De Belgische standaard

1034 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 28 April. De Belgische standaard. Geraadpleegd op 21 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/0r9m32nx3t/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Ék "W wt® «Ml ? Q $ h Zondag &8 en Maandag 8 9 April 1918 ABOSNBMEîrtBK — C.' - Voor^Seîdsten I miapa fr. ï.as a nuandea a,jo 3 mssndsK 3.75 —o— Nist Soldâtes ia 't tend, x m»*ad lr. 1,75 S maasdcn 3,50 ^ 3 foafcDdets 5.-35 —o— Bnitea 't land: x maand fr. 9,50 a m**adia 5,00 ta "*-f y DE BELGISCHE STANDAARD O^tal I Isfisor Villa ' Ma Coquille" Zeedijk D* PANNE Klelne aaakoa- dl*I*gen : 0,26t. de regel RXCLAHEN ▼•Igens OT«r-eenkomat - _ j, ' ' '■* • » M, Mmrt». : » ». *M* 4, Dota* « MiMi ?» ta «Mta, » V®. * ta, D». I- t» * Ita Miiwrt, * L, »• *°"> '< «»«*. °- w»SsI> »*••» **■»» De strijd om den Kommoberg Dasgs, »a de mi&Sukis pcigi:*g tegiS bc! belgiech front, vesd racn rp een krijgs'ge-taagca daiisch «fficier eea ftacamsat waarj uit bieak dât d<* Tijand* to»? kal,. h éîo ssalosp, Blxschebte te btmkesî om Ter Teigeas^asgs Hkerdiagbe es B;i«lan, P#ps ringhs in té rukkea wsar zàsa gâaslaitei ■oa met de tQandèiijiia ksiëssmsn, diï Waireriogbem ingeneissn bebbsnde, de: Ksmmelbsrg maest-m orosîngsîën ®na Pep« ringhe in te nemes., De E&gslatban hsdde: Yper raoeten cRtrnima?î «s d« Tijand s® den i?«irolketeQ Scbcrpèbbrg, Rcôber§ Zvmtcbtrg en Kafibsrg, K^meï te Steenteorde leopt en de keele Vlaamach «week ran 't N®erd«* bsfessxtih^f'.^ï o® slsfslfag la aija eaackt â&vi Daardoev gou de »®«f eks? Kaks *rij sïjr ganfesîSt, Maar Ht meoi« ?Ua in duigsa gï sîagsa cffismijds doutés* sharstî» «a wrs hopîg^p weâersUaâ âer SngfsbefesQ ca Fias sdbta tsa Ziiiea â«» Keasia^barg, gn4^î zijd» dosr hst scâïUersEi ■w^sîaît ds Be%«n, #at ésa ts©î 'î b&gvpfflft; sH go^U-'g 4itesM «t® Içsîbrtïfeipo gicf t*sacfeea fii B5wÎ!;aar<â t»L**g«Hatïc] te b»pfsaî'8B. ^ Masr db e«m* «islekklt^ s»« «sgeêwiî feid Tcor d«n tijasH gçen ««î-ssak djjn oe «îja ««rate plsa ve#r f*eé ta Sstc» vars* Hij hi t# k«p||if, «s «S® ft**3i (ls<si b^r^ke d«r k«st, f»p«sni g^aalg sse? ds afs*ijdia ▼an ostea liakarrlri^ge!), k va* ta gro; belsitg. De vijand bk,jf drie «iil, iuon4ci lijk ®p k'et Ke^>nu»Ur»at. We dsdoii U>c opae«rk«n dat mm aldaar «^s ^^î'gcs âUt necht Toorsieeu Ë«l h^xÀt ?ar fesig u »aa àet graeMc bekng ^®s? è ▼«rdtre oatpl@*ii%g te krijgrrarricktUfe in Nofrdelijke rieàthsg. Wij abk^n ?a deem betr«kk«lijk»a atilsîsïd s®brnik n ons in silerhaast *IHr4sg«Syk«î op te ste len tnssckaa Dnaoatre es KarawsL Na ea« fr»at tas«ch«a Metertn en Robec twee dagen lasg besok»t«n t? hebben mt bet insiekt, aldaar oeza res«r?an ep t bondes, bsgos de Tijand,in den murgm r&\ dra aS deier, des aaavai tagan o*s froa Dramu.tre Kemmel Ifs baddtn ona nis laten ?grgcbaîkea en *?ag Gshseî im i?g «Toc r w«rd se ap slt fr«-n aînge^aMcn, togaa a»Rg«?al!«a m riof a^0 g«?s!'sa. D«* ?ija&d lie» bi|3o»d«trli|k sîorn tsgen Dranoutre es tip -las darjs Kemmel Kon bij in dtâEa beîde riehtkigan v®o?ai kowea, dan gîng d« Kemmelberg doo omisgelisf rerloreii. Hsl f«'«cbt duard< met wisseleode kacssis des ascht d«or Oj 't o^genblik dat ds Iag«lssh*n hua berics afkondigden, w»ren da la»sis«fe'Frsnsch tro»p«n asn 'i p!eoi@n gsssaa, Hct berish z'gt aiet op welfea Iïesss dis acktaruH&ekke! eiodigde, Hst aseldt ook aiet f=f d-Keoameiberg verl^ren gfeg ®f asat, Mis sabieis wsi. Maar d« Eigsiséfea staf !aa hier in dît gersl 0Bget¥?Ijfeld onësrve? staafl é*A men thass strijéi ota 'î îs&zit ?ai disa befg. Iridfeu 't îc?ïies v&a d@â KeEaaafberj scV'ït de?estigd wordl, Is .. w„ hoa ea# ma niât te ztei te verantras'®?. D« beu?el Unis : Salsbsrg — Ssarte bsrg Roô fo«rg sa &oharp*aJkairg osgerept ei iezv Jiflia rrSjàraaïî «as irofe-, sseteei Poperisgba, Na a vîjand «tyabsnkan teruf-«n 't Zo.J d«a v#a Vistaitf«a b-,;Gav -a i%, mcgei wï ons ock a?n e«n ni«E a a«n?a! t nojï=it,n ypsr c-ieu 'tl vdijk wi h: in ien begiaaa ifgd«o - t n erim ▼sa een kfg^ess^a pka wadr»ï-s as aitvo£ r% neg œaar pas begonasa in. " — A 2» X n^- lOs»si» ELGI8CH FRONT 26 April, 20 uur. — N. dan Yiar was d( . artiierie-etrijd zeer bevig, Op het fran' - Diksmuide tôt St. Jnliaan werd or ercsUj » gestrsdsn, bijsoadsïiijk op bat front tua 1 schr.a Houthulstbosch en S t. Jnliaan. I . dan Kacht Taa a4 tôt a5 babbec wij ee i 1 7i|«6â9lijka pawoeijs naar onze Hoog f 1 Wacist van Oad Stnyïekeafckeïke afgssb s ! gen. ) - Op 25 deser ward in een lachtge»ecl a 1 tnseckan «en B«igiseke en e«n dnii^cbe s#gî a f drii'.s, een"Duit«ob tosatei n*arfe*>chot8 « Qeen wlizîging voor Amiens _ ' Parijs 37 April, 7 uur. — Da transe! * ' U'&epc? zî|b ,fisî«yr marges tan teganaann éîogesî op bat front Vttkrs Bretaanenx t( ,lc La Lac?."®' gaiaktea ksrin aea ^roet g-ieslie van bst vsîloîan Uiîain ferng I \ wb-sen. Wij droags» wcarcm Hangar , ; aJeook he: bosofc tsn N. bin&«o> . | Het geveofet woadde in >#5aa avond m „ i Toori. Wij varoverden ook ¥arg«r op è f | Lace, ! | De ijjaiâ ni Yôet op den Kemmelberg î, | Londen a 6 Api il, a3 nur. — Op b« I fraat Belle-Holiebske. ai|S d^ ?-erb»a»:3a „ î Iraspss, «ndssr dsa d?ak van stsrkeî aaavalsœsackts®, aafelarBÏtgspîaaid, D 3 rijand heAt voat f3 ?*sî op dais Kemme ' berg en te VierttraaL a VV Meereghtm (M«r^iUe) gainktsa »e g ean piaatsaiijkaa aas?al »n ï\ass?a 58 iriig >t gara»gaaaa. Z. O. Villers = Bretonnea * (voôt Ambmjit) ksbbax wî d« laaUia w^«: staadabi-daada dnitscas posienj ge'/aiige «snowsi--. ° De strijdt woedt vis i, Locre tôt De Cfytte Londen, 27 April, 7 uur. N. Lg a #?o©dt de strijâ voort- Ds vija*»d ëÉa 9 à 6 viaiss ia 't «aur brao^t, raray^rie Dranox e noutre, Den Kemmelberg «n Kemmeldor\ j Latsr vi«l cb yijani oss froat aaa ?an i Locre tôt De Clytte, alaeok weiarzîjds d vsart Koaa«n-Yp«r. Ois Clytte «a de 7 Scherpenberg was d« strijd bloedig, W t Qioofden i» da ricbtiag ^aa Locre. Weei stijden d® vasrt ferwesenlijsie hij 00 6 ^oainitgacg. ï De Engelsche aanval tegen Zeebrugge & Oostende , | We kuanea fess ik*nt ee4 gefeobt vo: „ I aaea van hetgsen ds Esgalccben tegen Zs | brufge sa Oe#f-e»dâ âsbk^a TîftiflW. Het do^i dter E4g#iscke« is gswetat c ' baver, s ?an Ztebragge &*i oosïsk^ ta bioJ ' keerea, osw d«a# ba?'S»3! voer de dqiUcI ' onders^ëers oiafe?a?kba'? ta msk;®. Wai l- albecwel de bfflatrijdteg rsn hst oadarzafori 3 geraar stseds bêwr- aifstapan opie?crîs 5 »îie geiraar ^og siet gs^veken- Sir Eric Ges " dss, de sngelacHe MîiRistty >an *eewezei "■ varkkarda twas msanden gcls^sa '• « Wij vsriiezea mear schepen dan wij < 3 nlaawî bijbonwec, «c wi? ?eraiatigen mi onciersaë«rs daa sr door Dniiscbland bijg ï boawd îyerden. » 8 Mit d® bavsnf eaîea vas Oostende en Ze brngge te ve*sperraa,ea saet de .«a»!* Tan Ze i biaggs te Tsraietigeo, sou îssia de aidai s liggeaiie ânitsefee «adersêëeirs «a destroys; balsiîea aag ait tei tares e» ds «.•sdsnscJJs. - dis iîs du N»«rràsse vniktii. nooàtskt a | andera sa^legiateES ts kieatn. ! Smâ» htstg beraamden ds Eogolschea h j pku.Eindeiijk werd feesiiai bet nii îe Tnçrci Men- oesSeot ?ijf baîten dieast-gesîeb oaie krai«ers te iaden met ciment. D V kraisers ssa mea doea zlskeœ,'aa» de® fs|«ag der haveiss : twee te O.stecdr, £tfa te Zee-b;agg£. Te Zaebiag^e wss ds lask macifijk. Daai t immers apringt de KÔJa, in bairea eirkal ç heal ver ia see a 5 klm.Op de Mie bebken d< . Daitsc^srs kasibatter^as staaai sa laags d< ■A môls iiggea de daitM&« «erlofaubepe? u TeU%, t«t ®î« te^e»asun?dl aîs«d« beroid. Ç Mot bssîast» «m kat ïifekca ê*r &ck krai i_ ssrs op Tsardealige es ûag«»ijks w|ss ait t rasre» , op de a&61e Taa S^ebragga te oat !t schepca. fiet oatscàepbîgsdstadiemest zot i» de daitsebe kusîbattsr^aa i* btdwaaj? hûa den.. tJîast men de drie kreiaers îot siafee: «oa brsDfeEi, ssoden tweça cade eageisœs OEd-r£»ôc-rs aiet dyaaiabt fakds», tageta d •.e môle aaai*£g@a e~ -i® maasobap, aa e\ s! aatiî-baotjss t® aîjn o?9rgs«tapt, aoa d ►t tw«e «aderseësrs do«n spyfe^e®. Also * boapte m«e de stôle ef §ede<dts!Siî a te raraietigsa. Kaa ssr ia 4e jstôk @31 d groote bris geflâage® wardan, '^aa gslakv hst plan. Imœsrs ds ssss soa tw©e ^ g Taa de %<51e Terre%eas laaçaMmarband t«t e aietigen. Mas «muj imm*ra nki T«r^d«i dat de kraakt Taa 't wate s«<$ graot h da 't jear *6or den oeriag mes d« beatatigiî»| opésed dat d® n*die ee»%c-rEaa^« ve^feorr? j was Zij W#ef we«rsta*e «aadat zij éée ^'■~k nitneiek » Os k?uig«rs Vindictiue, Iris mm Dmff«dt * wsrdea m@t de &aUck&pi»g b&fssî. ^ Is mea ia 't piaa galant ? Sir Eric Geddas, rwkl?ard« k 't Lagm ^ hnia : x a De krijf#T«rriaèiîia!g wef4 niig«To«r r- wë-zr !#idi»g Taa 9%4er«adœiraal Rjff? n Koyes, bs v %lhe»l6«r àstf ^l»#t vaa D«toi 't Was missig wadsr. B* vlaet ba^sa sa-, een b?schiatip*g Us ailsaaakikkailjkat w« Na éé« nar fe^i«5ieteB tsog t&ea asn wsrk. !" « Te Oost-ade kea tam de tw«« krabai \ aan des iagaïf Taa de ba?sa breaftn Dsa eoht«r dra^ eea kraisar *f aa saak balte *f de strseBsi g. De asdare kraiaerf^ard bij® '8 jnisi ia 't mkldeis va® de kaT®»^««l g«ioi] ?? k®n. Dt gouî ia a» de twes dwd®a Ta „* baar brssdts Tersfes-i 1 C Ta Zsabragfe mcast ds kt-aisor Vindii tive de »<Sa saaridiga, traepas ostsobapas dia da daitaaba bearakisg ia badwaag sac dea hoadea, hi&*i ma» de drie geiade krnlsers aoa «taa® siaksa ap fc saagedai^ [1 pbaiSfiQ. tw«î m? krais-ra ®p d «tseçe«ui4s pîsoîs g. sev-km wandea, è darde zwk aaa d*n iwgaœg. &^s depr «ke-j» >.«6*3 ko a sisb fesîea sfrfiag«& b^ da a- 6 « die op eeoe iecgte 34 maS-dc i® Ss iaoi f- Tleag. Da sôl^ is g«aahe&ud «p aadei ^ p^aatasa j Biûakiiaa oatsahaaptaea twsa aadere krai '* sers Ter»deiHersd« d»Uab»maataa ep d môie. Ze bleren er es« nar aa riekttea s 10 I grasîîe verwoe*$iDge«a aa». 11 Intnsschestijd feeackatea ia daitseke bat s" tarijen oaie tohepen, Ze werdan tôt zwi.ig« "s jfsbracbt dnitache destroyer die aie bij de rnè^e bevond, ward in den gron •> !gebo«*rd. \ Wij hebban een grsot vaerdeal behaalc 5r ■ Oaae T^rlisaga zija zwaar, maar da dri n " scbspea koadea terag hua manaen as £" j be-ord nemea en bsboadca de terngr&: i OiidaïAemsn. Een oaaer destroyers is g< B" sartksn.. E" ! Da officier die bsf, asn -glsplan ontwifî ,r is ia 't g^feebt gesagaTsiâ » ps rs I ,n I Weik beslait ta irekken ait éie krijgi ITerricbtinf ? Dat men oartsakepes kaa a mea wil aa dat eaa ®&ts«bepkg Taa steri 3. trocpèumacktea te Zsebragg»!, T®or de dai le sebe iagers ia da Ylaaaders, nadedUga g< ie * Tâlgca zsn kaanec hebben. 1 VA N «IN VOUR 1 ONZE SOLDATBN I II 1 KtVfc'ïzaBKZE&XMBtXSZa IOnZe burgars ia gevan^sofea^p (Uit aan brM ta# a® kur®Br, on# s lawekcK uit Daiischiaads gevaiigsnksBij^ o?ergek@«sa) : _ p ïn 't m' fïi*ia»d koaî eû» «s® soa S 8 asfges g®sa bot®r, teî «i spsk wzftr, «m û [ bevoîkiiJg îijdt er 0*k aija adi,»mj a!g êita gç«®t©a baap der soldais®, d«a »oi log al !*ng mo^e. Mear da di$®ip!i@« d«î T»ik baudt k«# aog iaa beiwan^. ^ Toeo wij ï»aaî Daitacklaud wardeca g' g Toeri, sosg®a wij Va^sriacdsoba Iiedere Ivasi lia és B«ggîj?e«?sJraat tôt i.a d« stsSis Dan is beawtœwagaws g»pakt, ea 3 ëigs 3 | gereisd soadçr «es hast élan ©f ses sî» Iâriakcïs B4*a? oaa ilei1-- krijgsa ? Neen k«n de Mof aîaî : Ls?a Bdgië ! Wsg mst é Mttftial i* 't kaatp» a!e b®dd«(go®d : 'a batl km p>ps«c ea 2 dn®®¥, vaîia 0«^adl«a . s was er z&OF«d ta ssear. fte» o&isereikea a e?... an«wg?ijks g®«d vaor bas zwijntr j H«t a^e da basaksilna ds» ¥;ij difcs we« a ait Fraekrijk kr®gsa, <Mâ «s» m lie* B bisldaa, aaaaiet asfa m *s^sk bi zw-rk8Q zij3î- D*wr«», %ao gij ^ria stm < l familielade® ia, g^rasgessadiap beat, ataa bnra sosfls sea jpakjs laTaseasIddele»^ nist galaosraa walk Traogda aaloi ve-s®®s ^ aeaki, Taasdi<ia è&gmm dia fesar Daitoekiax: ^ gçroard wsrdea on» 6a wrms, c«î waarfn ,s 99 op 100 weigarsa, 8'ja aclits saarêdlasri . Zij oad«rataa» b®t»ï éa b«?igat«: .im €>a M t dea haa^sy, d^ bu& Yadarîa»d ta Terra«fei !* De®verloTôa n&ar Siîgeïand W// ontoangen volgenden brie/: 8 Hedra las ik ta aw asa i^^êard blad L ? Belg. Standaard bat &rt.ik«l : " Uit c*t a Zsk — De Varlafkwastis." a Ik mort n daaksa, ala-âai g|J k*A lot d< naar In^elaad gaaad® Tariofgsagai s aoa*# S fe&rte aaamt. Hier e$a Toorbaald dat steslt hea èm* die fsmiiïe bebbaa ia Eag^aad ç^îîjd Hjd? ' «aëar fest Teiia&talstai : Ik k*<a joaggns -msaa^a, — wiaas Troaw ea M*ti-<r.va i 3 Engakad vsrkîiivasÈ, — tu oa drie j«rs 3 ma*r nege» T^avan b^k^m*a.Âaèïrs?n zl| 3 ar die maar alkaa naar Ffaakrsjk gasn, ta ® «en •' murraintje ,, Sa b®9o«^ffla an «îs a Èfu }9&" twaalf "i«rls»aiâ bfMati ip^a'.L !J I* dat ra®^t»a«rd% ? Wai fit «sig«*iîjk aaèiî^r saksit w®et i * aiat, «aar i**k k sff *è<A Jaaisi i*. be de koap geaokta fe^-sr, sbdat k«$ tbsi " tje dat^f« ®aîsî&k«a àobt s»l wkbmH ge« * aa d« T®rl®7?a aaar EagpEaa< sa', dasa ®pç> r spriagan, aaa bied ik a ait aaam Taa Te jonfens, mijnan opreaktstea daak. X., Z. 80 a/IIL H h \ Da Wer lust der Belgen d î Uit een stustiaîiok blijkt dat aisés Ja^na i, 1915 tôt B*aarî 1918 mia jdas vi|t « a fjjftig (inisasd l«iflssfea seidatea ha» Te a lof doorgebracbt bebben in de Bslgisd i§ fabriekea in Eageiand epfsricbt on dici tos 1. l't kgm werkea. p | Politieke verwikkeliog in Oostearijk | Da Vooïittter vaa de Hsarenikamer hee aijn entaiag ingediand. 's Er wordt eea débat ia ds Oostenrijkso! :e Kamar aang^keadigd, betraffende heî os t- siag Taa Ciernia. i- De Graaf Scbarayi is balast bat "s-iw H®agaarseb Ministe ie saam te stellea. 1—irannTV" 'T'Tfri* "t"1 " 1 ~~~ •—*•—~-i-—nm n • ir -ar nui , 1 un •» SOLDATENPEN ? Een ier«erde Traickedag ! roi Ig tt f Dj Stï4j> Wsris k '$ ds gskats- ii'-skiSÊ® va* is t-n dires sawi^ea ®a&aiiy«É|>nl és werkeff, t-rast aa esm kg g es ©«fedalâ, da® wretaJ, éas s mf M4»«ztaaï9, oa«3ï i^a smgaeeaaaaû | — 25ja ! Ge«i a tfî we^rî ; fe^dbs koéi »®g sans met àeîa.^s*® «-«rasiiga î® de bewoe.-dsrUikfe»W09gH' ® pky«ie»®<?*i«. — Kcst g»? fïn. gi taa bai»s« ? î1* B — Tei »¥r Skrep, bscec?*! je me je aig«n zakf», Pas op, Dikkea, ga wajA wat ké ! klaak ^ bet scfeaskâ-dreifaœj. } Do ai#uwsgi»r%h«id taa esa bsslça k®ap maten road à»n Dikfee gasoba^d, was ia top getoaa'd doer d® s®«d»riis«e aisepêlin-^ gea van dea Sirop. ^ •— Wai ait <* !•«* taaMtben t n g en zijaa ssarr?^ ? Wklz het niet mg«* baadsa km. ^ — haéitn fo 't wfet ! prikkai^ d® Sirop aaa es*{ é» Wl*afiag ?srsgsa t® F' &3tl<!>kkm sa sm*>, ala f^âw^s^ca ta werdea |* dea h®sie» fe«s.t ta rerîsfiaa-r — T®a, zeg ep, droag Wsacss aaa. — Niât da bs-aat speien ké Strep, ,is*^kte * de DskkcB. — Tee, at^aoa la®pt wl »e*s es 5 bîaa-we »dî««a, trdoatte de SHrop ea aMtaea was bij zod^er gerasst^dat aa« gesn tiragtrsdan m<5cï le deiafeen vi«I. s* In bij *fag daa ©»k aea met a^a Ter-basl.s" — E<?iâ iasœsd ^aéea **bfea we mmun op T«rl»< mm Kïâ-s, z«? ds So-op ; «nder de rois és Dàkk«a a«j, & «ra«t aiet wawem, dai Mj Mi djas marrarv gkg )e — Zce aijn «a- mea-, m ik beta am kem 0 t® dœn ails^èeiden met gîja terteleadea praat. a. Oe Dik&tâa tre«g,«sar gsfijk bet met ail® x goeîls taen&aeaeaa bfj âssa gut, 't ea daarde rsiçt kag : wair 't haït tés t®1 is a lo*pt 4t m®ad taa ©* r. la weer Hd hij n asn 't a«g»K : se ksd beta tele «®fe«one ^ brietea gesckttrm met s»o'n Uste wvord-n jes neî&, 23 m®a»4 rljk djn, waat x® x«nd a has? maaad^ijkâ tijf lra*fc — he*g«en een a s**» ferfcifîs ft) vom 'a «ukkciaai afs ik die a £ a dan œija MÎ Je heb, téi Oîj, en wat no% mesr îs, t-oêgde Mj ei *, *,"knikkaBd met 'n rimpsî fa ^jû v» rke#l^, » sakr^ft Tla«86s«i, md géfea vkaœseh tgt m de s-oefesfi slg«t..,.3 I— Ja, ja, bacbtsn de kàppesèh, yd ik ota sr Tan af te rija. — Ik h*u ik 99k m baaàtea de k«pp®, asi de Dîkkea die bfijkôaar m^aebedoaMi^ aietgesKiapt had, Ik kaa baar dus wsi rer-staaa.Ea m babkelde b« steeds veort Toen ik Teraam dat bet de eerast na«l waa dat bij bij baar ging, en bij hcopie ze jong te viadan al T«ial bij fiei hoc •a'i *3 was,wijl ri aile Trsgea éeaa-em^est eslmai o«rd ge-81 bleteR sijn, begen % hst «p®; iat^rm-r" saat t® «iaden ea baedest br&i he", ûeekje af se te spieden. *r TeKales s agakoiaaei «g ik dea tram op ea «teps^al toer bat bais Taa dea _ Dikkena awrnda* ; — yj bad aw 't adrea s, ^£3 s¥a gsw<;oîj bargers* bais, slsks bij^oadera. Ik ®«ïst ia ie àsrb«»g ^a«y «Ter « te gaan aitlaîs m me hst «pal m ie gaaa • maar to^, krmg ik, 'k w.et rîet walkea ? trei' #Ba *°k fe«i eerat» g^ek m kmn. Jnisi aaaat bat bais liap aaa kkia aij^aatje ; w dsar st®ad ik ®p 9m paar aaem® m de dc«r en kon dt sameespreak «laikteren

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Belgische standaard behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in De Panne van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes