De Belgische standaard

626 0
17 augustus 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 17 Augustus. De Belgische standaard. Geraadpleegd op 17 oktober 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/3t9d50gm6d/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

»"« J»m W 183 ,38 Vr^da» 17 Augustus iili MDïSmSîFBiJ Voor Soldste maanii fr. ï arnianUa a. S m**Qden , » M et Soldats in 'tlanet : I maànd fr. i. M maanden 3. 3 maaudea 5. Butten 't la.a< 1 maand fr. ». a maanden 5. maanden 7. "•fl- OP S T E L EN BEHEBK VTLLA | « Ma Coquille * ZEÏ5PIJK DE PANNE Kleinc aankon- digincsn : 0.251- de rege reclamen volgens overeen komsc. ,, —0 — fmiê SS*ë»m? m â !RO&yfe«î*, 8», Svrb'ud fm te isfcslfe, D* Vas «e Fwn, Dr. I. Tas 4« WoMtf», îa«l Or L, Da Wolf, I. Stem», O. Wattw.. a. klilMtoifhtofl, Arm Vlanderen ! De eeaea doea om 'i dood te krij^en ; de andercn schermea voor zijn leven, maar och Heere 1 zoo oazianig zoo oahaudig dat ze -'t kwetsea, mcer ea meer. 't Heeft aog weêrstaad in, gelukkig 1 Aaders 't lage al onder de eerde, lamge-kegeld door die voorsten, ove.î wroeteld, oversperteld, overdolvea door de naastea. Wierd erom geslreden v6or dea oorlog, voor en tegen I En thans voortnog... meer dan ooit ! Zonder einde ! Wien zijn schuld dat 't zonder einde is ? Wasrom dan geea uiîkomst ? Dit is hier niet te oaderzoeken, Enkel : wat ik wil besprekea, iakea wil, ea allaage-laag betreare, is dat er onder de « oazea » toch-zoo-relea « leelijk » vechtea.., wat ook kaa geholpea hebbea om s ons strijd » niet uit te krijgen. 'k Ben-ik voor een « schooa» gesuijd. Niet dat ik aiet houd vaa vredc : 'i doet, als deze eea « schooae » vrede is, « ware » vrede, « goede » vrede, vrede dos die - « eeuwig » deugt... ea eeuwig duurt, Doch waar zija er op de wereld zalke vredea ? Zoo, waar 't spookt, daar komt. er strijd. Strijd waaroiame? Slrijd om-weerom « ware » vrede... Ziet ? de wereld is een zee ; ea datstrijdea en die vrede zija lijk ebbe ea vloed daarin... Maar totdaar ! « Schooae » strijd is ook niet leelijk 1 't Strijêa veredelt... aïs het schooagaat 't Doet de ziele wakker wordea, 't scherpt den geest, 't verwarmt 't-bloed ; 't ssakt den mensch vantegea de eet e, 'i jaagt hem op, 't drijft hem omhooge, 't doet hem kij-ken verre-aloyer hetgepral a? 't »>geiïjksch leven ; 't doet hem s;aren als eea aread in het licht in dea gloei vaa al wat hoog haagt, ia de blaking vaa het grootsche, 'trecht, de Iiefde, 't goddelijke ; 't doet hem, op gespanaen vleugels, vliegea schietea borea 's werelds haperingen, spottea met geraar ea dood, borea door de doakergees-tea, licht ea waarheid weer doea heerschea oreral, zegevierea, zegekraaiea, dalea hui-veread vaa geestdrift ea herleven, gansch herkwikt, kaap ea veerdig om vanher te komea rastea ia een oabestredea vrede. 't Mecschdota droomt yaa rast en ?rede : maar,of bleef hem ailes meêzijn, 't aieasch-dom mag aiet alsaa rasten, hier op deze wereld toch ; vechtea moet het onderwijl eens, anders 't steef... ea 't siierf van stremten. Strijd nochtans, ofschooa hij aattig noo-diijf is, hoeft niet gezocht., Hij komt vaa-zelfs ; is als eea rak, vaa ieroand die hem-zelfea roelt begevea al eea kant, en die eigenstaars hem opw^ert, krachtig, om weer recht te zilîen. Wat mea zoeke : ïij de vrsde ; wààr hier-om te strijden vsit, 't ga met wappas, ook met slageu, die de vrede niet ververderea, 't eveawicht niet raéér-nog aaderhaad en gaaa belettea. Is 't niet waar dat meeren-deels de strijd oataardt., ledijk-weg verloo-pcade, vaa eea edelmoedig milde streyea in eea blinde wroedigheid ? 't Liegt aiet aaa dea strijd, dit jammere, maar 't liegt aan de strijders zelren... Daaruit kwaœ het dat de menschea — ook de v/ildea onder hen — wetten miekea, om de kaiapea — die geschiedea 't zij uit leute 't zij uitgoed — te doea blijren deftiggaan, cerbaar zijn en « schoone ». Ilad het kampvolk tallentijde in d'zia gehoudea dat het alsaa — zelfs in de heette van den strijd — menschdom ij, ea dir-s medeea redelijk moet weitn, oa-derdanig aan des Haerea Tien Gebodco, en ^echtveerdi^, ea liefdadig, en gqedhertig ea beleefd, 't was al eea gedaae zake, ea... 't strijdwetboek bleef overbodig Docli 't ging . anders : '£ giag met kwaadheid, haat ea wrok, koppig en met looze neuken, aiet verwijtsels, groevighedea... 't ging geaïee- * ae 1 Ea — onvermijdelijk 1 —- 't eene brocht het aader bij, telkenkeere: strijd verwekte • nieawea strijd... zeldea vrede, ware toch 1 Daar mea wegwrocht vaa de waarheid, valsch wrocht, koa mea tôt de waarheid Iaadea ? Neea mea koa 't niet, ea men kan l't niet, en men zal 't nooit kunnen, aooit, Strijd, om vrede te verwekkea, weze i oprecht, deagdzaam zal ik zeggen, edel. | Sîrijd is 't scnoonste levenswerk, hier op I aarde — is 't Ievea zelf —.... aleveawel is § ^ 't moeilijkste ook. 'tMoeten knappe manrien : zijn om te kaaaén «schooae » sirijdea om, - bia-U dat me' ia drift oatbiaakt is, daaeeas-, zelf aog te betoonea ; ea te kunaeii, ala f mea a kwaad * is, goed aog-blijven, gai, I voorzichtig, vrij vaa haat, vergevenszuchtig, I ea vol cerbied voor wat zwak vkl. 't Zoa betamea dat er niemand strijdea aiag, ol ^ eea strijd geleidea mag, buitea measchec met bekwaamheid, wijsheid, sterkte ea zelf bedwang,... ia hua doel ea doening oaver. aaderlijk-rechtschapea — « Ridders » zei men ia de Middeleeawen.— Zoojons Vlaamsche Slrijd, ea 't is spijtig, ' wordt door velen meegestredea... leelijk-weg ouridderlijk : oarechtzinEÎg, oabeholpen, onverdienstlijk, .. ook al bateloos, ja erge-rend — zonder einde —. « .i 'k Zal 't tea naastea keer betoogeo. Oadertusschen ik betrear het. Arm Vlaan-1 derea ! En nog 't schooaste —■ of 't leelijkste !— 't is dat al die kwâ gezellen roadvertellea dat ze hâadelea uit dea name van oas allea! Ik en wil dit niet voor mij toch — stesd ik daaria gansch felleece— ! En daarom hier ook mija opspraak — aog 'a horkte er aiemaad achter — !... uit gemoedsoat-lasting. Daar 1 1 . J. HAGEL. , VAN VOOR ONZE SOLDATEN n» in het iaar 800 j Laatst viel me oader de handea eea oude kaart vaa Vlaaaderen ia de jarea 8oo. Het dankt mij dat onze jongeas vaa de Yzerliaie wel graag eens zoadea lezea hoe de loopgravea-oorlog er ia die jarea zou uitgeziaa hebbec. De Isera of Yzer had zijne monding ia de Littus Saxonicum of Saksisch strand : Yaa aaa Isera portus,v.\i Nieuwpoort, tôt •aaa Dikasmut (Dixmude) lag geea eakel dorp aaa dea Yzer. — Nevens Dixmude lag Clark (Glercken) ia dichte woudea omslo-ten ea h«*t Vrijbusch, au boter gekend onder dea naam vau forêt de Hôuthulst, ver-blijf vaa Baekeland, nu de verscbansing der duitsche roo^eisbeade. — VYe komea au te Merkerias (Merekem) eu waar Steea-straete au ligt daar iiep de groote heirbaan of romeiusche legerbaaa vaa Antwerpen ovcr Bruggias (Brugge) door de bosschea vaa Winedala (Wyneadaele) bij Thoroal-turn (Thourout; aaar Yper en verder op Tusschea Merekem en Ypra (Yper) lag ook aiets bijzoaders. Yoor Yper ziea we Sunebeka (Zoaaebe-ke) en Pascandala (Passcheadaele) op den zoom van een groot bosch, Onder Yper laags de vuurîija oatmoetea wij Formosela (Voormezcele). We door-trckkea nog eea bosch ea komen aaa Wj-discalis (Wytschaete) en Meschina (Mecs-sen), Ghe!uw«', Hoetana CHouihem), Warne-stunum (Waasten) op de Legia of L(;ie, s > Cominicum (Komen) en Viroviacum (Wer-vick.Wat zoadea onze soldaatjes vaa op de voorpo3tea zoo al geziea hebbea ? ; la de sector vaa Nieuwpoort eerst Osten-da (Oosteade) waar toea zelfs geene kerk was : aader Leffingias (Leffinghe), waar eea duitsche kaptif haogt, ea Slipia (Slype) ; waarop de Verboadeaea schietea. — Ghis-tella of Ghistel waar St-Godelieve vereerd wordt, met tea Zaidea Westkerka (West-, kerke. In dea sector vaa Dixmude. voor hen aiets dan de bosschea raa Thourout en Glerckea. Item ia d«n sectear van Loo en Steenstraete. En au achter onze lija. Laags eea arm vaa dea Yzer Vulpen oi Wulpea, Fumas of Vearae, Stenaskerka of Steeakerke, Lampas of Lamperaisse, Adolfringahem of Alveringhem, Loo, Hou-them, Vulverifela of Wulveringhem, Ho-stede of Hoogstaede Vletrinio ofWest- en Oostvîeterea, Crom-beka of Crombeke, Purpuraingahem oi Poperioghe. Ea zoo joagens leert ge nog een weiaig « Folklore ». Tasschea de stedea ea dorpea, of kam- pao, aiets daa moerassea ea water, eeae ; natuurlijke overstrooming. X. I EEN ERANSCH BOEK i . "Voor Lepriace ea Sarot heeft Beraarc - enkel verachting. De eerlijkheid vaaMorrar integeadeel boezemt hem altijd meer vriend-sc'nap in, ea soms wordt hij door de eea-Youdige denkwijze vaa dea ?olksjongea ir zija utopieëa geschokt. Morvaa krijgt eens eea brief van bij^hem ea onmiddeilijk wor dea zjjne geliefde veîdea, zijn leven op dei buitea voor zija geestesoog getooverd ! Beraard ac-ht dat eene goede gelegenheit : om zijne belofte aaa Meaguy en Paulina ge-, stand te blijvea, en spreekt tôt zija vriead "Gij krijgt slecht aieaws vaa huis?" " Morsrau schadde het hoofd : " — Neea, ia 't geheel niet. — Waarom zijt gij daa droevig ? " — 't Is moeder, die schrijft ; zij spreeki ; vaa oas laad... " — 't Is schooa bij u ! " — Ik weet niet ; 't is bij ons. " — 't Is lang, twee jaar dienst 1 " Ja, 't is lang. "..Morvan leed onder die balliagschap,di« hem door 't vaderland opgeîegd werd. Ir : 't faart der lijdendea, kiemt de opstand vai zelf, " denkt Bernard, Die volksjongea zal niet begrijpea dat mea hem zoo lang afrakl vaa zija geliefd laad, om heai iets naiteloos aan te, leerea. Hij Yeryolgt : " Gij haat hel ieger, aiet waar?... — u Neea," — " Hoe! gij haat het leger niet? " — "Maar neen..' — 'fGij haat dea kapiteia, de officiers, d< scrgeaalen ! " — "Neea" —<4Gij haat drr adjadant aiet? " — " Ifc zie hem voorzekei aiet geerne, dea diea, maar ik haat hem toch aiet. " — *' Gij moet aiet bang zija avs ; gedacht te zeggea ; gij kuat ze allemaal aiel , verdragea? " — " Maar aeen."— "Gij zij ongelukkig... gij weeadet daar straks." — "Oh! dat is geea reden... Ik bea niet ge iukkîg, 't is waar, maar ik zal 't gewoon wordea.;. En ik bea niet de eenige. " — " Maar toch, als er geea leger bestond, ^ soadt ge nog ginder bij a thuis zijn... vrij, uw eigea meester..." — " Iedereea is sol-daat... als het moet..." "Maar neea, het moet aiet," zegt Beraard, die bij hem gaat zitteo ea, geduldig zija gedachtea aiteen doet : " Als iedereea weigert soldaat te zijn, zal er geea leger meer zija. De rijken alleea hebbea eea S leger aoodig, omdat zij iefs te verdedigen : hebbea." Morvaa meeiit dat " het léger iedereea verdedigt, Imraers de vïjaad doet iedereen dea oorlog aan. De Piaisea hebbea mijtt grootfader doodgeschoten, die aiets bezat, ©a dea burgemeester vaa 't dorp, die huizea ea goederea had." " Daa raoet mea dea oorlog afschaflen," beweert Bernard. Ea hij begiat ait te weiden oyer dea tijd, als aile aienschea broeders zullea zija ea Ievea zullea in oa-derlicge licfde. " Ea gij gelooft dit ailes?" vraagt Morvaa. Ea op 't bevestigend ant-woord, (racht hij fraag uiteea te doea wat hij onhewust denkt : "... Bij voorbeeld, het is aiet waar dat aile menschea goed zi jn ea aiets beter vragea dan te akkordecren... Dat zie ik wel ia oas dorp... de sommigea hatea malkaader... er zija er die hua ge-buur ruïaeerea, om zelf lijk te wordea... Zij zoadea moordea, als er geen gendarmea waren... Mea is niet te akkoord ia'tzelfde dorp, hoe zoa mea het zija met vreemde-liogea? Ea zie, aïs ik rastig op mija veld kau blijvea werkea, daa is 't omdat er ce leger is orn mij te verdedigen, aiet al d -aadere boeren. Zoader leger zou de vijand over de grens vallea." Beraard haa't de sehouders op, ea einde lijk komt het slot-ar^ament : " Iadiea i Fraakxijk aiet meer Frankrijk was, daa | zoadt gij toch awea akker beploegea en ! het koorn zoa daarom aiet miader groeiea. \ De vreemde overheid zoa gl niet erger zijn . daa de fransche." — Maar dan is Morvan | voor goed geschokt, ea er komt eea kocdte [ I tasschea de beide joagelingen, zoodat de : ontwikkelde op den duur verplicht is zijn woordea half ia te trekken. % Tegenover de subveisieve krachtea — • Beraard, Sarot, Leprinc ; — siaat de verde- I . diger der maâtscbappclijke orde, vaa het ■ ; leger, yaa het vaderiaadsbcgrip, de bij a a II te volmaakte luiteaapt Herbel. Oader zijnen 1 invloed vooral veraaderen, langzaam maa ^ 5 zeker, al de vooroordeelea die Beraard uit I i zija omgacg met pacifistea, socialistes, I humaaitaristea had irgepompt, ea hier is ? raisschiea eeae zwakheid ia dit schooa boek, daar de ommekeer vaa gedachtea beter uit | de feiteu alleea ware geschie . Maar dit belet niet dat deze roman alless'ns merk-i waardig blijft. | Niet moeilijk is het de les te vatten, weike Paul Ackerzijaea laadgepootea voorspelt. | Fraakrijk ging met rasse schreden dea weg j op der oatbindir g, vaa dea aelfmoord door \ kiijderbeperking, vaa het zich lossehearea II vaa aile maaîscbappelijke bandea en 'tver-1 werpea van aile geza^ — het tijiielijke ' volgt het geesteïijke, bf-t leger vaarde om-treat gelijk de Kerk —Ook Psichari worjit \ toi de katholïeke begiijselea teruggsîbracht door het tucht- en ordeprinciep, dat hij in 't leger voor zijn oogea ziet Ievea. De oorlog was de genadige schok die vrle blindea weer zieade maakte, vele theorieën aiteenrafelde en de elemeataire gevoelefïS van Samenleving en. vaderîandsliyfde weer , wakker riep. Maar dit boek was v6or den oorlog gcschreven, toea velen aog indom-meldea op het kussen vaa materieele wel-vaart, toea de Duitsche wazems, opzettelijk over dea Ri je gestuurd vaa dea tijd vaa Bismarck af, maar al te gereedea groad voadea, en het onkruid vaa God- en zede-loocheaingwelis: lietea opschieteo Niet Fraakrijk alleea werd met die pastwalmea over-dekt, ea eilaas! aiet bij allea heeft de oorlog c/e noodige klaarjle ia gedachtea ea gemoe-derea gebracht. M. E. BELPAIRE. T.RTCST EW VtîPRPPWtnT DE BRLGISCHE STÀNDAARR Si k-iC^'iC-v. % ¥„».*i<41 ^ * De slrijd om Yper Eergisfer ca gisi'r was de artillerie-be-drijvigheid ongemeen gr«ot De Fransche troepeo vorderde : vervolgeas merkelijk Westelijk den weg naar Diksmaide. De Duitschers vaa hunnea kant vielen geweldig aaa 0. Westhoek. Huaae aanval-lea werdea afgeslagea. De Engelschen versterken hnnae steilia-gen op dea rechter Steenbeek-oever, Op het belgisch froat h»ddea artillerie-gevechten plaats. De vijand beschoot met gasobussen de stref k van Ramscappelle en hombardeerde den omtrek vaa Veurne. T"ïe ^licg îienst was geer bedrijvig. Ouize vlieg rs nam-n fotos tôt ver in de duitsche l'niefl en dit spijts de opdringencjheid der duitsche vlic^ers. Heden werd geen ambteîijk bericht af-: gîîkondi^d. k FRANSCH FRONT Parijs i5 Oogst i5 uur. — Geweïdisçe i! artilîerie-strij ï fusschen Hurtebise ea Gra-onne. Eea vijaadelijken handslag op V ;u-1 clerc mislukte. 16 Oogst, 7 uur — Enkel artillerie-strijd |'; te melden. Geriurende ritîen door ons ge-; pîefpd op de beide Maasoevers bracbten we (-Î mitra'jeuz«,à op. Delos land in Rusland De huid' -i ver ering heeft besloten van 25 to 27 0 t tR Mnskou bijeea teroepea eea raa d an s'ate waar al de leiders der verschillende partijea zailea aan dee!f>er.f-n. Ook dea voormaligen vot rzitter van den ministerraad Peins Lvoïff is verwittigd. K^re 'sky heett aile betoogingea en meetinge^ op 't front verbodea. De Veldslag in Roemenië Sinds 6 Oog3t, woedt op de Sereth, be-noorden Foscani, een bloedige velds'ag,door voa Mg.ckensea iagezet om het roemefr.sch leger in te sluitea. Na kritieke oo.?eablikkea te hebbea door-staaa zija de Roemenea, door bovenmen-schelijke pogingea, toch er ia gelukt het gevaar af te keerea.- Ia de streek vaa Marasesci hebbea de Duitschers zonder ophoaden tiea legerkorp-sea ia 't vuar gebracht om de lioie te for-ceerea. Na vi< r dagea ea vier aachten strijden koaden de Roemenen hun sttllingen handhaven. Op dit oogenbUk wordt het lot vaa Roemeaië bes'ist. De Paus en de Vrede Een boodschap van den H. Vader tôt all@ Staten De « Messas<ero » verzekert dat de H. Sioel aaa aile Regeeringea vaa Europa en Ameri-ka, eea boodschap heeft gericht Waaria eea oproep tôt eea oiîmiddellijkea vrede wordt gedaaa. De h Tribuaa» verzekert dat de groad-«lagea van dea voorges'elden vrede Jouden zija : Geheel herstel yaa Beigië ea de verwoeste fraasche aoorderdepartemeatea. Teruggaaf der duitsche koloaies. De aadere kwesties zoudea in der minae dienen opgelost te wordea. Iu ïà v;, t - 'ï k & OI S» LONDEN meldt : De Kanadeesche troe-pea hebbea op een froat vaa twee mijlea de Duitsche stellingen O. LOOS ea dea Kam 70 ingeaomea op een diepte vaa 2 klm. De dorpen St. Elisabeth, St. Emile, St. Lauréat | ea het bosch Rase, werdea ingeaomeu, 282 ; kriîgsgevaageaea werdea reeds geteld. ^ Eea duitsche aaayal op dea weg Pilkem-• Lanaremarck werd af^eslaaren.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Belgische standaard behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in De Panne van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes