De Belgische standaard

205 0
08 september 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 08 September. De Belgische standaard. Geraadpleegd op 29 maart 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/nk3610wr3d/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

#•* Jm&f f- 202 ;59 V 1 : f^erda^ 8 September 2 Ii t 1 B ttwåod k, t.ii IfiMCftttdsä s.5c g ms,as,des |-7S ' —■—— f Ifttil Soldaten , in 't land: X maånd fr. 1.75 a ma»öd«s 3. Jo |mMBd*£) S-3S Buitan 'i l&nd : t tcaand fr. 3.50 9 nsitsnderi 5.00 s!s.at>.ds3 9.50 hmQIV DE BELGISCHE STAnDAARD OP8TSL BK B B H B B K ftu.4 * MaCogafHa » ZB8»?I* ss park* Klelne *st&c>n-digiageu : O.S5i- da regel — reclambs vo'gerts overeen- kOLO.bt. ftfgte &eém*~rH å :■ % é-Jpst^s, L ditjkKf, i? S?4 'i ^sa- Ä» få#H, D* Värn Ä# gam, I3f* I* ?85 Ai WMftJRB* ^°*5 äftliäaari» i)* 1. JJa WoIfs #. Smosa», O- Wattiat, -M*. B. ffesk5 Bilade» t,feaaa> Feest van Maria-Geboorte (8 Si p omber; Gelijk de opkomande dagerssad gcot Maria's Geboorte blijdschap en vreugde over het aardrijk uit, de kom st voorspel-lend vaiade eeawige Zoo, Christa*, en ran het fcaligend licht der verlossingseeuw, Met sch rik zag de hel die morgen schemer ing floren ; waat nu was hare nederlaag en meteen de vrijmakiug van het menschelijk geslacht niet verre meer. Blijdschap en vreugde zijn dan ook het leitmotiv van het kerkelijk officie, de hoofd-toon der liturgische gezangen van dit Maria-feest. Vaa Eerste tot Tweede Vespers, door Metten, Lauden en Mis heen, weerklinkt onouderbroken de kerkelijke uitnoodiging om ons over Maria's Geboorte te verheugen en de dringende oproep om deze heugelijke gebeurtenis met luister te vleren. Als een van-zelf-sprekgiid feestmotief zingt de Kerk bij het officie van Vcspers ea Lauden tot driemaal toe de aankondigiog van Maria's Geboorte : « De Geboorte der rocmrijka Maagd Maria, uit het geslacht vaa Abraham, gt> sproten uit den s'am van Juda uit het door-luchtige huis van David ! » (Eerste antifoon.j « Yaadaag is het de Gsroorte der heilige Masgd Maria, wier heilig leren de geheele Kerk met roem vervuit, # (23 ant, ) « Maria schittert bij hare Geboorte door ko.niaklijke afkomst. » (3a ant..) Vol bewondering voor dis roemrijke afkomst en die heilaaxibrergf-nde Geboorte, heft de Kerk een danklicd, Gliristus ter eere, aan : « Lsten we met hart en ziel Christus lof ziagea op deze heilige plechtig-heid der hoogrerhcvenMoeder Gods Maria!» (4e ant. ) « Läten we de Geboorte van de gelukza-lige Maria met blijdsclup vit rao, opdat zij Toor ons tea bests spreke bij den Heer J-3zus-Chrisius. » (5e ant. ,) « Läten we de vereerenswaardige Gebocr-te vierea van de roemrijke Mdagd Maria, die de waardigheid van Moeder verwierf ea de m,aagdöiijkeeerbaarheid niet rerloor 1 > (ant, bij Magnificai.) Ea zoo loopt het officie verder in de Mettea, wsar al de Responsoiiea na de Lassen, eece voortdarende herhaliog dier rreugdekreten uitmakea, samer-gevlochten ea afwisselead met de lofsprasik op Maria's goddelijke zending en Moederschap die de grondslag blijven van onze vreugde bij hare terwereldkoming. In de Lessen van den tweeden noctarne der Metten rerleent de Kerk het woord aan den H. Augustinus om Maria's Geboortelof te Terkondigen : « Aangebroken is de verhoopte dag van de gelukzalige en vereerenswaardige Maria, altijd Maagd: dat zich deshalve onze aarde met de mecste blijdschap verheugfe wijl zij door de Geboorte vaa zulke verheven Maagd is yereerd. Dcze immers is de Bloem des velda, waaruit ds kostbare Lelie der dalen is gesproten, door Welks Geboorte de natuar der eerste ouders vemieuwd en hursne schuld weggevaagd wordt, la Haar werd opgeheven die onheilsspreuk, weike tot Eva jgericht werd : « lo smiartea zalt gij uv/e kiaderea barea » waat Zij hetft in blijdschap den Heer gebaard Eva immers weeade; Zij juichte. Eva droeg tracen in haren schoot; Ztj, vrf.ugde; wijl gene eenea zondaar ter wertld brscht en Dese den on-schuldige. De moeder van oas geslacht be-1 rokkende straf aan de wereld, de Moeder des Hseren bracht heil aäa de wereld. Eva, oorzaak der zonde; Maiia, oorsaak der verdieuste. E/a doodde ons op noodlottige wijze ; Maria schonk ons cp heilzasne wijze * 3 I het Ic/sn terug ; gene v^Wondde ois, Deze | genas ons. Want de ougehcorzaåmhcid \ wordt door gehoorzaamheid vervangtn ; ? trouw in plaats vaa oatrouw gest. ld. Dat J Maria nu jaiche op de sehalmei ea dat de \ pauken weerkiiaken oader de vlagge via-geren der Moeder Maagd Laat de koren ; blijie ziDgea en laat zoetluidende lofiangen bearteliags weerkiiaken. Laistert dan op welke wijze onze Paukspeelster gezongen ■ heeft : « Mijne ziel verheft den Heer. En gejuicht heeft mijn geest ia God, mijn Redder. Omdat Hij heeft nedergezien op de geringheid zijaer dienstmaagd: want zie, 1 vaa heden af z a ilen mij salig prijzen alle ^ gesljchSen. Omdat mij groote dingen heeft t gerlaaa de Michtige... Zoo daa heeft ! het wonder dezer nieuwe Geboorte de oor- ] zaak van het aangroeiendeiEwaad overwon- , nen en Maria's lof^ang heeft E«a's wee-klscht ver dre ven. » M och te dit feest van blijdschap ea vreugde ook op onze benauvvde da-fen eea voor-bode ea een onderpand zijn van zegepraol op het kwaad, van verlossiag uit de haad i des verdrukkers, van rust en vreie. Dit ' verhopen wij door Maria's vredebrengends Geboorte ; daartoe vereeaigen wij ons met de feestvierende Kerk. die ia haar mis- ea breviergebed van deaea dag geen aaderea wensch uitdrakt dan hare suebt naar vrede, 1 waar ze smeekt : « Wil aan uwe dienaren de ga/e der hemelschs gen ad e verleeöen : opdat aan hea voor wie het moederschap der gelakzalige M-jiajd het begia der zaligheid geweest is, het plechtige jaarfeest härer Geboorte ver- i meerdering van vrede moge schenken. » ? Dom Franco de Wgels • i s , VÄN SN VOOR \ 8S5Fra^saasssaa^aig."'M,-r1 i 'i f ssssse j t t , r ■ Veertig miilioan frank per dag ? | Da ooilogsuitga/en der VereenigdeiSta-1 * ten bedroegen iu de maaad Augustus, 24 > millioen dollars per dag. ^ Men weet dst het aan de boadgesooten ' geleead geld in de sombegrepen is.Daaren-v tegen is de ssn Rasland gelecsde som van ! 100 millioen dollars daarin niet berekend. '' Voor Amerika alleen bedragen de oorlogs-uitga»en acht miiiioen dollars per dag. Dsarenboven, blijkens eene mededeeling 1 van dea Public Ledger, voorziet het Ameri-kaaasch krijgsministerie, voor het dienstjaar 1 , dat den 3o Juni 1918 eindigt, eea leger van 2,119,500 maa,met inbegrip der officieren. C ; Zullen de Duitschers de Kust rerlaten l In ettelijke bladen, en hierin doet de Fransch-Belgische pers volmondig mee,word de oatraiming der Kust door de Duitschers 1 als nakend aanzien, omdat, volgens inlich-tingen längs Holiand toegekomen, de Dait-schers de burgerlijke bevolkingen van de steden en de dorpen in de oamiddellijke nabijheid der vechtlinie gelegen naarandere plaatsen van 't laad hebben uits?eweken. Dit tooat aan dat die pers ver vaa 't froat af woont. Ze zou aader3 de gevolgtrek-kicg ook wel mogen toepassen aaa dö ge-beartewissea die al de«e zijde vaa de strijd-liaie plaatä hadden De waarheid is dat de Duitschers met hand en taad de kust zailea 1 verdedig^n en haar maar zailea läten schie-j ten als ze er werkelijk toe gedwongen zal- ( len zijn. * De politieke toestand in Fraakrijk < Heden zal minister Ribot het gezame.alijk i ontslag vaa he d het fransch ministerie prési- dent Poincaré aanbiedea. 1 tä 1 V ■■■ !■■■■! Ill I I i ^ ; J, ■ Ooi*lö c# m ti I £;i i rt &m n I " i FRÄNSCH FRÖN T t f 6 Sept. 15 uur— Nog al hevige artillerie-i strijd om Gerny. Twee vijandeliike handslagen mislukten O- Moalin Laffaux. Wij ; voerden daarentegen plaatselijke krijgsver-rchtingen uit N. Reims waar wij de vi ja»; ; delijke eerste linie kondon binnendringen. Ia Champagne beheerschten onze batterijen > het vijandelijk geschut en beletten alle op-■ treden van wege den vijand. Op 't Italiaansch Front i i ie San Gabriele inpnomen : De Italianen kornen een zegepraal van be-. lang te behalen. Na een verwoed«?n strijd J van meer dan een week zijn zij erin gelakt dea gednchten berg San Gabriele, die hen d*? ontwikkeliag van hun off^naief O Gorit-zia belette in te nemen. Men spreekt van een groot aantal krijpgevangenes. i De Lucht-oorlog Gister hebben 3o duitsche vliegtuigen terag Londen overvlogen eea wierpen een tweehoaderd bommen op de Eige'sche hoofdstad. Er zijn elf dooden en 62 gekwet-stea.Da Engelschen hebben daarentegea twee maa! Zeebrugge gebombardeerd alsmede de ▼liegpleinen vaa Varsenaere en Ghistel. Twee fransche vliegers bombardeerden de duitsche stad Trier. Oorlog ter Zee \ In de week eiadigend op 2 September , werden 3 fransche stoomschepen raeieisde meer dan f6oo ton, 20 engelsche scbepen van dezclfde tonnemaat en 3 osder deze maat door duitsche oriderzteers gezonken. Italié verloor 3 kleine schepen. De toestand In Rusland De val van Riga heeft (e Petrograd den ergsten indrak teweeggebrscht. Dade-lijk heeft de regeering eea heel bijzoaderen kriigsaad bestaande uit hoofdgeneralea en politieke mannen doen bijeenröepen om den toestand te beraadslagen. Intusshea heeft men een samenzweering ontdekt waarin de groothertojfen Michel en Paul, broeders van den Tsar belrokken zijn, en die een tegenrevolutie betrachten om den Tsar terug op den troon te stellen. tåkWim,kmkm liMW , PARIJS meldt: Wederzijdsche artillerie-strijd in Champagne alsmede op de beide Maasoerers. Dainkerke kreeg eenige bommen die ■lachtoffers in de burgerlijke bevolkiiig maakte. MACEDONISCH FRONT. — Twee Bal-gaarsche aanvallen O. het meer Doiran werden afgeslagen. De lagelschen namen eenige kriigsgevaagenen. Weerzijden de Vardar hevige artillerie* ■trijd. LONDEN meldt: Teagevolge van voor-postgevechten hebben we onze lijn wat vooruitgeschoven Z.-W. Lens De vijand poogde te vergeefs, tegenaanvalle» te doen. Wij namen krijgsgevangenen. Vijandelijke pogirsgen om ODze loopgrachten O, Armen-tiéres bianen te dringen, mislukten. De vijand begon daa eenige uren lang onze stellingen te bombardeeren en viel terag aan. Hij kon een oogenblik onze linie binnendringen maar werd er terug uit ver-dreven. Dezen morgen hebben wij vooruit-gang gemaakt N. Frezenberg- Het Italiaansch bericht was om i o}3o ure nog niet ing ekomen. Het verlies van Riga Riga is in handen der Dnitscaers. Het is een echte ramp. Oanoodig het te ontkennen en niemand in de pers verduikt het dan ook- Waarom ten andere, de toestand zal niet gebeteren met er een struisvogelen» houding op na te honden. ' De aanval van Riga begon op 1 Septern- jj ber. Op 3 September waren de Duitschers i al over de Dwinastroom, die op deze plaats i 800 meters breed is en de degelijkste na- g tuurlijke verdedigingslijn rormde die men ? droomen kan. Op 4 September zat de vijand ■ ia Riga. De troep^n van generaal Hutier deden hna triomfavttelijke intrede na dui-, aenden krijgsgevangenca te hebben genomen 1 t en i5o kanonnen te hebben buitgemaakt. ; | Deze ontruiming mag nu 't gevolg zijn t van de onzinnige propaganda door de voor-!> ui'strevende socialisters in 't russisch leger i gemaakt; het feit is er en we hoeve» er | rekening mee te houden. I Riga is eea stad van 4'>o.ooo inwoners, j de eersie russische koophandelshaven in | de Bsltische Zee, een der eerstfc nfjverheids-f steden van Rasland. De s!ad ligt ia de , dieple van een baai. Yzerwegen loopen van i uit 'i binnenland er samen. Daaruit kan men | reeds 't belsng vatten dat deze stad de ^ Daitschers biedes zal. | De Duitschers inllen Riga inrichten als i een basis voor hunne vloot die zonder te l reel hinder van nu roortaan tochtjes nasr , t Noordea zal kunnen ondernemen en mo-[ gelijk wel ook eens een vlucbtje nemeö tot ■ Petrograd. Deze hoofdstad is van na af bs-; dreigd. Ze zullen Riga ook grbruiken als beroorraitingsbasis voor huE Oostelijk leger • en voor Duitscbla-id zelf. Voor de ontwik| : keliög van verdere brijgsverrichtingea in I 'tJNoorden is Riga van kapilaa! belang in ' dit opzicht. ) Dat de weerslag op 't gemoed der echte j rnesische bevolkiog pijnlijk zal weaen hoeft geen betoog en wederkeeri^ zou dit aanlei- j ding kunnen geven tot misooegdheid, wat ' des thans heerschenden warboel nog inge- ] wikkelder zou maken. | i I v : - 1 h ^ I I f ■ $ ! I i Het front Riga-Dviaks dekte Petrograd ea | de streek daartusschen. Ten tijde vas def bloedife gevechten die o^erjaar om Dvinkg geleverd werden, was het de algemeene opi- | nie dat het standhoudea van Dvinks Petro- \ grad redde. f Zailea de Daitschers thans naar Petro- f grad oprakkea ? Ze hebben er een militair ! en politiek belang io. Maar daarentegen * wordt gesteld dat Petrograd 4oo klm. van | Riga Dvinks afligt. Een kolcisalen afstand ! Maar indien eenerzijds de Rassen onweerstandbiedend blijven en aftrekken zonder vechten en änder zij ds wij inzien dat Riga als scbut-plaafs van vloot en stapelplaats van beroor-rading tea dienste der Daitschen staat, dan zien wij de onmogelijkheid van een op-mar?ch near Petrograde niet in. Dat is echter nog maar een gissing en wie weet indien de Duitschers bet beslecht-ten van 'tpleit niet zallen överläten aan de kuiperijen van hun agenten, die van deze , nederlaag zulien misbrnik maken om 'tvolk 1 Iop te ruien voor den vrede. We moelen^dit afwachten. / Rusland is voor ons een zuren appel om doorbijten. Met angst vraagt men zich dan ook aller- I' wegen af : Zal het dan noeit bateren ? Voor 't oogenblik is er geen beterschap !in 't zicht. De moeilijkheden van Raslaad graeien met den dag. Vernemen we thans niet dat het " Soviet" de afstelling wil van l Kornilof, den opperbevelhebber ? Ea dat i Kerensky het dekreet teekende waarbij de kozakkendienogzekere voorrechten genoten I met de andere Russen gelijk wordem gesttid ? I De Kozakken bleven getrouw; als zij nu . maar hun misnoegdheid geen lucht ge ven, dan heeft het Russisch leger opgehouden te bestaan als kracht in den oorlog. Hos zullen We best ONZE krijoswonflen verbinden ? m w c De eerste verzorging is zoo ge-wichtig dat zij meestal over den ganschen afloop der ziekte beslissen zal s. (Hcogieeraar Dokter Dåds.) Reeds meermaals werd me bovei;st&ande vraag gesteld door mijrt jongens en zag ik hoe ze mijn raad met grisige aandacht aan-» hoorden. Zon 't ook de lezers van De Bel-ffische Standaard niet aaogenaam en nufc-tig zijn daaroibtrent eenigen praktischen uidég te vernemen ? ; 't Gebeurt immers zoo zelden niet dat we ■ een strijdmakker naast ons zien vallen ea | dat we dan ved zoaden gevea om een ge-) past verband te kunnen aanleggen, Daar-•; bij we kunnen zelf wel eens getroffen wor- s den en wie weet is er dan maar zoo dade-| , , bjk een dokter of eea brankardier bij de | hand,... Zeer zelden wordt men in den waren zin I des woords op den slag gedood ; daartoe | hoeft eea rerht- of onrechtstreeksch letsel van I het verlengde mer g, dat hooSdzakelijk de I zetel des Itvens schijnt te zijn. Io eik änder £ geval zijn twee groote gevären bij verwon-| ding te vreezen, namelijk besmetting en | verbloeding. | Vooreernit gaan we met beiden keenis ^ maken; daa zullen we zien over welke I middelen eea strijder tegenover hen be» | schikt; eindeiijk iulien we de beste toepas-| siag dezer middelea uiteen doen. ? /. Besmetting en Verbloeding. I Wie kent er de klucht niet van den bra-I ven monnik, die bij 't leeen van den Bijbel I een blad te veel omdraaide en op het « God | schiep de vrouw..., » ontbulst volgea zag i "...en ze was binnen en buiten met pek i bestreken" ? I Welnu, even ondoordringbaar als de pek-. laagom de ark van Noé,ligt om onslichaam een onsfgebroken bekleedsel geplekt; 't zijn onze huid en slijmvliezen, die lacgs de verscheidene natuurlijke opeaingen gelei-delijk in elkaar verloopen. Dask zij dit om-hulsel blijven onze diepe weefsels gedurig van de schadelijke buiteuwereld gevrij-waard, onder meer beschut tegen de micros-copische wezens die men baktenén heeft genoemd. Deze bevindeu zich in water en lucht, op pLnt en dier, in den grond, op ons voedsel, op onzekleeren, schier overal ; ze woekeren op onze binnenste vliesen en schoon onze

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Belgische standaard behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in De Panne van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes