De Belgische standaard

1030 0
24 oktober 1915
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 24 Oktober. De Belgische standaard. Geraadpleegd op 12 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/mp4vh5dc3b/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

ms^mmmaimmmmamimÊmBmBÊasemsm t* Jaar — N* 187 Vijf centiemen het nummer Zondag 24 en Maandag Zb octooer ltflo . . ... - De Belgische Standaard Door Taai en VoîM DAftWT^AD Voor God an Ha&rd m ?&nâ " Abountmeataprij* toot 60 nwitn (■> «*»•*•») bij *oor*itktUli»K i V aor de loUtten : 9,60 I*. v%, «let-wldatw - In 't l*** 3.60 tr. ; *■/»•« *1 Umd : 6.00 fr. ledien meer exewpUren «n «ik nommer worden word' dt abonnement.- prii* minier. _________ j" BMtQQTdM : ILDEFONS PEETERS. V*gU optUtUtrt : M. 1. BXLPADUI, 1». DUTIHU, i V. VAM 0BAMBBBB*. B. VAN OKR BOHBUDKlff, Joui FILLLLAJCMT ^ i mjrto- *' '***••— ■•>«■■ i »i w——<—«r-t-»»—»r%-riiji mil *" Voor aile mededeeiingen sich weaden tôt 2 S Vin* MA COQOILLE Zeediik flE F A18 K C. AanfeonSigingèn i b.*| fr. de re(-;ei — RekUmen o,*o tr dr regol. C Vlochteïiixgen 11 iala«8ehii!gen van s regeia, 0,50 ir. VOOR ONZE SOLDITES ÊJfcSN KKJKSTOESOHKNK Inschrijving-alljst van de twcède week Overdracht 1427.50 Baronnes Octave de Negri 25.oo Naamloos S.°° E. H. Steyaert hoofdaalm. Kales 3C.oo E. P. Cools S. J. aalm. Kales 2G.oe E. P. Schinck 0. F. M. aalm. Kale3 20.oo E. H. Gjjsels aalm. Kales 5.oo E. H. Pietquln aalm. Kales 2û.oo E. H. Van Segvelt aalm. Kales lO.oo E. H. Leusch aalm. Kales 5-00 Van oazen medewerker Woutbr Partis 6,00 R. V. D. Velde 8 5.00 Heef Padfoort lacdb. Houthem 20.oo E. P. Deleé s. j. brankardier 5.oo Van drie Vlaamche oificieren lô.oo Z. E. H. Deken van Poperinghe 25 oo Z, E. Ii. Principaal collegie Poperinghe 25,oo Z. E. H. Delaere Pastor Yper 20.oo Z. E. H. Tastor Bulscamp 5.00 M, H. Denys Aalm. 20.00 Naamloos Poperinghe 5,00 Naamloos » 2.00 Opbrengst vail een kaartspel 5.50 E. P. Mortier S. J. Aalm. 2e storting 15.00 D. EE. Zusters van B, 2e » 5.00 Wwe Vandromme Westvleteren 3.00 ' Een Seminarist brancardier 10.00 J E. H. Byle pastor aalm. 10.00 E, H. Devisscher Aalm. 10.00 J H Achiel Pattou bakker Coxydé, J voor onze soidaten 10.00 J E. P. Boedt Aalm, 10.00 j Wwe Deblock Henri, Crombeke 60.00 ' E. i%,Ruysseu Aalm. 10.00 J Heer J. Slnions huisleeraar « De Lovie * \ Pxoven 5.00 Naamloos biankardier 5.00 Naat.-loos » 5.00 E. ii. Cyriel Verschaeve onderpastoor Aivennçhem 5.00 H. Alf. Verstraete Apotheker 5.00 E. H. Delinotte Aalm. 5.00 E. H. Dejonghe, pastor, Houthem 20.00 E. H. Vandenbusscne, ooderpastor, Houthem 15.00 Niurfiîlous, Houthem 5.00 f Gebroedcrs Saelecs, Houthem 5jÛ0 Heer Burgemeester, Crombeke 5,00 He< Gemeantesecretaris, Crombeke 10.00 H. H' ire VanDromme, Crombeke 0.50 H. R. Berquin, goudsmid, Dt Panne, (Nieuwpoort) 20.00 H, Rer iers Jozef, De Panne 2,00 Naamloos, De Panjïe,. Ie gilt 10.00 E. H. Oogtie, aaim. 8« liuie 4e bat. 50.00 E. P. C. Fierens, aalm. 2e Ianc.II D.C. 10.00 Naamloos Een aalmoezenier 2« giit 20,00 j juivr. Heursel, De Panne * 5.00 Mevr. Roelens, Petit Bonheur, f j\ De Panne 5.00 i a E. H. Pastoor van Adinkerke 20,00 j Dr Gomme, Adinkerke 10.00 , E Heer Burgemeester Vandenberghe 1 js Adinkerkev > 5.00 ï a E. H. DeÔeirJSKn. 10.00 E H, k'-n L8houck,4)ePanne 20.00, C B. H. Dsbaene, ooderpl, Bulscamp 10.00 Q M. Henri Daele, De Panne, 2.00 \ E. H. DeBrabandere, onderpastoor ^ n Bsvt ren 20.00 \ F E. H. Vc.l Neiom aalm. werkersgr. 2o.oo I Mr en Mme Arth. Ghekiere-Vanhoutte Moorslede lo.oo ! Iieari George, Moeren 5.oo ï Juïes P«tou, » / 5,001 E. H. F. Catteeuw, pastoor, Crombreke, 25.00 < E. H. Lambrecht U., aalm., 2* linie 4e B. 25.00 ? Eea priester brankardier 5.OO I Z. E. H. Deken Veurae 30.00 t t( M. Maurice de Grave, Veurne 25,00 î pi M. Paul de Grave, » 25,00 V; Familie Viaue, > 1.0O Famiiie Hilaire Spilliaert, » 1.G0 M. Albert Vanderstraete, » 1.00 M. Victor Trybou, » 2.00 t w M. Henri Pinseel, » 1,00 ' gi M. Henri Bailleul, » 1.00 ? d E, E. Zusters Annunciaten, » 2.00 1 „ E. P. VaivBaversD, aalm. 25.00 M. César Sobry, > 1.00 % M. Raphaël Rabaey, » 5.00 : s< M. Cliarles Dehouck, » 5.00 Familie Vinck, » 6.00 d. We Henri Spitliaert, » 1.00 r u M. i'éStré Spilliaert, » 1.00 M. Gustave Spiliiaert, » 5 00 * Mme We Goruille, » 2.00 v Uit an -k liarheid, » 5.00 B M j s. Declisïck-Demolder, > 5.00 w M. > M»" David-Cailliau, » 5.00 Et . Mjtders en Zusters, riospitaal, » 5.00 E. H, Vanneste, onderpast., » 2.00 ^ Mi .-eUfootaine . » 10,00 { w Mr Deleforterie » 2.00 ! 3< Jufvr. Clemeoce Merseman » 2.00 S n-, Mme We Reynaert-Debasdt » 5.00 j ™ Mr Alph. Jonckeere » 1.00 ■ Mr en Jufvr. De Brauwere » K).00 | g' , £ E. H. Borlamont onderpastor Veurne 2.00 M. J. Vanden Al^tele, » 5,00 Mmc Geeraert, * *_ 0^ Voor onze soldateu, » M. Ch. Torrelie, > 1-00 Familie Demolder, » ^-00 M. Reml Liefot'ghe, * 5.oo Familie Pyson, » I-°° Een vriend van de noidaten, » Î.00 Ter eere O. L. V, van Lourdes * 3.00 M. en Me Boven » 6-00 M. en Me Brys * 2.50 M. en Meïorrelle » 5-00 M. Berquin » j?.00 Gezusters Sinaeve * Y'nJj Naamioos * M. Louis Hancke * ^-00 M. Hector Morez * v-00 M. G. Du clos » 6.00 Me Spilliaert-Muller » 1*50 M. Alphonse Dtesmyter » 5.oo M. j. Deeren * ?*°° Familie Joseph Vanleke * 5.oo Naamloos * ^*001 familie Deleforterie * j-00 M. Isidor Fiorizoone * 5 00 M. We Degraeve » 1-°° M. Arthur Cordiei » L°o M. Godderis » L°° M. Therssen * ®*00 M. Pil, volksvertegenwooïdlger. » 2o,oo Familie Cabooter » 3.oo M. Joseph Caiiiiau » 6.00 M. W. Baert, > L5o Familie Kemp, » â.oo Familie Cousin, * 5.oo Familie Van Zeebroeck, » 2.oo- Verscû. kleine giiten, - « 1.7o Heci doctor Barbier, « lo.oo M. Vaadermeeisçb, » l.oô Familie de Vallejo, « 2.00 Handzaeme » 6.00 Familie Rommeiaere, » 2.00 M. en M^Vandevelde » 10,oo Mad. Romanie Cambier » l,oo Familie Mahieu * ^>00 Onbekend * l»00 Mad. Vorslype-Moenaert > 2,00 M. Ch. Viaeue ? Loo Jufvr. Cornille ' Juîvr. S. Ternier * » 15o Zwarte Zusters, lO.bO Pauline Vanbeveren l.Oo Ter e^re van O. L. V. van Bijstand 5,oO Famflie Charles Leper 10.00 Weduwe Delanghe 1.00 Emile Depoorter 1.00 M. Jules Pillaert-Busschaert 5.00 M. M. Spotbeen-Baeghe 10.00 Uit daukbaarLeid • 5.00 Jutvr. M.Morez 1.00 : M. Prosper Allewaert 5.00 I M. Thys policiecommiss&ris 1.00 M. Thirionet bestuurder der gevangenis 5,00 Jules Sjx - VaHdewoude 1,00 M. Julien Coevoçt 5.00^ Weduwe Oloet-Florizooue 5.00 Jufvr. Juba Vaaderheyde 1.00 Madame Cailliau 1.00 Madame We. Z'jetc 5.00 M, Cyrille Dcclerck 5.00 Jufvr. O^Poupeye 1.00 ? E. H. Dechièvie, onderp., Adi:ikerke, 6.00 Naamloos, » 5.00 Hector Verhaeftt, > 2,00 Elisa Bossant, ^ » 1,00 Dr Vandenberghe, » 5.QO Cyriel Cordier-Verbanck, bakker, De Panne, 5.00 N. C. S., Reninghelst, 85,00 Familie Van Ruymbeke.Wost-Vleteren, 5.00 Totaai Fr. 2777.20 • r'! '-ï f «'■WMWHHtfflUHBMMMMHMHMHB' IN DE DARDAMELLEM IGeneraal Munro heeft dus Generaal Hamil-ton als opperbevelhebber der engelsche troe-pen op Galipoîivervangen. Deze verandering van bevelbebbersdhap kan er wel mogelijk op duiien dat de krijgsverrichtingen een an-dere wending aullen nemen. Het mag îmmers 11 wel gezcgd worden, hetgeen dan 00k door geen bladen meer wordt ontkend, dat de Dardanallen actie een < ongelukkige > daad ; was in dieu zin dat men te Voortvarend heeft \ gehandeid en de moeilijkheden heeft onder-5 schat. Mearmaais hebbea wede meening geopperd dat in stede van te redfkavelen rond den di-piomatisken tafel er beter haddè doorge-wei.ht geweest iacgs militaire zijde. Toéfl vond men dit oordcel wat ge«faagd, want de Bondgcnooteti moestt.n toch zelf weten over welke kractiten ie beschikten. Docn nu is dit waar gebleken.Immars zoodra men inzag dat de Duitsche bsdreiging een werkeiijkheid was geworden in den Balkftn of aanstonds iwerd aangekondigd dat de Bondgtuooten 3oo.oco man naar Servie aouden zendea. Had men oveir 3 maànden gedaah wat nu gebeurt dan had de Baikan-boel nooit zuik verloop î genomen. De Vrouw in den Oorlog. î\ 0 ; De vrouw is een wezen van gevoel, ° van toewijding, van medelijden. Door 0 [ deze hoedanigheden reeds is hare plaats 0 aangevrezen in oorlogstijd—en hoe-ruim 0 is die piaats, daar zooveel rampen, zoo 0 ; bitter lijden, zoo menigvuldige beproe-0 vingen het menschdom teisteren ! q Dezezijndedeeigenschappen der vrouw, 0 op twee gebieden voornamelijk moet ^ zj.j werkzaam wezen : door 't gebed en ^ door de liefdewerken. 0 Door 't gebed. — Wij, christenen, 0 weten dat ailes uit Gods hand komt : u vreugd en smart, zegen en tegenspoed, 0 genade en straf. En welke denkende geest 0 zou durven ontkennen dat deze harde ^ beproeving van den oorlog over de we-j reld neerkwam als een straf tegelijk en 1 als een zegen ? Als een straf voor wraak-3 roepende zonden en als een zegen tôt 5 loutering, veredeling, vernieuwing van > aile volksgeslachten. j. Het gebed alleen, kan de vrucht, in , den schijnbaren vloek besloten, tôt ont- > kieraing brengen ; het gebed alleen ver-' mag Gods tuchtende hand te weerhou-, den, zijn hart te vetnaurweo, den lang > verbeiden stiîaal der zege te laten op-| dagen. ! Door 't gebed is de vrouw almachtig 1 voor 't welzijn der maatschappij. | Daar nevens : de liefdewerken. Deze zijn zoo afgewisseld als de bijna ontelbare kwalen, welke plots den heelen aardbodem oyervielen — zorg van ge-1 kwetsten, troosten en bij stand yan ver-minkten, ter hulp komen van verdruk-ten, bannelingen, weezen„ weduwen — aile vortnen kan de liefde thans aanne-men, en onder al die vormen is zij de j eenige glimlach, de laatste lichtstraal op 't bloedig gelaat van 't lijdende menschdom. Zooals Veronica, den afgematten Zaligmaker ontinoetend, zijn aanschijn afdroogde en veroiende, dat de Godde-lijke trekken op het linnén doek bleven geprint, zoo is het der vrouwen eeuwig voorrecht — en in deze noodlottige tijden vooral — het bebloed aanschijn van 't menschdom met eerbiedig en zal-vend gebaar aan te raken. Doeh nevens dat gtoote werti van medelijden — gekwetstenverzorging, hulp aan de vluchtelingen — wat ai ander ; klein bijwerk dat kan verricht worden ; door iedereen, door de volksvrouw en door de burgersvrouw, door bemiddei-den en onbemiddelden I Eenig bij&tand bieden, een goed woord uiten, moed en sterkte den stiijders inspreken. Dat vooral kan de vrouw doen. De vrouw is de ziel van 't menschelijk ge-slacht : zijn ziel van goedheid en toewijding. Heeft men met recht. kunnen zeggen dat de maatsthappij was wat de vrouw ze maakt, dat de man het ver-stand vormt, maar de vrouw de zeden, welk zai hare macht dan niet zijn om tôt vaderlandsliefde aan te vuren? Ja, de schitterendste voorbeelden werden reeds gegeven van heldhaftige echtgenooten en moeders die, meer dan het eigen leven waagden en schonken, die 't leven hunner dierbarea op 't spel zetten voor 't vertrapte vaderland, en die maar al te dikwijis tôt het algeheele volbreegen der bioedige ofterande werden geroepsn. Heldhaftig is ons volk geweest, in zijn geheel — zoowel de lijdende vrouwen als de strijdende mannen. Heldhaftig in toewijding waren 00k de vrouwen van aile landen, zoowel Fransche als Engelsehe, zoowel Bel» Igische als Russische of Italiaansche. Doch, nevens deze groote pliehten der vaderlandsliefde, op alleh neerko- <r — v inwiti<«RU«^vu * mend, allen opgelegd, maar immer het zwaarste vallend, als naar gewoonte, op de massa, op het volk, laten wij nog • eens aandringen op de kleinere pliçhten die geenszins van gering belang zijn : den soldaat geen cent meer rekenen dan hef. noodigis, uit zijn nood geen profljt trekken, hem herbergen en ontvangen als *en eeregast wien alie eer toekomt ; als hij voorbijtrekt op weg naar de verre tranchée, de onzekere toekomst, den dood, wie weet ? hem een woord van hoop, van aanmoedigiug, van bewonde-ring toeroepen,'t een of't ander snoepe-rijtje voor hem wegleggen, dit ailes is enkel plicht, eenvoudige erkentenis, want 't is voor ons, vooi onze vrijheid, voor ons bestaan, dat het bloed onzer jongens vloeit, dat zij hun leven senenken. Tôt in 't oneindige kon men de lijst rekken der vronie daden door de vrouwen te verrichten in oorlogstijd. In één woord zou ik ze willen samenvatten, het woord dat prijkt op den onislag van ons orgaan van den Vrouwenbond Constance Teichmann : OMHOOG 1 Omhoog de harten ( tôt God, tôt den Schepper, tôt den "Veriosser, tôt den Heiliger, in de diepste, innigste bede om spoedigen vrede, verzoening en ver-lossing I Omhoog de.moed, de kracht, de ziele-fierheid ! Al de edele gaven des harten, al de nobele krachten van het gemoed, om ze in zegen en verzorging te laten neervallen op onze lij iende broeders. En vermits wij besloten hebben,j hier in het noiï vnje België, in het eenig onafhankelijk gebieven strookje grond, bet vaandel der Vrouwenbeweging her-op te richten nevens den <Belgischen Standaard»die de mannen ter zegevoert, maak ik een oproep aan aile vrouwen van goeden wil, aan aile chriôtene, va-derlandsche vrouwen, om zich rond dit vaandel te scharen en vereenigd, ten strijde te trekken tôt veredeling, opbeu-ring, verzedelijking van ons volk, M. E. Belpaire. De Panne, « Soom Cottage ». 15 Ocïobf>,r 1915 De Oorlog j OP T WESTELIJK FRONT ? Naeen nieuwe en geweidige Duitsche aan-valsposfing op het front van Reims, pogiog die de vorige in hevigheld verre overtrof, maar die desniettemin met evenveel gemak t werd afgeslagen, is het heelemaal stil geble- ; ven op het Fransche front. Nooit was het ambtelijk buricht zoo lacunisch opgçest^ld Moet het beduiden dat de Dui<sche>-s voor- : alsnu ineens huo vruchtelobs pogen hebben ; prijsgegeven ? Wel mogelijk ja, hetgeen meer dan waarschijnlijk is. We bowezen reeds het schijabare van hun offeasief dat. alleenlijk | plaats heeft om ons te doen gclooven dat ze I nu machtig genoeg zijn om ons front eioor te | breken. Zij zeggen en bssweren het, maar wij | integendeel tuoijen dat zc daarto<s met ia sia- | te zijn. Het wordt oieteen ook veelbeduidenoi | dat Frankrijk tbacs over voldoende macht beschikt niet alleenlijk om zijn eigen front te verdedige.i maar ook om de expeditie in Servie met welgelukken te kunnen doordïijven. . Dece die meeaden dat een espeditie zoOda- 1 nig net Westelijk front zou verzwakken om stn Duitsch succès toe te latec, zullen na de Duitsche vruchfelooze pogirigén mor.ten be- ' kennendat hunae meening geen steek houden kan. Wat meer is, door dieeeifde Duitsche po-giogen voorgelicht, wordt het thms het ge-schikte oogeûblik voor ons z«if krachtdadig in te pakken, vermits het lïuitscLe offensief den blijk neeft getfev<sn te zijn een lutltle demonstratie van schijubare macht.Handcien zou op dit oogenbjik den ëoorslag geven. A '' " t OP 'T OOSTELIJK FRONT ' De vijack.'ijk'- artillerie heeft sedert drie > dagen Friedricbstadt onder vuur genomeil. 1 Friedrichstadt li^t tusschen Ri^a en Dvinks. : Deze veruieuwde kauonbedrijvigheid kan i dus wel haar redan hiarin vinden dat de t ûuitschers in 't korte eene Jaatste poging zul-ï leu beproeven om het Russisch front in j 't hooge Noorden door te biekenen Dvinks i iu te nemen, inname die ze reeds zoolang j aan 't beirachten zijn. Het wordt immers i bevestigd dat de Uuitschers nunne laatste re-8er ven en tôt zelf werkdadige troepen uit hun zuiderfront gelicht hebben om hier een eind-offensitf in te selten. Daar heel nun plan zoo 3 deerlijk misiukte, willer» ze zouder twijiei i door eeu laatste gedeeltelijke overwiuning » eeu moreeleiî invloed op hunne troepen be-r trachten. i Oi het gelukken zal is eene andere zaak, * t * * Op de Styr neemt het govecht een allergun- 8tis.e wenimg voor de Russische iegers. Op 1 verschiilige plaatsea waren de Duitsciiers en ■ Oostenrjjkers genoodzaaat hun behoud iu ' eene wanordelijke vli^cht tezjekeu. ' Hetfeit dat een gansche batterij obusiers, on^esenondeu in russische handen vielt toont i kiaarblijkeiijk dat de Russen iilch hier on-stuimigopdnngen.Frauscne bladen kondigden reeds in vlam-mende lecters een doorslagende Rissische overwinmrjg aan met een achteruittrekken voor den vijand van 40 Milometers op zijn minst. Dat is wat te rap... loopen. Zoover zijn we nog met. Het Russiscfa offensïef is nu in zijn oniwikkeiiugsstadium gekomen en ailes doet voorzien dat het tôt eene gevoelige duitsche liederiaag zal leiden. OP 'T 1T ALI A AN SCH FRONT Het schijat wel dat het Iialiaansch leger îidh bereidt tôt het beproeven van B».n i.ieuw offonsief. Eu dat is het Wei in staat te doen als we maar evea nagaau dat de front engte aven 8a>j,ooo mannen vergt. Het ltaiiaansch leger besçhikkende over de twee miliioen man kan daare:jbov«n gemakke!jjk eea grooi expeduiekorps voor Servie vormen, zonder aadeel aan zijn . iront te orengen. Daarblj, door een offensiaf op zijn eigeû front zou het Italie zelf een grootec dienst bewijzeo. Wemogen niet veigeten dat eene overxbmpeling ven Servie eene rechtstreek-sche bedreigiog tegsn Italie is als Middelland-sche mogendheid. Bon geweidige drakkiu g kan de Oostenrij-kers verplichien tôt het terugtrekken van troepen op andere {ronten werkdadig, het- Igesn eene verlichticg voor de Servi ère zou S zij: en oosc in 't belaug vaulialie. De « Giornale » schreel hierumtrextt dat het weliicht voor't oogenb'ilr beter zou zijn dat l Italie een kraentige actie inzette op de «Ison-zo» dan troepen te sturen naar den Balkan. We doen daarop opmerken dat Italie eea offensief kan begionen op de Isouzo ea ook troepen kan sturen naai den Balzan, i Het heeft mannen genoeg, r VEURNE - AMBACHT i O weiden zonder eind en stilie vl»kke velden, Waar eenvoud nog en trouw als vlaamsche deugden gelden J Qij wordt herschapen in een woelig oorlogskamp, Wijl steden eeuwenoud vergaau in brand en ramp 1 De zonen van ons land zijn in uw sebaot vergaderd Zij wachlcn, 't zwaard in hand, de plunderschaar die {_ nadert En keetnen brengt voor 't volk dat nooit de boeien [ droeg Dat dwang en loltering sinds lang in spaandren sloeg. Zij staan hier rotsevast, hun oogen schieten vlammen Zij zullen dezen tocht met hunne Hjken dammen,. Schoon de aarde dreunt en beeft, wijl d'Oosterkimme [ blaakt En dat kanon^eschut steeds oorverdoovend kraakt Deduitschersstormenaan.zij roepcn,tiereu,achreeuwe» En steigren voor een stroom. Zij betsten hier op [ leeuwen Wijl de Yzer, sehier een beek, waarran het water ( zwelt En 't môllig grastapijt tôt moddergrond ▼ersmelt Hun dollen rit verlamd. Nog meer zal 't water wa»sen En wagen en kanon verzinken tôt aan de assen, Het beekje wordt een zee, die beide kampen «cheidt. Eea ïtukje van ons land blijft y»d dea duitsch bevrijd» Octobe.r 1915 rabkblboom.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Belgische standaard behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in De Panne van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes