De Belgische standaard

690545 0
09 november 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 09 November. De Belgische standaard. Geraadpleegd op 13 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/jq0sq8rs2q/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

BELGISCHE STAHDAARD AiOSgiiMMTMT ' — | Vsor Soldâtes ï fts*cd x.9S fr. JKfïlldW »,§o k Sm&&adMS,7| i Met Soldâtes C, ia'tlud ?' d i muDd fr. X,7S \ î mundtt SiSo j S maandei J»9S Baitca 't ltâd fv î. mtiûd ti, 3,50 n ^..Btndcfe 5,o« i tîudii 7,1« _ A S1ICHTHR-BE51 :&D3B A ILDEFONS PEETEK# Opttfl p H Brimr Villa ' |Zti Charm«tt«> fe Zeedijk ~~ =•, db parvb k Kltine «t*nkon-k» diglogen : *ffo.35 fr. ci» rtg^l p reclames v«lg«n« o~cr- k. »nnm«nnirnnH . m m tj-i i i r» l... t> ï)oofr.n<< V«n #w Srîii»I<îfn. Dr. Van de Pérre. Dr. J. Van de Woestvne. Juul Filliaert. Dr u> De Wolf, 0. Watteï, Adv. H. Baels, Hilarion Than« t n.uiiJ nuiyu I! *" « De Toestand —0— Moet men nog van oorlog spr ken ? Die schijnt gehecl en gans' uitgewoed ; of tcch wat er van ovt blijft, is de strijd niet meer van tw machten die tegen elkander beuk< en rameien met razende kracht, een altijd hereieuwd pogen. Beziet men de zaken alleenlijk v; het standpunt uit der krijgsverric tingen, het valt In 't oog dat 1 Duitsche macht gebroken is en d er maar eene zaak meer te doen v; voor hen : bunne matten oprolle Overal waar de Verbondene lege tenaanval treicken, moet Fritz h opgeven. En ze slapen er niet me bij. Het is waar dat van het ooge blik ai dat Foch begonnen is d< vijand te bespringen, hij er zijn vt maak scheen in te seheppen hem ni meer los te laten ; standvastig zoe hij,om nueerishier dan eens daar,d< Duitsch geduchte slagen toc te bre gen, en 't liefst nog waar hij dit h minst verwachtte. Zoo dwong hij zi ne tegenstrever zoowel deplaatseliji als de algemeene versterkingstro pen in 't gelid te brengen tôt h oogenblik kwam dat er van verste kingstroepen geen spraak meer wa en dat de standvastige wisselwc king van Foch's leidlng tôt uitwerl sel had de legers, die in 't geli stonden, uit te putten, Nu echt< wordt het cen onophoudelijK beukei met verschillende legers in eens, e dat nog wel zoo dat bijna geheel c vechtHjn standvastig in vuur en vlai staat. 't Is ook geen vechten meer 0 een en ùetzelfdepunt,maar bij iedere stoot van ieder leger der verbondt nen is het een vooruitgaan. D Duitschers moeten niet alleen zorge voor de middelen om weerstand t bieden, maar ze moeten ook een 00 in 't zeil houden om te zien of er w< een poortje is langs waar ze zulle ontsnappen : ze worden opgedreve als een hoop vee. Ze mogen ook nie vergeten dat de poort wat eng i voor een uitgebreid leger van twe millioen menschen, en dat er som wel zouden Kunnen aan de poort blij ven hangen. Pijn baart het te bedenktn dat a het geweld nu gegeven wordt oj Belgïschen bodem. Moet de strijc voortgestreden worden tôt het eind< ailes in ons la&deice zal te vuur en t< zwaard gezet worden.O wee, het lair dat geslacht wordt voor den hoog-moed der volkeren. Voor al wie een af schrik he.ft van bloedvergieten er moorden zal het een vreugde en eer genoegen zijn te vernemen dit ei kans bestaat anders tôt een ontknoo ping te geraken. Op 6" dezer is er 's namiddags uit Berlijn een afvaar-diging vertrokken naar het Wester front, belast een wapenstilstand te sluiten en te onderhandelen over den vrede. Welke zal de uitslag znn van deze zending ? Men moet grec projet zijn om het te voorzien. Tegen 1, ' r ~ — j 7 - — welke voorwaarden de Bondgenoo-ten een wapenstilstand geschonKen hebben aan OostenrijK-Hongarie weten de Duitschers e ven wel als wij; en daarbij Clemenceau heeft klaar gezegd in de Fransche Kamer dat de hoogere oorlogsraad, vergaderd te Versailles de, voorwaarden overge-maakt had aan Wjlson.erbij voegend dat die wapenstilstand zou steunen op dezelfde grondslagen waarop de wap nstilstand met de andere vijan-delijke partijen steunt.De Uuitschers weten dus vooraf waaraan zij zich zullen te houdeo hebben en zouden geene voetstappen aanwenden waren zij niet bereid deze voorwaarden te aanvaarden. Derhalve schijnt het klaar te zijn dat wij staan aan den rooravond van dendag waarop er een wapenstilstand zal gealoten worden met den leider van onze vijauden, wapenstilstand zoo ingeleid dat hij noodzakelijuer-wijze uitloopt op den vrede. Terwijl wij met angstige spanning afwachten of ook voor ons eindehjk de oorlogsrampen zullen ophouden, is men reeds bezig in de andere lan-den met de maatregelen voor den wapenstilstaud genomen ten uitvoer te brengen. De legers der Bondge-nooten hebben in verschillende plaat-sen de lijn bezet door de OostenrijK-sche troepen overschredea, om zoo den doortocht voor die legers af te snijden en te zorgen dat zij naar hun- ne haardsteden terugkeeren zoe wanordelij kheden te plegen en zor ^ wapens mede te nemen. Het verpl £ sen der legers geschiedt er in de 1 maakste orde, zonder dat er ce ' gevecht plaats gegrepen heeft in ■ loop van den dag. Zaterdag av zullen de Duitsche krijgsoverhec . te Budapest verblijvende, vertrek " naar Passau. Zoo gaat men met | daad reeds over tôt het uitvoeren : de genomen maatregelen. We 1 » den wel de Duitsche horden ook 2 1 ons iabdexe verlaten en 't zal n * schien morgen wel zoo zijn. 1 t ! Belgische Kunstkric ; Oroote Prijskamp voor oorspre kelijke tooneelspelen, drama's, blijspelen,alleensprak llederen. enz. 1 1. Allé Belgen — militairen en l gets — mogen mededingen. 2. De stukken moe.ten v<5oe 1 Jant 1919 ingezonden wotden. 3. Zij moetdn naac het Comiteit zonden woeden ondec een kenspteuk. Kenspceuk en volledig adtes van t schcijvec woeden in afzondeclijken 0 slag opgezonden. 4. Onzedelijke stukken woeden weigetd. 5. Het gebtuik dec beide landstalei veij. Vooc iedece afdetling, in de be talen, woeden dtie pcijzen toegekend 6. Het Comiteit zal, zoo mogtlijk, bekcoonde wetkendoen opvoecen. 7. De keuccaad beslist in onvootziÊ | gevallen. j 8. Al de stukken moeten gezond l woeden naac den Sectetacis van d Belgischen Kunstkting : M. Th. DEFLOOR, 35, eue Lemaistce, 35, Le Hâvee. De Belgische Kunstkriug. De aankomst der Duitsche afgevaardigden Onlusten in Duitschland Koning Boris op de vlucht. n FRANSCH FRONT e PARUS. — Op vetscheidene punten tusschen Sambec en Maas zijn we meec n dan 10 kilometecs voocuitgegaan. n Ten Oosten van de Sambec hebben ^ wij den Oostkant beceikt van de bosschen van Noucion en van Regnaval. Meec Zuidwaacts namen wij Fontaine-les-Vee-vins en de stadVetvins, Wij zijn mees-ter van Hacy en La Coccecie, en Oosi-waacts, van Montccnet, Le Hocquet, J Renneval en Dolignon. & De Italiaansche tcoepen hebben, na t hevigen stcijd, Le Huctiut en Rossy-suc-» Secte ingenomen. j In 't Noocden van de Aisne, zijn onze r tcoepen op meec dan 12 kilometecs ovep Ghateau-Poccien, Doamely, Begny Hec-pigny, en den spootweg van Bethel naac Liact. Rethel is aan ons. Tegen den avond waren wij meester van 5 Doyonne, gelegen op 6 kilometers ten noor-î den ven Rethel. Meer rechts gaau we vooruit in de rich-* ting van Vauzelles-Auboucourt, Vauzelles-r Sorcy, Bauthemont, Ecordal, Attigny, . Gaincourt, jonval. Ghagny-les-Omont. Ten westen van de Bar, liggen we in p Opicourt. ► liNGELSCH FRONT LONDEN. We hebben Cartignies en Marbaix ' veroverd. Op ons middentront hebben we den vijand Il 1Y 71 i no cr.nnH 1* et nnnrûitinhtn o»Alli'n»nn />»/,!« - «p v/uo uixuuciiii uni iicuueii we utîll vij: uit zijne spoedig opgerichte stellingen gei van geD 0p (jen oostelijken oever van de Sambre ^Y11" We zijn over de rivier te Berlaimont, en i 5ien meester van Levai en van het belangrijk kri [lis- punt van Aulnoy. Ten Oosten van het Mormal-bosch, zijn over de baan van Avesnes naar Bavai ; we s meester van den spoorweg ten Zuiden en Westen van Bavai. D« Canadeesche troepen hebben Raisieux Quievrechain ingenomen. en De Duitsche afvaardigin§ >uc- Bericht van het duitsch opperb . velhebberschap : Op bevel van h iatl duitsch gouvernementlaat hetduits< ge- opperbevelhebberschap weten a; — foch dat zij negevolmaehtigden, vo ien den wapenstilstand te bespreKenzijr m" Generaal von Gumbel, Erzberge ge_ Oberendorff, von Winterfeld en K pitein Dannler n is Ze hebben Donderdag Spa verl ide ten. de De duiïsche overheid heeft verb den nog te schieten van af 3 ur >ne Donderdag namiddag. De duitsche afvaardiging is do< ^ de lijn der voorposten gekomen tu 8 en 10 ure 's avonds, te Haudro; ten noord-westen van La Capelle. Het gebreK aan eten, de slechte b< handeling, en de ineenstoriing de I Duitsche macht brengen heelDuitseh-land door,opstand tewceg, bijzondei onder de zeelieden. Omwenteling in Bulgarie, Volgenseen telegram uit Copen-hagen is de OTiwenteling in Bulgarie bevestigd. Koning Boris is op de vlucht en is te Weenen toegekomen. In Spanje. Maura heeft het ontsiag iegediend van heel het cabinet. In Hongarie. Op verschillige plaatsen worden de ovexheden door de bevolking ver-jaagd.« Voor onze SpoorwegbedJendën Vanwege de mannen van de sectie van den Veldspoorweg (Z. 67, te Adinkerke) komen velc klachten toe. Hoe koml het dat ze sedert meer dan acht dagen geen enkelen brief hebben ont-vangen ? De brievenbestéller doet elken dag zijn ronde, maar... zonder brieven. Gisteren toch, den 6 dezer, had hij één brief mee : j v , «au hij rcn jji ici 11 jc ^ 't Was de éeiste op acht dagen tijd. ziin 1 toc^ ^at die dienst niet bel ui8. geregeld zij. Waar ligt de schuld ? Vôôr vijf dagen werd éene officiel we klacht ingediend bij het bestuur van 1 zijn V.-1. te Brugge. Maar... Sooten is doo ten Geen antwoord en ook geen betèrnis. Dé mannen van de sectie Veldspoorw en zijn meeslal getrouwdt mannen die, \ bijzonder met de ziekte overal, ongeri zijn over vrouw en kindeien. Wanneer zal er wat meer orde in di ^ dienst gebracht worden ? se-îet:ch an or ——— — n : Duitschland en de er» neutrale rechters Iedereen weet neg dat Duitschland al wreedheden op de bevolking looehend la~ In t begin van den oorlog werd eei vereeniging gesticht « Pro juré et luce •O- ten eiI)de onderzoek te plegen nopens al re, fe'ten strijdig met de oorlogswetten en h volkerenrecht ; die vereeniging had haï Qr diensten aangeboden om het onderzoek 1 |s- doen in 't bezette gebied van Belgie. Nu verklaart de Vereeniging « Pro jui y» et luce» dat het Belgisch Gouvernemei officieel haar aanbod aanvaardde ; 'mas e- dat Duitschland dit aanbod in... de scheui er mand wierp. | Rond de Wereld Duitschland en Rnslaud. Duitschland eischt van Rusland dat .1 zijne diplomaten niet meec zouden mede doen aan oniwentelingen en woelingen in Duitschland. dat dp. , — — «.w^^^cnaats van 1 Micbach gestcaft woeden: intusscbpn aan?oekt het Ruslai>d zijne diplomau'ii tecug te teekken en ook de Duitsche di-plpmaten werden uit Rusland weder;-getoepen.De verkiezingen in de \ereenigde-Slalen. De veckiezingen in de Veceenigde-Sta-ten hebben aan de Republikeinen een :h- win st gegeven van açht zetels in de Ka-[er mecs en van deie in den Senaat. Het volk houdt du« daac meest van een stcijd tôt het einde toe. Df fersche kwestie. 5» De Chambce of Communes te Londen veewieep met 196 stemmen tegen n 5 een ,je veczoek van de Jeclandsche Nationalis-ten dat wilde delersche kwestie cegelen . volgens 4e gcoudcegels dooe Wiisun vastgesteld. Dè Yougo-slaven. Uit Becne wordt gemeld dat Pachilch ld te Geneve een congces zal vooezitten tôt het opcichten vnn een staat dec Yougo Slaven samen met Secvie. Betrekkingen tusschen ,Hongarije en Frank-:n ri)k- r- De mintsteccaad te Budapest besloot den ministec van cechtswezen naac Bel-geado te zenden om ec tzich in beteek-king te stellen met Fcanchet d'Espeîcy. Orne burgerlijke krijgsgevangenen, De bucgeclijke Belgische kcijgsgevan-genen die in Duitschland opgehouden n wérden woeden in vcijheid gesteld. l" Herdenkingmedalie van den oorlog: ^ De légeckommissie dec Fcansche Ka- . niec heeft ecioe besloten stappen aan te wenden bij het Landsbestuuc ten einde r oveceen te komen met de Bondgenooten nopens een hecdenkingsmedalie van den e gcooten oocloj:- toe te kennen aan de stcijdecs. r. 1 — Oostende Tf ¥ den Dp kust begon allengerhand van uitzicli» veranderen. Middelkerke-dijk had in ettHi plaatsen erg van het geschut der Engels! monitors geleden, en Westende was een al heele verwoesting, van uit zee aanschouw enkel brokken en stukken van muren stoix daar nog recht. « Westende heeft besta meende de visscher ; 't Zal al ten bau < Oostende, die misschien nog alleen van al badplaatsen in staat zal zijn de vreemdelinj lijk vroeger te ontvangen... Hoe is ailes h veranderd sedert ik den laatsten keer gekon aile ben !...Is dit ginder weer 'n boeie, ginder r< ide. voor ons ? » ene — Ja, vader, ?ei Jan die met zijn jonpi 3e m broeder bezig was de zeevogels, die in benc aile rond zwommen en zwierden, op te jagen. — het Schot daarin> zei en ge zoudt er hebt are zooveel ge wilt. Koeten zijn goed om 'i en , j eh, vader t te - * 1 ... • In vroeger tijd, ja, antwoordde de > ! scher, maar nu en zou ik het maar half bore wen, er zijn hier te veel lijkén jaangespoeid ent | ze azen daarop, naar *t schijnt, 0, het tij lie aar er zooveel van den Yzer meegevoerd ; gind ur- zien we Nieupoort al...'n Beetje dieper van hi af, want straks hebben wij de zandbanken 4". Jaar - N' 041 final —I*— —^ Zfl tftrdaer 9 November 1918

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Belgische standaard behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in De Panne van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie