De Belgische standaard

865 0
06 november 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 06 November. De Belgische standaard. Geraadpleegd op 05 april 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/s756d5qr15/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

■jaar Nr24B 805 nL/«Jn/v fi iQI? IïÇT?tîl* fr. ïJif il »•!« « 5-?J a ï<5< ® S»«! si iaad fr. a.Ji sa i' V DE BELGISCHE STAnDAARD I H OPSTSL H B* H BBHBE8 t Vl^bA I « M* CoqniH* 2b»i]k DS PARS* "1 (Qelne «.okoa- digitsg«n s j: Ù.M6L à« rêgml k' rbclambs *olg«n» ov*re«a-komrt. L *«*„ : M. Ë. Belpaire, L, Do?kera, P. Bertrand V.n der Scha.d.„, Dr Y» J. Perr„ Dr. J. Va. de W.^, ,»». Fmjaert, Dr L. De Wu.f, J. Si.», O. W.lte, Ad. H. BmI,, l'BÉisclieSoWaleÉeerï TE LOURDES • De " B. S. " te L.. werd niet in 't leven | troepen door eene wet van hoogerhand, \ nir wel door het nederig en zoo iroostvol | litiatief der Belgiachc soldatea self. Ifiumeer de loopgi aven oorlog begon, eu de Mtdagen werden ingevotrd, sloegen eenige erlofgangers den weg in naar Lourdes, ijnrankelijk waren er weinig in getal. lokeien die reeds roor den oorlog ter be* leraarl kwamen, voelden nu weer den on-reentaanbaren aaatrek der Grot ; anderen ralbrachtea eene gelofte die le deden te jiik, te Antwerpen, of op den Yser. Zij ontmoetten op de boorden van de }«t« aidere Balgen door den indringer uit iun laad verjaagd, vluchtelifgen waaraaa t gastvrije Frankrijk zoo'n gui onthaal had ;eboden. Samen spaken ze over 't geboor-sland, OYer de afwezige famiiie. Deloldaten B3€»ten hun loopgrachtenleveu Yertellen !u steeds drukten zij erop dat de ergste 1er c ubermgeu was : te levea zonder de jmilia, het lange veibannee-siju uit den raiaeiijken " haard" en niet te weten mr te gaan, alsza een rerlof koaden krij* xtï _ Kk îïel ge se hier ia Lourdes,die jongens, Mit op moeders schoot Ieerden vcrtrouweu lop de maagd Maria, moeder van Qod, en Boeder van de mensciïèn. Dit heilig oord verlokte hen en se voeiden tich &13 "te buis" in dese kalme rust. l't Doct ont deugd hier te verblijten^» zeg-le mij op een avond een hoogstudent vaa Leaven, die zija îatija nog keude, eu zijn Evangelie las. « Wel, laten wij dan eenont-^ggtlijke tent boowea n aatwoordcn aaa-itondà de vluchteliageu ; « laten wij eeaen loldstenhaard stichien 1 daar zult ge U op-rccht te buiâ bevinden, »la ge sait wcersec- teit. - Zoo gexegd, ioo geàaaa. * » » De " Haard" werd niet gesticht om de ! saldaten aaar Lourdes te iikken, maar wei orndet z« uit vrije bewegiag er reeds kwa-Mi*a. De eersten hebben hunne vriendea tr tûe overgehaald. Eu ton hii ld de siroom tiet op te zwcilen. Siuds éen jaar tijd kwa mea à dus te Lourdes 'n i5.ooo belgische rerlol^acgers. De Haard is hua eea oprecht aaagenaam en weliagericht " te huis". Ze viadea er eene Yergaderzaal, schrijf- eu leeszaal. Ze wordea er door vrienden oatrangen, en treffen er de noodige geleidc» aan. Bijson-dere geestelijke oeleningen wordeu vojr hea ingericht. Zij kuan«n in seer voordee-lige Yoorwaardea uitstappen beleg§ea vo#r Cauteret, den Ctrcus van Gararnie, de Grott^a van Betharram. Orerigens baschik-ken de soldats» over hunnen tijd naar goep;duûk«n. De S. il. heaft aïs voorzitt«r den Crcaf de Beaucharap die bijgestftaa wordt door e«n Beheerraad wiens leden te Lourdes Terbiijven. Aan het hoofd ?an ket Eercco-mitelt staan de Hertogin de Vendôme, en Mgr Sctcepper, bisschop van Tarbes en t.^ii d^s. De Baron de Bivqueville, miuis-ter-[ iÊÏdeiU, en de Gsaeraal de C,umnck, iumcitr vaa oorlug,segdeu hunce bescher-ming ioe aan het werk en Z. H. de Pau& Mit iietus XV staarde tôt aanmoedigicg uieL icecUg zijat; gdd?lijka bijdrage. * * * H«t BeJgisch Lasdsbfsïuur mag aiet on-?cfssi.hhlig blijvcu voor de noodweadigheden fau ,àen " Haard", waat Lourdes is onver-het csatrum gewordea vaa een uit-I temcnd schoon oorlogswerk. Want Lourdes is niet alleen de aangena- » me en rustige verblijfplaats waar de bmnelingen stilte komen zoeken, en iueuwe kracht. Lourdes is vooral bet Gasthuis iwaar de zielen dier arme vërjaagden hunne wonden komen heelea. 't Is het oaderrich-tiogskamp, waar men leert verduldig te )l lijden, vol te houden tôt het einde toe, en vreagdevol sijn offer te breDgenl Hier |e wordt de wil heropgericht, de moed ver-re kloekt en de energie gestaald. g, Is dat niet het bij uitstek Eoodwendige ], middel ter zege ? B. 't Vervolgt Simon Deplage DE TOESTAND Tengevolge van de zegepraal in den sec- \ ; tor van Malmaison behaald, hebbea d« ) j t Duitschers, heel de hoogrlakte vaa " Che- | ^ i min des Dames " meetea oatruimea. Eea | ^ 1 krijgsgebeurtenis vaa bela&g. Immers in ]j ■ April 11. liep het groot cffsnsief van Nive'le | i sich dood tegea dese hoogrlakte. Tosa had jj mea de hoop gekoesterd dat de ianame È » vaa deze hoogvlakte de doorbraak van 't | s front voor gevolg kon hebben. i En ses maanden lang offarde Duitschland | t duizenden zijner mannen om die hoog- j , vlakte te behonden. Moeten we nu hopen ■ dat de meening in April 1917 vooruitgeset, in verrulling zal gaan ? Het ware voor het ^ , oogenblik gewaagd zulks te berestigen, T 1 want de gebeurtenissen in Italië nemen niet , ^ alleen aile aandacht ia beslag, maar zuilea . 2 1 vaa de Franschea en EngeJschea 00k een , v orergroot getal troepen vergen om ginder ti . het evenwicht te herstellen. En zoo wordt t het eene bij val door den anderen tegenslgg s< , in zijn gevolgen le niet gedaan. Waarbij het komt? Wanneer Rus'and afrallig werd aan de ' j gemeeae zaak, dan moest iedereen er van overtuigd wesen dat Duitschland met de e . troeptsi die zouden vrij komen, elders eea s slag zou slaaa. Oostenrijk vraagde den y vrede. Oostearijk moest dus door eeue zsgs- g piquai weerom opgeholpen wordea. Van I toen af werd een ontsagiijke aanval tegeu s Italie een zekerheid. We meendea door ge- n deeltelijke offensieven op't Westelijk froi t g het geraar te kunnen keeren. We hebben 0 Iacgmaals door gemi« aan vooruitzicht ge-sondigd en nu dat het lot vaa Italië nog maar zal besiist wordea, — waat merk wel op,dat ailes wat tôt hiertoe gebeurde,slech a t een voorloopig doel had — nu zondigen li we door gémis aan verstandhuuding. g 6 Frankrijk en fiagclaad seaden iroepea " naar Italië om de raïap te keerea. Niemand zal er iets tegea hebbea, iategeadeel; maar 1 icdereea sal toch de bedecking makea dat , ^ op dit oogenblik deze troepen misschien de : ^ T doorbraak badden kunnen versekeren pp de | 0 Aisne, bijaldien er in Rusland of ia Italië t II andere troepen strijdvaardig hadden ge-1 ' staan. Japan is siads drie jaar in den oorlog. !1 Geen enkel soldaat van Japan heeft tôt aog \ >T toe aan dea atrijd deslgenomsa. Waarom î • eS Men is bondgenoot of mea is het aiet. Over 'a maand was men zeker dat tsge» I 1 jj tij ,D Italië «ou gebeukt worden. Een leger vaa f een millioen Japanners dAar saamgetrok- s ken, had ons misschien nu gebracht op d*a 5 ' weg van Weenen in piaat# van op dese van Venitië. N* dertig dagea, na insche-ping, konden de Japanners in Italië zijn. ^ Vo.r de orervaart bestoadea geea bezwa rea. Deze oathoudiag is bijna oauitleg baar gewordea. a. We willea dea oorlog in den korst mont getijken tijd winnen. Maar daarom moeten we aile krachten in 't vuur brengen. Met r" het stelsel dat we nu beoefenen trekken we hem in 't lange.Nog eens waarom? Zullen de herhaalde tegenslagen eindelijk de oogen a- doen opengaan ? î ûopbgi is ie j FRANSCH FRONT h" 5 PARUS 4 Nor i5 uar. — N. den "Càe-te | min des Dames ,, was de artilierie-bedrij-BQ : vigheid heel groot in de streek van Pinon-ler i Vauxaillon. Een vijandelijke handslag N. ;r" j 0. Reims mislukte. De vijand viel aan op ! den rechter-Jdaasoever, N. het bosch Yan ^ Chaume Hij werd afgeslagen. Oiise patroel- I' jen brachten krijgsgevangenen op. ENGELSCH FRONT ( LONDEN 4 Nov. i5 uur. — De Iersche • troepen gelukten een handslag Z. Havrau- ; court. Twee vijaadelijke ritten om Monchy- . * i le-Preux werden afgeslagen O.Broodseinde ,e" \ en Z. 0. Poelcapel/e namen we twee kleine > 5en i . ■■ .q | versterkte posten m. '!ie j Spanje heeft zijn Ministerie 'a<^ | Garcia Pietro is er in gelukt het nieuw j m,e ? ministerie saam te stellen. Maar pas ge-1 ' I sticht heeft het maeilijkheden. Een der mi-1 5 nisters zou reeds »fgetreden zijn. >8~ ® De toestand in Italie 'en : _ \ ' De " Daily News" achrijft : De berichten jj Jet die uit Italie toekomen gewagen cog steedsi | ;n> van een gewichiigen en erastigen toestand. § jet | Het is thaus te siea wat Geaeraal Cadorna en ; zal doen : indien hij op de Tagliamento sal en weerstaan ofwel nog verder sal achterui- ler trekken. " dt De fransche troppen zijn te Brescia ont-gg ' scheept. DE OORLOG TER ZEE de ? Twee duitsche nederlagen an ' In Kattegat (N. va Denemarkenj hefft de een eng^lsche vloot eeo dùitschen haîfkroi-:en s°r in d»»n rrond gescboten. 64 Matrosen en werdsn door de Britten opgevischt en op-gebracht.an Op de Vlaamsche kust heeft een duitsch ;en slagschip van een nieuw maaksel en varende ç«- met de electriek een aanval gepoogd op eu» )lt gelsohe patroeljeurs. Het scbip werd door isn ods vernietigd. v0'g De aanval van Ûaza begonnen vel Da Eagelsche troepen hebben den aanval 1 s van Gaza (Palestina) begonnen. De eerste en lijn der verdedigingswerken is in hun bezit gevallen. ,e; • h*m.wkkMki& Ouj* nd ltr PARUS mdit : G 00te arlil!erie»trijd op het Aisne-front, om den Maas ea in den ({e , borea Elsaa. ,ie} De duitsche vliegers hebben bommen ilië l geworpen in de streek van Dninkerke. Geen „e. ! slachteffsrs. \ MACEDONIE : firroote artillerie-strijd in 0g> | de Vardar-, Doiran- en Monastir-streken. aog | LONDEN meldt : Wij hebben eenige ca ? * ritten uitgevoerd N. Gavrelle. Wij namen I krijgsgevangen*n. Op het gevechtsfroct gaa I vkoedde de artillerie-strijd hevig door. van f Vijaadelijke pogiagea naar het Polygone •ok-5 b»sch mislukten. De artillerk-strijd in d«a \ den sector van Nieupoort was heviger dan jese naar gewoonte. che- Mesopotamie. — Esn onz«r kolommen :ija. heeft de Turken opgejaagd in de richting swa van Dur. De rijatid, in aftoçht, trekt achter-l'e8f uit op Tkrit. Onse ruiterij achtervolgd hen. mo- ROME meldt : Op de Tagliamento we-îten derzijdsche artillerie-bedrijvigheid. Wij ^eî hebben de drukking van den vijand op t j* onzen linkervleugel weerstaan. gen In de streek van Giudicaire werden vijaadelijke aaavallea afgeslagen. VAN EN VOOR ONZE SOLDATEN s Solo's vatx de Week Gespeeld door Lange Vereeckea tegea Somboer, Dolphees en Goey/aerts, allea vaa D a4-3e Cie. Vereeckea w*s ia zija schik. 't Was immers de a5en vaa de maand dag waarop er geea brood gegeven wordt. Hij ko 1er koopeal \ Gespeeld door Alfons Mosiade tegea kor-poraal Sel vais, Canaiel Lcye ea Juliea De-bruyue, twee vaa bachten de kuipe eu twee Waleu, allen van D 17-4e Cie. m i : lieofg ïoor «bu SiUatiR i 8 i s De personen wier namen hieronder vol-; gen worden verzocht hun adres te laten i geworden aan M. de Dorlodot, 4 Priory r | Gardens te Folkestone (England). Hij heeft . | belangrijke mededeelingen voor hen. -1 Terzelfdertijde drii>gt M. de Dorlodot bij f de belanghebbenden aan dat ze, als ze naar I ouders of vrienden die in Belglë gebleven zijn, zoudea schrijven, hun brieven niet zoudea nummeren en 00k geen meldiug x I makea van brievea die ze zouden ontvangen I bebbea. Zô stellen iïnders3 "hun oud«rs en ( vrienden aan gioote moeilijkhedeh"bloot. ' Wervick : 2067 Debelzac-Knackaert douanier. 2o56 De Braeyer Jozef Groene-straat, ao57 Debryer Karel Groenestr. Robaeys Albert, Toortelbeom Aeoiel douanier, 2060 Dtlbeke Léon Vuur-pompstr., Mej. Marie Delbeke, Ghey-zen G , Lauaoy Jozef, ao58 Denorme Julien, Lepouire Gustaaf, x984 Pel-1 laert Victor, ao56 Van Âkker Arthur Otaasegankssf , 2288 Vamcompernolle 3 Albert St. Fi anciscugstraat. Wytschaete : 2068 Baa Henri Sterthoek ^ landbouwer. e Eedoo : 2093 DeDeckers Fr&ns, 2173 Stan-daert.r Harlebeke : 22o3 Brys Anthôon, Dewaele Richard, Duirettere, Impe Alfons, Naesens Prudent, Noppe Alfo»8,Pau-lin Aloïs, Servaige Cyriel, Steelandt 1 Valeer, 2204 Coopmm, Steenbrugghe, e Vaudenborre Gentstraai. fit» îitlniitiioe vain ( turlftff EEN GRANAAT-HISTORIE In de halvg kl»arte van de opsce barak- t deur, rees plotstlimg, dees morgen, de lange gestalte vaa den sergeant Hij overzag een wijle de tlapende jassen die als vormbozs sakkea aog te rustea lagen m schouwde op de haif-verlichte wczeus die als doode mas-kers wit blektea in de decxelende balf-don-kerte van 't kot. Eea oogcablik hoorde hij nog het luidelijk ronkea van krachtig £wel-leade borstpijpen, glimlaehte om da ver-bouwereerdheid die kij brengen sou in dit geluksalig midden vaa vergeteiheid ea rust ea riep dan dat de barak darerde : , ■— Debout 1... Debout ! j Ze schoten allea wakker alsof eea graaaat midden de ruimte der barak had oatploft, keken verdwaasd rond, sloegen de blikken van selfs near de lichtstraal die sprietelde langs de deuropsning in de barak, bemerk-ten den sergeant in de halve klaarte. Hier en daar een die geeuwde dît sijn kake-beenderen kraakten. In den hoek der barak verdomden eea drietal jassea ; — Sergeant, geen moppen, hé l — Debont ! Bicaen een uur vertrek naar de linie. Zijn zwarte gestalte verdween uitde deur-openicg. Da klsarte guipte een witte vlek Yooraan in de barak. Buiten dofte 't kanoa. 't Sloeg al ineees eea geweldig geraas vaa *chra*elecde handen, verschuiveade voeten,weg en weer gegooide zakken, allés doorsakkerd van hooge uitroepen, luid klaakend tegea de houtea wandbeschotten. — Dat smerig offsasief. Heeft het oas al geaoeg geduiveld ? — Indien er nog " avanee " bij ware^ Maar ze draaien oas aïs in een paarden, molea. — Ge zoudt nog 'n schoon figuur aïs paard makea, Dikken, gilde 't van uit den hoek. [ — Hou'je sm... — Silence, douderde het plotseliog weer in de deuropening, waar de jassen twee : sterretjes flookeren zagen, geel, in 't witte ' licht vaa den wordeoden dag. | —- Ailes meenemen, 't overbodige niet. I Er is haast. Pakjes worden geklaard, er wordt ge-schift. 't Gaat een oogenbiikje al fluisteren. Een geroezeoaoes ronki er als in een biëen-haile.Ala twee gezworen kameradea sitten Dikken en Staf hua za&kjes te beredderea — Wat nemen we mee ? vraagt Dikken . — Al de etelijke waar en eeu beetje oa-S ! dergoed, 'k Zit hier met een paar nieuwe ! hemden, een onderbroek, kousea en eea splintemiRuwe Milsgraaaat, die 'k kadeau ' zou wsliea doea aaa rnijn « marraine », ik S zal ailes in eea apart p&kje binden. Draag 1 het, per velo, naar Kladdt's, in bewaring, - ea zeg hua dat se 't mogen hebben als we j niet aaeer terug komen, ( Ce • • • • • • * 0 Kladde's woneri op eecige minntea van 't kaatoanement. Ze hautileu winkeltje, ver-l kooptttt nu en dan 00k een siokje bier aan ; de jongens van hunue streek, die er aile j oogenblikken invailen om hua on dergoed | te doen wasschea of een stukske apek te laten braden. Gedaagde menschen, mee-gaande, gedienstig, gaarce gezien van de josgens die in hun huizeke toe'lucht soe-ken tegen regen en slecht weder, aan den brandenden kachei in de eenrge kamer. j S.af had hua het pakje afgegeven, me( bede het op den zolder te zetten in bewa. ringe, was weggepoetst zonder een slokske ' te nemen. j — We gaan vooruit. Cissen en Sophie, toi ziens. — God bcwaar je. hai Gisscn aog geiegd, en lot Sofia : « Sc.fb, we gsan dat weiger-lijk boven seitea Gia»cn ha^kte den zolderladder uit sijn . hersgels, steende naar boven, duwde met zija hoofd de zolder val omhooge opeu. Hij had echtîr ongeluk. Het pakje sloeg aan tegen de houtea zolderribke. Er botste een metaalklank ia Gissens oor en eer hij den tijd had te bezinnen,hoorde hij beneden op den steenen vloer &en klinkenden slag van een stalea voorwerp. Een gil van Sofia deed hem naar beneden klawieren, al d«t hij kon; hij viel bykans over 't ding dat aan "den soldertrap lag, slaakte 00k eea gil en sprong wel drie stappen achterait, verbou-, wereerd. j Ze staarden starlinge op de Milsgranaat die als een doode mol daar lag, rustig, uit-dagend en trotsch. ('t Vervolgt.) J. FILLlAERT. Do kunstkaarton van Claerboudt De prachtige kuustkaarten, als ke.rtge-schenk door de « Beigische Standaard • uit-gedeeld, "zija nog te krijgen Swiss Cottage, De Panne, tegen o,5o fr. de reeks van ses, tien oentiemen de kaart.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Belgische standaard behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in De Panne van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes