De Belgische standaard

630159 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 20 Juni. De Belgische standaard. Geraadpleegd op 19 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/6w96689b1p/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

' ii B4 .9i( WoehSàag 20 juni igl / liïSife.: * ■ > W**t » i te?-**-Il «ê; ■ I» * UN » fs- •: w t st is B SU *eîï8ia 'î issiâ s " »fe*!ÀËâ {îcg.fcj » «Kt&S&S c - tttfcea&sïi; 14$ eps DE BELGISCHE STANDAARD O P S ï S L 8 5! BSBîEÏ8; ?f ?. a a S'i i.î' ?«*:ï» T S? îsiSÏ jaf.y<is ■ EECLA.MÎ?^ T-**4". ■'" . T.*- .*> ^r^rrrT-R- C H T - B A A R T /v\/CeTT^ V«to Meétmrkift : M. g. Hclpcïrc, Lî Dajfe«r«, I», Bertrand Van d«r Schelden, Dr Van «2c Perre, Dr. 1. Van ét Woeatyne, Jasi FiHIaart, Dr L. De WoB, J. Sinon*, 0. Waiics, Adr. «. ->*ilarion Thanc. EN6ELAND IN DM OOHÏ.Ûl —«§0§>-» io Juin 1917. Een vermakelijk blijspel werd hier zoopj afgespeeld, of bvter gezcgd : is hier asn' dci gaog, want toi rii gfot hebben we èrslech twee bedrijven van gezien, onblijkbaar mot er nog een derde bijkomcn, wil het sp< volmaakt zijn. Esrste bedrijf: de handelin grijpt plaats te Leeds, op Zondag, 3 J»r 1917. De sfocialistische psrtij had eeo mos stermeetiog belegd, offl hare instemmipg î betuigerr met de werking der Russisch socialisten,en,met het 00g op de aanstaand Internationale Samenkomst le Stockholm den wensch un te spreken datookEngelan zich zou aaiisluiten bij het Russische vredes programma : «geene aar.hechtingen, geen schattingen.» Jawel, de afgevaardigden va Arbeiders-j Socialistische en Demokratisch vereenigingen waren het daarover voikome ééaa, maar vraagt me daar eehzekoe Caj tain Tupper niet het woord, cm, in naai Yan den Zeemansbond, vergoeding teeische voor de schade berokkend aan de handeb vloot, en voor de menigte inenscherdeyeo die door de duitsche duikb oten geslaclit offerd werden ! Aanslonds stefg er lang aile kanten eer» helsch gehuil op, — we zouden de duitsche gczellen er wel van zeg gen, moeaten ze zoo'n onredelijke taal g< doogen 1 — En de vteleischende zeema mocht opkramcn, onder het afkeur-nd gt jouw en getier der goedhas tige socialistei Tweede becirijf : de handelicg grijpt plaal te Londen, op Maandag 4 Juni 1917- D Zf.emansbond had een bijzoiidere vergadt ring belegd om de gebeurtenissen van daag tevoren te bespi'eken, en, met het 00g o het guile onlhaal dat hunnen zegsman, Gaf tain Tupper, was te heurt gevalien vaiiweg de vereenigde socialisten, werd çr beslote dat de Zeemansbond zou weigeren op N001 wegen, Zweden of Rusland fe varen gedu rende vijf of zes weken, en het aldus aa de Engelschen Socialisten onmogelijk t maken deel te nemen aan het vredes-kongre te Stockholm. Maatregelen in dien zin wei den aanstoiids getroffen, en aile scheephaven worden nu zorgvuldig bewaakt en geprs troeljeerd door leden van den,,Bond" om d heeren vrede-makelaars van den plas t houden. De Labour Partij" moet dus ofwe gehoor geven aan de welgegronde eische: der zeelui, ( fwei vaarwel zeggen aan de ge dachte, vertegenwoordigers naar Zweden t zenden. Hoe ze dat pijnlijke dilemma gaa doorspartelen, zullen we wellicht zien in he derde bedrijf van het belangwekkende ci stichtelijke blijspel ! In mijn vorig schrij ven sprak ik het vermoe den uit dat het Engelsch offensief, tijdelijl stilgevallen, spoedig weer zou losbrekei met hernieuwde kracht, en na het weken lange gebulder van het onverpoosde trom melvuur, dat zelfs de vreedzatne stilte onze heuveistreek in Surrt-y kwam storen, wa het werkelijk geene verrassing voor ons,toei we 'n paar digen geledea het ee rste berich ontvingen van den nieuwen slag bezuidei Yper. Donderdag I.I., te 3 uur 's niorgens werden hier eene reeks zware ontploffiogei waargenomen, ■— ongeveer vijfhonderddui zrnd klg. aminol die in de lucht vlogen,zi g het officieele com^auniqué, — en ik kan he mija naasten gebuar, Mr. Llcyd George maar niet vergeven dat hij er me geei woord je over gerepi ha want je sjederig* dienaar lag rasti* te ronken in zija nest,ei te droomen yaa den langbetrachten terog keer naar België, wijl !a ejrste minisifr me eenige vrienden in de heidé za^ te luistcrëi op het geweldige voorspel van den nieuwe,- strijd om Wijlschaete 'u Paar dageo çeîeden wisfen sommige kranten ons te mclden, dat het 7.00 g jed a!s zeker was dat Mr. Winston Churchill het beiieer van den Engelschen lucbtdienst zou op zich nemen ; in zekere kringen denkl men echter dat't bericht slechts een ,,po!ser-tje" was, om de houdrg van het publiek te diagnoseeren tegenovei de mogelijkç benoeming van Mr. Churchil toi een nieuw staatsambt, en gisteren reêdf brachten de morgenkranten ons een ope: brie'f van Admiraal Lord Beresford om 2ïjut kandidatnur te bekampen, enhetvolk eraat, te herinneren dat hij (Mr. Churchill^ groo tendeels verantwoordelijk was voor de on-beholpen verdedigitig van Antwerpen ec den noodlottigen aaaval op Giilipoli. En aldus krijgen we toch weer wat po-leiniek te lezen, een niet te versmaden af-wisseling in deze beroerde tijden! JOE. AAN DE FUSILIERS-MARINS Enkele dagen geleJea ging< n zij henen ii den voile ; 4I0 d van c'ezomerzon, omstraalc met den luïster van hun heldenmoed, b: dek met huldebioemen. Om 9 3o was het muziekkorps geschaars vôor het hospitaal. De vaanderik droeg hoog in de lucht d* n Standaard, onder wiens plooien de kinderen van Bretanje gestreden hadden. De gekwetstcn zijn tairijk opg;:ko-men; zij staan langs de straat, zij kijker aan de vensters; en de verpleegsters, ir hua blauvve en blanke kleedij, houdet bioemea in de hatid om ze over de voor bijtrekkende helden uit te strooien. De grijze bevelhebber steekt aen blinken den degen oinhoog, en luide schalt de groei aan het vaande!. Daarop volgt de Belgischt nationale hymne en de Marseillaise. De kioe ke Bretoenen bieden het geweer, de officie-ren groeten met den sabei. De zon blaak! zijngouden stralen over dit heerlijk senouw spel. Krachtig galmt het commando voor d( schouwiDg. Het muziek trekt Yoorop er speelt een militaire marsch. De grijze commandant wordt een bloem-tuil in de hand gestoken : dankend groel hij met den degen. Yooruit 1 Drom bij drom trekken de roemrijke hel-den voorbij, met preutsche houding, den glimlach op hun bruine wezens. De grond wetrdreunt onder den rythmus van hun pas. Bioemea regenen over hen neer ; mc-r klapt in de handen ; men jubelt en t/ert : Leve de Fusiiiers-Marins 1 't Is de kreet van de dankbaarheid : Hun bovenmensc'nelijke weerstand heeft den vloed van den Duifschen aanval gestremd vôor Diksmuide. Zij hebben met de Belgen de laatste sîrook van Ylaanderen verdedigd, en met hun bloed de we'iden van Veurne-Ambacht gedrenkt. Eere aan de gesneuveldt helden, 't Is een kreet van liefde. Zoovelen ondei hen werden hier verzorgd, hetroeteld ah kinderen, omringd met de mfîest genegene voorkomenheid. Velen 00k zîjn er gestor-ven, met het kruis in de'hand, en de laatste troostmiddelen Yan hun katholiek Bre-toens geloof. Zij trekken heen, en iu de verte wemelen de bonté kleuren van hun hemelblauwe manteis, hun donkerblauv^e petten en hun roode pompoenen. Met hen wordt een sluk van ons hart weggerukt 1 Tusschen osas had de glorie-yolle Yzerslag een bro«derband gesmeed, doorkneed met het puiîpren bloed van onze beide rassen. Vaartwel, geliefde helden ! Harop tôt de eindzege I A.Q. \ Ooplogs BELG1SCH FRONT S 18 Juni,"20 uur.— Den nacht door werk-te de artillerie geweldig in de streek van Lizerne-Boesinghe. Gedurende den dag on-; onderbroken kanongeschut. I FRANSOHFRONT i 18 Juni, i5 uur. — Gedurende den nacht \ artitîerie-strijd. Onze verkenningen drongen | in de vîjande'ijke loopgrachten naar Lein-^ trey en brachten gevangenen op. iDe Douma en de Oorlog=doorzetting De Russische Douma, heeft in een priva-te bijeènkomst een dagorde ten gunste var een onmiddcllijk offensief gestemd. Intusschentijd gaatde zuiveriug-sirijd var Rusland voort. De Extremisten krijgen hel kwaad in de laatste dagen.Een Lienistwerc ] te Moskou geiyncheerd door 't volk. De gebeurtenissen in ûriekenland De vraag aan 't orde van den dag is : Za [ er een ministçrie Zaïmis of een imnisteru [ Yenizelos aan 't bewind komen. Zaïmis dit KoDsiautijn er toe noopie Griekecland t( : verlateu, sebijat thans met Alexander t< • willen meegaan, d5e verklaarde de glorierij- • ke voetslappen van zijn vader te volgen. Ali er nu maar met die inwendige politiek geer ' wiel aflooptl | Intusschentijd heeft miuister Ribot,1 Veni zelos geluk gewenscht en is Konstantijn it Zwilserland geraakt. De iuchtooriog. î Na den aauslag door i5 duitsche vliegma-' chienen op Londen, hebben een tientalduit sche zeppelins getracht de Oasikust van En-geland te overv'iegen. Bommen werden zoe wat overal in 't veld geworpen. Verschiller ; de kwamen 00k op een kuststad terecht Eei zeppelin werd door een engelsch vliegei j vernietigd. De oorlog ter Zee. In de Middçllandsche-Zee werd een Ja paansch torpedojager geiorpedeerd. 55kop pen der bemanning zijn omgekomen. D< torpedojager kon op sleeptouw genomen. Gister werd o m. een Amerikaanschpetro'' schip getorpedeerd. Bij den vijand. De voedingskwestie treedt met den daj meer op 't voorplan. De burgemeesters var de bijzonderste duitsche steden zijn te Ber-lijnbijeengekomen om met von Batocki d< maatregelen te overleggen noodig om d< krisis tegen te gaan. Te Berlijn eet men nog eenmaal in de week aardappels, te Keulcn eenm«al in de veertien dagen. De Beigische zending in Amerika, De Beigische zending onder 't geleide van Moncheur is te New-York aangekomen.Een , bijzondere trein werd haar ten dienste ge-steld.! Ouf PARUS meldt : Nogal hevige artillerie-bedrijvigheid in de streek van Laffaux en ' Graonne. In Champagne hebben wij ons meestei g^maakt van een net duitsche loopgrachten die uiîsprong miek in onze linie op een breedte van 5oo meter, tusschen de bergen Gorpillet en Blond: Wij namen !\o krijgs-gevangenen.Gister schoten de Duitschers nog 2000 ! obussen op Reims. LONDEN meldt een lichten vooruitgang in de richting van Waasten. 10 Duitsche ! ^ lie^ers werden neer^eschotftn. DE TOESTAND Onverstoord zetten de Engelschen hun pogingen voort. Naar de laatste aanduidin-gen kunnen we thans opmaken dat de duitsche linie regelrecht van Zillebeke op St. Y?es îoopt. De duitsche bocht die van Zillebeke langs Wytschaete,Westeiijk Mees-sen op St. Yves neerboogde is dus verdwe-nen. De Engelschen bedreigen thans redit-streeks de Duitsche Unies van het kanaal. Yper-Komen en van de Leye. Yermoedelijk zullen we nu enkele dagen vol van geweldige beschietingen beleven oru dan weerom een krachtinspanning temogen aanteekenen die met andere pogiagen zullen gepaard gaan. De Duit3chen trekken in allerhaast groote troepenmachten saam op heel het Vlaandersche front. Aan de kust houden ze 'iijk aan hun ziel ! Ze weten immers wel waarom. Ook meenen we wel te mogen zeggen dat de Engelschen zich den baard niet zullen laten scheeren. Zonder hind -r gaan de Engelschen en Frauschen voort met Thessalie, de noorder-| provincie van Griekenland, te bezetten en | zullen ongetwijfeld in de eerste dagen aan : siuiiing krijgen met de Italianen te Janir.a. I Wanneer zuiks wr-rkelijkheid zal zijn ge-worden, dan zullen we oï;s aan een besiist optreden van onze troepen in den Balkan mogen verwachten. Want het grootste be-| letsel van cen doordragend offensief in Ma-cedonië,was de te korte frontlengte, nu zai deze met eenige tientaUen kilometers ver-meerderd worden, wat een uilschakeiing van de duitsch bulgaarsche troepen yoor ge • volg zal hebben. In Griekenland zelf staan . de zaken goed en heefi Prîns Alexander door zijn procla-. matie getoond bezield te wezen door den zelfdengeest van zijn vader, het is nog afte wachten of hij kwade parten zal spelen. : Want zijn aanstellen tôt Koning moet nog | door de kamers bekrachtigd worden. Vanwege Rusland verwacht men nog | steeds de verrassing yan een offensief dat sinds viertien dagen aangekondigd werd. | Wij, van onzen kant, meenen op die verrassing niet te mogen bouwen, voor 't oogenblik, want de verkiezingea zijn vol-} op aan gang. Eu verkiezingen in zulke om-standigheden outnemen een volk al!e ande-: re cedachten. ï TAALBELANQEN. j ' WAAROM? f Ik lees in den "Belgischen Standaard" j ir—6—17, onder den titel ,,Zuiver Spreken" : | Waarom ,,sentinelle " zeggen als geweet | dat dit ,,schildwacht" beteekent 1 Kunt ge ; zoowel niet ,,lendengordeI" zeggen als j ,,ceinturon", enz. ) Daargelaten den ,,lendengordel" die ta-\ melijk komisch werkt,isde vraag niet slecht | gesteld; — het antwoord luidt : ,,dit is en-, kel een kwestie van gewoonte en oplettend-heid".Laten wij de ,,oplettendheid" voor reke-' ning van een maximum goeden wil met een minimum goeden uitslag, dan houden wij ï van het antwoord over de gewoonte. j De gewoonte, daar ligt het hem juist. | En daarom, onder andere redenen, is een j.vlaamsche technische soldatentaal in een ; leger naar ons tegenwoordig systeem al even I practisch onmogelijk aiseen beschaafde taal J in Vlaanderen zonder een volledig Vlaamsch ] onderwijs. \ Dag iu, dag uit, in instructie-centrums : | of op het front, hooren onze soldaten alleen ' de fransche termen en aile overheden, van streep tôt ster, gebruiken ze. En dat is logiscb, want de b",velen worden in 't fransch gpgeven en de instructie leidt eenvoudîgweg naar het uitvoeren van de bevelen. Hoe wilt ge, naast de gewoonte, de op-gedrongene gewoonte van allen dag, van aile uur, van aile gezag, mast de gewoonte die de natuurlijke vrucht is van ons tegen-■, stelsel, er een tweede scheppen, artificieel tôt stand gcbracht, niet steunend op den dagelijkschen handt^l maar op de studie-zucht en goeden wil ? Heel mooi is 't plan daaraan te willen verhelpen, maar al werden er tien maat-schappijen gestichi voor zuivere uitspraak, dat zou geen zier veranderen aan de taal van den doorsneê-jas, omdat de papieren voornemens geplooid worden door de ijzcren kracht van het alledaagsch levende. rj F.D.P. DE POLITIEKE SCHERMEN. De duitsche socio's te Stockholm .... Ea gister kregen we het eeiste gevolg î van hel k^uculspei van Stockholm. De duitsche afvaardigirig werd door het Hollandsch-Scandinaafsçh berek in gehoor genomen om de ooriogsdoeleinden of vredtsvoorwaarden van de duitsche socialisten te hooren uiteen-zetttn Maar in plaats van eene uiteenzet-tiiîg kr< ex» we < t e beschuldiging. Sch-ideair-'.n vi kiaarde : « Het gedacht aan schadevergc: ding moet door elke oorlog voerei e partij opgegeven worden ; want de ocrlogfcschade's net werk van allen. We wiiien Je bezette gebieden ontruimen : België, Servie, Fiankrijk, enz., maar daar-mee is het ai- We willen Polen, Finland, Ierland, Indië, Gorea, Egypte en Marokko zelfstandig en onafliankelijk en Elzas-Lotha-ringen is voor de negeu tienden duitsch. Dus... Erbert ging verder : « Niet Duitschland draagt de schuid van dezen oorlog maar wel Engeland, Frankrijk en Rusland, die zich door de kapitalische gedachte hebben lalen meesleepen om ons te verpletten. » Ge ziet het : Ds aap komt uit de mouw en nogal niet onaardig 1 De uitzendelingen van den Keizer verklaren dat de verwoes-ting van Luik, Leuven, Dendermonde, Aer-schot, enz.. enz.,ten laste ligt van Engeland Frankrijk en in laatste ontleding van België zelf 1 Wij hebben geen schuid, roepen de duitsche socio's uit. Dus Duitschland is ook onschuldig. Het princiep van de schuid wordt zoo maar iu een zin weggecijferd : Alleen het kapitalisme is de schuid van ailes. We willen wel België ontruimen maar't hoeft zich zelf maar uit den slag te trekken. Die duitsche socio's zijn nog meer keizers-gezind dan de keizer zelf. Deze verklaarde immers toch, bij monde van Bethrnann : «Wij hebben tegenover België een onrecht-vaardigheid begaan. We zullen België ver-goeden.»Eu zeggen dat men een vertegenwoordi-ger van de beigische natie te Stockholm aantreft om zulke kaakslagen te ontvangen ; dat we een andere vertegenwoordiger de socialisten der Bondgenooten zien aanmoe-digen om naar Stockholm, te gaan. Is het niet wat al te [gek? Dat gekonkel-foes in de schermen moet ophouden. We zouden veeî meer het oor te luisteren moe-ten leggen in 't.... Vatikaan, de zetelplaats van die andere internationale, de echte, waar troont de Paus, die verklaarde : « Aile onrecht moet hersteld !» En dan zijn er nog bladen, ook bij ons, die Stockholm verschoonen en den Paus veroordeelen 1 De oorlog heeft de wereld niet verarderd, ten minste niet in dien zin !

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Belgische standaard behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in De Panne van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie