie d?r iissia waar we dsa aanfa?. moestea d®ea. Iederea morgea kwam men «as de armsa masaeerea. Vorvolgea® moestea we area aaa*»a loopoefeaiogea ait-voerea., 's Namiddags haddea we thsorie over de te gebraikea w^peas. 'a A rends moestea wij die wapess ia praktiek stell«gt Ea biest dea naoht moestea ws aaehtorfe-niagea doea. Ds " çortéjs " wordea ver-richt dsor... cpgevor^erde Bdlgea. Wij moestea geea sk c-elijkea arbeid doea ! Daze sfriehtiog 4aart wekeo, soms 00k Hsaaa-dea, Bij die ia eea ssksrea tijd op de haog-te aiet is, wordt naar aija regimgat terag-[esîaard. Wsaaeer het «ogenbjik gtkomeM p is om aaa te vallea, wordea we tôt tegea \ le vaarlija, bij middel vaa autos geveerd, | iU, tea eiade ota aiet ts vermodea. De '■ lauval geb^'art bij groep^a vaa i5 m«a die ! tieh elke iB meter op^oïges». îcdt-r groep I besa'aikt over eea )aititIjtBt« en greuadâa ? ;n ©yervloîi, Deae mitraljeaae moet dea ;raacbè« voor eea te|(ea*aa?al rrijwarea îinst de gresadiers de î^opgrasf aelf aai- ' rerea, r 't la ailes mooi ea we! alzoo te werk te 1 ;aan,maar de daittehe siosstrappea hebbtn 1 >aderveaden d»t tasschea afriohtiag ea ge- 1 akkîsa er «en oaeidig veraehil bestaat, bij ■ landerlijk afs ze af te rekeaea hebbea met ' îelgieeke jassen. ' Vaandalvluohtige i Dat ia het aeh^oae Vlaamsche woord dat ' désertaar ,, vertaalt. Ea na moogtge zija 1 ' *ig ge wilt, voor eea vaaad&lfiaebtig* kaat.! je g eea aohtisg hehhm* Wel kaat ge tea f ;iji?ea opzïchta v^rsaohteade oa^suudighe ' ie» aaaaemea die daze iwakheid vïracho®- 1 ïpb, soo tea miftste de seldaat ia kweslie loor vcorbeeldig gfdrag zich beijvert aija ,1 roegere foat weer gom te maken. Maar hebt ge er rteds aaagedacht dat ge , iiet alieen oader de Vadsrlaadsehe vlag trijdt, maar dat ge door het Doopsel ea iet Vermsel 00k tet soidaat wordt gewijd i ader dea staadaard vaa het Krais ? Ea hier | ek is vaandelvlaohten een lafheid — hier î I ' ©ok s saa we ïa '1 sicht van dea vijaad sa hebbea we oaa te -«erdeâigea of te vergaaa] Op èan joagei s S de paasa'.p' chi wil u lot de H. S*cr£GJect~a hreogea, z^î hat moetea gezegd zîju da^ ge in dea hoegstea zielecood het vaaadc-1 hebt ge^lucbt? T Z S. ? Eer st boete doen ; la het groot hollandsch blad " De Tijd " (1 Msart) la*t Pater J, Gilbreeht eea belang-rijk opstel verschijaea hetreffeade het laatste voerstel van von HerUiag aaa Bel-gië We knippea daarait : "België is h«t slaca^©flêr '.an eea lafiFea 3 aaa«ai, Bslgië is, oaschaliig, teraeerge- | worpea o^der dea daitschen hiel, vertrapt ! ea vertrappeld tôt ia het bloed. Na is het i oogeablik voer Daitsohlaad osa sija ridder- i lijkheid te tooaea; "Btlgiï, ik heb er bs- -ksg bij, ia de toekemst, ia vrede met a ! te levea Laistert dss 3 wat steU gij voor | om de todatiag te verkriigea a vaa oader i mij a kaie op te he-lpea ? " Voor salk aaabod hebbea w« sleohts ééa aat voord : " Laat loa ea keert tsrag vaa waar f e gekomea aiit " Aaders haadelea ware laf. Het is ssaasslijk aija Isst vsort ts dragon, wa*ï>ess" mea veor de reehtvaardig-heid lijdt, daa geaade af te badelea. " Oaderhaadelea op dea veorgaeteldea groadslag ware fifwal baksaaea dat de over weldigar h«t goede recht aaa zija sijde heeft, ea hijgerelge bek«at«ais doea vaa schald, ofwcl de eogeas slaiten voor een onrechtvaardige daad »a meehalpea opdat icmatd voordeel zou halea uit eea slechte daad. s<We Qi®®fB a«oit ia het efcrste vaa die baids zekea teesfeeïmea ea we moetea geenssias hat twaede veor oaze rckeaiag ceaien. "D# itetUag vaa von Hertling is altijd dea?!fde. Wij Duttrchers, moetea voordeel halea ait de oarechtvaardighsid die we hab-bea bedraven, we moetea er eea waarborg in via dea voor onze ickerheid. " Ja, waarborgî dit, maar op een ridder-lijke wijze ; slaehtofftrt het oïjschaldige Belf !ë aiet, doet sonder verwijl de oarecht' vaardigheld waaria fij siads drie jaar vol-herdt ophoadea ea vervolgeas, verdedigt dw rechten ,, „ f—r~r—xg-rvt■'nr~yr»r. Eei SriudestiMik nid Parjjs door OitpMoi feroietigd B?a weiki^st), dis in 'i ftîirit >. vis Coor- | cteaye bezig was op «an kraiwagaa graaa-iea te wroerea, kaatïide met dan wagea jm Eea schrikkelijke er t« 1 ffiig volgde, ^evolgd door andere ontpleffingen. De eene itapel grenades ontplofte schter den ande- 1 re. Bijaa heel 't fabriek *Ioog in de laeht. Er aija osgeveer 3e deodea ea i5oo gckwet- ■ itea la Parijs zc'f w*rd grootesehade aaa- < jericht. Engdand vsor eea ernstig besluit la de redsvoeriag die hij uitgeaproken îeeft voor de veraeaiging der vrija kerkea, tea Lîoyd George geziçspesld hebbea op irastiga b«slait«a walke ia 't kor}e voor i@t hïil vaa EugeSaad zoudsa geaemen prordea- f Iles is thaas ia ds we^gac^aal gelegd, legde hij, de oplossiag kaa aiet uitblijvea. Zweibrûcken, in Duitschland, < gr bombardeerd j1 Op 16 deser hebaea Eageische vliegers le belaagrijke militaire atad Zweibsâckea ;ebomba?deerd. Verachilleade moaitiefa-iriekea aoudea oatploft aija. Oorlogs tijdingen Wat zal er vaa Rusland geworden ? In het etgei&ch Ugethuis he^ft miniater Balfoor verkiaard dat ds Bendgenootea er e«r aallea op atelier Kuslaad uit dea huidi-geawarboel te heipea ephaiet;. Uit Stockholm wordt, ovsrigeaa gemeld, dat er ia ia Ruslaad aeif gewerkt w«rdt om dea Tsar weer op dea troon te stellea of gensraal Alexis tôt Tsar u't te roepen. De Bittes op de Dnitsche Stedea Uit aaders ialichtisgea blijkt dat de stad Cok"e«tz siads iea laatstes Eagelschea "lie-gsrsiaaval visa alla ^emeeasc^ap a%eaoa-derd is. Eea gedeeite der stad aea ia braad staaa, Te Friborg staat de groote statie ook in braa . Roemenie zou de vre I oorstellen afgewezen be * b® « Daiîy Express » maeat W wstea dat het Resmeessck kabiaet de vijaadelijke vreles^eorstellea ais eaaaaaeembaar iou verklaard hekbea. Het miiistsrie Avarasce ia afgetredea. Dit beriebt mott undci voorbeboad ita-vaard wsrdgn. Holland tushchen aambeeld en hamçr 0*laag« was tuaschea Hollaad aa de Boadgeaootea eea rtïirug gealotea, bepa° lead «la* de Boadgesooteu, de oagebruikte Hoilan^gahe sch*sps?ai,*te ia de haveas vaa de Eateate ait >r«es voar oaderseëurs aaa dea kab 1 gelegd, mochtea gebraikea, en dat ia raiii&g de Vereeaig'de Sïai^a Hollaad zou jeu bevoerradea. Nu de Boadgeaootea dit akkoord wiliea ia praktijk steljea laat Hellaad wetea dat het dit ko&tr^kt Met kaa aalevaa. Daitscke iavloed «aookt daaraader si tien. D« Boadgeaoo sa zellea aaar 'tsc' ijat het verdrag uitrtere» ec HoUaad heeft reedi be/Évl gçgefea dat geea eakei Hellaadsch schip op Eogeland cog mag varea vanaf 16 dëzer. Uup BELQISCH FRONT De art llerie-strijd was bijaonder hevig in dp slrekea vaa Nieawpeort, Diksmaidea m Merckeœ. Mij aasaen oader vuur de Duitsche kau-tosaemr ntea vaa Leke, Eessca aa Kruis-itraat ia aatwoerd op de besehietiagea deor ?ijaadelijke verdrageode stukkea ®p oaze taatoasemeatea en verkeerswegea van het icbtergsbied. Hedea morgea schoot Adjudant De Meulemeester sijn 8e vliegtuig neder bovea Dikmaiden. FRAN8CH FRONT Parijs meldt : Yijaadelijke aaavallea op iea rechter Misse#ver, Somagniepx, bois des GauHères, en Besonvanx veroersaakten iea vijand greote verliesea. Hij koa ia de rer#verds loopgraaf aiet haadhavea. Verlsdsa aacht dreagea we de daitscke stel-liagea biaaaa ia 't bosch vaa Malaacourt,op sea front van 4oe meter ea eea diepte van )oo ueter. Meer daa 100 krijgsge vaageaea rrtrdea gemaakt.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Belgische standaard behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in De Panne van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie