De Belgische standaard

386 0
07 februari 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 07 Februari. De Belgische standaard. Geraadpleegd op 04 december 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/br8mc8sm63/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

I» Jaar--N'«5 i5sa Woensdag 7 Febraari iSIT 0DS9IMH 0t Soldaient gjgpBd fr« I'*5 gipaden ••5° KSnden 5'75 ffgtaoldtlen A 't l*nd : j|g*cd ic *75 Zdet iiSKd«st 5a' I—— l#ea tlaBd : geto" fr- a'S° (pasc 5-00 BMMffidâ 7-5» DE BELGISCHE STAnDAARD opstbl il b b h ers villa « M* Coqutl» » Zbxdi;k de panne Kleine aankoB- digingens • * RECLAMER ; ▼olgens overMo* kemit. —g-£-"N n> R A C H r 8 A A K T AA AcTT? -"u SWchtei,"fôèT^u™raderr": Ildefons PeeCers * 43îe tfîistfîrfcers î tf. I. f laaffi, JC. Jirtrattf ?«* d*r JetoMm, D* Van te Pm, & J. Van d» Wuttynê, 3**i tmaeri, 0* L. Di Wolf, l Sinwm, 0. ïP«ll«s. NA DE AFBREUK I Wat zullen de andere Neutralen doen ? HET GEVOLG VOOR BELGIE W- hebb5>r. het keefpuat en misschier Wcl te bss^isstsg van dex< oorlog b»reikt f)s war«lu komt in opstaiid tegea he ■daitsche barbaro^iijk. H*t laakmoedigi Ëtoaa* ccrlij^e Am&fika, dat steeds, in di ■gïuwstan d*s tîjis de loy*la baan vai ■de o «ijjdl. bfc^d wist ta bsmamdeba et ■toi fa Ulei »£- teiten «itplaisde om geei j^paasîoot là wïnrakkea wawr het aie Knf. r. —. desweg**» werd bat diswijli Lqoï goe<'8a**ige& foeschou^r aitge ■cholden — Amerik* heeft da daad ge fjfatekl die iadereea verwachteada was KvilaoQ bteft gehoor gegeven aaa d< |stem van dea plichï. Hij mat dat ï\y ■geba&ï en voorbeeld xou wssen too hsa, dis mûïdsf macbtig, het aiet had' des aangedarfd hetzalfae te dosa, ui oorsaak vaa swakkeid «a vreas. [ Dî klei>„* neuttale itatea haddea, ii da laatste het oag op h«m ge- richt en de illu^iomst, dis over enkeb »r«« nof scb sïmda mst ds vii}b*ids- ei KsâeiijSchei apticcièpaa om d«n vrade ti Ipotm herbe srachan, haeft ia 't oogea< ibUiî ?x.a 't g®raar, en ia 't aarscbiji «sr uitdaging, wstsa t« geboorgamei maa sija ge^elea. I Taasn et hooseade, âcbijab«ilîgsi aaûvaiieoda ea brutale Daifccbla&d hsefc bij h l racbt dar ^oikarea geateld m)ooi xï]n daad wiat oase xaak aas kracht ea stsi'kte. [ In aija y& gste nota drukis Wihoa g] mrschtig op d*i «aa 4«#f «ésrats voo? Hraai^kn v; ■ esa daarsamen vîese aao^as aiju : d« vïijf eid der s««. | DuîlBcbksjd acîwoûfdt dat h«t œ#l de«s voor«faerde inst vaî ea tewçlfder tijd «gadî h«t Wilioa ea aaa alk Bsutraie sts.î§a sij u^timamm vaa deu dàïitbooteî ooflog. AUe sebep^a, ook de ueutrale, suilea o%verbitideliîk gçtorps. deerd wot-m bijaltika «î h et w«g«o de «es tQ dcork.uïsaa wssr bat dooi Duiischla?d ?«;rbo4ga is. Duitachlaod wii raaea^ r aija otsï de *«e. Het iras ?oor Wiisoa as hst Aajarikaaîjache ▼olkt net v-49 ?oor Holiand an Spaaj«, bît .as vo )t Daaetuarkea, Zwsd«a es ■oorwegeo, eea aitdag«adea slag ia bel àangmcbt. |H?,t antwoord haeft zich aiefc laten waGi.';m ; Amsïika brsekt de bstrekkh;-gec af met dsa basdiet. Hst geeft hsl voorbedd aan alka die aog ntuîraal ■€760. ■ Zuid-Amerika, Spaaj«f Holiand, Zwa-B°i Noorwegea, Denemarken, moetea fcodsakelijk dit voorbeeld volgea, ver-mits zij ia dasselfdea tosstaad wsrdeo geplïiaist. Da hegla wereld komt tegga *pmcbl»nd ©p. Dit ails s bsouidt de ▼aroordeeling vaa Daitschlaad. IH î is oog de oorlog aiet. Zal het ds oorlog wordan ? Wia weet ? Maar we axeecea dat àezs daad reeds vsr-atrsk-kei d get.03g is om de aœderlaa^ vas ^■uitschlasd ta beteeke&ea* Alho©wsl ofplonia«8ohi afbïeak gesa oorlo/ ba-(Juici is het tcch eea bewiis rm niamt-ichap,i l ^' u 8*roeea6cfeap tnsschea bïide Un-«en in aC «broker., de Amerikaassche g sa ^tea in aile îaiidea oemen ge§a duitëche bslaagea meer ter batte, aile hanâ«l ialt atil. t Wat sal het gevolg sija vaa deseï , tffck nataad ? t Daitachlaad, vetbittard, hoeft slscht » enkele Amerikaanache sesepea te torps { daerea om dea oorlog mat Amerika t Jhebben. j Hets«lfde mag gezsgd vaa de andeti i neutrale lais .laxî la de duttscha blekkadi t betrokken. Zonder twijf-1 salle» allsi , aet voorbeeld van Amerika savolgen ^Wiide??, Noorweges en Dccemarkac die haaae g^meeaschappeUjke bala' gt/ door akkeord bekrachtigd hsbben, moe • ten heë«o staadpaat kissec. Te Kopea ' bavea is de bsraadskgiag gister begon > «8D. Dâ koningen vaa Zwe dsa ei t Dsaemarkea warea er tegeawoordig. la Holiand ia de miuisterraad bijeea t ^ekomeo, sadat de misister va* beiten landsche sakea met de reedersmaat âchappijea beraadslaagd haeft. De schaspvaart is stopgeset. Aile bol [aadscbe scbspea hsbben verbod gekra ^ea de hollaudscba ha?g-ss te verlatea Spa»ja t&ekende voosloopig bevig pro . îeat tegea de duitsche bandalwijise. D . b«raadslagmg§a taischsa miaisters da 5 rea aaa. Da konittg zii voor. Het oogenblik is bsasgstigead. Wat «ai Dustscblaad doea ? Het tegei ja heela wereld aandarvea dea sîtij< door te ssttea, o£ voor 't onvermijdslijk ^rgssead, ditmaai dea vrede aaavràgei in plaats vaa hem aan te biedea ? r Voor oa», Belge», «cbept deae aisa . we toesîaad eea schrikkelîjke vtaea. Zot f Datt^cbland sîaadpuat aeemt tegek d h««k weîeld,hoe sull?n oata laudge&oo tsn is biixetgebied bsvoofradigd wordaa 1 Bij Kosin^ Alfocso is vanwegs! d^ ' spnacsche, bollanoacba en Am^rikaaa schî gesa -Isa te Brnesd reeds a*-,g« droager; op kracbtdadige tasaobeakoms ten ei^da aarea millioee Belgsa en tieî . miHicen Fraosch^a der besette aoerder i depariémeatea vaa aoager aiet ts la tea omkemen. Daitscblaod is ia staa deaea grawel bij ai de aadere gruwelec te voegea. Ëea teadaa opgejaagd diei wijkt voor eiats terag. Wij baie vaa da schrikkeiijksîe oogea-blkken — omdat het de aiterate sijn — vaa dea oorlog. 't Is op 4 Fsbruasi dat pretideni Wllaoi voor het sesaat cptrad ea lesiog gai tan gy; ' booiechap waarin werd beteosddat Duitscli laod de segeven waarborgen jugées de duik bootea-oorlog tsgeaovsr ds centrales onde: ds vosten hseft getssden ea dat de ce . gebood met dit lanû a! te biekea. I Wiisoa eiadigde met te zeggaâ dat ky«i-{dleo am«rikaassche schepea soudan^stor ; pedeerd wordea, de Vereeuigde-Statgn, o] j beslissende wijze tegen Dsitscblanâ zoadei ioptre^eû. Detizslldea dag brgeg de daitachi îgeiast ta WaahingtOB, Qr&aî Bgriîstoff ziji patsexi. De amefikaaaaehe gesmt te Barlgi t werd tera^geroepeia. Hij ^eriiet dadelijk di hoofdatasl. I Daar Oostesrflk sniS^air is mst Daifschla»! i hasu vf llsson ook de afor^uk aist Oostesr^l ■ oitgsroep«n. > De &.merilsaaasehe gsîsaBi ta Wsesea ii ; twaggerotpsn. Ûe andere neutralen In boo'-sebap z^de Wiisoa dat bt hoopte èal ails ncutraleB sijri ^oerbseld aou des» çosgsa. No^f uieîs is sefeer omtrest hnna« gsdragslija. Holiand, Desemarksn en Zwades bebbsa aUeD uitvoer ctopgeset. ■! Het haisqezio ia aeïiar. De nood' reet moet geslaa'ït wor-den.De oorlog.die geesel der geesels dreigt de grondvesten van het huis gezin te doen wankelen. In ons land zoo gehecht sedert eeuwen aan d< kristene princiepen, bloeiden de so-1 ciale deugden in de familie. Het ge-zag en de gehoorzaamheid ginger ' gepaard met wederzijdsche liefde er j toewijding. Onderling werden ge breken, verduldig verdragen. Uit d( 9 vereeniging van een aantal zulkdani-s ge huisgezinnen groeide en bloeid< j eene sterke natie onder de leuj . « Rechtvaardigheid en liefde ». De , haardstede was om zeggens, het harl î vanhetvolk. Nu dreigt het hart van ds natic " ziektewordenentekwijnen Dezelf " zucht, de hoogmoed, het eigenbe-1 lang, de praal en de ontucht maar al te dikwijls gesteund door een ver-"|keerde wetgeving met heidenschen "rgrondslag, dit ailes heeft de familie igeschokt. Een geesel als deze des ^ oorlogs die jaren lang voortduurl "I heeft groote wanorde teweegge "fbracht. Velerhande hulpmiddelen • ^ worden aangewezen, doen het eenigt "|redmiddel is de terugkeer tôt he 'Ikristelijs leven. I De huisgezinnen die tôt nog lo< hunne goede gewoonten en fcinder-3 lijke overlevçringen bewaarden j moeten zich sterk wapenen tegen all< e heidenschen invloed. Het gemeen-J zaam gebed moet bewaard worden Latenwe tôt God terugkeeren, er ; aan onze kinderen eene door en dooi -f kristeiijke opvoedin^ verschaffen J toonbeeld weze 't huisgezin van ons 1 s Nazareth. "S Soidaten, die na den oorlog eer ; huisgezin wilt stichten, ziet rond u ' hoe ongelukfeig zij zijn die getrouw " demannen en vrouwen, die hunne " familie op heidensche grondvesten 1 bouwden ; uw voornemen weze : ; wer?en voor re heropbeuring van - van België met een huisgezin te ■ st chtenop zuivere kristehike begin-t selen. Op deze voorwaarde alleen zal i uwe toe omst gelukfcig zijn. : ------------------------______ Kantteekening ep < Papierling > van I Februari l.l. | Scratator schraef : Xishler eea middgl on het vadarland m««ï écn ea aterkor ts makes: i daî alla Belges, dieestwat zijn, ea entwal _ willsa gerakeB, de îwsô landstalen kecaen.., J Ik doe epmerken : dat Viamisgsa et , Waleu uiet veor hst Vaderlaad bestaaa r ; maar het Vaderlaad voor de bavorderiag, oj ijalle gebi«d, dezer twee. J De doelmatigete ea volm^aksts oaiwikke ï ling — opvesdiog ea oadarwija — gsschiedi 3 in de eigea, door'oeîde moedsrtaal. Die of i zaiken grcadalag, 200 lang mogalijk, c-pvoe s dieg en onderwija kaa bouwes, heeft di J galcgenhaid hat verat te gerakeB, dooi g ec®f*omie van iijd en kracht. ,! Twseveudigheid blijft voor ds overgroot< meerdeeheid verzwakking. I Daargm dieat eie eentaligbeid aaa zoovee] tf Belgen moielijk tôs ta iatsc eatwat te zijn et | eamsu ts gerakea, Tweetaiighfld mini gel-t dea voor het kkise fet&l, die door hoogerc ibedieaieg of hooger oader^ija de tirse oi | mee^dertôSiçheid ultbatca voor eigen nat oi l octwikk&ling. i • Hst gshseS — het Vadeïîaad — zaî sîgrker ■ woîde», met het sterksr worden »aa cik 1 isdivida op zich z&H. Daartoe sal sesbeid L'meest bijdragen. j. ROM. VAN EN VOOR ONZE SOLDATEN ==== M > De missionarissen der Caledonian Wij hebsen mat z«kerh«id Yeraomea dat [ er meta kw&ada ia overgekomsa aan de ' miasiosariasen die met de « Galedosiaa » aaar Miàdei>Afrika vgrtrokksa. Zfi zijn goed aangeiaad te Monbaaa, op 3 1 December es anilen, met Goda aegen, gindei 1 goed werk veirichten. Zoo bopsn «a waa-* schen we. 1 Over «ta Qreas gekomen Te Maastricht vijftî«n csitviaciitc Rasaaa aai : sages fearsargswsgaa an ses ailitairen. : T« Wisterawiik, sijn vier Poolacba î»arg«r-f f ayaageasa aaQgekomen, éh ia mijaea ta Easezi gawarkt ha^daa. Sia hasasr waa pas 16 jaar oad. T^ae dagsn h&idsa so sist ver van da §fssa op des lcar giîegea het gsschik-ta tijdaiif alwachteads, ora aaar Hsiisod ovsr te stskîg. Tas Aaits* sija twss Dsitachc déserteurs o?«r ds frena gsfeoaaeH. T* Ziveaaar paaseer^an sss Posiachs 0as.R-ms. Zij had^en ts Esssn ia de tralaomijs^n gëW*rkî ea yersisadea imrmei* 6 1/2 Mark -daaga. VrfgaKi baa «aaparige varklaring@n was dê vosdi^g voor dat swar» werk eatos-iruad 90 bessotss slj ta Tiachtoo. t Daitachiand loopt lasg I Nog een Solo-Slim Het was er keadi, etif kond wej*, ia die t beruchte modtlbarakkes van C 30 —10 Cie ; ^ Maar, zoo oeze josgrese zieb aiet tearmen ! . na>t vuur£ sij tptlêlt dan tock msS vuur. De atoof was dood; doch het kaarsks dass* 1 te op de kaartsratafel es het lichte zoowel ■ dat orss Bsaoit Esgelen er 'een 1er- ; msn Solo 5!im uiteioeg met *m vierde van i Hirteî-Aaa, 9,8} 7,6, 5, d aie troef, daavbij Ruiten et Stee^ec Ata, Heer ea vijf.Da œede* L spsiera Frana Vsb Hdrct, Heari Hermaaa en Lmn P -ef- rs aiet wat zij met hao ' Tijf centiemsn aoide-opaîag en hua dabbeie chs?roD6 sas basanes vriead betaaié btkben. Io ails gml sij h?bbsn, met osa, Ëo^gkn vaa haîte geiukgewenacbt. E'jgfriesi moet na maar kolea koopen voor de bev?otiE stoof ! I Esb ?an C. 30. DE TOE8TAND Beaattepï'ifcMjtfniil Gaeerasï Nivalla ?<rklaardï oalaisgs is een 8chrij?sn aan im bur^maester vaa Duin-k^rke : « nog een wsiaig gsduid, de [zege is pakesid. » Waaaeer ds opperbstelhebbar dar ver boa-dene légers sulks ops&lijk verkiaait moet bQ erastige reden hebbsn om ziju oordeel uit te Bpreken. De bijkomgQde f^ctsreo. sooais de bouding der Vereamgde States, die tôt het beCiadi-gan vaa dea oorlog m&chtig kuanea bijdragen op zij geisteo, es ons fcooidzakelijk koa-dead bij de gebeurtenisssn die zich op het oorlogstoooeel mo«t«n voordoeo, bestatigsa wij airas dat op oas Westelijk froat, waar tes slotte de beslissiog moet geveld, vermits hisr de bijsosdersts machten iegsnover elk-aar ataao, de voortsekeBs vaa een reasachti-ga p jgisg te grijpsa ii§gen. Bosd^e oot es vliand laten geen gelegea-hsid eaverSet om plastsdijkc aagvallen uit te vcsre», aldua als eea begin van piaa-ultvoe^ rmg vsïfadeî d, Wêjl om Yper de Puitschers zich iaapan-mu om ces grootea slag te siaaa waarTan de hsvlge fertillesîrijd sa de herhaalde aan-TsJïp'Offîsfng bij heel« compagaUo de voor* boàea sijn, îsso'^n de Eng^ischea, aisda enkele ds»eu kracbti^e opjSriBgeadheid op het Sommeront, w&g? slater si] een aiet oabe-la&grîjs wordeel b^haaiSea. O teral gebauresî ri «en in da daitecha steliingan ea op gssn eakele plaata vaa 't freat gwijgt kanoa. De Fr&aschen, alboewei sa mieder strijd* lusî aan ds g ecbijrïesa te iegges, berei-dm soovssl ta œcsr in atilte. Uit ^troaw-bare feios 7sras»sa we dat op varachillende pant^a ^an 't froat koiossaia artilieria-aan* vuer gsbsçrt. D* ustbaratiug kaa aiet laag mear aitbhjvea. Op de siedara frostaa is het, om zeggens, de kaimte.Het achijât thaas wei dat Daitsck* iaai van die Iroates ai de beachikbare raaar-ve stacht haeft geaomsa om in den aasleop op om Iroot te voorxiea. Dit Isgt de kalmte ait die op 't Roemse? ach froat ie ingatreden, waar de Duiischets nog eakele kilometere ûtîptis mossïta vcrovereia om het groote voordeel lis bebalsn, haane oaderseeCre kegs ëen Dosauatroostl ia de Zwarte Zee te brsngss. Mes sou ds moeite cm zalfe voordeil te behalen sM opgev*s, bijaldiea er nieta in de luebt œoest baasen. Laatste Tijdingen over den Oorlog BELGISCH FRONT. — 5 F*br. 20 uur.~ Noo?de!ijs het Vttrhui» hetbea wij een blei-ljnea Daitschsa pos'c dosa gpringea. Oader* ; fesudend arfillerig" gsschut gedurende den ;!dag. || Kapilda^Viieger Jacquet fee»fi zijn vijïdea l|tegeasUevar assrgeechûtea. 11 FRANSCH FRONT. - 5 Febr. 16 uur. -! Eea hanusl&g op onze steiilag^a vajj Barleux • (Sommr) werd afgeslagsn. Wfl bewerksteliig-' den verschillende rltten in de vija&deltjke 1 liaie, bijtonderlijk ia d«a ssetor vaa Cham: ■ brette su N, W. Pont à Mousson. la Elsas, I' verkeaners bedîijvigheid, HUSSISCH FRONT. — Wsstelijk Riga ! : vielen dîs DaUsckers viermaal aan, oiasr s vruchteloos. ! Het Kemplot tegen Lloyd George , Hst gsding is gister voor het Losdeaach hooggerecbt b?foaaeis, Uit het verhoor is geblesen dat op sïade Dsc^mb^r vier vroawen eea aacsiag op hst !evs?n vie L!. Qiorge ea Handîrsan bergamdeîî. Ean Baç®5eche detec-tiçf gicg bij de vroa^sa inwosso, hie3p fest ksmplot bareideu es koa aiiua ds vrouwea opheeterdaad van nitveeriog betrappen. T©estaeâop 6 Februari 7 uur PAR1JS meldï galmte op het front. LONuEN m«ldt drie riiten op het Somme-front. Om Guendeeourt scharmatselingea, Wij bezetten gisîer 500 meiers nieuw froat. He waerslay van Wilson's daad Wsj ontvaagen verscbslleada telsgramman. 1 DsmuU bïijkt dst : In d« VEREENIG ?-E*STATEN*de geeat* drift slgemeea m. Oserai wordt Wiisoa toe-gejuicht.In FRANKRIJK is bet ai vreugde. Paiije is bevlagé. j I» ^GRIEKENLAND ia de} verslagenheid ialgemeea. De bladen drukken voluit dat f Duitschlsod vsrlorea is. la SPANJE ia ds atemming heel guaatig. Da ministssrs vsgkl&arden dat zij het ataad-puot vaa Amerisa aassieven. Spanje son j lot het aiterate Ra».a, t.t.s. tôt den oorlog. ? Is BRAZILÎE ia er eenstemmige werkiag met d* V^resniçde-Statsa. De ministar van 'ï Suiteolftod varslaards dat het oogenbiik geromea ïs om de roi ym tocscbouwar te latea vareq. t la ZSVITSSRLAND dtukkea de bladeB jj dat de ref««*iist Wiisoa moet navolgen. j Het doel van Wilson | î ««*.t a* uw Nota i&t d?^ Asaeritcaaescho i Gega«îef- hselt Wiisoa varkiaard dat hij ala-dan ae Neutralea sijn voorbveld naveigea, ! wij in 't kette den vrede hebbea.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Belgische standaard behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in De Panne van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes