De stem uit België

3264 0
25 februari 1916
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 25 Februari. De stem uit België. Geraadpleegd op 15 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/bg2h709430/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

o nfsn r(o KW 7^^^ DE STEM UIT BELGIE verzaken aan zijn plicht om tegen-stand te bieden aan den wederrechte-lijken indringer en zijn leger " terug te trekken naar Antwerpen." Dat was immers " in 't voordeel van Duitschland ! " En wie zou om het zedelooze Duitschland te believen, niet zelf oneerlijk worden ? Zoodus, ten einde zijn doel te be-reiken, zal de rijkskanselier eens een goede leugcsi doen, om beterswil. Iiij wist wel, dat het schenden van Bel-gië's onzijdîgheid een " recht " was. (Duitschland decreteerde immers dat het zich in " noodweer " bevond tegen-over Frankrijk ; en wat Duitschland decreteert, is altijd de absolute waar-heid!) Maar hij zal juist het tegen-deel zeggen, en verklaren dat " de in-marsch in België eene fouaieele rechts-vèrkrachting is." En opdat België nu aan zijnjplicht van weerstand zou verzaken en Duitschland zou1 helpen in zijn roovers-plannen, 1 baioofde de rijkskanselier allerlei schatten en rijkdommen ; hij " bouwde voor het landje een gouden brug," waarover het naar de oneer kon loopen ; en hij beloofde tevens dat iiij alie: schade zou herstellen, indien het maar oneerlijk wilde worden. En dat domine België heeft niet ge-wild ! De leugen van onzen kanseiier heeft niet gebaat! * * ifr Wederom is het te vreezen, dat men mij verdenke appelen voor citroenen te verkoopen. Daarom nogmaals de worden zelf van Elbers erbij ge-voegd:" Und der Zweck der Rede ? Noch hoffte die deutsche Regierung trok aller Anzeichen einer Konnivenz Belgiens mit der Entente, dass sich die belgischen Regierung doch ent-schliessen wiirde, ihr blûhendes Land zu schonen und sich unter Protest auf Antwerpen zuriickzuziehen. Diesen Weg musste ihr Deutschland im eigenen Inleresse offenhalten... In-dem nun der Reichskanzler... der DurchmarsCh nicht auf Grund eines Rechtes forderte, sondern unter scharfer Scheidung zwischen Notwehr gegen Frankreich und Notstand Bel-gien gegeniiber den Einmarsch als formelle Rechtsverletzung erklârte, wiedergutmachung des Schadens... garantierte, konnte er hoffen, die Stimmung der belgischen Regierung... noch dahin beeinflussen, dass man von einer aktiven Unterstiitzung Frank-reichs absah. Belgien soltte eine goldene Brùcke gebaut werden, um ihm seine Stellungnahme zu erleich-tern."Dr. Ebers voegt er nog een paar andere redenen bij, waarom de kanseiier moest liegen, namelijk om Enge-land, den geduchten vijand van Duitschland, zich van het lijf te houden, en ook om de wereld te ver-schalken, terwijl men .haar dietsch maakte, daLhet niet in Duitschlands veroveringsplannen lag, België voor-goed te onder juk-ken. De hoeveelste poging is dat nu om te bewijzen, dat krom recht is, en reçht krom? Ik weet het niet, maar uit al de moeite, die de Duitsche katholieken aanwenden om de eer van hun land te redden, blijkt wel dat ze zich evenmin op hun gemak bevinden als de duivel in een wijwatervat. Onze bisschoppen noemden de eerste po-gingen " Kleingeestige Spitsvondig-heden." Aan deze nieuwe kan men best denzelfden titel geven. * * * Met Von Bethman-Hollweg moet men medelijden hebben ; de man ver-dient niet, lat men hem uitmake voor een domkop of een leugenaar. Met bijna gansch de wereld kan men aan-nemen, dat hij rondborstig het ge-pleegde onrecht erkende, doch uit verderfelijke rechtsbeprippen, in den waan verkeerde, dat "noodweer" dit onrecht verontschuldigde. En de Paus heeft hem daarvoor op de vin-gers getikt. Er zijn er, weliswaar, ©ok in Enge- land (Zie, Mgr. Moyes, Nineteenth Century, October, 1015), die wel het feit verwerpen, dat Duitschland ir noodweer verkeerde en dus bekennen dat dit land " onrecht " pleegde bij der inval in België ; die echter meenen dat, ingeval Duitschland werkelijk ir noodtoestand verkeerd had, daardooi ontheven was van den plicht de internationale wetten te eerbiedigen. Zulke meeriing wordt ook verkon-digd in de moderne handboeken vooi volkenrecht, waar al te veel Positivisme is binnengeslopen. Wij kun-nen ze niet bijtreden. Ons komt he1 voor, dat die theorie eene verkeerde toepassing is van het bekende verde-digingsrecht, dat elk individu heeft wanneer hij onrechtvaardig wordt aangevallen. We hebben hier echtei te doen met Staten, en de voorge-wende " noodtoestand " is dan enke een naam voor " Staatsraison " er "militaire voordeel." N.u heeft Piu: IX. m den Syllabus de stelling ver-worpen, dat het den Staat 0111 dit reden geoorloofd is zijn eed te breken Of, al gaf men toe, dat de theorie ir de bespiegeling waar is, dan zou daar uit nog niet volgen, dat ze in de prak tijk mag aangenomen worden. On een eenvoudig vermoeden van " noodtoestand " zouden de plechtigste trak-taten " scraps of paper " worden. Hel misbruik zo^ verschrikkelijk zijn ; er al vooreerst zou er uit volgen, dat b.v in dezen oorlog Engeland en Frankrijk—die immers in " noodtoestand ' verkeeren — hunne troepen zoudei: mogen uitzenden over Holland om de Duitschers in hun rechterflank aan te vallen. En onze brave noorderburer zouden niet het recht hebben den door-tocht door hun land ai te slaan! j. Van Mierlo, S.J. —o Consummatum est. (Bij onze plaats.) Door E. Wante. "Vader, vergeef het hun want ze weten met wat ze doen." Stil mijmerend voor deze zoo hooge uiting van christene kunst, laat men den geest zijr vlerken slaan en komen een voor een de tafe-reelen van "het hoogste tragisch spel var lijden en vergiffenis " voorbij : "Vader ver - geef het hun." Is dan aan ae gerechtigheic nog met voldaan? "Zij hebben mijne han den en voeten doorboord, zij hebben mijn< beenderen geteld." Gij die iangs den wej gaat, sta stil en ziet of er eene smart is gelijli aan de mijne. Er ligt hier, een wereld van gedachten uitge-drukt m die lijdende Christus-figuur. Wa een uitdrukking van bovenmenschelijk zede-Hjk wee ligt er m dat hemelsch gelaat, in de zieltogende houding van dat hoofd. Men ziei de goddelijke ziel lijden en vergeven in da' afgematte bloedende lichaam. Me dunkt mer ziet dat lijf, in zijne prachtige anatomische lijnen, bezwijken ; de wetten der zwaarte kracht werken reeds geheel in op die stral gespannen armen op die bezwijkende beenen ; al de zenuwen ontspannen ; de dood gaa: ingrijpen op dat togende lijdensoffer. Maai in tegenstelling met de overwinning var 't lichamelijke, wat overgeving aan de liefde wat een verlangende gloed der goddelijke zie naar de vergiffenis voor 't menschdom ligt ei uitgedrukt in dat heerlijk hymne van 's kuns tenaars werk. 't Is weerdig van de schoonst< voortbrengselen van een Quinten Matsijs Er is hier zelfs meer. Het lichaam is meei natuialistisch en is meer in harmonie met di ziel. Zie de Moeder van Smarten met ge strekte armen en lijdenszwanger hoofd. Wa een strijd tusschen den natuurlijken dranj der moederliefde en de grootheid van het te brengen offer. Ze zou willen opvliegen on den hais van dat dierbare dat ze 't lever schonk, Hem afrukken van t kruis, die pijn lijke wonden, dat gemartelde hoofd heeler met balsem en moederkussen, maar daarteger staat 't menschdom dat in zondenboeien lig en 't Godsbesluit der " Verlossing." Eer zwaard van droefheid zal uwe ziel doorboren En zij bidt mede in overgeving "Mijn Goc dat Uw wil geschiede. Vergeef het hur Vader want ze weten niet." Haar donker< .kleedij die in statige plooien het door smar ten vaneengereten lichaam omsluiert, lijir scherp op in den klaren voorgrond als eene rouwvlek van smart in 't zonnige leven da" daar buiten staat. En Johannes, de apostel der liefde, hij dii haar juist in eea teeder wilsbesluit als moedei ontving "Zoon zie daar Uwe moeder," vorm maar een groep met haar in die tegenstelling In eene beweging van overstelpende droefheic en zielelijden brengt hij eene hand aan d< slapen als om de overmaat van zooveel wee t< wer-en en houdt den anderen arm ondersteu nend gestreikt om de wankelende moeder op t< ■vangen in eene omarming van kinderlijk me devoelen en deelnemen in 5t lijdensdrama. Aan den voet van 't realistisch geplant kruis ligt in half knielende half liggende hou ding eene weelderige vrotrwenfiguur met over vloedige loshangende haren en rijke zwierig< kleederdracnt, ae Magdalena.. Ze is pracn tig in haar dubbel karakter. In bijna onge loovige verwondering en medelijden ziet z< op naar den goddeiijken lijder. De theo rieën van het Rome der keizers die bij haa. waren ingedrongen gedurende 't tijdperk vai haar ongeregeld leven en die nog in dei bodem harer bekeerde ziel schuilen, kunnei zoo groot een offer niet ten voile overzien maar de werkelijkheid die ze aanschouw brengen als 't ware een glimlach van begees tering haar op 't gelaat. Ja, dat is de " Rabbi ' gelijk Hij de eerste maal haar voorkwan bij haar laatste wandelrit in Cesarea, dat i geheel zijn leven geheel zijne leer verheei lijkt in een apotheotisch toppunt "Vader ver geef het hun." 't Is voor haar de herhalm: van het "Ik vergreef U omdat ge veel bemin : hebt." En de grootsche maar nog onbesten . dige ziel der Magdalena is gesterkt, ze zie zich als 't ware zat aan dat schouwspel. Mei zou zeggen dat de begeestering het wint oj , 't medelijden. Al hare zedelijke krachtei zijn samengetrokken op die eene figuur di-' voor haar ailes is : "De Meester" daar voo hare oogen lijdende-vergevende, wat hij zoi dikwijls voorzegd had en hare begeesterde zie jubelt bij de schrijnende pijn die haar dei boezem verscheurt. Wat een heerlijke twee L strijd van gevoelens neergelegd in deze pracht ; vxouw. Gansch dit drama der hoogste liefde i belicht door vàllende stralen die de zon schie van achter donkere wolken van rouw ei droefheid. Daarachter ligt de aarde de-ge vallene doodsch en bar als eene woestenij Nochtans ligt cr reeds als een voorspel vai het "Alléluia" der verlossing in de bundel gulden stralen die van achter de scherp om lijnde wolkenmassas schieten en een aureoo vormen als in onze kerken boven de " Renais sance " altaren. Het is een apotheosis va: den triomph der liefde in lijden en vergiffe nis op het eerst en eeuwig altaar van Calva rië. Geheel dat lyserlijk lied van Meester Wante's penseel aan het Passiedrama gewij< ademt diepgevoelde schoonheid. Aan d< diepe studie van gevoel en uitdrukking waar aan de Gothische Meesters ons zoo heerlij vergasteen paart hij eene volledige waardeerm van aile anatomische en naturalistische lijnei en vormen waaraan onze Vlaamsche schil ders, met Rubens aan 't hoofd, het toppun bereikten. Weelderige lichaamsvormen me eene gevoelige, uitdrukkingsvolle karakter schetsing brengen zeker eene kunst tôt har volledigste uiting. Door het onderling voile digen van wat de middeleeuwsche meester aan natuurlijke schoonheid en anatomiscb vormen misten en wat de schilders der "Re naissance " aan karakterstudie en gevoelsuit drukking verzuimden, wordt de ware schoon heid de schoone waarheid en de hoogste kuns geboren. Kan er beter geschenk aangeboden woi den aan onze verspreide menschen die, som van aile geestelijke hulp verstoken, in d' onmogelijkheid zijn van eene godsdienstig. beeltenis boven den haard te hebben? Ool zij lijden en ze kijken met de Magdalena som wel wat vreemd op aïs men hun spreekt vai vergeven. Ja ik weet het, er ligt in den boden van hun ziel soms zooveel bitter. Zij hebbei zooveel meegemaakt, zooveel verloren. Maa laat ze dan opzien naar de beeltenis van dei VerlosSer, naar zijn lijden, naar het "Vade vergeef het hun." Laat ze de donkere zei van rampen die over hen komt aanzien al eene verdienste voor de toekomst, gelijk eei vorig artikel hun sprak, _en dan zullen ze me de Magdalena opvlammen in begeesterdei gloed voor 't grootsche van de opoffering ei die begeestering zal hen sterken, zal he: veredelen, zal hen torenhoog plaatsen bove: | onze vijanden, Me dunkt de schoonst christene wraak die wij kunnen uitoefenen i dat wij ons " standaardmenschen " maken ii den christenen zin en dat wij God biddei "Vader vergeef het hun, want ze weten nie wat ze doen." Philecalos. O Bedillers van den Paus. Nog steeds gaat men voort met verwijte . tegen den Paus uit te brengen. Al de helder verklaringen van bevoegde katholieken, vai godgeleerden-, van bisschoppen hier in Enge . land, waarin de onberispelijke en wijze hou ding van den H. Vader wordt in het lich gesteld, hebben niet gebaat : de gazetschrij ; vers weten het immers veel beter ! Een FransCh-Belgisch dagblad drukte de] ! i5n Eebruari 11. deze betreurenswaardig t woorden : "Wat vele katholieke Belgen be treurd hebben en nog betreuren is het vol gende : "De rijkskanselier heeft den 4 Aug. 1914 in den Rijksdag verklaard, "at een onrecht.. ■ werd gepleegd jegens België. L "Die ofEcieele en formeele verklaring wa den Paus bekend den 5 Augustus 1914. In ; dien hij eenigen twijfel had omtrent Iiar< echtheid, was een simpel telegram aan Kar j dinaal Hartmann voldoende om zich ervai te vergewissen den 6 Augustus. : "Den 7 Augustus kon hij dan formeel ei : in 't openbaar protesteeren tegen de onrecht ; vaardigheid—een christen misdaad—gepleegi jegens het katholieke België. ; "De Paus heeft gezwegen. Een punt, ei daarmee uit." * * * Eilaas neen, daar is het niet mee uit ! Mei l staat verbluft over die kruidenderswijshei< ■ en de onbezonnenheid, waarmee de houdin : vàn den Paus wordt beoordeeld. Het geld hier op de eerste plaats den zoo godvruchti ; gen Paus, Pius X, zaliger gedachtenis ; wan hij was het, die den Pauselijken Stoel b« lcleedde, bij 't uitbreken van den oorlog. E ^ men zegt dat de droefheid over die ramp zij dood verhaast heeft. r. Ik deel de meening niet van Monseij ; neur Moyes, die in de "Nineteenth Century" (October), heeft pogen te bewijzen, dat de Paus den inval in België niet eens veroor-; deeleii "kon," alvorens een onderzoek in te stellen aangaande den door Duitschland voor. [ gewenden noodtoestand. Ik verwerp name-i njk de philosophische beschouwingen, waarop 1 die meenirç; gebouwd is. Maar, dat een man, 1 die hier dn Jingeland zoo gunstig bekend is , om zijne geîéerdheid, zùlk eene meening aan-t kleeft, bewijst toch wel, dat althans de voor-standers van het moderne volkenrecht—en ze zijfi legio—niet zoo haastig moeten te werk 1 gaan in hunne oordeelvellingen. s 2. Ik neem aan, dat de Paus, die, in tegen stelling met vele -staatslieden van allé landen, oordeelt voigens de Christelijke begrippen van r het staatsrecht, den inval in België kôn ver-1 oordeelen, gelijk hij werkelijk gedaan heeft, zondei voorafgaand onderzoek omtrent den t voorgewenden noodtoestand. Maar, dat hij 1 dit authoritative moest doen en vooral on-) middellijk moest doen, is geheel iets anders. 1 De Paus moet niet onmiddellijk aile ver-- grijP tegen de zedenwetten aanklagën ; in het r licht van onzen Catechismus weten we, hoe j we daarover moeten oordeelen. Hij zou 1 trouwens wel werk hebben, indien hij bij 1 elk vergrijp van individuën en naties zijne bestrafiende stem moest laten hooren ! Den i9n Juni 1915, schreef ditzelfde Franco-Belgi-sche blad het volgende : "Dès qu'une con-3 -vention se trouve violée par l'un des adver-t saires, rien ne lie plus l'autre." De schrijver 1 meent het misschien goed, maar gelijk het daar staat, is het een zedeloos beginsel. Steeds toch, ondanks al de euveldaden van 1 den vijand, blijft men gebonden aan de ze-3 denwet ; daarom zijn er weerwraakmiddelen, die geoorloofd zijn, en andere die steeds een 1 vergrijp zullen zijn tegen de eeuwige wet. Moest nu onmiddellijk de Paus eene veroor-1 deeling uitspreken tegen het dagblad? Moest hij onmiddellijk zijne stem verheffen tegen de vliegeniers der Verbondenen om hunnen bom-menaanslag op de huizen van non-combattan-, ten in Duitschland? 1 De Paus is voorzeker de handhaver der ; zedenwet, doch hij moet niet elk vergrijp aan-klagen. Overigens hebben de vijanden van i de Kerk al gedaan wat ze konden om bij y voorkomende verwikkelingen 's Pausen tus-! schenkomst uit te schakelen. En toch spreekt hij, wanneer het pas geeft; en zoo heeft l reeds Pius IX op voorhand de schending t onzer onzijdigheid door Duitschland, in beginsel, veroordeeld. ; 3. De Paus zelf moet oordeelen, wanneer hij spreken zal. Hij -kent beter zijn plicht 5 dan gazetschrijvers. Hij weet, wanneer voor ; hem de tijd van spreken komt, en wanneer de tijd van zwijgen. En hij heeft werkelijk ten gestelden tijde gesproken over den inval in België. In het eerste Consistorie, dat t volgde Op zijne benoeming, heeft hij zijne stem verheven tegen het vérkrachten der zedenwet, en aan Kardinaal Gaspari heeft hij 3 verklaard, dat hij toen juist het onrecht tegen ; België gepleegd op het 00g had. ; 4. Overigens de Paus is geen publicist. c Als Hoofd der Katholieke Kerk spreekt Hij 3 rechtstreeks tôt de Mogendheden ; en die x diplomatigke stukken worden niet dadelijk ! openbaar gemaakt. Niemand kan zeggen, cf ! hij de schuldigen berispt heeft dan niet. r Zeker is, dat Hij meer gedaan heeft dan het ! publiek weet; daarom viel Hij P. Hénusse r in de rede, zeggende : " 't Is volstrekt onwaar, 3 dat ik niets voor België deed ; wat er van s ' uitgelekt is moet u zulks genoeg bewijzen." 1 5. Ik sluit met de woorden van den bis-t schop van Northampton over de veroordeeling ! van de Duitsche gruwelen, maar die ook toe-! passelijk zijn op Duitschland's inval in Bel- 2 gië : "Voigens sommigen was er nu eens een 2 uitmuntende gelegenheid voor den Paus, om ; de kracht van zijn moreelen invloed te too- 3 nen ; hij had ze niet moeten laten ontsnap-! pen ; doch, gelijk we aangetoond hebben, ! was dit heelemaal geene goede gelegenheid. t De macht van den zedelijken invloed wordt aangetoond door zijn kalm beroep op de rede en het geweten. Dat kwam tôt uiting b.v. in de heerlijke encyclieken van Léo XIII, die daarvoor den geschikten tijd en het onder-werp kon uitkiezen. Zij zelf die in dezen Q wereldoorlog eene Pauselijke uitspraak over de gruweldaden zouden verlangen en toejui--j chen, zouden die niet aanvaarden als een rechtvaardiging van Gods Wet, doch als'eene verklaring ten onzen gunste; niet als-een t beroep op de rede en het geweten van het menschdom, doch als een triomf onzer diplomatie." (Dublin Review, Jtrly, 1915. The x Neutrality of the Holy See. By the Bishop of Northampton.) " Aan de gazetschrijvers geven wij den raad dit prachtig artikel niet enkel te lezen, maar te overwegen. Zij zouden er vele lessen van wiisheid uit halen. ' Danken wij God, dat we aan het hoofd der H. Kerk een zoo teerminnenden Vader en zoo voorzichtigen Herder hebben, die allen leeren z^l op tijd te spreken, doch ook, op tijd te zwijgen. ^ 15 Februari, 1-916. 1 o 1 Berieht betreffende de Belgische ; lagere Scholen. Monseigneur De Wachter verlangt dringend 1 een beknopt verslag over de Belgische lagere scholen in Engeland, waaraan Belgische priesters bedieligd waren. t Dat verslag moet bijzonderheden over de I volgende punten bevatten : 5 Het juiste adres waar de school werd opge- t richt ; Het getal ingerichte klassen; t De naam en hoedanigheid van de onder- wijzers en onderwijzeressen ; 1 Het getal leerlingen ten huîdigen stonde. n De verslagen moeten gezonden worden naar Abbé Albert Michiels, The Oratory, Bromp-ton Road, London, S.W.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De stem uit België behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Londen van 1914 tot 1916.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes