De Belgische standaard

1050 0
23 oktober 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 23 Oktober. De Belgische standaard. Geraadpleegd op 21 maart 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/ks6j09xd0p/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

, J ,iiïf?3tw«n? j dJ ,eJ Das *.M«| (M |B**e •" i,S° IJ caaâî- i« i-?S ul met H»1"**** j ■ te 'tte nd -wja.èr ; îr. t.7$ | (flS£C: ?.ï>j * §0 '•*■ f.aï —aiawwBM I tsittr 't Uni ! I jBiwud Ir. 9.$o '■ | sisadta '-30 atB H 0 p 8 T S ii emssa iték M M» GoçuiU* SES» iîe 15» PAJWS» Kltine aankoo-digtaRta ! <i« Mfël JW .'T*!'*! ** Q iiBULAMBR volge« çv»W«* kOJBit. J_L •v- I ftob Medewerkers • M. E. Belpaire, L, Dtiykers, P. Bertrand Van de? Schtlden, Dr Van de Perre, Dr. J. Van de Woestyae, Jnal Mliaert, Dr L. De Wulf, J. Simous, 0. Wattez, Adv H. Baels, Hilarion Thans rmnrTTi»rmrriwrwrTWBirii i M i Duûschlafd's laatste heop Yeroietigd. Ztppduis-ntien h van Fmkrîjk en Engeland mislukt. Vier zeppelins nee pschoten. ûaitschlaad, verslagen op land «n op ace, heeft zijn oyermacht nog wiilen toonen in de lucht. 't 'ieeft drie escaders Zeppelins boven Frarkrijk ea Enge'aud gestuurd oui daar j de vrees en de verwoesticg te zaaieu. 't Heeft nog nooit een schrikkelijker klopaing opgeloopen. De ritten zijn toiaai misiokt. In Frankrijk alben werden vier Zeppohug neergehaald. Een vijfde kon na landi&g weder opslijgen. De rit boven Frankrijk (iOjficieel,) — In den nacht Tan Zaterdag | hebbon een zeker getai Zeppelins net fransch gronrigebied overvlogen. Geen schade.' Op afwt-jrvuur onth?aid en door onze viiegers achtcrvolgd werd hat luchicseader uiteenge-drev^n. Verschiilende zeppelins werden neer-geaefioten.Ik De eersle werd neergehaald ieSt.Clement (io klm. ZO. Lune/ille ). Een tweededoor I een viieger a$ngevalien moesi neerdalea te 1 Boar icnae Bains. De maasdhap werd krijgs-ger»; gen genomea. De zeppelin is ocge-schoi den. Twee andere zeppelins werderç in 't oianealand veraietigd » N -g wordt gemeld dat de Zeppelin te Bons oonne-Baics neergedaald yab eennieuw maaksesjià Hij «as bemattd door 19 maanen. De vijfde Zeppelin L 5o daalde neer te Damsrtin. De manschap wierp al de ballast ait e i i4 manueu blevea heneden. De Zep-peliu stceg dan weer op rooraleer de wacht hem kon bereiken. De rit boven Engeland T vee eskaders Zeppelins zijn dezclfde nach boTen Ensgelaad gerlogen. Een richte zich .iaar Londea, een aadere naar bat grastf-scha^, Keat Ze warea ten getalle van acht. | Zoovat oreraî werder» boiomen fteworpen; | Hei {: 'rste bericht meldt reeda 80 skchtofFers. s Eau bom ?iel midJea de straat op bet | ooger bl>k dat de schouwburgen sloîen te ] Londen. Twiutig personen werden gedood | et? een yijftigtal gekwetst. | OostepWindjes j 'k Heb weer mija tijd rerdroomd, en droomend lifgen hooren naar 't ruischsn ran 't geboomt waardoor de winden kooren 1 I 'k Heb weer in de eenjsaamheid ïjepraveld vrome weasehen, «jd aan den wind geseid vat '* swijgea most rôor menseben... | lij kwam loch uit hdt oord ï vaarbeea mija droomen dwalen !... Heeft hij geen enkel woord à . /oor 's ha!ll'fr|S s'HIe kwalan ? r # J -ft hij met egebracht je 41 Of t raa -o«rrt broeders ? Vervoeri «j iei een klacht, aea " kruiskeu" oaiaer moeders ?... s Helsias î de wind waa doof ; ibij dacht alleen aan spelen en hoe hij 't ruischead loof op 't sllcrteerst zon streelen A, T. V. j : j V A H EN VOOR | as==3=s=aa=gnE il — De muiterij der Duitscbe vloot ' Het is thans zeker bewezea dat de be-manaiDg der Dnifsche viootdie te Willems-| haren geankerd ligt, aan 't mniten is gs- Islagen en dat deze maifeiij bloedig was. Een duitsch mariue-ofticier, die oalangs deserteerde en in Zwitseriaad aaaiandde, ^ vertelt desbetreffende 't volgende : « Sinds enkele dagen was het merkbaar dat de vloolbemanniag morde en ong-ewi3< r lig werd, Op bevel van den Keizer moest | | een wapecschouwirg plaajs grijpen ten rj p | einde het zedelîjk peil Tan de manschap op ï I ï te helpen. Acht duizend macschappen werden op t \ het oefeniagsplein Tergaderd om in 00g- f_ schonw genomen te worden door den J IOpper-adm!raal. Op een gegeTen oogecblik vroeg de ad- | miraal een driedabbel f< Hoezee " te roepen t Toor den Keizer. De acht duizend onatro- « 1 zen bleyen stom. Een officier wierp sich op J 1 een |ong matroos die uitdagend lachte en 1 sloeg hem met den sabei in 't gezicht. ; ' 't Was het teeken ! De acht duizend man ' stormden op de officieren als huilende Ieeuwea. Na de aftàkëliag gingen ze betco-gen Toor 't admiraalschap en gingen een gedeelte der Zeppelins hangaars stuk slaan. Vandaar naar de kazerae. ; Iatusschen hadden twee forten rp de | maiters geschotea, de yerbittering steeg ten | toppunt. Men toog tén aaaTal der forten. Ze rerorerden het arsenaal fort. Dasrop werd au het ruur der andere forten saam-getrokken. De rest der ?loot, die troaw ge- * bleren was, beschoot tnsgelljks het fort. Er had een bioedige slachticg piaats, meer dan de helft der muiters werd gedood.» No? een beeîje aanhouden en nog een beetje aoorrechten op 't Westflijk front en heeî 't doitsch mîlitair kraam Tait van zelfs induigen. Onze piotjes Sedert een dag of vijf ben ik van adres 1 veranderd, 'k bea orergeïoopsîî naar ... 't nooperslerea iser uiige^aaa eiadeiijk, 't bo-î hemersleven is uit. Na zullea we voor den \ iaaistea duur va a deô 00rlog nog den klui- 1 j zeaaar moeten uithaagen in de woeste , ? steppen taa Dlksœuide.Want meeris 't 00k ' | met. Met een hoopke in een hoaten barak, Iwel opgetimmerd met oude hoevengeraam-ten, lefen we midden ia wsi en water juist s of 't waren de noodigste elementen om , l't leven recht te houden. î Wat wilt ge. We zittea Tast als de rots» ; v en dat is maar een onaangename zaak. In l't regimeat is er te Teel reranderiag, maar | bij de stukken is 't jnist het tegenoTergc-| sielde, geheeie dagen Taatgeplakt en nooit f geen le*?nde ziei te zien ; niets dan ijzeren ' | bothoedjes die ge rond ziet loopen als r®r- 1 | dwaald. t 1 5 W«t wilt ge, een mensch is nooit tevre-5 ' | den, héi 1 Eea eugeisdhd bisschop over koning Albert* è J Een Anglikaanche bisachop, de E H. ^ Herbert Bary, werd tijdens een bezoek welke hij op het front bracht, door koniag \ Albertontvangen. | la het bekendBritischtijdschriftuXlXlh \ s " century and after " geeft hij Tolgender- | a wijze zijne indrukken weder; 11 | '• 's Nanaiddags had ik een nurtje or?der. ; 1 hond met Koniag Albert. Nooit heb ik met f 1 zulk oageduld naar een Terhoor getracht. ; | ! IDe Koning verschijnt. Met dieu stillen, ern-stïgeuen miuzamen persoon sprekend.dacht Iik ia mija zel»ea : " Ziedaaic na de man die Europa en wetlicht nog meer dan Europa gered heeft. Nooit heb ik &iin geuiaaktheid ea aanalelierigheid bij een man dan bij ■ Koniag Albert opgemerkt. Alhoewel ik niet ■ herbalen mag wat daar gezegd werd, sprak ■ de vorst in voile vrijheid... Alleeelijk stip ik deze volgeade verklaring aan : "De i Boadgeaoolen zijn ziaaeas Bjlgië rolkomen te herstellen : de geschiedouis iat het uit-wijïen dat Bclgie ten Toile zal verdiend hebben wat voor dit land zal gedaan worden, " !" Spijts 's Konirgs eenvcud verwekte dit v oriderboud dieperen indruk daa de gewich. j tigste weike ik in mija leven had. En ter-1 wijl hij gprab, dacht ik aan de heldaftige ï figuur, welke ds •'Punch" .heeft gepopula-• l riseerd in hare prachtige teekenicg " Gij 1 | hebt mijae ziei aiet bcdwoïigen " Koniag | Albert, ik gevoel het, heeft een grootmoe- ■ , dige ziel, en hij zal erin slagen het land Izija ziel terug te schenken, " | ... à j Ocsptegs tl|diïrt^^n ! FRANSCH FRONT ; i ! 21 Oct. i5 uur. — Op het Aîsue front groote ariillerie-bedrrjvigheid. Wij deden • een rounitie dépôt springen. la de streek Tan Laffaux patrselje-ge?echten, Vijandelij- : ke handglagen W. Mt)at-G)raille misluk-ten. Wij namen krijgsgeTaagenen. ' î I Macedonisch Front f Artiilerie-strijd N, en N. W. Monaslir en jn de streek van Doiran. " De Qebeurtenissen in Rusland De gebeurtenissen inRaslani aemen een f voorzien verloop. 5 De Russen zijn bezig de militaire haven van Rev&I te ontruimen, De Russische re- } geering heeft Petrograd verlaten en is naar Moscou vertrokken. De Duitschers zullen denkelijk een aan-val tegen Helsicfors in Fhjlsnd onderne-men.Een Amerikaansch fransportschip gezonken i Uit Washington wordt gemeld dat het tracsportschip Antilles op 17 Oktober ge- : zonkea werd, door een onderzeeër. 67 personen zijn omgekomen. L I c- l ♦ E" lAcifliiLs4<ei' ijii'ï*'' ! " i. PARIJS meldt: Artillerie-bedrijvigheid op de Aisne en om Gernv. 1 De Duitschers poogden een krachtigen aanval om BezocTanx (rechter Maagoever). Ze, werden afgeslageB. Duiîsche vliegera wierpen 60 bommen in de streek van Dainkerke. LONDEN meldt : Ritten werden gepleegd e in de vijandelijke linies nasr Groizilles en Z 0, hei Polygoaebosch. Eeaige krijgsge-| vangenen. = Groote artillerie-strijd om Yper. MESOPOTAMIE: Ooze tr; epen hebben een ? offensief inge'ïet naar Kezil Kovel. Deorom-5 singelende beweging hebben ze de Turken | verjaagd over Diala, tôt op de omliggende ; heurels raaDjemalHarrin Krijgsgevangenen | werden genomen en voorraadswagens buit gemaakt. i ' t i ; Dit het Oorlftssîeyaa x£ ' JI t [ Ge hebt gedaan met uw laarzen te j poetsen / Dat was het eergte wooj'd dat de ; jouge vrijwilliger, (île Eog een vernisje droeg van het garnizoenlaven ia hetkamp) te hooren kreeg de eerste dagen van ïija veyblijf aaa het front. Afgeschafî de regeling van tijd en ledig- held aïs in de drilliDgskampen, affeschaft het blinken van knoopea ea het kuischan der schoenen, afgeschsft het poetsen der laarzen ! ! — î» Adieu de verzetielijkheden van het gar-. nizoenïeven I H t. is gedaan 's avonds,|naar ■ fre.nsch gebruik uw bistouille te gaan a!or- ! pea, 's nàch}s te slapen in een soldalen- • ■ beddekea, bij dage ontslagea te zijn van werk in regen en sîijk of wachtdie'nst die kwelt aïs het geweld van obussea op voor-post. Het kiçâ leventje gaat aanvangen man ! i ? ) f Hij rnoet tripoli bij de Kapper komen. i Tripoli aaakomen of tripoli vertrekken is ' cene zegwijze die oud is van de garnizoen diensttijd. Tripoli was de stof gebrniktom de kope-ren knoopen van de blauwe soldalen vesten en frskken te doen bjmken. I S ; Hoe hier uit de beteekenis van " au pas de Gymnastique komen of vertrekken ", die gehecht wordt " aan tripoli komen en î Tertrekken " ontstond, is aiet op te klaren. In zake folkloor en taaleigenaardifheden [ moeten wij veel zoader slrenge kritiek aan-vaarden. Door de klankrijke koppeling van r woordea oatstaan uitdrukkiagen van atge-msga gebrutk die ter feite aoch kop noch staart hebben doch hierom aiet min belang-{ rijk zijn : Tripoli komen is oader daze.,De ! goldaat singt op het voosje van den klaroen (Pas Gym» Tripoli. Tripoli Tripoli, subiet. nasiîque): Tripoli Tfipoli Tripoli,subiet. (subito), f In de patatten zitten, . De soldaat die voor groote, bijna oaotfSr-komelijke moeiltjkhedeû komt " zit in de patatten Soidatea die bij een Commanda!, t worden geleid om hun gtschillen en twis'en *oor te leggen ea «eker zijn van huïfne straf " zitten in de patatîen De spreuk wordt vooral op hen toegepast. j Pot krijgen. Er binnen hangen, Er binnen draaien. s 1 Het krijgswetboekgewaagt niet van orer-• tredingen en kent alléén woestheden en i wanbedrijven. t ? Oyertrediagen zijn voorzien door het Tachtreglement van het leger. De straffen ; worden door den commandant van de Gie aangsvraagd en door korpsoversten toegepast ia vorm van kamerarrest, osslaitinff of " pot GewooïïJijk worden de straffen door jden commandas t voorgesteld nog verz»vaard véor zij worden to&gspsst, j Omdat de soldaat zeker is van zijne straf, aïs sij bij de hierarchieke overheid is voor-gedragen wordt de commandant de eenige . verantwoordehjke vaa de straf : De som. mandant draaii er binnen. De commandant geeft pot, ,, De jas haagt er binnen als de straf is toegepast. 'n Sigaar smooren of'n sigaar krijgen, ' Die " pot krijgt „ wordi vooraleer te ! verschijnen bij den commandant bij den ! offeier " van den dag „ (met den dienst j van den dag belast) geroepen. s i «> % — '* Hij zel 'n cîgaar gsaa krijgen ,, of " hij zai er cetttjt smooren^,, zeggeo de soldalen ïinspeleï d op het laidrnchtig ge-kijf van den officier. te 'n Cigsar sn. loren werd uitgebrsi .1 Isder-ïe msal de sold?^st, b'ij de overheid werd geroe-je pen omdat zïja gedr:.* g IsaÈ bsar was,was er p) sprake van cigarea smooren, cigaren uit-ta deelen. — " De sergeant deelt cigaren uit, maar ç. hij draait er toch niet binnen. tt Vit visiseklie van den jas in oorlog, ,door n M.L. De Nager., schrijversreehten voorbe' >r hmden. ^ î I » a % P- " Uit " t^iîTEï^f<lO " J- • ROMAN in van. den Duitscher E. Stilgebauer. i8 « II r- n AAN DEN IJZER. Zuster Irène is in het veldlazaret van i Prof. Wilhelmi, aan den Yzer. De slag van Yper v/oedt Daar vordt een jong Belgisch officier binnengsbracht v/iens twee beenen door een obus -werden afge-slagen Het is Josua De Kruiz, n Nog heeft sij (IrèueJ er geen vermoeden { van, dat sij op dit oogenblik een der be-|g roemdâte namen van geheel Bslgië heeft , gelezen ; Cs iS\ b sig is de îaatste hulp te ^ Terleenea asn den man, die in geestelijk 5 opzicht de scaoonstê hoop van sijn nu ge-worgd raderisnd wa« Want Josua De Kraiîi is de leider van een jonge dichter-schoo!, di'3 ir» soaaetten en terzetten de on-vergetelijke schoonheid van Brabant en ^ Vlaaadere- beaohg. Hij is het die de leer met het zwaard verwisselde echdie de jon- J- j » - ^ geren voorging in aood en d«od en geraar, met de vaan in zijn hand toen de vreem-t den kwamen en zijn .b'joa weerloos vader-land bianenvielen ; hij is het, die eens de schooaheid van zijn land heeft bezongen, en die nu dojdbloedt voor dit land, daar de trouweloozè byena hem naar de onge-^ dekte keel sprong, ;4Î* • • • • 0 • t « l" Josua De Kruiz is stervend ; en, lijk n in een droomi valt van zijn doodsbleeke 11 lippen volgende zang op zijn gemarteld e land : Sterk waart gij sis een jo»ge leeuw, r imjn lafcd, uw lendenea waren vsif staal, en aïs de cederstammea uw pooten, en uw klauwen waren in sruur gehard. a ^aar tQen, mija la^d, kwam de vijand , in den racht. ... ^ ! Hij brak uwer îendenen kracfct. hij r.loeg uw pooten stuk en uw klauwen stompte hij af als de taaden van een zaag, die de mannen in het woud als roestig ijzer aan een dorren tak hiagen. ^ Bloeiende tuiuen waren uw vlakten, mijn . tend ; gelijk de rozen, waarmee de zonne ^ bet lichte groen van zijn gewaad versiert, waren de schatkameren uwer steden en ; dorpen, ■> , Maar toen kwam de vijand, mijn land. '* Hij bespatte met uwer kiaderen bloed uwe 8 velden, zoodat zs rood kleurden a!s de wijn, '■ die in dea herfst uit de onrijpa druiven t geperst wordt. Maar toen mijn laad, kwam de vijand, s Hij verbrandde uw steden, zcodat ze zwart werden aïs de puinhoopen van het groote Nioive en het gevalien Babel. l* i Msar toen, mija land, kwam de vijand. e ; Hij verwoestte uw dorpen, zoodat geen a steen op dfn anderen siaan bleef, en zij t werden gelijk de kale struik op de heflin-gen der bergen die door ded November- f jaar Nrf87^ Dinsdag 23 October.1917

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Belgische standaard behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in De Panne van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes