De Belgische standaard

1156 0
25 september 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 25 September. De Belgische standaard. Geraadpleegd op 22 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/pr7mp4wk28/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

J % r f ' ■X *303 l°7t' Woensdag i J September 11» i tt —»«•« s; Vsor Soldâtes r soaaaJ 1,35 fr. a Biaaaùeiî il,50 ' 3 msiandea 3,75 —0— ' Niet Sol date» , in 't luad j] X maaad fr. 1,75 ' 3 soaatiden 3,50 îjmaaadea 5,9$ —o— finit ta 't laad 1 mautd fr. 3,50 a mtftndea 3,00 3 mawdca 7,50 -9» | fi a DE BELGISCHE STANDAARD Opstil H Beheer Vill» le* Chwmsttei Zee dijk DB PANNi Kleine «.«.nlccm- digingM : ,35 fr. d« rsgci RECLAMES volgen» over-«cnkomtt ' ' Suchter-Bestuurdiiu 1LDHFONS PEETHRS VASTE MEDEWFBKF F M. E. BeJpaire, L. Doykers, P. Bertrand Van der Scheldcn, Dr. Van dePérre, Dr. J. Van de Woestyne, Juul Filliaert, Dr. L. De Wolf, J. Simone, O. Wittez, Adv. il. Baels, rfdanon Thans <rxuc»g?.Tic^-^ -itfl^jewaeeserr^te^-*^ 1 mtm hii ■ 1 11 1 D;- ro^te -t wlgen "V. van oaae overwinning in Klein--Azië. Iedere dag brengt fh-n zijn zegepraal mee en do eene zege overtr,- de andere in onavang en belang. Pas vernamen we de doorbraak van het Maculonisch front of daar wordt ons berichtdat 00k het Turksch front in Klein-Azie den schok der Verbon-dene Iegers niet hoeft kunnen weerstaan en op gansch zijn ailgestrektheid is gebro-ken.Men had de krijgsverrichtiiigen aldaar wel een beetje uit het 00g verloren op 't oogenblik dat de Turkcn onder 't beleid van den Duitschen généra-» i, von Krassen-stein, cr in gelukt warén den optocht van generaal Àllenby boven Jerusalem te strem-issen. En riis.««and verwachte zich eraan aidaar nog omvangrijke krijgsverrichtingen le beleven cenerzijds orndat aller aandacht m 't Westen saamgetrokken werd, ander-zijds omdat de Bondgenoc ten onder het misgrijp werkten vau zooveel legers, zoo-reel hoofden. Toen kwam de keering en voor iedereen was het weldra duideiijk d it. het offen-sief in Macedonie 00k z ..1 g ; uard gaan met •en irtVnsiiT legen de i ut i- -i i :s Klein-Azie. Het springf immers in 't . ~>g dat cen neder-la«g der Bulgaren een lerhulpsnelling van Turken zou uillokken en 7t i-; oui dit hulp-bieden le belellen dat Allenby het offensief ■aanpaklc. 't Is lijk de bîiks • geweést. In den nacht vau iô^i ;f :q Sept, grijpl de algemccne aanval pi; • a lëgen den avond van denzelfder\d ur jh de Turksche sleliingen op drie pl „ji doorbroken, slaan de T a ksche legers o;, s! op de vluchl en komt d : Ëogdsehe ■ j 3o klm. ver-der het I lalste TurkiicL : dat op den linkervleugcl in de Jordaans dleibleef stand kouden in den rug bedreigen. Van dil oogenblik is het lot beslist. De twee der-den van het .Turksch léger in aftocht, hel andere derde omsingeld. Men moet zich den oorlog in de verre streken niet inbeelden aïs dezen die hier wordt gevoerd. 't Is ginder nog den oorlog op zijn ouds : Een slag, winni^u of verliezen en 't nazetlen van den verslagene. Zoo heb-beuwe in Mesopotatnië gezien dat de En-gelschen den eenen dag 6o,d ni anderen dag 5o klm. vooruitgingen. En dat eene week lang. Hier schijnt het eenzelfde spel te zuller wezen. Het Turksch leger .iool de Engel-schen den weg af tusschen de kast en de woestenij van Syrie. De eenige oplochtwsj roor ons lag langs de kant waar de weger nog goed zijn,en gemakkelijk voor bevoor-rading langs zeé kan gezorgd. 't Is ool dezen weg dien Napoléon voor zijn veld tocht gebruikte. Het Turksche leger bozé hier geen stellingen gelijkhet Duittch lege: in Europa.Eens verslagen raoest het 'tNoor den in om te trachlen door een overijld< vlucht zich terug op te stéllèn hondetdei klm. verder. Kan het dit niet bewerksteili gen, dan zou het ingeslolen worden en to overname gedoemd ofwel he zou uileenge jaagd worden als eene kudde verstoord vee 't Is zoo h ;t geval geweest. Een derd» van 't Tu ksch leger is door den vooruit gang der Engelschen afge .'oi n geworden En uicri kiaart thans de g<- :ig.>nen in ! Ei zijn er rcedi20.000, en.hiotgen zullen ei waarsch jrdijkaôooozijn ,,0 toi 35ooo mar te stijg- Dit is imraet -,naar schatling, d getaJst ku: van dit leg r. »)e twee andere le rs zijn naar 't N-> )'d. < op de vluchl gegaan. Kan de ruiterij v 1 G neraal Al lenby ci zc légers zoodan'g bezig Jiouden dal ?e nnniiig! lijk sleJiiiig kuiu.Ci opslaan vôor •de aanko .;st vau hel vo tvolk dan mag 'oor een volledige vernietiging van hel rurkscli legerin Klein-Azie gevreesd worden. Er wordt thans slag geleverd met de Turksche achterhoeden in de streek van Nazarelh ,ot de zee. Maar reeds meer ten Noorden beschiel de Fransch-Britsche\loot hel Turk-sche leger in de rug. De kuststreek wordt dan tieelemaal voor den Turk onveilig gemaakt en 't is deze kuststreek die voor ons de weg isom ht el het vijandelijk leger naar't Noord-Oosten te drijven, naar de Woestijn. We moeten nu de eerste berichten af-wachten om te zien welke wending de krijgsverrichtingen zullen nemen. Van nu af echter is het voor ons een zegepraal die een overwegenden invloed zal uitoefenen op de gebeurtenissen. We zegden kooger dat de Turken zou-d<5* moeten hulp bieden ingevalle de Bulga-ren zouden klop krijgen. Nu kan dit niet meer en de Bulgaren zijn in vollen aftocht. Deze legers bereikten in Macedonie reeds de vallei van Denin-Kapou, aan de Bul-gaarsche grens. Daarmee ligt de weg open niel alleen naar Sofia, maar 00k naar Con-stanlinopel.0 ver de politieke gevdgen moeten we niet uilweiden. Die springen in 'toog. Het ware de deur toedoen aan dd Duitsche inzich-ten en plannen in 'l Ooslen, de opsekorsing van aile toezending vaa warcn en ertsen en de afsoijding der gemeenschappelijke be-tr®kkingen.'t Ware al wat er noodig zou wezen om die beide landen, Bulgarije en Turkije, lot een afzonderlijken knievalte dwingen. Van en voor onze Soldaten Voor onze Krijgs^crvan*enetï Het Middenkoiniteit vooe ktijgsgevan-genen en geînteinee<:den in Zwitsecland geeftzijn detde vétslag uit. Daatin vin-den we heel belangtijke gegevens be-tteffende de hulp aan onze ongelukkigen i vecleend. Ziehiec eenige cijfets : Het Comiteit zond de volgende hoeveelheden eetwa-: cen: 6,729,516 kilos beschuiten,(5,687,737 : kilos btood. Vecdecs weeden ec nog ; 713,405 pakjes gestuued dooe vdenden. ; Het ministecie van bevootcading zond ; geducende hetzelfde tijdpeck 21,997 'ta' [ poten, 28,706 bcoeken, 26,251 vesten en t 25,323 képia aan onze soldaten^kcijgsge-I vangenen. ï Over atht- en veertig jaren. — Den 4 Septem-; ber was het acht en reertig jaren geleden, dat ' Sedan gevallen was. Toen in — 1870 — was : Maarschalk Joffre, onderluitent bij de genie, te ' Parijs, ; Maarschalk Foeh, 19 jaar oud, was ( vrijwiliiger bij het 4e1* infanlerie-regiment ; I daar volgde bij heel den veldtocht ; Generaal ; Maunoury was onderluitenant bij de artillerie, ? en Generaal de Castelnau, onderluiteriant bij I '1 voetvolk ; Generaal Dubail was onderluite-^ nant bij bel leger van Metz, en Generaal Pau, | onderluitenant bij '1 voetvolk, werd gewond te ( Froeschwiller ; Generaal de Langle de Cavy | was onderluilenant bij den staf van Generaal I Trochu. ' Als onze onderluitenanten nu nog geen sler-\ renidealen in hun hoofd krijgen ! t Post-clienst pèr vliegmachien. — Tôt hiertoe ï heefi het w der de proéfriemingen belet. Men \ weel dat men de eerste post-dienst-lijn zal • leggen tusschen Nice en Corsica. De nieuwe vliegtoestellen staan klaar en ze wachten enkel naar de zon om uit te vliegen. De postvogei zal opstijgen te Nice, recht naar Gaivi sie'rçen om daar zijn essence-bakken te vulien. Van daar weg za! hij de brieven neer-r leggen op de bijzonderste postkantooren, die i nog moeten aangeduid worden, om zijn tocht te eindigeri te Ujaccio, hoofJstad van Corsica. Nieuwe vooruitgang in Palestina & Macedonie 25,000 krijgsgevangenen- — 260 kanons PALESTINA De Engelsch-Fransche troepenopweg naar Damas Onze troepea zitteo de vluchteade vijanden op de hlelen. Tôt heden 11a-men wij 25,000 "krijgsgevangeaea en 260 kanDnnrn. De 7e en 8e turksche legerkorpsen zijn om zrtggens vsrnietigd. Gcheel het front, is doorbroken en de over-bl'jvende vijandelij'f'e troepen vluch-te-i in vvanorde, al het miteriaal achterlatcnd. Ooze iuiterij miek zich ineesler van jusreddamiai e& sneden alxoo den laatsten weg-1<{ ie de viiand ge-bruiken kan te W. van de Riacs. HACEDON1E De Bulgaren in aftocht lie Bulgaren aebben onze druk-king'ijiefc kunnen weerstaan en îijn in aftocht gegaan op een front van 150 klm. tusscheu Monastir en het Do^rammeer. Oiue troepen achter-volgen de vijand en laten hem geen rust. Ten N. O. Mo.jàstir bereikten wij de linie Mogiia K^natliii^i-Kalgani. Meer te N. ru.ken de Servischc troe-naar Pri!ep, bereiktcû de Vardar op hecliietfront Gradskp-D mir-Kapou en trokken de siroom in verscheide-11e plaatsen over. - la de f ardar-Vallei overschreden wij den weg' Konijnsko Gurkcet op den rcchter- Wat men in Engeland denkt Uit The Observer van 18 Sept. : «Ailes is niet over, maar de donkere dagen zijn voorbij. De « Engel van de Vrede » is dichter gekomen. Wij hebben onzen Leipzij gehad, maar nog niet ons Waterloo. De tijand werd neergeworpen, maar stond weer op, vol angst, vol twijfel, en wel met de bombastige uiidaging die hij kon bemeestereû na zijne afranseling. Intusschen is hij aan '1 schooien om vrede. De Keizer schooit, en Hindenburg, en Uerr von Payer, en graaf Buriau. Boelebakkers zijn altijd lafaards als zij vasl zitten. De Keizer en zijn zoon zijn geen uitzonderingen aan dien regel. «Ik heb den trede aangeboden in 1916 »,sprak de Keizer le Essen. Hij bood den vrede maar op voorwaarde dat wij zijne schelmstukken zouden vergeten en zijn wil volgen. Hij klaagt dal wij hem « uitjouwden » met zijn vredesvoorstel. Wat konden wij anders doen? Wij namen de wapenen op om zijn schelmstukken te straffen en zijn wil te breken, en dat willen wij nu juist gelijk over vier jaar » Ook goed nieuws over Rusland. Volgens een artikel in '1 zelfde blad is de goede uitslag van de Gzecko Slovakken-beweging te wijten aan een « nationaal » streven om de Bolcheviks-vérdrukkiGg af le schudden.Diegroole nationale beweging gaat uit van de leiders van aile politieke partije'ï in Rusland en dagteekent van Januari laatslleden. De boeren hebben er meer dan genoeg van, van het Bolcheviks-regiem. Aile behoudsgezinde krachten groepeeren zich rond het Czecko Slovaksch leger, en weldra mag men een herstellen van 't Russisch front te gemoet zien. M. E. Belpaire. over van deu stroona. Op den îinkeroever nameo v^ij Guevgulli. Wij overschreden de spoorweg langs de Vardor. i >e achtervolging duurt voort. ENGELSCH FRONT Londen 23 Sept. 20 uur. Op verscheidene punten hebben wij welgelukte aanvailen gedaau. De E/igeischen hebben een versterkten Duitschen vooruitsprong ingenomen in de omstreken van RonnsotRony, en 80 krijgsgevangenen gemaakt. Een vijandelijke aanval op de hoeve Gillemont werd afgeslagen. Binst den nacht schoven wij vooruit toi bij de hofstede Tombois. Meer ten ten N. veroverden we verschillende loopgraven op de Savir. Ten Z. Villers Guislain mieken wij 100krijgsgevangenen. Ten O. Gavrille mieken wij voor-uitgang op een breedte van 3/4 eener mijl in de Zuid-Oostelijke richting en camen 60 krijgsgevangenen. In \ begin van den nacht hebben de Duitschers geweldig aangevallen teBerthan-court, lukien erin onze liniesbinnen le sluipen maar onze tegenaanva! heeft onmiddelijk onze stellingen hersteld. FRANSCH FRONT Parijs 23 Sept. 20 uur. Nabij Si Quentin gaan wij voorts vooruit. Wij hebben in het bosch gedrongen ten Noorden Lyfontaine ; we hebben dit dorp ingenomen. Laatsteuur, Zie 2de blad, 3oa kolom. Vf Dunatë» Engelsch daags XwaalfdL* Les Wanneer ge zj in het khnkschrift vindt, moet ge dit geluid weergeven gelijk in de Fran-scheJ in J an, jambon enz. Lees du# de *o!gende woorden, wel xorg dragende de tj steeds te doen klinken als de fran-schej.! MEASURE OCCASION, DANGER. m&xjs, ok*5&ï'jn, d&&uzj3. maat, gelegenheid, gevaar. PLEASURE, STRANGER, ANGEL. plmzja, str&&nzjs, &en%fl. genoegen, onbekende, engel. HE HAS CHANGED HIS PLANS IN THE hie haz tsjeenzjd hit planz in dh» hij heeft zijne plannen veranderd op STRANGEST WAY. str&&nzjist wee. de zonderlingste manier. THAT CHILD IS AN ANGEL. dhat tsjild is m «■ &nzj'l. j dat kind is een engel. THIS WILL BE A DANGEROUS MEASURE. , dhis wil bie 9 de&nzjres m&Z)9. { dit zal een gevaarlijke maatregel zijn. i Tentoonstelling A VanSsssenbrouck Op 25 Septembet zal in de Militaite Leeszaal van De Panne, Mackt. 65, de opeaing plaats hebben dee tentoonstel-ling van de weeken van den kuristschil-dec A. Van Sassenbtouck. Deze tentoon-stelling belooft ptachtig te wezen en zal open blijven tôt i5 Oktobec. Aile kunst-minnaacs zullen niet nalaten cens daac-heen te gaan, want 't zal belangeijk wezen h t heele en op zich zelf staande week van een soldaat-schildet; na te gaan. Brugge en Genua IV. GENUEESCHE EN VLAAMSCHE MUNT. Hel druk Handelsverkeer tusschen Vlaande-ren en Genua werd grootendeels aarigemoe^igd door de lage tolrecblen en gafaanleidiiig in den loop der tijden tôt aile slag van wisselbrieven. Zoo lezen wij in verscheidene middeleeuwsche oorkonden hoe de invoerrechten verminderd >.vlrden voor de Genueesche kooplieden die in 1395 op gelijken voet gesteld werden met die van Sp:uije en Catalogna (1) en hoe hunne voor-rtchten meermalen door hel Hof van Mechelen bekrac'uligd werden in het begin der XVIe eeuw (2) Wat betreft de wisselbrieven, reeds in 1315 gaf Hertog Jan III toelating aan de Ge-nueezen om te « cambire et cambia faeere cum quiburcumque, et soluciones facere ac recipe-re.... cum litleris vel sine litleris » (3). Alzoo vermeldt de heer Pegolotti reeds wisselbrieven tusschen Brugge en Genua in den loop der XIVe eeuw en de heer Guicciardini later tusschen Antwerpen eu Genua. In het « Fogliazzo dei Notari », handsclaift-bundel der Civico-Beriana van Genua, B. III, D. 2, bl. 4 iser eene vetklaring der Genueesche wisselagenten van 1412, waarbij de Brugsche wisselbrieven geschat worden op 33 grooten van Brugge gelijk aan eén florijn van 25 soldi. De Genueesche gouden floriju otgenovien was in 1345 ook 25 soldi waard, maar hij had dan eene « dadelijke waarde » in zuiver goud gelijk aan die van Floreiiiië en aan den ducaat van Venetië. In het begin der XVe eeuw steeg hij ia waarde eu werd tôt 30, 40, 50, 55 lot 60 soldi waard op het cinde derzelfda eeu»v,zoodat men van toen af begon te rekenmi met florijnen van « loopende waarde » verdeald in juist 25 soldi, uit te beUden in zilver of goud volgens hun ge-halte ter Beurs. Zoo was de gouden florijn 15 grooten vlaatnsch waard in 1343 en de florijn van « loopende waarde » die ver beneden de gouden stond was in 1412 van 33 grooten vlaamsch. Daaruit blijkt hoe erg de Vlaamsche muni in waarde was gedaald, en dat op zôô'n korten lijd. De grooten vlaamsch die in 1299 eenen litel hadden van 957 op duizend.vei vielen eene eeuw later tôt 500, half hunne waarde! (4) In 1434 zond Genua een wisselbrief naar Brugge tegen 29 1/2 grooten — florijnwaarde (5) In 1456 ontving de Doge van Venetië een wisselbrief op Brugge tegen 28 1/8 grooten voor eén florijn. (6) In 1459 stond de wisselloop te Brugge tegen 31 1/6 grooten a goede munt » voor iedere florijn ». (7) Bemerkt hoe hier voor de eerste maal de uildrukking « goede munt » voorkomt. Daar het Genueesch geld, gelijk ten andere aile inlandsche en vreemde munten metlertijd in waarde verminderde en de neringdoeners bij-; zonder die vau het buitenland naar zuiver geld en vaste prijzen streefden, zoo ontstonden de nieuwe benamingen van « goede munt » en « loopende munt ». De « loopende munt » was de dadelijke die door omloop gedurig in waarde verminderde ; de « goede munt » was in 't begin van dadelijke, naderhand van beurswaar-de. In 1470 was het verschil tusschen de goede en de loopende munt van 25 t. h. Mocht de Genueesche munt in den loop der tijden in waarde dalen, dit was loch meer het geval voor de kleine en middelbare munt, geenszins voor de groole die voortdurend den titel van 958 op duizend behield.alsook voor de gouden florijn— ducaat die steeds het oude gewic'nt en dezelfde goude gehalte bewaarde. V. GENUEESCHE NEDERZETTINGEN IN VLAANDEREN. Jerusalemkerk en hel Hof der Adorni te Brug-' ge. De lettergilde « Dei Confusi » te Antwerpen. De familie Adorno stemde af van den Genuees j Obizzo Adorno die vriend en reisgenoot was | van Gwijde van Dampierre, graaf van Vlaande-ren, in zij rie tochten over Syrie en Afrika. (8^ Bij zijne aankomst in Vlaanderen huwde hij Agnes, dochter van Philips, heer van Axpoele ; hij stierf te Gent in 1307 en werd begravenin 1 de St-Pieterskerk. H;j liet verscheidene kinde-ren achter: Pieter, Maarten, Obizzo ; laatstge-noemde werd begraven in het klooster der H, Zie vervolg, iweede blz. vierde kolom.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Belgische standaard behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in De Panne van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes