Jouw zoekopdracht * heeft 765 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • Londen

Filters

De stem uit België

Bureel : 21, RUSSELL SQUARE LONDON, W.C. Téléphoné: Muséum 267. De Stem uit Belgie AJbonnement : 2sh. voor 3 maanden. Subscription : 2sh. for 3 months. Voor de Vereenigde Staten : 50 cts. Voor Holland : 1 fl. Voor Frankrijk : 2.5C fr. Voor de soldaten : lsh. ► of 1.50 fr. VOOR GOD EN VADERLAND. 3de Jaargang, Nr. 45. (Blz. 1555-1562.) Qplage: ...

De dageraad: Belgisch weekblad, voorloopig te Londen

1«te Jaargang- — Nr 4 — 1 PENNY Registered al the G. P. 0. as a Newspaper Zaterdag-, 6 Juli 1918 DE DAGERAAD BELGISCH WEEKBLAD, VOORLOOPIG TE LONDEN IAANKONDIGINQEN Per regel ... 1 sh. Groote volgrens overeenkomst BEHEER EN OPSTELRAAD : 28, VICTORIA STREET, S.W.1 Telefoon : Victoria 7099 ABONNEMENTEN Een jaar . 6 sh. Buitenland jlO sh. Zes ...

De stem uit België

Bugcft: 31, RUS9SLL flQBiQW, LONDON, W.C. Téléphoné : Muséum 267. IDe Stem uit J5elg(e. Abonnement : 2sh. v#or 3 maandcn. Sub*.criptîon : 2sh. for 3 months. Vôor de Vereenigde Staten : 50 cts. Voor Holîand : 1 fl. Voor Frankrlik : 2.50 fr. Voor de soldaten : lsh. of 1.50 fr. 3de Jaargang, Nr. 44. (Blz. 1547-1554.) Oplage: ...

De stem uit België

De Stem uit JBelgie L'Echo be JBelgique Bureel: 55, Russell Square, W.C. Abonnement: is. 9d, voor drie maanden. Subscription ; ls, çd, for three months, No. 35. VRIJDAG, MEI 21, 1915. Price ld. Belangrijke Duitsche Dokumenten. Talrijke Soldatenbrieven. Please Read This. There are in England at the present moment, about 150,000 REFUGEES, men, ...

De stem uit België

Burerfi ai, RUSSELL SQUARH, LONDON, W.C. T«l«phonti Muséum 817. Abonnement : lsh. Sld. voor 3 maanden. Subscription : lsh, 9d. for 3 months, Voor de Vcrcenlgde Staten : 50 cts, Voor Holland : 1. fj,. Voor Frankrlik: 2.25 ▲ fr. Voor de soldaten : lsh. v of 1.50 fr. 3de Jaargang, Nr 26. Oplage: 10,500. (Blz. i3s9-i37oO VRIJDAG, 16 MAART, 1917. ...

De stem uit België

De Stem Bureel: 21, RUSSELL SQUARE, LONDON, W.C. . VOOR GOD EN VADERLAND. uit Belgie. Téléphoné i Muséum 267. Abonnement : 2/6 yo#f S maaaden. Subscfiptlcn: 2/8 for 3 month». Yoo* da Yereenigde Staten : 80 Ct:s. Ycor Rolland : 1.25 fl. Yoor Franlirijlt. 3 tr. Yoor de coîdaten: 1/6 of 2 fr. ■ {de. Jaargang Nr. 40. (Blz. 1987-1994.) Oplage : ...

De stem uit België

Be Stem utt JSelate 3DEc bo be Belgique Bureel : 55, Russell Square, W.C. Abonnements xs, gd, voor drie maanden. Subscription : is. gd, for three months. No. 46. Opiage 19,000. VRIJDAG, AUGUSTUS 6, 1915. AboaaXnS*ï"1.I1r:.1 fl Price Id. VREDESVERMANING VAN Z.H. DEN PAUS. Please Read This. Having for some time past called the attention of our ...

De stem uit België

RUMlt 21, RUSSELt SQUAR london, w.c. T*l*phon*i Hiitaum 287. De Stem uit Belgie Abonnement : lah. 9d. voor 3 maanden. Subscription : lsh. 9cL for 3 months. ^ Voor de Vereenitîde Staten : ^ 50 ct's. Voor Holland : 1 fl. Voor Frankrljk: 2.25 ^ A fr. Voor de soldaten : lih. r v of 1.50 fr. 3de Jaargang, Nr 26. Oplage: 10,500. ...

De stem uit België

Refliterei at the General Post Office as a Newspaper. Telephooni Central 1286. Als Btjvoegsel : CONSUMMATUM EST, schilderij door E. WANTE. De Stem uit Belgie Bureel: 55, Russell Square, W.C Abonnement: is. 6d, voor drie maanden. Subscription : is, 6d, for three months. 2de Jaargang.-Nr. 23. VRIJDAG, FEBRUARI 25, 1916. voor Holland, 1 fl. ; voor ...

De stem uit België

3De Stem lut JBelgte 2DÊcbo bc Belgique Bureel : 55, Russell Square, W.C. Abonnements xs, Qd, voor drie maanden. Subscription : ls, çd, for three months. No. 49. Opiage 2I>ooo. VRIJDAG, AUGUSTUS 27, 1915. Ab°n~rrw"0lLaïrd: 'fl Price ld. I EENDHACHT MAAKT MACHT. Oproep aan onze Vrienden. Nog drie nummers en "de Stem " is jarig. ...

De Belgische metaalbewerker

De Metaalbewerker Maandblad der Centrale van Belgische Metaalbewerkers. Bureelen: " EVERSLEIGH," 11, LYNDHURST GARDENS, HAMPSTEAD, N.W. 3 AUGUST, 1918. Prijs, HALF-PENNY. BELGISCHE VAKBONDLEIDERS IN HOLLAND. Op het Congres van het Nederlandsch Verbond van Vakvereenigingen, gehouden in de maand Juli, wps de Belgische vakbeweging ...

De stem uit België

H)e Stem uitJBelgte 3D£cbo be ^Belgique Bureel: 55, Russell Square, W.C. Abonnement: îs. 6d« voor drie maanden. Subscription i îs, 6d, for three monfhs. 11 ■ ■■mu 1 wuiij na■—■inyjga.■■■ ^ 1 uum 1 MPgna»^»,,w»«wg'nai.jmj -miiiim 1 II I 2de Jaargang. Nr. 7. opiage 20,200. VRIJDAG, NOVEMBER 5, 1915. ...

Pagina's