Jouw zoekopdracht * heeft 765 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • Londen

Filters

De stem uit België

gelsch maakt,—wat ook geldig is,—moet men met de ingevulde formule naar een "Solli-citor " gaan welke het handtefeken van den erflater authentikeert. Dit testament belet niet dat men tevens een tweede—Belgisch— make, later uit te voeren in Belgiè, zooals hierboven gezegd. Wie geld of waardens op een bank of " Safe Deposit ...

De stem uit België

De Stem uit JBelgie L'Echo be JBelgique Bureel: 55, Russell Square, W.C. Abonnement: is. 9d, voor drie maanden. Subscription ; ls, çd, for three months, No. 35. VRIJDAG, MEI 21, 1915. Price ld. Belangrijke Duitsche Dokumenten. Talrijke Soldatenbrieven. Please Read This. There are in England at the present moment, about 150,000 REFUGEES, men, ...

De stem uit België

Bureel: 21, RUSSELL SQUARE LONDON, W.C. Téléphone: Muséum 267. Abonnement : 2sh. voor 3 maanden. SubscrlpKon : 2sh. for 3 months. Voor k de Vereenigde S ta ten : T" 50 cts. Voor Holland : 1 fl. Voor Frankrijk : 2.50 ^ ▲ fr. Voor de soldaten : lsh. w w of 1.50 fr. jde JaargHTlg, Nr. 2Q. (Blz. 1395.1406.) Oplage: 10,500. VRÏJDAG, APRIL 6, ...

De dageraad: Belgisch weekblad, voorloopig te Londen

1ste Jaargang Nr 6 1 PENNY Registered al the C. P. 0 as a Newspaper Zaterdag, 20 Juli 1918 DE DAGERAAD BELGISCH WEEKBLAD, VOORLOOPIG TE LOIMDEN aankondiginqen Per regel ... 1 sh. Groote volgens overeenkomst BEHEER EN OPSTELRAAD : 28 VICTORIA STREET, S.W.1 Telefoon : Victoria 7099 abonnementen Een jaar . 6 sh. Buitenland 10 sh. Zes maanden 3/6 „ ...

De stem uit België

De Stem utt JSelate îDEcbo be SBelqtque Bureel : 55, Russell Square, W.C. Abonnement: is. 6d, voor drie maanden. Subscription : îs, 6d, for three months. 2de Jaargang.—Nr. 10. Oplage 20,300. VRIJDAG, NOVEMBER 26, 1915. Ab0T0ôreVaXi"0lI"?.; 1 fl Price ld. GRIEKENLAND AAN DE BEURT. Jozef Baekelmans. Gefusilleerd door de Duitschers, t ...

De stem uit België

in 't algemeçn, en ook de regeering, de ne» tralitoit van do Ncdcriandcu sxetds b( schouwd hebben als van het hoogste g< vvicht voor hun land en dat zij door het ve drag van 1839—wel niet onvoorwaardelijl doch in gegeven omstandigheden—"ve plicht " waren die neutraliteit te verdedigei De aangehaalde protesten tegen "Dipk ...

De stem uit België

Bureel : 21, RUSSELL SQUAR] LONDON, W.C. Téléphoné: Muséum 267. De Stem uit Belgie Abonnement : lsh. 9d. voor 3 maanden. Subscription : lsh. 9d. for 3 months. Voor de Vereenigde Staten : 50 cts. Voor Holland : 1 fl. Voor Frankrijk : 2.25 ► fr. Voor de soldaten : lsh. of 1.50 fr. 3de Jaargfang, Nr. 7. (Biz. 1163-1174.) VRIJDAG, 3 NOVEMBER ...

De stem uit België

Registered at the General Post Office as a Newspaper Telephoon: Central 1286. MT* 12 B la dix. De Stem uit Belgie L'Echo de Belgique Bureel: 55, Russell Square, W.C. Abonnement : 1s, 6d, voor drie maanden. Subscription : îs, 6d, for three months. 2de Jaargang.—Nr. 20. VRIJDAG, FEBRUARI 4, 1916. Abonnement voor de Vereenigde Staten, 40 cts. ; 1 ...

De stem uit België

2de Jaargang-Nr. 32. VRIJDAG, APRIL 28, 1916. Ah,^rffiiïï5.Ar."': Price Id. MISLUKTE AANVALLEN OP ENGELSCHE EN IERSCHE KUST. IERSCHE OPSTAND. Lessen uit de Grieksche oudheid en de Duitsche inval in België. Wat benijd ik soms de menschen, die hun eigen huis en thuis hebben. In de uren van verpoozing kunnen zij in hunne eigen biblio-theek, ...

De dageraad: Belgisch weekblad, voorloopig te Londen

1#te Jaargang — Nr 25 — 1 PENNY Registered at the G. P. 0. as a Newspaper Zaterdag, 30 November 1918 DE DAGERAAD BELGISCH WEEKBLAD, VOORLOOPIG TE LONDEN AANKONDIQINQEN Per regel ... 1 sh. Groote volgens overeenkomst BEHEER EN OPSTELRAAD : 28, VICTORIA STREET, S.W.1 Telefoon : Victoria 7099 ABONNEMENTEN Een jaar . 6 sh. Buitenland 10 sh Zes ...

De stem uit België

L'Echo deBekique DE STEM UITBELGÏE Voor God cnVaderland. Dieu et Patrie. No.19. VRIJDAG, 29 JANUARI, 1915. Price ld Eerste Plichte Eendracht. Nog Dr. Sonnenschein. Belgische Gewonden in Frankrijk. Please Read This There are in England, at the présent moment, about 130,000 REFUGEES, men, women and children, including about 22,000 Belgian Soldiers ...

De stem uit België

De Stem uit Belgie. Abonnement : 2,;l io»r I maandui. Subscrlptlon: Ut for I month». Yoor i* YwMnlfdo Statu I H «te. Yoor Holland ; 1.11 To« rifMÏpkrtJki l t*. ïw «• «Miatwii i/« Bureel: 21, RUSSELL SQUARE, LONDON.s W.C. VOOR GOD EN VADERLAND. Téléphonai Muséum 267. 4de. Jaargang, Nr. 51. (Blz. 2075-2082.) Oplage: 10,000. VRIJDAG, ...

Pagina's