De Belgische standaard

749 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 16 Mei. De Belgische standaard. Geraadpleegd op 26 mei 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/696zw19d7n/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Ite l««r Mf 94 ,965l Donderdag 16 Mei 1918 i ' _ AS £; AfcOmiMSKTBM . —O— Voor;8oldat«ft i maaad fr. x,35 a maaodaa a,)o S maanden 1,73 Hi«t Saldataa ia 't land. S maaad fr. 1,75 a maandan 3,50 3 maandca 3,33 —O— Bnitca 't land: * maaad fr. a,50 a tnaaadu 3,00 DE BELGISCHE STAnDAARD ! Optilt tbiir rui* " *a Coquille ZecdJJk DiPAjnm Kleiae aaakoi- dlglage»: 0,251. de regel REOLAMSlf volgeno orer-eeskomst » . »» ; •-! - r . s , < - s t • . t. ^ v.. »A « « ÊÊê4*i#<tt>k*ïii î g. iitpafn, &>; SJayÏMfgj lirtruid '^ub #af lUtheltien» Df Van de Piffij t)?. I. il» Wealty&Ê, Jwil ïllîta^rt» D? L Pe "Woïî, #» SiBsaaa, O» Wittii, Âdr. M. Eashs, Mïlarfoa fkui De Halle m Yoer A dient 2e herbouwd ? Spraak is er hier «aa de Halle (niet de s Hallen », dit is fransch), en medean van den Uren. Dienea le na den t crlog herbouwé ? Ofte niet ? vraagt Habcri Hoste ait naam der Union internationale des villes ei comités internationaux d'art civique a pour la Belgique » (vgl. B. Stand. a-V-i8). Deu rraag is g«stald c ait esthetiich, kunsthistorisch, catiouaal- en internationaal oofpant > ; wat zeggen wil, rnten ik, dat . die irrage met andere wcerden mag iaiden sis volgt : tôt de schoonbeid van 't land en ten bate — Toor hier en voor elders — van gescbiedknnde en kuiîssonderwijjs, wat was cr beter, 6f de Halle te herhoawen, ôf se, verpijnd en verpuind, enherboawd in heur weien te latcn ? Deze rraag is gericht tôt da.Nedcrlanders. Hier nu, over H stellen dier vraag een bedenking. Eikeen heaft het recht salke vvagen te atélien, en aan wien hij het wil. Aidas werd gerraagd aan de Franschea wat gedaan met Di*madc ; dan oek aan Franschen, Eagelichea en Amerikaanders wat gedaan met YparsUé-ze'f» Deoh komt dat vragen alsan te stade ? Ik denke van netn. Want — virage roor vrage — ik eok stel een vrage : t. w. ik vrage mij ai, en *rag« aan den ltzer, wat die vreemdea allicht-wel gaav. denktn van ons ? Zij f xe vrageu ons niet wat gedaan met hun Rhiemea ; lij, se gaan dit bespreken ten haaaeat. Wij ? hoeven wij altijd oabeholpaa te schijnen ? Voor een vrij land, aïs we ohé noemen, is dat dan onaffcankelijk sijn ? Baal het ons voor de vrijheid te vechten, aïs w« nooit, totielfs thans in oas sfrijd voor de vrijheid, en totielfs voor 't herstciiem van ons innigste goed, d. i. van ons huitiug ea deening, altijd vreemdemaa's raad maeten afsohooien ? Is de tijd nôg niet heen. dat me' om Brugge wesr Bragge te maken, een Stùben nit «en Duitscfrlaad ®eed bijsprîù-gen ? Men had beter a! de S iiben's. . i& g» swijgea. Dan : wat wefën aie vreemiâen, hoc be-kwaam dat se zijn, wai we'.en ze van den geest vas ons volk ? Wat weten se, zegt, ▼an sijn eenvaaé b. v., van zijn christenen lin, van sijn handel an wandel, van zijn tak op de ëindelijkheid, van sijn iust «p gespoel en gasohiider..., van zijn smaak in aen raamklced, een bioamtje, in een strie-▼eltje «and, in een aitstel van potjts, een spinde, een halfdear*je om erover ta leonen, aan kassijntje niet-te hoog cm eropgezeten ta praten, een < geestig » gekronkel van straten, 't Onie-Vrenwtje van 't heaksk«,de gilde an gebuars, alteszins een huiselijk laven baiten om 't eren sis bi&n«n ?... Wat * weten se, segi, van 's volk kleiae vermaak in 't gebraik vae sijn « kma », van veei-eerde* zijn trik nssr sijLj kelâer, sija verz;t in sijû kenkeis, aijy baoiiten " zij a bleskgers?... Wat weten se ?tn jijsgeïacat ovar " aohooithaid ", jb s=j g*«i?g «p daagdeiijk wsrk, al wordî hvî hmàig bîieïîî , •*¥«t weten se r»n zsji: s.«achteu cas? «sera en open gsmarkt msji 08arïeg<?E zijn éeun in feaifdoEkere bidtèkê^ ?... Van itja Easwheii op " eigecéoaa " blunera, mai te?ess zijn breedvaelig asgêsasa in 't viekaafddi leven ?.. Emdeiijk ran sijn lichte-tevredenheid thais — 't w®ze er arm als 't er net is en biinkt —, mUs cchter daarbij sijn pronkgierig gejaag naar l' klaaka " an (( kuustige " werken — I mog^n oai ï»jo, fersle'an ja va»l — waar het feMt op-abare gebcuw«ii ? .. Wet we-i tsa d« vrgecaieis ? Ed d«D, ore» 'sors ls<fca, 'a volk^ levers, ts tosrschikkeB> ^ 'i is bij die vrsemdea dp.t we loopan om |raad ? - |j Om Yper's halle te m«ken — 't is jeuwen : geK ôû —, om ze te scheppen in dreora en in w#i«n, aan wien vroegea ons vo®rouders raad ? Ain vreeiSœea niet, denk ik. I Ea wij thans... em negmaar te wsten ;i wat we met heur painen gaan dsen... we kijken al bofen de greciea om haip en om leiaing ! Bovendien we'n sprakea ervan negnieteens onder ons, en reeds, n et oc a hoed in ons hand, hebben ws vau daaretoS denre gebeld achter aitheemsehen troost 1 rj Lfggen wij, Vlamingan, toeh zoa diepe ; geionken f 'k Woa weten of ik, om mijn doening ie f hsrnemea wannaer de oorlog zal ait zijn, | niet ga knancn de meeninge missen van f gelijkwelk gebnar. En gij, btste Leser ? | Hondcrde daizende liêa- ait os s kleinvolk | hebben, al drie jaar, 't vernnft en den moed | om ait eigene vinding, naar eigenen geest, bufl leven te hersoh«»«ien op nieawere l«âsten, en, spijts ailes, dat leven tooh vlaamseh te doen biijven. Die lién staan gevierd «m, bij 't limmen der vreda, kraeht* daéig hun oade bedrijf weêr in werke te stelien ; en weetwel, ze rskenen op nie* mand, op niats, tôt nietselfs op vergoeding : ze iacheu hiermèc, " 't gaat wat sijn ail 't wat is " ! Za icggen met een vouk ia hua oagen : " wa gaan wij wel ona Ypsrtje hermaken " 1 En vraag t'-je waar-safè ? " We hebben ons handan, niet-waar" ?... Gij, Lezer, hebt gij er geen?... " Wij hebben ons handen " I... Znlke taal hoer ik liaver dan dat sehooien bij vrrem-1 sien, Znlke taal heet ik vlaamseh, van dal vlaamseh dat ie spraken bij 't bouwen van de Halle, en vlaamseh dat om kleinvolk nôg kan. 'k Wil wel dat dit voik wal neg handen, cchter geen arms me«r heeft ; maai het heeft toch ook cog — wat reed» veal il — zijii geest, en zijn oQafiiankelijk denkan, «ija dufren, sijn doen, sijn eigenheid... soo stijf dat we erroer verstomâ moeten stsan, Zullen dan onse hoogere sta^dcn,oiQ8 leiders, ons werk- en ons levensherschep-p'ïs 'uiet kuanen wat ons minderen kuanen, niet knnnen denken nit hun eiganan kop, durvec ait han eigen gemosd, en met moete manhaitig, zalf, oas " hersteliing " aan-grijpen ? Ds çreemita ! Veal vrasendea 1 weet-ge wat zs ieeds drocmden voor ons ? Ons stedan in puinen te laten, eromheen een tuin op ta trakkan — Ypsr-tuin au of nooit 1 — dan e«n prachtige " Palace " erbij fweliicht een prachtifea kemal), waar het greot^olk van elders zal thnis sijn. Dit g root voik za! hier mogen zijn oagen uit-kijken ; self onze painen aitbaten. Ea wij ? in het rende, veraf, thuisgelegen in kraamt- Ijea, zullen ten hunnen dienste mogen... eiels en ectwar® aanbiâa. Rieden vrsemdsn dit r san, soo ree Is eakeîsa mu ded ervan deden, son u dit aanstaan ?... Ja ?... Aan mij, En aan veiea met mij niet, teena aaal : niet Hisrom vroeg ik liever g*en raad. j Waî g®saan mst ds Hslla van Yper ? of . liict heur puia?n tew«ga ? Ydarcerat w s gaan sien wst er daarvaa nog g«af en aog ©ver sal ztjn. Want wie - weaï, of batschiet ®r een steen ? i Dan daart?a, we gaaa ons ioordringen Imet ^en geest venons volk : onafoankclijk-efgen de saken beschouwen I Vervolgxie tweede blad, jste ko loin. IVAN EN VOOR ONZE SOLDATEN Diplomatea in Zwitseriand Een fraoscU gazetsohrijver zegde onlang: in het beroamd procès Bolo : 't Is ongeloof lijk wat er in Zwitseriand omgaat. Men ou seggen dat al da diplomates de: wereld hier " rend«g-vous " of bijeenkoœs gegeron hebben. Nooit in da wereldgeackie dénis haeft een land sooveel vertegenwooi digers gehad dan dit osiijdig faad. Slechts eenige ci j fers: lij lijn te welspre kend an te duidelijk om er iets bij of af ti doen. Er is allaenlijk spraak van Berne, d< hoofdstad van Zwitseriand. De duitsche legatie te B«rne telt 46 di plomaten ; d« militaire af ; evs;ariigd« kreej ia bijgevoegde cf&cierea. I De Oostenrijkers hebben er 3© diplema | ten litten an ia bijgevoegde militaire offi p cieren. Frankrijk heeft er ïi diplematen en \ | ©fiieieren. | Italie : a3 diplomaten en 5 oSicieren. 1 Engeland : ai diplomaten en 9 officieren { De Vereenigde-Staten hadden in 't begiï | van den oorlog : éan minister, ésn icihrij I ver en éen militaire afgevaardigde. Nu il i dit getal geklommsa tôt 14. j Belgie telt ia, Griekenland 11, Turkeyt . g, Sparije 8 diplomaten. | In 't begin van den oorlog verbleven ci ; te Berne 80 vreemde diplomaten i|en nu iî j 1918 sijn er ruim drie honderd gehuisvast ; Heeft Vader Gats die manntn niet bedoelc Ials hij schreef : Zij kwaman bijesn| Zij dronken een goed glas « . »•« . . • • Ze lieten da zaak als ie was , - Het zenden van pakjes - naarBelgische politieke celgevangener ^ in Duit'chland, i Het mtddenberek voor de veriendingvat il pakjts naar de belgische politieke gevauge k nen in Dnitschland laat weten dat van ni ' af het onmogeiijk is geworden, door ds ï stefszimatfge tegeawerking der daitsebe overheden, nog paiskens afzonderlijk tf | verienden naar de belgische politieke gevan j genan die ie een cel opgeslotaa iijt>. Allée» ï g zsmerdijke verz.^ndingen worden nog I g«duid. Msar daar het uitnemeade moeilijk is al die p«kjcs bij een ta houïLn, heef" men besloten deie af te schaffaa. Het berek I' sal voor het ioekennen van de neodige en toegelaten beveorrading van na voortaan zell lorg dragtn. De belanghebbenden werden dan ook verzecht hst werk met geldbijdragen te steanen, die man wel zal willen opzenden naar lt het Middanberek voor politieke cel-gevangesen, villa Saianne, Le Hâvra. a | DE TOESTAND Het ODderzeëers-gevaar verfiietigd ^ Yooralaer het essgelsah opper-admiraal ! schsp îe verlatea, verklaarda Lord Jellico » dat het gevaar der dnitsche onder«ë«rs , heelemaal ion verdwenen zijn, in het begiï * Tan Oogst 1918. Men wist dat het angelsch admiraalschai f een plan aan 't aitvoeren was, maar mel | sekerheid kon men nist xsggen waarin dit plan bestond. ladereen was er van over-| tuigd dat het een remenwerk ion wezen. \ Immars Duitschland bracht iijn onder- Il ë*rs ia <^en Atbatîsshes Occaan door ' Nau?? «aa Kalk» en iaugs den brteisQ ■x van d«Shetland-ribedrn •;! N. ©rw£g*i | (4co kilometer bresedie^. Dize oaàerztë.s Jkozen é.n zm van uit de baa? v*.n He'igo laud of vaa uit Zïebrugga cf O^stsade. Ou » het gevaar der onderseëers heelemaal te we I ren lou Eagelaad dus sensriijds het Nauv | vas Kales en dçn weg tusafshei» de Shetland | ailaadea en Noor<*-egso mâeten sfsfuitsn bi middei van mîjaeavalden, anderiijds d s havens van Oosiends, Zaebrugge eu de baa | vaa Heligoland up de eene of andere wijz* | versperran- I Een reuieataak ! Msa bedenka maar wa het zsgg-a wil, een zee-uitgestrektheid vai 4oo kilomaier in de breedte en 10 klm. iî Ide diepte met mijnen vol te strooien on ailca d®organg, aan welkg schepen ©ok, t , belettes 1 Doch Eageland lette zfch a«n ' werk, stilzwi]gead, hardnekkig ea het reu ! senwerk is vol bracht, naar luidt eena ver klaring tan deu engelschen minister vai " zeswessn. Den i5 Mei, zei hij, lal daa|waj r langs S etlaud gaasch verspard [zijn. He leggea ~an het mijnenveld is geëbdigd. De afslaiting van het Naaw vaa Kales gesien de kleine breedte vaa die i&ëengte t vergde niet veel tijd ; aan de afsluitisg vai den Shetland-weg wrocht man acht maaa ( dea aan een stnk. Binst men hiermede besig was werd de baai v&a Hetigolaad door een , iagewikkeld mijnsaact afgespaanea et wijl men de laatsta hand iegde in 't Noor . den versparde de cngrlrche vloot, op d) 8 wijie dis men keat,de havecs van Zeebrnggi ea Oostende. Oagstwijfeld moet het verwaiealijk^a vai dit plaa een doodelijkea slag beteekenec voor den duitschen on^rzcëersveldtocht Het plaa was nog maar ten halven volbrach of raeds kon mgu eene leer gevoelige ver minderiog in de verlieien op ise boaken In dea duitschen Rijksdag vrrklaarde d« minister van seewezan, dat de duitsche on derieëgrs regelmatig iedere maaad 6uO,oo( 1 ton scheepsruimta ia den gronà boorden •Dat w«s geligsa om wida vaa 't volk 1 Want Dulttchiaad bouwde den uUerstei - weersiand van 't volk op het welgelukkec 1 van dea onderseëers oorlog. Dnitschlaaci : liegt stïlselmatig om zijn volk te bsdoddsn, want zeaals het trouwsas blijkt ait d< ss.atistiekea èa door het fransch èa êoo: het en^elsch leewezen verstrekt, beliepec de verik3en op zee meer da« 600,000 toc schecpsruimte per maand voor het tijdstif ApribJoli 1917,maar vandLn datum af ver-tnindsrdea le ep zienlijke wijie, «m ia Apri] 1918 op 268,eoo iun per maaad geslonkei] te sijn. Met de thans genomea maatregelen mag m«a vast hopea de verliezea op 100,000 tea par maaad terug te breugen. Ea esns zoover, daa mag men het oader-zeëers-gevair als voorkomaa beschouwen Wat zal het gevolg daarvaa weiea ? Da greetste oatgoochciiog die Daitschland, siads 't begin van den oorlog,lal opgeloopeE hebben. We hebbea hier voor slechts da £e-tuigeaissaa inro*pfn van duitsche hoog< staaadiB mannea sdf.Verkiaar hoeglass-aai Hans Delbruck, ia Febraari, immers niet, I dat de Duiîschs militaristische parsij gijs Ikrijfspatitiafe k©n doorvoeren omdat ti] & zsgs beloofde op het gelukkea van dea on-derisëcrs'veldtocht ? Ea admiralen voa Tir-' | pitz en voa Capelle waren die niet eenstem-mig om te beweren dat de ondet ieëers-wer-king Eogeiand niet alleaa uithocgeren maai oek tôt den knieval verplichten zoa ? Hat duitsche volk zal ©nvermijdelijk haï mislakkea jvan dezea veldtocht vernemea l't Yalt saam met hat mislakkea vaa het r duitsche offensief. Ea daia baida feiten | soadaa voir Daitschland aoodlettige gevol-gea kuaaen afwerpan. BELGiSCH FRONT ■ Middel>satige artilltriebfciïrijvighaid Wij | àebbea teruietigiags- ea aeatraltsferiags' | vursa op verschillende duitsche battarijen s uitgevoerd ea de verkeerwegen beschotaa. , Qee« wljziging op het i ] Fransch-Engelsch Iront j | Parijs 14 Mei, 20 uur. — Oasapatreel-•j^a tràchtta ferijgsgevaug«5uen op N. het êoack Haagardj naar Toumy, W. de t % Maas en oas Of .iiiers Sorel. Artilleriestrijd ' ia Gbimpa|ne. PUatselijke aaavalspogiagen .. aaar Butte de Mescil en in de Yogezen had-ij den geen uitslag. Parijs, ià Mei, 7 uur. Om Grivesnes I werd de artillerie strijd doorgezet. Wij | schotea duitsche tr«epaaveri«meliagea uit-J eea in de strsek vaa Moatdidier en ep den |î weg Noyon Guiscard. , 3 In Champegns werd een duitscha hand-t slag tegea de Butte de Mesnii afgeslagen. Londen 14 Mei, 20 uur.— Wij gelukten j een rit N. 0. Robtcq Een vijaadelijkg aaa-val W. Mer ville werd afgaslagea. Da artil-|leri;strijd was ieveadig ®p 't heele freat. | Geen engelsch bericht van i5 Mei, 7 uur, Ivterd afgekondigd. Het inzicht van den vijand. la 't duitsch groot hoofd-kwart'er heeft er eeae groote btraadslagiag plaats gehadf waaraaa de twsa keiiers ea al de ladea * ad de beide vijandelijke legarstaven deel ai» men. i' Men denkt te v^etan dat banavens poli" | tieke «raagstukken de beraadslagers ook eea ^oplotsisg hebben geiocht voor krijgstoesîand. Oostenrijk ion gedwengen zijn in^de eerste dagen een effensief te beginufn ' op 't Italiaansch front. Ven Mackens«n zoa na ep.dit front aen^ komen srijis. î De waarboel in Rnsland 1 s 11 Er gebeart iets in Ruslaad dat in1 den ! J haak nist is. Men verneemt immerS^ dat p Trotsky en Leniae het bswiad overgebracht : I hebben caar Nini-No<?orod. 1 Wat gsbeurt «r bicstdiea te Petrograd I ea te Moskou ? Zeudea de Duitschers ef de p K^isersgeiindsa daar au meester geWorden 1 s zijn ? 1 J J ^ < Nlenvs voor SoldittB ti ïlachWingei IM. H. De Dortadot, 4, Priery Gardées, Foikestoae, Eaglaad, aaazoekt oaderstaaada perso/ ea hem te willea schrijvea, met ver-meldi vaa hat aummer dat vôor hua naam staat. S 9 ï Merckem : 3196 D«Reo Cocstaat. 5 Moll: 2991 Allers Aster a. f Oost-Nieuwkerke : 3a3i Taeck Lefere Fcr-diaaad ; 3a3i Yermsersch Jales, 3e ja» gers te ». van Slyhaege ; 3a3i Ver-aaaersch Msrle van Slyjbaeg«. Ptoegsteert : 3a37 Dagrcote Jules, i< cara-bîaiere.; Hooglede ; 3077 De Vos Gh ; 3077 D'Hoadt 3 Jan ; 3077 D'Hoadt Msx ; 3a3a Du-foort Jules ; 3i58 Gaeramyce Odial j 3iFg Heimeryck, op 't Hcoge; L^maira | Désiré; 3og3 3ogi Lemaire Odial; 3091 Lemaire Leopoid ; 3ia3Lepoutîa of Lspoudra, Yperstraat ; 3ia3 Lepou-| trs of Lepeudra Haari, canonnier ; 3078 Lepoatre Lee a ; 3ia4 Lspoutre of Lepoudra Odiel ; 3og3 Nevejan Henri, infanterie klas 1914 ; 3078 Nollet Pru-• dant ; 3iaa Nuytten Eugaen ; 3ia4 Pat-| tyn Julien ; 3a3a-3159 Roalen s Victor.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Belgische standaard behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in De Panne van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes