De Belgische standaard

527851 0
15 oktober 1915
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 15 Oktober. De Belgische standaard. Geraadpleegd op 16 april 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/np1wd3qw3k/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

i J.aai* — & * i 79 Viji canfciemea iiei, nummer Vrijtiag 15 ucuoiaer i»io De Belgische Standaard noor Ta&J m WolM Voor Qod m M&mrû m Laras AtKimevi'inUpri]» voor 60 oQwmors f* o»a*mfeii) bij tocmitbeUliniç : Vaor fie «e-ldsten : 8,50 ïr. Voor <Ss niet-«oldatea — In 't lstnl #.60 tr.; italien 't Itttd : 6,00. tr. idien me«r exempUren van elk ttummtr worden gevr»a«d, wordt de abooaemenU prijs Blinder. Boituurdar : iU)EFQNS PEETERS. F»«t« opxtellar* : M. », BELPAI2LB, L. DUYBLBR9, V. YAK aBAQKBSBBH, B. VAN OSE SCHKIiDKW, Junl MLïiAJSBT Tour «vue mcaeuceamgou %AV;U vrcuucu tut 5 Villa MA COÇUILL22, Zaedijk ^arskoedigingen s o,a{ îr» ie regel, — Eekiamen s 0.40 îr. de regel Vlachtislingcn s 3 iniassehtqgan van a regels., ©sgo ir. Erzberger, het Ceatram en de neutraliteitsschennis van België. Eerst gisteren, 10 Oktober, bereikte ons « De Tijd » met een bpzienbarend artikel van dtn heer Erzberger, duitsch centrumlid ; artikel dat als een monument van cyniesche onbeschoftheid kan gelden. Voor een man als Erzberger dcet net zô0 vreemd aan zulk artikel te le zen, dat men na dooriezing zich oprecht afvragen moet hoe net mogelijk is, dat iemand met gezond verstand, zul-ke dwazighederi kan verdedigen. De conclus ie dringt zich onwillekeurig op dat aile gezond oordeel over aile rechts-begrip steunend op de Katholie-ke moraalleer bij hem werd gedoofd door den waanzinnigen wensch van het duitsch hysterisme, dat aile recht, aile motaal wegcijferde ten voordeele van éen gedroomde grootheid, éen begeerde alleen-heerschappij in den booze. Het pilaciep van het onwankelbare goed, van het niet-te-krenken recht wordt op-geslorpt in het zich aanmatigend, al-leenstaand en alléengeldend recht van de macht. Het feit dat Erzberger hier verklaart te spreken in naam van de duitsche Centrumfractie brengt bij ons dit ont-zettend gevoel te weeg dat het Centrum thans in Duitschland een « dwangsitua.» tie » beleeft en onderstaat, die zonne-klaar aantoont eerstens dat i j iei e Duit-scher thans maar éen gevoelen meer heeft, buiten zijn geweten om : het gevoel van de brutale sterkte, die het uit-drukkelijk princiep is van de nieuwe heidensche wereldtheorie, geboren in de verwarde geesten van duitsche fiio-sofische sophisten en vervolgens dat zoovele Duitschers den grondslag van de kristelijke moraal, richtsnoer van aile rechtvaardigheid, ee*lijkheid en recht hebben laten doodduwen onder de klauvv van het pruissische militarisme, onverschoonbaar en onverdedigbaar, omdat het rechtstreeks indruischt tegen aile beginselen, tegen aile wetten van het recht en tegen de kristelijke moraal in. « Deutschland iiber ailes » wordt de grondslag van hun geweten. * ¥t Ht Het vraagstuk van de Belgische on-sijcigheidsschennis, — zoo dit een vxaagstuk heeten mag, — heeft reeds heel wat geschrijf verwekt. Âlhoewel h', i van den eersten dag van den oorlog uitpem&akt was dat deze duitsche daad een onrecht was, een schennis van het volkenrecht (zie redevoering van den Rîjkskanselier; Rijksdag 4 Oogst 1914); âlhoewel, volgens De Tijd o. m., deze daad door den Paus zelf een aanslag werd genoemd tegen de kristelijke moraalieèr ( cfr. eonsistoriale aan-spraak en den btief aan staatsminister Van den Heuvel ), heeft de duitsche regeering en de duitsche natie, stelsel-matig deze schennis wiilen verrecht-veerdigen door de noodweer. Het artikel van Erzberger brengt ons thans bij deze eerste bestatiging 00k nog de overtuiging dat de kristelijke moraal voor de duitsche centrum heeren slechts eenonderdeel vormt van duitsche heerzBcht. Het is kostelijk Erzberger in zijn ver-toog te voigen. Hij is verlegen als men hem vraagt hoe de centrumfractie over de schending der Belgische neutraliteit denkt.Verlegeti is wel'ntypieketoestand van iemand die kwaad heeft gedaan. Doch gedwongen, moet hij toegeven dat men « volniondi§ de schending der Bel-giscMe mutraliteit erkent en deze be-treurt. » Hij erkent dus dit onrecht op volksge-bied ( rechtvaardigheid ), op juridisch gebied ( rechtsprinciep van den eed ), op moraal-gebied (grondslag van het katholiek leven ), Doch hij wil deze erkenning niet aan-nemen, wel verontschuldigen 1 ! ! Zijn thema, opgebouwd als 'n kaarten-\ huisje, werd reeds tôt vervelens toe \ voorgelegd en wederlegd. Duitschland zag zich bedreigd door ? Frankrijk, dezes troepen stonden gereed iom België binnen te trekken ( wellicht heeft Erzberger de vraag vergeten die : B. Van der Elst secretaris van minister Davignon totdenduitschen gezant richt-te wanneer deze beweerde dat fransche troepen de grenzenoverschredenhadden, vraag die hem verzocht te precisee-1 ren, waarop de duitsche gezant stom | bleef ), Duitschland moest door België | om 't gevaaç te keeren maar België zou t schadeloos gesteld worden indien het | geen weerstand bood. | Die schadeloosstelling schijnt Erzberger ergerlijk opperst te liggen. Judas werd 00k beloond en 't waren joden die hem omkochten. Dit schijnt Erzberger niet te begrijpen waar hij schrijft : « Men begitèp ea begrxjpt nog sïeeds aiet, « hoe de koning der Belgen die men bij ons < gewoon was aan te sien voor 'û kloek heer-« scher met ruimen blik en groot verstand, « «ijn volk tea oorlog tegen Duitschland kan « oproepen ». Voor den Duitscher Erzberger die | het rechtsprinciep in de rechtveerdig-heid en tien grondslag der moraal on-derduwt door het princiep van duitsche heerzucht is dit onverklaarbaar; voor on s echter is het klaar als de dag en juist door deze daad heeft onze koning ge-toond te bezitten een ruimen blik, een groot verstand en eenkloek heer-scher te wezen. Duitsche joden die judassen zoeken om hun hebzucht te voldoen begrijpen dit niet. Misschien 00k betreuren ze nu in stilte dat ze aan een.. verkeerde deur hebben geklopt. Ditis niet zijn eene argument. Hij komt 00k voor den dag met de «geheime archieven » waaruit zou gebleken zijn dat België reeds over jaren met Enge-land tegen Duitschland aanspande. We laten aile oordeelveîlingen van be-voegde mannen van kant om Erzberger alleenlijk, daarop, zijn eigen nonsens onder den neus te vrijven. « Duitsçhland heaft de Belgische neutrali-« teitgeschonden, dat iswaar ( als 'twaar is € waarom dan garedekaveld ! ) ; doch de « belgische regeering had de Belgische neu-« traliteit al voor een jaar en dag prijsgege-ven ». Dit heeft hij trachten goed te doen door de zoogezegde geheime archieven maar ongelukkiglijk slaat hij zelf zijn stelling den bodem in met voorenaan te schrijven. «Men beeftin het vyandelgk buiteniand « den spot gedrevea met de publicatievan de « Belgische documenten uit de jaren 19O5 tôt « 1914, alsof Duitschland daarmede het be- I« wijs had willen levaren, dat het de Belgi-« sche neutraliteit niet geschonden hadxie I « Volkomen v&lsch gezien I De schending « der Belgische neutraliteit hebben wij nim-« mer gelooehead m looehenen die 00k heden . « niet ». Dan moet, of mag, of kan hij die 00k niet verontschuldigen. Dan moet ' hij 00k ridderlijk durven bekennen van het standpunt uit der kristelijke moraal dat hij deze duitsche daad ten voile afkeurt. Anders toont hij, door zijne onlo-gieschheid, te wezen een slaafsch aan-bidder, meer, een slaafsch verspreider van de pruissische leer der alleenheer-schappij die de Heer heeft veroordeeld over negentien eeuwen met allen aan te manen « broederen te zijn onder elkan-der » en zijne woorden alleen zijn De Waarheid. 11 Oktoker '15. J. Filliaert. DE OORLOG Laatsts Beriehten I BEDRIJVIGHEID OP OEN YZER BELG. HKW. 13 Oct. De vyanddyke artillerie legde een groote bedryvigheid aan à en dag. Veurne, Pervyse, Bousdamme, Caeslcerice, Rheninghe, Noor-schote, en Oostvleteren werden gebotnbar-deerd, Wy ricMten weenoraakgeschut op de duitsche Uantonnementm van Leke, St. Pie-ters Cappella en BulteKhoelc. Groepen Duitschers werden op verschillige punten uitemgedreven. Een laanvalspoging \ werd gemahkelylc afgeweerd. FRANSCH FRONT Parijs, 13 Oct., I5 n. i Een geweldigen jianval tegen onze stel-liugen noord-oostelijk SOUCHEZ werd a%e-slagen.Artillerie - duel op "t front tusschec ATRECHT-TAHURE, Inde VOGEZEN,heeft davijandzynvruch-telooze pogingen tegen Linge en Schratz- Imannele herhaald, maar mislfikte weer. Slechts op een fiont van 60 tôt 80 meters is onze eerste linie ten Zuidea de Linge kor de vyand voet vatten. Een tegenaanval smeet hem terug. DE LUCHTGORLGG | Een onzer lucktvlooton (i9 vhegtoestellen) ! heeft I40 obussen geworpea op de siatie van Bazancourt, een andere luchtvloot van 18 toestèllen bombarneerde denverkeerweg van IAchiel-le-Grand bg B&paume. De spooryreg van Varmeritilie werd icsgeiijks gebombar-| deerd. KUSSISCH FRONT | In Gallieie wordt de vijand op die Strypa teruggeslagen Petrograd, 12 Oktober. | Boven de golf van Riga werden Duitsche | vliegtuigen verjaagd. * Rond RIGA smeten onze vliegtuigen bom-| men op artilleîie-konvooien bij Tukkum. j Rond DVINKS duren de gevechten met on-I gemeeoe hardnekkigheid aan. Bij Novo-f Alexandrovsk werd de vijand door onze I artillerie uiteengejaagd, we namen Torjok in en zuidv/aarts het ûemmen-meer vielen drie reeksea loopgrachten in onze bandée. Onze vliegtuigen operaerdea in de Meeren-, streek Medoum en Drisiraty, op het Meer-Obole overschreden wij de Prorva ; drie dorpen weiden mede veroverd. Ten Zuid-Westen PINKS verjoegen we de Duitschers uit Komora. Op dea linkeroever der STYR kwam onze ruiterij^in werking. In GALICIE, bij Trembovla werd de laat-ste vljandelijiie stelling doorbroken. Een echt fort omgeven met ijzerdraad en beslagen mat stalen platen werd ingenomen bij Hai-voronka, waar de Duitsche linie insgelijks doorbroken werd. De vjjand trekt zich in wanordeop de STBYPA terug. HET DUITSCH FRONT IN GALICIE DOORBROKEN Uit het ambtelijk bericht kan men oj»ma-ken dat de Russen het duitsoh-oosteurijksch front doorgebroken hebben op de Styr. De vijand trekt in wanorde op de Strypa terug. Meer dan 2000 krijgsgevangen werden ge-maakt.SERVISCH FRONT Het laatste ambtelijk bericht meldt dat op het frontgedeelte Mlawa-Morawa de Duitschers op den Donauoever terug-geworpen werden. Vier obusiers en vier mitralj euzen werden door de Serviers buit-gemaakt en vernageld. De vijandelijke overtocht op den stroom tusschen Sme-derevo en Godotnim werd stôpgezet. Rond Belgrado werden de hoogten be-stormd. Dedigne werd ingenomen maar op de Groot-Vatchar werden de Duit-schenmetbloedige verliezen afgeslagen. I i \ , TEGEN SERVIE Het Duitsche doel. S • | 't is nog maar een achttai dagen geleden dathetDuitsch-Oostenrijksch off&nsieî begon j tegen Servie en reeds kaa duidelijk opge-i maakt worden waarhaeri het wil. | Ds puntan waar de bijaonderste kraehtiu-\ spanaing geschiedde toonen ten klaarsteaan !• dat Duitschland enkel en alleen wil in den | korst mogelijken tijd Btil^arije geaaken, oni | later dau zich meer daadzakclijker mat het l'Sermchs léger te bekreunsn. | Het wil den doortocht rjaar Constaotino-pel langs Bulgarije verzekeren, vooraleer het ontsçhepingslegar bij raachte is tegen-stand te bietlen. Daartoe beoogt het, het stopzetten van aile verkeer op de spooriija Belgrado-Nisch-Saliniki. Zijn actie zal dus voor 't oogenblik dragenop 'tbezetten van dez«n spoorweg, die door een zijspoorweg leidi naar Soûa, ten eiade het vervoer te Constaatinopel te verzekeren. Een sedeelte troepen iou dezen t doortocht » bewak^n en aile ge'ftapenda aanvalkn op afstand houden. BULGARIE VALT StRVlE AAN- D 'Buigareahebbea oplldezer deServiërs aangevallen in derichtmg vaa KNIAJEVITZ (Niach). Een anders aanvul greep piaats ten Zuiden ZAIifiïCHAR, op dea weg Nich-Piaxhovo. Hier werden cie Bulgaren terug geslagen. Men verzekert dat de Serviers ver-schillende obusiers hebben genomen, EN ROEMENIE. Weer komt dit land te berde, doch ma-ken we ons niet te warm om al hetgeen men vei telt. Er wordt beweerd dat Roemenie met den Vierbond meedoen zai en reeds meedoet in piiîjiciep, maar toch mag het zonlâriiûg heeten dat de Duitsche Prins von Hohcalohe, die te Sofia de grondiegger was van het Bulgaarsch-Duitsch veibond, thans te Boe-karest vertoelt. Als de vos de passie preekt boertje wacht uw ganzen. IN DE BALTISCKË ZEE Het dagblad « Politiken » bericht dat Duitsche stoomschepen getorpedeerd werden door een Engelschen onderzeeSr. MGR. MARIAIS IOnlangs werd Mgr, Mariais van wege zîjn Bminentie Kardicaal Mercier en H. H. de g Bisschoppea van België, tôt Vicaris-generaaî 1 benoemd. Door d(«ze becoeming bekomt h.y de gewone macht van vicaris generaal over de 2e s bisdommen. i We bieden ter dezer gelegenheid Mgr. Marinis onze eerbiedigste gelukwenschen. « ' ' * | ÏOOR OMS SOLDATM EEN KERSTGESCHENK l Over zes dagen begonnan, bekwam onze | oproep voor het Kerstgeschenk onzer sol-| dat&n oien gewettigden bijval. | Iedereeû gunne iets. De kleinste gift is wel-î kom evenals de grootste. InsehrijviiigsJijst. (Vervolg). Overdracht fr. 691,50 IMgr Marinis, protonotarius, vie. gen. 100,00 WelEd. Heer Janssens de Bisthoven, gouverneur, 50,00 Naamloos, De Panne, 5,00 | M. De Necker, voorzitfcer Rechtbank Veurne, 20.00 M. Verkimpe Aug., poheie-commissaris De Panne, 5.00 E. P. Scheurraans, S. J. aalm. 25,00 E. H. Volbout, pastor, Alveringhem 20.00 E. H. Bras, onderpastor, Issnberghe, 5.00 ] Naamloos, Houthem. 10.00 M. Aug. Van Cauwelaert, onder-luit. 5.00 E. P. Demeis, brank. 5,00 E. H. Hansseos, aalm, 10,00 EL H. Dehouek, aalm. 20,00 071,50 ories ail (Vtm omm gewonen Iwit&oli&t) D^n 3 Oktober 1915. Engeland's goedliertiglieiâ VÛOH DE HHARTELAARS VAN BELGIE De Lord Meier van Londen aan het volk van England Op 23 Septcmber, feaf de Lord Meier van Londen eeuen roerenden oproep mt voor huip aan iiet uugehongerde voik van België. Het voigeade is cr leUeriijk uit vertaald : « Het is een oud gebmik, van over ouds, op de oïigeëvenaarde heîciadigù8id van de stad Londen, sieciits beioep te doen in geval van grooten nationalen ol van grooten we-dsriandscheu nood. Met ai de kracht en klam waar over ik beschis.kc.n mag, ea met al het gezag waanneê de waatdigheid van Meier van Louaen mij bekiaedt, vraag ik nu die iietdaaigheid ten voordeele van de Belgen, die in iselgië verblijven, en die gaan sterven van den honger iewzij wij ze gaan voeden 1 Et :-i»jiî nog ovôi' de zeven mtiiie«a schea van dai inarteiaarsvolk in België ge-Okven, die steeas onder het juk van de Duifcscners gebukt gaan. Meer dao een mil-iioen en half ervaa zijn van alies berooid. Het eentge middei dat er nog btsiaat voor hen om aan den hongersuood te ontsnappen is vaa ie werken aan oorlogsbenoodigheden voor de Duitschers. Met cien zeiiden prachtigen heidenmoed, die, twaaii maanaan gtledeu, de verdediging van Luin op eene onsterfeiijkô blaazijde van de weroiageschiedeais sehiijyen deed en eenen onschatbaien dienst zelve aan ons Keîzerrijk baweea.aesehonderde en duiseûde Beigen suât! uevei aan noager en dood bloot-gesteld dan d« vijanà bij te sraan ol te helpen. Wij begrijpen nog niet half de beteekenis en den omvaug vaa Beigie's tragédie. Bezig met ;Ooze veï'ontwaardigiog in de eerste dagun vaa don oorio#, bezig met onze be-zorganma voor de 200,000 Belgen, die hun-nen t-oeviucht namen tôt ons, wij hebben bijna vergeten wat het dagelijksch iijden moet wezen van omirent zeven millioen Bel-gea, die in hun verwoest iand gebleven zijn ; eu zeifs M. Hoover's vt o^derwei gelukkende onzijdige commiesie, die voedsel koopt en het dan in Belgie uitdeelt, kan dat miiiioen en half van ailes beroofde lie Jeu niet voeden Iaan min dan vijftig centiemen par dag ; en dit bsdrag beloopt reeds wektiijks tôt de som van 218,750 pond sterling (4,868,750 îranks). Ik ben er van overeuigd dat je stad Londen niot tevreden zai wezen vooraieer zij de piaats ingenomen heeft die ze gewoon is in te nemen bij elke werkelijk groot en werkelijk verdiende lieldadigheidsbeweging. Om aan Londec haar passend deel hieria te nemen, een bijaofider berek werd benoemd, met zetel . ia Mansion House. Haar bureelen zijn nu igeopei'id in N° 97, Canconstreet, waar aile verdera iniiohtingea.bekomeakrunaea-worden. Ik heb zorg vuidig de, zaak nagez i en en on-derzocht, en ik ben ten voile overtuigd dat geea voedsel hoegenaamd in Duitsche han-den geraakr, wanneer het uiigedeeld is door M. Hoover's onzijdige Gommissie. Anderszins is er 00k geen de minste twijfel dat, indien geen voedsel gezonden wordt caar de armoede iijaenden in Belgie, dat de Duitschers ae zuilen laten sterven van bouger, of ze neer zuilen schieten indien de hon-ger in opstand komt ! » 'k Zou het aan mijn zeiven verwijten moest ik door randmtrkingen de oprechte Welgemeenhcid, de ro&rende en mêewarige hartdijkheid van den oproep vao een gezag» hebbend man als de Meier van London gaan storen ! J Zai Engeland Belgie Dooit vergfcten en zijn I heldhaftige zeifsopoffering voor recht en bc-schsving, zonder aarzelen en zondsr beslag gepieegd als eene alledaagsche daad, ge-pleegd eeavoudig als een plicht ; zoo 00k -* België zai nooit de dankfcare herinaerii-g aan het Eogtlsche volk laten verioren gaa. , aan zijne nooit volprezene liefdadige herberg-zas»mheid, neen, aan aijn vriendelijke gene-genheid, die het aan onze menschen, van den meerderen toi dea minderen man, en hem misschien nog meest van ai, en hem pâte-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Belgische standaard behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in De Panne van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie