De stem uit België

3657 0
08 januari 1915
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 08 Januari. De stem uit België. Geraadpleegd op 22 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/4f1mg7gj36/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

L'Echo de Belgique DE STEM UITBELGIE -X* Voor God enVaderland. Bureau : 55, Russeli Square, W.€. Abonnement : ls. 9d. voor drie maanden. Dieu et Patrie. Voor aankondigingen : 69, Lombard Street, EX. ■No. 16. VRIJDAG, 8 JANUARI, 1915. Price ld. iPlease Read This There are in England, at the présent moment, about 130,000 REFUGEES, raen, women and children, including about 22,000 Belgian Soldiers mostly wounded or convalescent, and in orrfer to mitîgate In some small degree the terrible sorrows and trials which îhese brave Belgians are undergoing, we are urgently in need of funds for the fol-lowing objects :— 1,—To provide them with a weekly news-paper printed in Flemish and French, "L'ECHO DEBELGIQUE," which not only : gives them news of their country and loved ones for which they are pining, but helps them, through printing their addretses. to find lost relations and friends, and also affordsthem a direct chanr.el of communication with each other during tbeir exile. a 2.—To send them (free of cost) garments, prayer books, caiechisms and raading books : in Flemish. 3.—To facilitnte for those who are at pre-f sent housed at a distance of several miles from a Catholic Church, the means of com-municating with a Flemish speaking priest I |«nd of receiving the consolations of their I religion in this the hour of their sorrow and désolation. We therefore appeal most earnestly to your generosity and charity to help us. By pro-viding us with the necessary funds for | carrying out this great and important work ! you will draw God's blessing upon yourselves and your country, and also on those brave ' soldiers of ail nations who are fighting so well to defend us. i Please send Subscriptions and Donations : to the Hon. Sec. BELGIAN NEWS FUND, ! 55, Russeli Square, London, W.C. Chèques and Postal Orders to be crossed "Belgian News Fund.'' 1 Algemeene Inlichtingen IWie iets weet van Mr. Jan Decoster, vrouw en kind gelieve nieuws te zendeD op ons bureel. Geestelijke Diensten.—EE. HH. Jacobs I en Prims houden zich ter beschikking der H Belgen die in hunne gebuurte geen Roomsch- ■ katholieken geestelijke zouden hebben die ■ hen verstaat. Zij zijn gereed om ter plaat-I se te komen. Indien er in de omstreken een ■ Engelsche Roomsch katholieke priester is ■ worden onze landgenooten verzocht het ■ bezoek dat zij willen aanvragen zooveel ■ mogelijk met deze op voorhand te bespreken. ■ Zaterdag en zondag zijn de dagen die voor ■ deze bezoeken best geschilct zijn. Inlichtingsbureel.—Eerw. heer Prims en | Eerw. P. Jacobs S.J. van Antwerpen houden [ zich ter beschikking hunner landgenooten voor zooveel zij hun kilnnen van dienst zijn, : aile weekdagen van toi ure tôt 11 j ure, en van ai ure tôt 4 ure, op het bureel sç Russeli ; Square, W.C. Bureau de Renseignements.—Monsieur l'abbé Prims et le R. P. Jacobs, S.J. d'Anvers se tiennent à la disposition de leur ' compatriotes tous les jours de la semaine de ioi à ii£ heures, et de 2} à 4 heures, au • bureau 55 Russeli Square, W.C. Catechismus.—De Vlaamsche Mechelsche i catechismus is op ons bureel vrachtvrij te ; bekomen mits i£d. per exemplaar. Nieuw Testament.—Het Nieuw Testament in het Vlaamsch (Uitgave der Petrus Canisiusvereeniging, met de goedkeuring der Nederlandsche bisschoppen) is op ons bureel vrachtvrij te krijgen aan 6d. Literatuur.—Goede lezing voor onze 'ï soldaten en voor ons volk, boeiende romans, | oorspronkelijke en vertaalde, zijn op ons L bureel voor onbepaalden tijd te leen te 1 krijgen aan 2d. per boek. Men mag 6 boeken I in eens vragen en meer in uitzonderlijke M gevallen. Un portrait que beaucoup de Belges desireront rapporter de leur exil en leur patrie sera certes celui de sa Grandeur Monseigneur Casartelli. C'est à la demande de Belges reconnaissants que nous nous empressons de publier cette photographie. Nous devons la note biographique ci-dessous à Mr. le professeur A. Carnoy à qui nous exprimons ici toute notre reconnaissance. Monseigneur Louis Charles Casartelli est né à Manchester en 1852. Son père Joseph Casartelli était Italien, natif de Côme. Ayant reçu le grade de M.A. à Londres en 1873, il passait ensuite à l'université de Louvain. Il y étudiait la théologie et les langues orientales. En 1884 il obtint le grade de docteur en langues orientales. Ordonné prêtre en 1876 il fut nommé professeur au S. Bede's college à Manchester et en fut nommé recteur en 1891. En 1903 il devint évèque de Salford. Son activité scientifique fut très grande. De 1898 à 1900 il fut président de la Manchester Statistical Society, dès 1906 de la Manchester Dante Society, de 1908 à 1910 de la Manchester Egyptian Society. Il fut professeur de Zend et de Pehlvi à l'université de Louvain de 1900 à 1903. En 1909 il représentait les I universités de Londres et de Man chester au jubilé de l'université de Louvain. Dès 1903 il fut décoré de l'ordre de Leopold. Très apprécié des Orientalistes, il est un maître dans sa spécialité (Avesta, Pehlvi et vieux persan). Il a publié une série d'articles sur la langue et surtout sur la religion de l'ancienne Perse, et son ouvrage principal est sa thèse doctorale sur "La Philosophie religieuse du Mazdéisme sous les Sassanides" (Louvain, 1884). Cet ouvrage fut traduit en anglais par un prêtre parséen. Monseigneur Casartelli est toujours resté très attaché à l'université de Louvain qu'il a du quitter pour se dévouer au diocese de Salford, un des plus florissants de l'Angleterre. C'est une nature fine et distinguée, de culture très générale, un esprit ouvert s'intéressant à toutes choses. Spirituel et imaginatif il joint la vivacité et la souplesse du méridional au serieux de l'anglais. Les Belges ont trouvé en lui un ami bien dévoué. Il a organisé avec entrain l'installation des Belges dans son diocèse et a mis lui même une maison à la disposition des réfugiés. Maintes fois dans ma vie j'ai eu l'occasion d'observer les profondeurs de bonté et l'inlassable activité de cet homme qui m'honore de la plus précieuse des amitiés. A. Carnoy. Gebedenboeken.—Eenvoudig gebedenboek is op ons bureel te verkrijgen aan ii-d. vrachtvrij. Inschrijvingen.—Vlamingen die ons week-blad nog niet zoudt ontvangen, vraagt het aan, zoo mogelijk door het comiteit dat wellicht een inschrijving betalen zal, ofwel indien dit niet mogelijk is rechtstreeks tôt ons die het u gratis bezorgen. Slechts verzoeken wij u dan om wat nieuws over de Belgen ten uwent. Verzamelingen.—Wij hebben nog een 40 tal volledige collectien van onze verschenen nummers van 1914. Die nummers zijn belangrijk zoowel door de onderteekenaars der artikelen (B. Mgr. Bourne, Mgr. Casartelli, E. H. Poell, E. P. Vaughan, Fred. de Bernhardt, Jules Persyn, Kan. Luytgaerens, Dr. Jan Bols, enz.) als door hun meedee-lingen omtrent ons volk in Engeland. Wij stellen aan de eerst aanvragenden enkele verzamelingen te koop aan 3s. Campenhout.—De gewezen inwoners van Campenhout, nu in Engeland verblijvende, worden verzocht hun huidig adres te doen kennen aan ons bureel : 55, Russeli Square, Londen, W.C. : dit om het verzenden van brieven te vergemakkelijken die voor inwoners van Campenhout op ons bureel zijn toege-komen.Wij hebben o.a. brieven voor Modest en E. H. Roger Liekens, van hun moeder ; alsook voor Victor, Félix, Gustaaf en Jan Servranckx van hun moeder. Wie nieuws weet over menschen van Campenhout schrijve het ons eveneens. Burgerlijke Stand.—Wij roepen de aandacht onzer landsgenooten en 00k onzer Engelsche gastheeren op het nut voor nu en later dat hebben kan eene geregelde afkon-diging in ons blad van ailes wat de burgerlijke stand der Belgen in Engeland betreft. Brieven voor Belgie.—Door onze be-middeling gingen niet min dan 350 brieven naar België. In dato van 23 December ontvangen we het goede nieuws dat aile onze brieven over de grens zijn. Onze Hollandsche tusschenpersoon vraagt ons echter 2d. per brief. Het tekort voor de reeds verzonden brieven willen wij wel zelf bijbetalen, tevens een oproep doende aan degenen die kunnen om ons deze onkosten eenigszins te vergoeden. En in het vervolg gelieve men dus 2d. in postzegels bij elken brief voor België te voegen. Photos.—Het was ons onmogelijk in ons Kerstnummer aile de photo's op te nemen die ons toekwamen. Wij gaan echter in dit nummer en in de volgende voort met de opname. Op het einde hopen we dan aile die photo's van Belgen in Engeland in een album te kunnen vereenigen. Men zen de dus nog photo's in, en hebbe een beetje geduld om ze te zien verschijnen. Avis aux Belges en Angleterre.—De nombreux travailleurs et ouvriers belges habitant Anvers et qui avaient été obligés de quitter cette ville lors du bombardement pour gagner la Hollande et l'Angleterre cherchent à retourner chez eux. Ces belges n'ont malheureusement aucune chance de trouver, en ce moment, du travail à Anvers. Ils risquent donc de tomber entièrement à la charge de l'Administration Communale et des Comités de bienfaisance de cette ville qui ont à s'imposer déjà de lourds sacrifices pour soulager les infortunes et répondre aux multiples sollicitations des personnes qui y sont sans ressources. Dans ces conditions il y a lieu d'engager les belges et notamment ceux appartenant à la classe ouvrière à retarder leur départ jusqu'au moment ou ils seront assurés de trouver du travail à leur propre destination. De Shilling voor de Soldatenkousen. —Men zende geldelijke bijdragen of gebreden goed naar M. Coenen, 55 Russeli Square, W.C., alsook voorstellen om voor het werk in uwe omstreken te ieveren. Een uitmun-tend werk is het de Belgische vrouwen den noodigen wol te bezorgen om hun tijd te besteden aan het breiden van soldatenkousen. Monseigneur Casartelli, Evèque de Salford, Manchester

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De stem uit België behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Londen van 1914 tot 1916.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes