De dageraad: Belgisch weekblad, voorloopig te Londen

292 0
21 december 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 21 December. De dageraad: Belgisch weekblad, voorloopig te Londen. Geraadpleegd op 20 november 2019, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/639k35nf5z/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

1*te Jaargang — Nr 28 — 1 PENNY Registered at the C. P. 0. as a Newspaper Zaterdag, 21 December 1918 DE DAGERAAD BELGISCH WEEKBLAD, VOORLOOPIG TE LONDEN AANKONDIGINQEN Per regel ... 1 sh. Groote volgens overeenkomst BEHEER EN OPSTELRAAD : 28, VICTORIA STREET, S.W.1 Telefoon : Victoria 7099 ABONNEMEIMTEN Een jaar . 6 sh. Buitenland 10 sh Zes maanden 3/6 „ 6 sh Drie maanden 2/6 „ 4 6 Practîsch werk voor het " Belgisch Officieel Com iteit,, Onidter deze hoofding riepen wij de aan-daohit van het " Bo'.gisch Officieel Comiteit r-p een artikel, verschenen in de Evcning News. Heer C. Smeesters, a'.gemeen secreta-ris.van het "Officieel Cocniteit" zendt ons o.s. ' schrlijven, dat wij met groot genoegen opne-men ,daar het de kweîtie in haar voile dag-licht stelt. Londen, 17 December 1918. Heer Bestuurder, In uw nommer van 14 j.il. vraagt ge "of het I Belgisch Officieel Comiteit de handelsbelan-I gen van landgenooten niet kan ter harte me-1 men, die gesehaad worden ten profijte van ge-I naturaliseerde Duitschers". Bij Konink.ijk Besluit van 1 November | 1 q 14, werld het Belgisch Officieel Comiteit in-gesteld, ten einde de belangen te behantigen van de Belgische uitwijkelingen in Engeland en om zich ter beschikking te stéllen van de Britsche overheden voor aile inlichtingen, aan-! wijzingen en stappen, die zij konden behoe-' ven om het leven, het werk en — zoo noodig ! — den ateun in te richten voor de Be'.gen, hier tijdelijk verhlijvend, ten gevolge der oor-logsgebeurtenissen.Het Officieel Belgisch Comiteit heeft steeds den tekst van het Koninklijk Besluit zoo breed mogelijk toegepast. Het heeft zich niet ! bepaald met bij de Britsche overheden op te treden om hulp voor de uitwijkelingen te ibe-komen. Het heeft zich bezig gehouden met al de kwesties, die voor de Belgen iin Engeland van aigemeen belang zijn, en het heeft den moed niet opgegeven, in de gevallen, waarin zekere overheden een rem wilden stellen aan zijn iniitiatief. Ik ben in de onimogelijfcheid vast te stellen, of het geval dat gij aanhaalt, van .aigemeen 11 be'.ang is, of slechts een afzondertlijk feit daar-9telt.Ik ben van meening, dat de belanghebbende ' d' k^estle d'ient te. onderwerpen aan de Bel-gische Handelskamer of aan de Federatie der Belgische nijveraars. Het Belgisch Officieel Comiteit zaî met genoegen de stappen sfeunen, die een dezer in-stellingen zou doen, indien zij van oordeel zijn, dat er een misbruiik bestaat, waardoor de algemeenheid der Belgen gesehaad wordt ; maar het is klaar, dat het Comiteit in han-delszaken zijn steun niet kan verleenen aan afzonderilijke eischen, of aan een bapaakfe firmla. Gii zult gemakke'ijk de redenen begrijpen, die ons een voorzichtige behoedzaamheid op-leggen onder dit oogpunt. Gelieve, Heer Bestuurder, de verzekering mijner meeste hoogachting te aanvaarden. De Sécréta ri s, C. SMEESTERS. A Kerstfeest in Engeland Wij naderen nog eens Christmas... Hoe de ^roote Bniteche hoogdag gevierd wordt, vve-j ten wij maar al te ùang. Liever vertel ik een 1 «1 ander over het ontstaan van Xmas en van ' de gebruiken van vorige eeuwen. Hoe het Kerstfeest op den Engelschen buiten doorge-bracht wordt, zal misschien onze grootsteed-sche lezers 00k vvel eenig ballang inlboezemen. 1 Toen de èerste .predikers van het Christen-àom in Engeland kwatnen, vonden zij hier de I feeste'lijkheden van het " Druidisme" onmoge-ii/k uit te roeien bij het hardnekkig ras, dat deze ei'landen bevdlkte. Het Christelijk Kerstfeest werd ingevoerd ; doch vêle heidensche ge-bruiken erbij behoudten. Aldus werd^n de ima-renita'k en de hulst bewaaird. De miarentaik vas bij de Druiden het «ymbooil .vain geluk en vrucbtbaarheid ; de hutet met zijn stekelEge bladeren doeilde op de kwade geesten in het heidendom, doch werd verkristelijkt ; bij is nu .met zijn roode bottetjes, een herin-îiering aan de bloedruppels, door Jezus op het kruis gestort. In vroegere eeuwen was "Christmas" dan 00k geheel met heidensohe gewoonten door-drongen. Men feeste gedurende twee weken tôt op Driekoningennaoht : dansen en maska-raden behoorden erbij, met smuilpartijen zon-der einde. Op den avond ^an 24 December brandde ! Den in het open vuur de " Yu'le-i'.og", zijnde groot houtblok, die den vootiavonld van Kerstmis met plechtige ceremoniën in huis werd gebracht. Met meraige voorziorg werd de "YuleJog" in den haard geplaatst en aan-gestolten met de overbllijifsels van den "Yule-log" van het voorgaande jaar. Ondertusischen varen de huisgenooten en genoodigden ter tia^ fel ; de spijskaart was ail-toos buiitengewoon be-ljaden, hoewel de "plum pudding" toen reeds de hoofdschotal was. Soms brandden er tijdens het festijn Chris't-maskaarsen in groote zilvaren kandelaars ; ge- woonlijk eahter, vooral in de "cottages", at men bij het .licht van den brandenden blok. De heidensche gedaohten en vooroordealen b'.even eeuwen iin voege en zijn nog niet ver-dwene'n in enkele dee'.en van Noord-Engeifand en Schotiland, waar die "YuleJlog" nog ge-brand wordt. Indien hij geheel den naeht in vuu-r falijift, zall het komend jaar voorspoedig zijn ; gaat hij te vroeg uit, verwiacht u dan aan vêle miiserie's. Men neme 00k wel in acht, dat geen kind op bloote voeten, of geen schele persoon binnenkomt, zoolang de "Yuie-'log" niet verbrand is : dat zou oorzaak zijn van groot onge'.uk. ( ♦ # * In de ridldertijden opende de "gentleman" van 's morgens vroeg, op 25 December, zijn groote "Hall" voor dlienàren en mindere ge-buren. Bier werd overmatig geschonken ; iederen genoodigde overhandigde men de "black jacks" topgesimukt met >suiker, rozij-nen, lcaas, enz. De "hackin", groote worst, moest gereed zijn van heel vroeg in den mor-gen, zooniet, namen twee jongelingen de keu-kenmeid bij de armen en liepen met haar rond de openbare plaa'ts, totdiat de kokin, he-schaamd om haar nalatigheid, uitgeput ter aarde viel. Fesanten, korhanen, kallkoenen ien pauwen kwamen op de tafels Ider rijken met hun veder-dos, 't zij gebraden of in pastei. Een uitdruk-feing is daarvan overgebieven : "By cock and pie ! ". Als drank gebruikte men in de vroegere tij-den "Waissiaii'. Bowl", mengsel van bier, rnus-kai^tnoot, suiker, geroosterde appelsohillen, ailes gekruid door gember. Men feestte in voile overtuiging, dat gedurende al dezen tijd de kwadte geesten vluicht-ten en heksen geene plagen konden werpen ; de engelen hadden iimmers boven het Stalle-ken van Bethileëm gezongen : "Peaoe on earth and good wilil towards men" "Vrede op aarde en in menschen welbehiagen ! " Siteeds een mengsel van Heiden- en Christendom. De christene kerk 'Voerde godsidienstige stoe-ten in. Groepen "menes,trelis" werden ge-vormd, die ta rkliederen zongen en geMinzame. lingen deden. Deze zangen, "Christmas Ca-ro'.s", vvorden den avond v66r Kerstmîs nog gezongen door kindergroepen in de straten en 00k wel door gemengde koren aan de huizen der begoeden. Aiandoeniijk in de hoogste mate 4s het op I den Engelschen buiten in de avondstilte die j eenvoudige zangen door zoete stemmen,zo.nder begeJeidiing, te hooren aanheffen : "Terwijl Jozef wandelde, hoorde hij een en-gel zingen : Weest geltikkig, goede lieden, dezen nacht en het geheele jaar... En nog : " Verheugt u, de Zaligmaker is geboren, den morgen van den Kerstdag..." En dit ander : "Nu is 't Kerstdag, de tijd van vreugde die onze vaderen vierden met levendige blijd-schap."Van de Kenstgebrudfcen der vorige eeuwen is veel1 verdwenen ! Er is echter nog genoeg overgebleven om de weinig rumoerige Efigel-sche buiitenmenschen te bevredigen. Vooreerst houden zij drie dagen "holydays" volsitrekte rust. Men wenscht elkamder : Merry Xmas. Geschenken worden gewisa e'd, zooaJs bij ons met Nieuwjaar. De rijken gedenken de armen en de minbedeelden der fortuin. De festijnen der vroegere eeuwen, zijn niet geheel vergeten. men eet dien dag kalkoen of gans, maar voorall "miin.ee pies" en "plum pudding". Een zeer oude gewoonte ife het, dat met "Christmas" in elk huis versieringen met ma-remtak en huilst zijn. Men hamgt aan het plafond een buissel maren.tak in de voorna.amste kamer. De jonge heeren hebben het recht de jonge .meisjes te omhelzen, op het oogenfolik, dat zij onder deze marentakbuissd gaan. In 't eerste jaar van 't bannelingsehap werden op Xmas de uitwijkelingen op den buiten omtrent overal! onthaaild. Ik heb 00k in mijn dorpje één Kerstmismaal bijgewoond. Waren aan den diseh : de famiùie van een geranit-hotelhouder vàn Oostend:e ; on-dergeteekende met zijn huishouden ; een 6-tell werkiiedenfamiiliën van Mecheien ; siamen ruim 30 Belgen. Men zette ieder één groote schotel voor, waarop : worst met bl'oemkool, ossenvleesch met aardlappeîlien, kalfviee^ch met kool, vette gans met appelmoes, mitsgaiders de verschil-lendte saus van de verschillende V;eesahspijzen. De gerante-hotelhoudster bezag haar man, als wilde ze zeggen : "Zeg, baas, zoo he'bben wij onze Engelsche kalanten in de "Koningin van het Zeestrand" toch' nooit bedliend, niet waar? — Ik las duideiijk in de oogen mijner vrouw : "Neen, vader, aildus zoudt ge t' huis niet willen eten hebben ; maar, a.u.b. Clau-waert, zeg niets." En 'k bedwong mlijn Clau-waert-aard en zegde :niets. Ja toch, aj,s de dames, die ons bedienden, me vroegen of het "nice" was, antwoordde ik : "very nice". ^ Ondertussahen lagen de werkmenschen foijniai met den neus in de soh<xtel of zaten met den zakdoak aan den mond. Later heb ik de oorzaak vernomen van de leute, die heersohte aan de uiterste linkerzijde. Een der werklieden, beeldhouwer Frans De Coninck, van Mechelen, die in Congo geweest is, verteCde het volgende mopje : "Ik gaf eens, op één groot bananenblad, mijn neger-boy krenten met mostaard, sterken Brusselschen kaas met pruimsiroop, opgelegde erwtjes met mosselen, pekelharing met hon.ing. En hij sioeg ailes in zijn zwarte botJten. Leve Congo ! Leve Engeland ! !" Ik beweer nu niet, dat de Engelschen op den buiten allen en aJtoos met Christmas dien hutsépot binnenspelen ; maar z6ô heb ik ge-festijnd, toen men schreef 25 December van het jaar Onzes Heeren 1914. L Clauwaert. 4. WIJ HATEN! We wisten niet wat haat was. Zij hebben ons leeren haten. De woorden, als motto boven .dit artikel, staan aan 't slot van "In bange Dagen". ix>r-logs-roman van A. Hans. De schrijver fantaseerde niet in dit v erk. Hij beschreef den lijdensiweg van een voudige buitenmenschen, die, na> naamloos wee, einde-lij'k er in gelukten het land te bereiken, w tar de Duitscher niet heerssdhte. Doch eens vrij, op Nededandschen bodem, ont'.astte zich het overkropt geinoed van den man, die aan 't hooH van het groepje stond : "Ja, we zijn vrij", smikt hij, "vader vermoord, moeder dood, 't hof in asch... ailles gestolen... We zijn arm als .sehooiers, nu hebben we "een dak meer, maar we zijn vrij..." De geschiedenis van zoovele banneling-^n. . Geen fantasie. Maar toen bleef de stoere V' iamsche boer staan, keek naar Bellgiie weer, en dan dondertde het den Duitschers over de grens tegen : We wisten niet wat haat was. Gij hebt ons I leren haten ! Leggen wij den Halat af, nu h<*t Vredesfesit nadert? Volgen wij zoo rais onze schoone en sterke jongens vergeten, die vielen als halmen voor een pikke? Kunnen wij de vernieling ver-geven van zooveefl, dat eeuwen werk in taaii ge-duld had opgericht? Landgenooten, wij keeran huiisiwaarts, na ruim vier jaren bannelingsehap. Raadpleegt uw hart... De Haat heeft onze soldaten gedurende jaren 9taande gehouden, moed en volharding in-geboezemd, ter overwinning geleid. ZIJ hebben u .leeren haten ! En gij zuJt dien Haat niet afleggen,a'lvorens de Duitsche natie geboet heeft voor de gruweidaden zondetr bal, die zij bedreef. En dan nog geeft gij uw gewet-tigden Haat niet op ! Het Duiitsohe volk moet eersit gedurende een onafzjenbare reeks van jaren getoond hebben, dat het tôt betere ge-voe'ens gekomen is ; dat het niet meer wil van Ho'henzollern en zijne trawanten — alvorens gij er aan denken zuit uw Haat te milideren. Eere aan den Haat ! Eere hem zeven niaa.l zeventig maal ! Zij hebben u leeren haten ! Haat hen uit den grond van uw verbitterd gemoed en logt den Haat niet af, alvorens de geesten der vermoorde broeders en zus.ters u zullen tor-fluisteren : 't is genoeg... A. MARTENS. ♦ No go^it wi I towards Huns De Duitschers — of zij in het Hunnenland of in den vreemde zijn — hou'den van schitte-rende kerstboomen. Op Kerstavond zingen ze allen en altoos : "Stille nacht, heilige nacht". Hebben zij het vred'esifeest ooit begrepen ; of liever, hebben zij niet altoos geiveinsd, pries-ters zoowel als leeken ? Zij kriielden voor de kribbe van den O.r.is-tus, terwijl zij volop bezig waren met het we-reldbloedbad voor te bereiden. Bij de herin-nering hunner gepleegde wreedheden, moet ieder overtuigd zijn, dat het woord broeder-liefde nooit klonk in hun hart. Zij zijn er verantwoordelijk voor, dat nog aûles rondom ons vfoekt met hetgeen het kerstfeest ons leeren kon. Zij zijn de schuld', dat zooveîe Vlaamsche vrienden van weleer afva'.-ligen en landverraderst gewofden zijn. Er is nog geen vrede op onze zoo zeer be-wogen wereld. Met Kerstdag kan de vrede nog niet dailen in onze harten, die zooveel hebben geleden, die nog zooveel lijden. De misdaad is nog niet gestraft ; het onscfiuldig gestorte b'.'oedi nog niet gewroken. Nog koesteren wij den Haat a:ls de beleedigde broeder der Liefde. Dat dé verantwoordelijke leiders der Ver-bondenen de straf der Misdaad bespoadigen en 't geschonden Recht herstellen, zelfs met ge-weld. Dat ïs het eenig middel om, met den tijd, de zoete woorden van vrede, van broeder-liefde, vain te vredenheid des harten, die ons toekwamen van uit de kribbe, te doen beluiste-ren. Maar zoo lang de Misdaad vrij is en de On-schuld lijdt : no good will towards Hun<s ' VICTOR CL. 1 Te Luik Koning Albert, Koningin Elisabeth en generaal Léman doen hun intreoe in de bevrijda scad Luik DE TERUGKEER Officieele berichten Het eerste vertrek van Belgische uitwijkelingen heeft Zaterdag, 14 December, plaats gehad. De steamer Klyber, met een duizendtal Belgen uit Noord-Engeland, verliet Huill, Zaterdag, in bestammiing voor Antwenpen. Het tweede vertrek had plaats te Tilbury, met den steamer Bunvegan, Zondag 15 dezer. * « Drie nieuiwe afvaarten zullen deze week ge-beuren.De steamer Keroa zail Southampton verla-ten op Vrijdag 20 dezer ; de steamer Derbys-hire Zondag 22 diezer; de steamer Klyber vaart a.f te Hullil, 00k op 22 December. * * * Uitwiijkel'ingen vroegen het Comiteit of zij, die terugkeeren op de .kosten van het Britisch Gouvernement, hun naai- of schrijfmaohien mogen meenemen. Het Comiteit heeft zioh in bebrekking ge-steld met de Britsche overheden en de kwestie is in 'bevestigenden zin opgelosit. Naaimachie-nen, schrijfmachienen en werktuigen in het aigemeen mogen medegenornen worden,.op voorwaarde dat het totaal gewidht van het reisgoeld1 de 300 pond per persoon niet over-trefit.Het Comiteit lis gem'achtigd te verklaren, dat tôt heden geen eind-datum bepaald werd1, tôt denwelken het kosteloos vervoer mag ge-schieden. Zonder twiijfei zal het "Repa'tria-bion Department" .later mededeelen, dat de vragen voor gratis, terugkeer voor zekeren daitum moeten ingeleverd worden ; maar de ui'twijke'.'ingen hoeven niet te vreezen, dat die datum te vroeg zal wezen. * * * Om de "Great Eastern Railway Co" toe te Iaten haard'ienst Harwioh-Ant'werpen herinte-riichiten, heeft bet "Ministry of Shipping" de steamer Amsterdam van opelischiing vrijgela-ten. Hat in orde brengen van deze steamer za,l twee of drie weken vragen. In 't begin der maand Januari zal de "Great Eastern Railway Co" twee of drie regelmatige afvaarten per week kunnen tôt stand brengen. Ook de dienst Dover-Oostende zal kunnen heriingericht worden tegen het einde van het jaar. De Belgen, die van een dezer twee l'iijnen gebruik maken, moeten noch pasipoort, oooh toejating van de "Sûreté Militaire" hebben. Voor a'ie inlichtingen, daarop betrek heb-bend, moet men zich wenden toit het "Bureel van Terugkeer", General Buildings (2de ver-diiep), Aldwich. * * * Wij herinneren den uitwijkelingen, die op eigen kosten willen vertrekken via FolkestcK ne-Boulogne, dat zij moeten : 1. Zich sàhràfteJîjk wenden aan de "Sûreté Miilitalire", 132, Charing Cross Road ; 2. Zich begeven naar het Belgisch Consu-laat, 37, Bedford Square ; 3. Zich begeven naar het bureel voor Con-trool der paspoorten, 18, Bedford> Square, W.C .1. + Brief van Burgemeester J*n De Vos Hat "Belgisch Officieel Comiteit" heeft vo'l-genden brief ontvangen van den Heer Burgemeester van Antwerpen : Antwerpen, 4 December 1918. Waardle Heer, Uw lieftal'.ige brief van 25 Novem.ber j.J. heeft mij zeer getroffen en ik heb kennis ge- nomen van het belangrijk verslag van het "Belgische Officieél Comiteit voor Engeland". Zooals gij het zoo vrfenidalijk zegt, den heldha.ftigen weerstand der iburgerlijke bevol-king, aan de Duitsche tiranie, hebt gij be-wonderd. Wij ook waren ailtoos zeer ontroerd bi'j het volgen van 't steunwerk dat gij in den vreemide inrichtet, en wij beiwondarden uw zoo hoogstaande menschilievende werkdadig-heid.Wij -fe.'bbïïa iHjoi^-zelfs xilel ^ij-kus dt .kn-kerste dagen, ons geloof verloren in de eind-overwinning en in de zegepraal van het Recht, en wij wisten, 'lang voor de ontvangst v.an uw belangwekkend versilag, dat het "Officieel Comiteit" een aanzieniijk deel heeft :n het wel dagen der Verbondenen. Ik wensoh, dat gij wa'.dra moget teruig kee-ren in Belgie, om er het normaal leven te her-nemen en om met al uw krachtdadigheid bij te dragen, tôt de volledige herleving van ons zoo diep ibeproefd vaderland. Gelieve, waarde Heer, de verzekering mijner zeer bijzortdere hoogachtig te aanvaarden.De Burgemeester, J. DE VOS. P- S. — Wij houden ons bezig met den terugkeer der uâtwijkejingen en nemen de maat-regelen, door de omstandigheden vereischt. Den Heer C. Smeesters, Secretaris van het "Belgisch Officieel Comiteit voor Engeland", Londen. Brief van Burgemeester Max Het "Officieel Comiteit" heeft van den Heer Max, burgemeester van Brussel, den volgenden brief ontvangen : Brussel, 9 December 1918. Heer Secretaris, Het bewijs van medegevoel, dat de Belgen in Engeland mij zonden door uw tuisschen-komst, bij de gelagenheid van mijn bevrijding, trof mij diep. Ik heb kennis genomen der verslagen van uw "Officieel Comiteit" over de Belgische werkdadigheidi in Engeland, gedurende de vier oorlogsjaren, en ik ben gelukkig uw "Comiteit" hartelijk geluk te wenschen, om de be-Iangtiijke taak, die het voilbraoht en om dte heilvOMe uitslagen van zijn zorgvollle me/de-werking aan de steunwerken, ingericht ten bate van onze soldaten, van onze gevangenen en van de bevolking in bezet Belgie. Ge.ieve te aanv-aarden, Hear Secretaris, met mijn welgemeenden dank, de verzekering miij-ner meeste hoogachting. De Burgemeester, Den Heer Smeesters, MAX. Secretaris van het Belgisch Officieell Comiteit, 6, Burlington Garderas, Londen. Amerika's vloot. — Rear-Admiraal Ch. J. Baidger, voorzitter van het Uitvoerend oomi-teit van de Amerikaansche "General Naval Board , verklaarde, dat de zeevaartoverhe-dien een vloot wemschan, even groot aJ's dîe van Groot-Britanje, omdat bei.de landein. sa-men de wereldvrede willen verzekeren, als de Volkerenbond ,'dbor het Vred'ascongres zaJ tôt stand komen. * * * Buit. — Tusischen den buit, door de Duitschers adhtergelaten in de statie van Muysen (Mechelen), waren koffetrs, inhoudend 6 mil-lioen mark.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De dageraad: Belgisch weekblad, voorloopig te Londen behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Londen van 1918 tot 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes