De Belgische standaard

816 0
31 augustus 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 31 Augustus. De Belgische standaard. Geraadpleegd op 30 mei 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/1c1td9p805/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Voor Soldâtes x m**nd 1,25 fr. a maanden 8,50 k 3 maanden 3,7s r Niet Solda ton ^ In 't land | I maand fr. 1,75 v 9 maanden 3,50 3 maanden 5,25 ■•(H» Buiten 't land ^ 1 maand fr. a,50 j 2 maanden 5,00 ' 3 maanden 7,50 1 —0— " | / i OpstBl t an fieheer Villa Ze* Charmettei Zeedijk DE PANNE —O— j Kleine aankon-, j digingen : ho,«S fr. de regel ! RECLAMEN volgens OYer-eenkomatl _ ... — Stichter-Bestuurder à. ILDEFONS PEETERS :S£,h] ' U'IIiL: M- h- folpair.j, L. Duykers, P. Bertrand Van der [Schelden, Dr.Tan de Perre, Dr. J. Van de Woestyne, Juul Filliaert, Dr. L. De Wolf, J. Si aons, O. Wattez, Adv. H. Baels, Hilarion Thans VASTE MEI'EWERKERS M. E. Belpaii '— "irn 1 i nan h ■ 111 ■ Trrr^~~r—Tmrrnw ii— V]VD I VOORUÎTZICHTEN. H':t uitgestre te ^evechtsfroiit, w, ir tbar.s het lot van tien oorlog wordt bcslist en w .ar de strijd ons wellicht Je vclledigc z -ge voor dit î.'îar nog. za\ bezorgén, kan ia drie onderscheidene vakken verdeeld worden : Het vak van Atrecht tôt aan Ba-paume ; Het vak van Bapaume tôt Licourt ; het vak ^an Licourt tôt Noyon. Op de beide uiterste vleugels werken dan nog twee legers : het leger van den engelschen generaal Horne die te Noorden de Scarpe strijdt en het léger van den franschen generaal Mangin die te zuiden de Oise vecht. Op dit front heeft de vijand een oponthoudslinie ingericht loopend langs den steenweg van Bapaume op Peronnc, de Somme tôt véor Nesle, en de vaart op Noyon. Maar de legers van Horne en van Mangin hebben opdracht gekrcgen den vijand te beletten zich daar op te stellen. Kurmen Horne en Mangin diepdevij-andelijke linies indringen eenerzijds bngsheea de Scarpe naar Dowaai en H Kamerijk, anderzijds naar Chauoy met een overtocht der Oise, dan zijn de drie frontvasken met alsmiding bedreigd en moet Ludendorff wijiten op heel de Haie. Die aftocht is eergister begonrien en werd gister in allerijl voortgezet. De bedreiging op de twee vleu/els was zoo ernstiggeworden dat Ludec-dorffzich niet langer meer vastklam-p:"n kon op zijn middenfront. Hij heeft het hazeopad gekozentotachter de Somme, trok dus ongeveer twin-tigf kilometers achteruit. Boveo de Somme heeft hij nog niel tôt den aftocht kuanen besluiten maar hij wijkt daar al vechten. iiij_ heeft hier bijna al zijn rese ven in den strijd gcworpen : 60 divisics op z'n minst 1 Spijts deze maent gingen de Engelschen tusschen Somme en -carpe gemiddcld çklm vooruit De ■ vooruitgang weerszijden de Scarpe en bijzonderlijk ten Zuiden der rivier op den weg van Atrecht naar Karcie-rijk kan de grootstc gevolgea hebben. De Engelschen hebben Remy bereiirt.Hier vechten ze indeHinden-burgliBie. Kan Ludendorff het gat niet stoppen, dan zal-Taij 1 verplicht zijn heel zijn front tusschen Croisilles bapaume en Longuevai een tiental * im. achteruit te brengen. In 't Zuiden moet Noyon onver-mijcelijvallen. De stad is in 't Zui déa en in 't Noorden overschredeo. De vijand verkeert bijgevolg, voor'toogenblik in een bestendigge-vaar. Zijn aftocht op 't middenfront is hei bewijs dat hij voor tegenwer-irig niet opgewassen is. Lijdzaam mo t hij de slagen onderstaan. En als die slagen hem met steeds ver ■'ubticlde hevigheid blijven treff^, ni h y aan 't watUelen is daa mag- ! het a's zeker aanzien wordea daî wij rifî.ochtop 't miJdenfront slecht? a s t begin mogea aanzieu van den |5rugtocht op de heele Hiadenburg- 'iiatsagenLen, leest en verspreidt «DE ViXGlSCHE SÏANDAARD » die sinds ■ 0 <iaai> uwe rechten verdedigt. e, L. Duykers, P. Bertrand Van der [Sche T7\ onze Soldaten De machtsinspanning van Engeland De klceding der soldaten Vôôr den oorlog rekende men dat gemiddelt 280.000 uniformen per jaar moesteo geleveri worden. Krwaren slechtsin hetRijkeen twaalf tal fabrieken die het vermaard Kaliki lakei maakten, en van Duitschland alleen kwam d de verfstof. Ailes dus moestgeimproviseerd wor den, en men moest een nieuw stelsel uitvindei ora kahkigoed te weven. Katoen- en vlasspin nerijen.wierden aanzoctit aile hunnemaeliienei in werking klaarte stellen tôt het voortbrengei der weefstof.In eenigemaanden steeg 'tgetal de Kahki-weverijen van 12 tôt 200. Buiten de mil lioenen uniformen die sedert Augustus 191' aan de Engelsche legers geleverd wierden zond Engeland millioenen meters Kahki-sto naar de Franschen, Italianen, Belgen enSerben De vergrooting der Engelsche schoen-nijver-heid is nog merkwaardiger. In Augustus 1914 bestonden er 25 Fabrieken van militaire schoe nen, heden zijn er meer dan 280. Vôôr dei oorlog bedroeg de jaarlijksche productie om trent 240.000 paar schoenen. Na 2 1/2 jaai oorlog, heeft het Britisch legerreedsl7.000.00( paar schoenen ontvangen: voeg erbij dat Engeland, 2 000.000 paar naar Frankrijk en 950.00( paar schoenen naar Italie verzond, er werdei er ook aan de Belgen en de Serben geleverd. Om verkwisting te vermijden, wierd er ii Engeland eene volledige organisatie op touv gezet om de schoenen te herstellen. In 't begii wierden aile versletene schoenen weggewor pen ; nu worden ze naar groote dépôts ge stnurd;er is een dépôt in Frankrijk, een anden in Engeland, 600 mannen en vrouwen werkei in deze werkhuizen, en zij vermaken 300.001 paar schoenen per week. — Dus meer dai 1.660.000 paar per jaar. Generaal Mangin Deze naam komt tegenwoordig in aile oor legsberichten voor. Na Foch en Petain is Gene raal Mangin de man. Mangin is afkomstig ui 'n -katholiekeLorreiner-familie, werd vanjongs af in 't leger epgeleid en was vôor den oorloj steeds werkzaam in de Fransche kolonies. Hi was er algemeen gekend onder den naam var Mangin de spahi. Hij heeft heel Afrika door loopen aFs luitenant van expeditie-tochten et vergezelde de expedilie Marchand. Juist vooi den oorlog was hij werkzaam in Marokko waai hij krijg voerde in de Todla-streek. Generaal Mangin heeft drie broeders waarval nog slechts eén leeft ni. Eugène, nu luitenam in het Senegalezer-regiment, maar vôor der s oorlog Witte Pater in Afrika. De twee anderer ; werden als kapiteinen in Afrika en in den Ton-ï kin gedood. j Generaal Mangin overwon de Duitschers ir i 1915 gedurende het Somme offensief, in 19H ; voôr Verdun, in 1917 op dé Chemin des Dames in 1918 te Gouroelles bij Soissons-en tusschen Oise en Aisne. Rond de Wereld De Verboiulcue troepen te Vladivostock. De russissche generaal Rousky,de vermaard-sie krijgsman van het oude keizerrijk, is tf Vlalivostock aangekomen met generaal Evert, de gewezen bevelhebber van het noorderlijk front Het was meer dan een jaar geleden dal van hem niets meer gehoord wierd. De eerste Chineesche troepen zijn naar Vladi-| vostock vertrokken. Zij maken deel van een der beste legerkorpsen van het Hemelsch Rrjk Dat maaki dus toi nu toe vijl landen die giuds vertegenwoordigd zijn : Japan, N.-Amerika, China, Engeland en Frankrijk. De geestesloesland in Polen. Volgens de « Netie Freie Presse» z o ilden, Dr/Van de Perre, Dr. J. Van de Woesl tegenwoordiger van het duitsc'i militait- be-^ van Polen, eeiie lange redevôering gehouûei hebben oui do hand. Iwijze van de bezéttendi mogendlieid te vcrreciitvaardigen.Un zij ne redi blijkt dat de pooische bevolking eig verbitteri 3 is tegen de dui'sche overheid. « Vorwaeils » schrijfi datai wat Duitschlani nu poogt om de welwillendheid van het pool sche volk le vvinnen, vruchleloos zijn zal. Ge d durende- deze vier jaren, schrijft het blad, heb ■d ben onze mrlitairen Polen plat gelegd. Gehet f. de nijverheid-wierd le niet gebracht, het ve jn wierd aan de boeren afgenomen, deoogst aan le geslagen en de werklieden gewàpenderhaii naar de duitsebe oorlogsfabrieken gevoerd. sn Een oproep tôt de Engelsche koolmijnwerkers. 10 Sir Gollhrop, de engelsche commissaris voo lfi de bevoorrading in kolen, heeft te Southpor ir eene redevoering gehouden tôt de mijnwerker en hun verklaard dat er een jaarlijksch tekor 4 is van 36 millioen lonnen kolen, dat is van millioen 600,000 wagons kolen. Hij zette z aan ijverig te willen werkzaam zijn om in d >• groote behoeften van deu ooilog te voorzieu Hij las hun verscheidene telegrammen voo t. van groote mannen en onder audere, dit vai Foch. c De kolen zijn de hoeksleen der over n winning. Verliest geene uur, mijnwerkers, op dat de vrede rapper daar weze. » Clemenceau r Maarschalk Haig, admiraal Beatty zonden ool 0 wenschen en verzoeken. 0 Ze trekken achteruit naarvolyens n een vaslgesteld plan. Toen de Franschen, den 22n van Oogst, o] !1 de stelling van eene duitsche ballerij toekwa m men, hadden zij zich maar aan tafel te zettei n voor de legerworsten die juist opgediend wa f- ren voor de duitsche officieren. Halfopge J- smoorde'cigaren lagen op de tafel. Gansch 'e reeksen leerzen stonden te wachlen op de ka 111 nonniers die... gevlucht waren. '0 In de loopgraven vindt men kleederen, mas n kers, geweren. Keteltjesen gamellen staan no vol soep. De kanonnen hebben meerendeels kunnei gered worden, maar de obussen liggen nog o de stellingen gereed oto afgeschoten te wor [' den. Het plan beslaat misschien wel, maar wel ^ licht wordt bel niet al te slipt nagevolgd, c ® kan het weleens niet nageleeld worden. Voo 11 ons is dat zoo slectu niel. n Nog over dit Amsterdamsch telegram n aangaaiule de Paus ir r Wij hadden 'i wel gedacht dat de goddeioozei hunnen biil niet aliijd opzetlen... Het was di Paus niet die den zegen Gods iniiep over dei keizer: de Paus bedankle den keizer die Godj II zegen over de liefdadige pogingen van den Pau; n ingeroepen had. De Osservatore Romano oordeell dat het d( moeile waard is dien zooveelsten oneerlijkei aanval tegen den Pjus te verijdelen en aan dei g scliandpaal te slaan. En nochtans zei Voltaire : Liegt, liegt maar er zal altiji iets van overblijven ! De toekomst van Polen. Om zijn geschil met Oostenrijk te sitclnei aangaande deoplossing van het Poolsch vraag stuk, slelde Duitschland voor deziensvvijze vai Polen zelf te rade le gaan. Prins Radziwill trol dus naar Berlijn en naar Weeuen. en werc overal allerhartelijkst onthaaid. e De Polen zouden verkb.ard hebben in engt » betrekking te willen leven met Duitschland k waarmede zij zieli zouden verbinden voor d< 1 verdediging eu uithreiding van hunnen handel Verder zouden ze meegaande ?ijn nopens de grensveranderingen die Duitschland verlangi n voor zijne bescherming. Duitschland, var zijnentwege zoude vragen van Polen voor zijn s Oostersche grenzen met welwillendheid be-' jegenen. Het zou ook voor geenen duitschen vorst aaudringen en de keus van den aarts-hertog Karel-Stephaan niet tegenwerken. Zoo schrijft, teu miuste, de duitsche « Stras-Jjurger Post ». 1 yne, Juul Filliaert, Dr. L. De Wolf, J. Si oor — flflDT 0'^ iiîinAULJ-i 5 * Laatste uur 1 De Engelschen i bereiken den weg Bapaume-Peronne : Noyon iogenomeu j flangin overschrijdt de Aiilette PARUS 29 Oogst, i5 uuc. — Hevige attiltetie-stcijd op de Somme. Vijande-lijke handslagên in Locteinen weeden r vedjdeld. Wij pieegden ritten in den t Ghampagne-sectoc en btachten kcijgs-s gevangenen op. 1 Parijs 30 Oogst 7 uur. Gedurende den dag ^ gingen wij vooruit in de streek van hei « Canal 3 du Nord », waartegen wij aanleunen nitgenomen à op een plaats te Caligny. Wij hebben het bosch • van Quesnoy bezet, (N. Ecuvilly. Meer ten Zui-r deu werd er verwoed gevochten. Noyon is m 1 ons bezit. O. deze slad vatten we voet op den berg Simeon en bereikten Landricourt en Mor-" lincourt. Honderden krijgsgevangenen vielen in > onzehanden. 1 Tusschen Oise en Aisne hebben wij de Aiilette op verscheidene plaatsen oversclireden ten Z. en ten N. van Champs. Guny en Pont St. Mard zijn in 011s bezit. -, LONDON 29 Oogst 15 uur, — Z. . de .Somme, in aans'uiting met de i fransche troepen, zaten wij den vij- - and op de hieien en bereikten de - Somme tusschenPeronne en Brie.Op e deze beide plaatsea trachtte de vijand - ons den overtocht aan den stroom te belemmeren. N. de Somme hebben we Curlu veroverd en kwamen lot ° Maurepas vooruit. 1 Tusschen Bapaume en de Scarpe j hebben wij, spijts een hevigen tegen-. stand der Duitschers vooruitgang geinaakt Op de Scarpe hebben we . Pelves bezet. f LONDEN 29 Oogst 23 u. — Z. de l> Somme hield omt vooruitgang aan Op de Scarpe hebben we hevige tegenaanvailen afgeslagen. Sinds 21 Oogst hebben we ruim i 28,000 Nrijgsgcvangenen genomen. J Combles gevallen J PARIJS 3o Oogst, 10 uut. — Hiec s kjmthet nieuws toe dat Combles de geduchte vecstecking N. W. Petonne ' dooe de Engelschen zou vecovecd zijn. 1 Het Dnitsch-Spaansch geschil Men weet dat Ouitschland en Spanje in ondethandeling zijn om een vetgelijk j te teeffen inzake tocpedeecing van Spaansche sehepen, Spanje deed de , duitsche cegeeung aanzegging dal vooe , iedec getotpedeecd Spaansch schip, [ Spanje een duitsch schip zou opeischen dat zich in de Spaansche havens be-! vindt. , j Duitschland teekende veczet aan en > : deed zijn diplomaten te Madeid weeken | om het geschil bij te leggen. Maac de ! duitsche kapiteinen schijnen vooe geen • ondechandelingen te wezen. Men vec-neemt immecs dat <de Spaansche stoom-boot « CataSa » gistet getotpedeecd weed. Wat zal Spanje nu doen ? Soldaten, koopt niets in de winkels waar zedenscheudendc poslkaarten verkochl of t entoongesteld worden. « s, O. Wattez, Adv. H. Baels, Hilarion Thans Hoog op zijn observatiepost, — Veldkîjker otngekeeid — Tuurt hij naar't weiland, grôéngedost, Vol bloeme' en zonuckleerl', Eene jonge viouw tnet nijvre hund Hooit er het geurig ^ras... Wat of in het bezette land Zijn iiefsie doende was ? De krekel kriept in '1 hooge lisch Dat rond de hoeve liert Waarvau het dak dooi schoten is Waarom het onkruid wiert, De krekel die zoo menigwerf Geluk spelde in den haard... Of ver ginds op zijn vaders erf Zijn zang nog vreugde baart ? De zomermiddag, warm en licht, Soest vredig allentom ; Geen krijgsgedreun... tenzij, wellicht Heel ver, een dot gebrom ; In ingetogen ruste staan De velden als in bt-ô... Waarom zal straks '1 kariou weêr gaan, Waarom en is 't geen vreê? J. S. Sociaal nieuws Bij de Fransche Spoorwegmannen. De sekretaris van het Verbond der Spoor-wegmaunen had, in naam van het Verbond ver-zet aangeteekeud legen de veroordeeling van Malvy. Talrtjke spoorwegmannen protesteeren tegen den sekreiaris en zeggen dat hij zijn reclil le buiten ging. De amerikaansche werklieden. Gompers, de gezaghebbende leider der amerikaansche werklieden heeft eens tu meer verklaard dat er met Duitschland niel le onder-handelen valt. Het gaat hier in dezen oorlog om een strijd van Autocratie tegen Demokratie, De Belgische socialisten Van der Velde en De Brouckère hebben in een schrijven aan Hendersoh ronduit gezegd dat men geene bekeeiîhg mag verwachlen van de Duitsche socialisten. Dat is klaar en wel gesproken. En zeggen dat over 4 maanden, Kamiel Huys-maos, Deman en De Biouckére naar Amerika moesten gaaTi om Gompers te overhalen met de Duitsche socialisten le onderhaudelen. lierzienning der jaaiwedden bij de fransche onderuiijzers ,.. en bij ons. De Fransche Kamers zullen in '1 kort de her-zienning der jaarweddeu van de ouderwijzers bespi eken. Men bestaiigde in Frankrijk dat een merkelijk deel der onderwijzers van de lafld-bouwgemeenten al doen wat ze kunnen om eene plaats in de stad te bekomen. De groote oorzaak daarvan is, dal de jaar-wedden in de stad vertneerderd nog met de verblijfonkosten, veel hooger zijn in de stad als op den builen. Hoe wilt ge dan, zei een senator, dal die mannen aan de kinderen deliefde lot den land-bouw inplanten. Sommigen zien het redmiddel in de afschaf-fing der verblijfsonkosien en de geiijkmaking der jaarweddeu voor stad en voor den buiten, anderen zijn het daarstellen van eene afzonder-.lijke catégorie landbouw-onderwijzers, zooda-nig opgevatdat deonderwijzcrsin diecategorrô, spoedingen vooruitgang zouden vinden toege-daan.In Belgie is daarover nog veel te doen. Jaarweddeu van 1000-1100 fr. zijn al le gering. Een metsers knaap verdient meer. Een land waar de onderwijzers (en onderwijzeressen) niet meer gewaardeerd worden is een verachterd land. Het iuvoereu van den 4den graad zal aan hei ministerie de gelegenheid geven, de jaarweddeu op een dehige lroogle te brengen. Mogen wij den Heer Minister vragen zoohaast mogelijk het programma der vereizchle ken-nissen voor het onderwijs van den 4den graad op te stellen ? \ 4dc Jaar — Nr 182 tfôst) 7o, M, „ 1 t . Zater aag 31 Oogst 181 ë 'r^gs "" i " i" ,vw ^ _ IfNt —* ' 1 A-N-jdB&ina&C—!' ^ i-U&EÉ22SI/ L-yr»~ . ^

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Belgische standaard behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in De Panne van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes