"De dorpsklok: frontblad verschijnende voor de soldaten van Meulebeke, Beveren, Ruddervoorde, Zwevezeele, Ardoye, Coolskamp en Eeghem"

1236 0
01 januari 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 01 Januari. "De dorpsklok: frontblad verschijnende voor de soldaten van Meulebeke, Beveren, Ruddervoorde, Zwevezeele, Ardoye, Coolskamp en Eeghem". Geraadpleegd op 12 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/dz02z13b2r/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Toegelaten door de krijgsovérheid, N. 131 — 23-1-18 Januari=Februari ÎQSS. rs° ÎO » 1. De Dorpsklok miindeii]kseh fpontblad tfoo? de soidaten van Goolskamp, I. |l8ali:beke,JîFdooi8?Zcaevezeele,RaQdcîjvooMeîEeghem. Vain orafc® «Jor^sîo-s» Voor ons Jongsns, Ons, zonen van rrsldtiert Vla.ariderland, Ons fc»îr«d«> ©en waifrrjs broederband ! Uitgever : L. VERCRUYSSE, D. 291 - if C". Duurbare Jongens. Ziehier dus het blad. 'tMocst er zijn sinds latig, maàr in oorlogstijd doet men niet wat men wil : de moeilijkheden om iets vast en breed tôt stand te brengen zijn soms zoo groot dat dé beste wii er zijn kop op ten brijzel loopt. Die moeilijkheden zijn echter nu doorslegen; het blad is er. Dat het die moeilijkheden heeft doormaakt is-reeds een bewijs van zijn leel baarhejd. Het doel is u, iongens vanuwgeméente, en van de verschillige gemeenten ondereen, samen te brengen in één warmen broeder-kring van onderling samenvoelen, samtn-werken, samenhelpen, troosten en opbeu- ren- . j ^ Drie diitke jaren staat gij reeds aan cen Yzer in het veld van het bloedigst strijden, zwaarsten last en bitterst lijden, Het jaar 1918 zijn we ingestapt en nog staat ge van uit dat veld te turen naar't verre lieve dorp. Ge hebt nood enrecht aan steun en hulp om sterk te blijven en sterk, niet gebroken, in uw dorp terugtekeeren. Niet altijd hebt gij die versterking gevondèn daar waar gij ze moestet vinden, Voortaan zult gij die kunnen trekken uit den grooten broeati-bond... uit de «Dorpsklok» _ die geregel'd rond uw ooren zal komen iuiden haar blij-de tonen van allerlei nieuws, mededeelin-gen, inlichtingen enz. Sinds maanden luidde «De Dorpsklok» alieen voor de jongens van Coolscamp ; zij zelf, uit onderling willen, hebben ze gehan-gen in den voor hen dooden toren hier op den Yzer. Door onderling werken en stre-ven mochten zij nu met Nieuwjaar, bij het uitluiden van hun en haar z-eo prachtig werk, zehooren bengelen aîseen feestklok. Voor de jongens van Coolscamp heelt zij volledig haar doel bereikt. Voortaan zal zij over andere do'rpsjon-gens 00k haar tonen slaan. Mocht zij bij hen de;:elfdegoedwilbgheid, dezelfde medewerking, denzelfden steun vinden ; haar zelfde doel op zoo prachti ge wijze bereiken, om zoo binnen korten tijd haar groote feestgehuden mogen uitgal-men en weldra feestluidend, te mogen me-detrekken naar huis. Dat is de wensch van het nieuwe jaar bij het h^ngen van.«De Dorpsklok» in den grooten toren van ons aller gemeenten, hier aan den Yzer. Jongens op ! en mctde voormannen van uw gemeente krachtig getrokken aan de koord.... Dat «De Dorpsklok iuide!...» Norbert Dejonghe. o— BEliRSGI)IJHE JSEDEDEEIi'NGER AAN DE VOORMANNEN DER GEMEENTEN 1. Ons doel moet zijn dit formaat voor ons blad te behouden. Daarom gewrocht en gezorgd om voor ieder nummer genoeg stot te hebben, 2. De artikelen moeten eerst gezonden worden naar de censuur en vandaar naar den drukker. Daarom is het noodig, om geregeld vroeg te verschijnen, een maand te voor, de mededeelingen te bezorgen aan het bestuur. 3. Vriendelijk wordt gevraagd de arti-kels 200 schoon mogelijk te schvkken en te schrijven : de censuur en de druRker moeten er goed doorkunnen; anders moeten ze worden herschreven en dit is een groot tij i /erlies. 4. Geregeld moet men Leop.Vercruysse op de hoogte brengen van de nieuwe oi veranderde adressen. 5. Naar het akkoord dat 'gesloten werd voor de betaling der nummeis en pnkosten wordt men verzocht L. Vercruysse regel-mâtig het geld te bezorgen. 6. "Aan L. Vercruysse moet ook, ieder maand,medegèdcv;l£i worden hcevccl nurn-mers wen juist begeert voor die maand. Best ware het er eenige te veel te nemen om dan te sturen .naar de jong'ens of bur-gers die nog geen kregen. 7. De nummers mogen door niemand snders vérzonden worden dan door de be-stuurders van 't blad. Daarom ^ullen de te veel nummers blijven bij L. Vercruysse ; als er dan nieuwe adressen uitkomen men sture,ze nàar hem ; hij zal dan die jongens het nummer opsturen. 8. Men bezorge hem ook de adressen van de vluchtelingen der gemeente. De nummers gezonden naar de burgers moeten voorzien zijn van .een timber van 5 c. 9. Àls men nummers, wil behpudën om mfcde te. doen naar huis, mçn schrijye naar L. Vercruysse; hij zal ze goed in bewaring houden. Op aanvraag bij hem kan men die ook zelf krijg°n, • 10. Die nummer wordt gedrukt op 1000 esemplar'en. Zoo w'e de adressen hebben van al de jongens en al de vluchtelingen dan moeten we zeker boven de i5oo n. komen. Gewrocht dus om de aarcsserjijst/îoo volledig inogelijk'te. hebben. 11. Verbodeii is het nummers te sturen naar onzijdige en vijandige landen. AAN DE KRÏJGERS EN BURGERS DER GESEENTEN. Dit blad zal u zooveeî deugd ^ mogelijk verschaffen ; daarom hopen wy op e vaste medewerking. Helpt ons, Steunt on . 1.-Door het opzenden van een mildèn penning. Hebt gij veel, geeft veel; hebt gij weinig, geeft weinig. 't Is voor uw deugd. De ondersteuning voor 't blad in 'l alge-meen wordt bezorgd aan L. Vercruysse. Daarvan genieten dan al de gemeenten. D/.'. ondersteuning vooriedertgemeente aj-l'onderlijk wordt bezorgd aan den schatbe-waarder dier gemeenfce. 2. Door het mededeelen aan uwen be-stuurder en adressenopmaker van ailes, al. les, hoe weinig ook, wat gij weet of ver-neemt nopens uw huis, dorp,streek, strijd-broeders, adressen, enz. Zoo gij zelf een artikeltje wilt opmaken, voor het blad — hetgeen ten zeerste wordt gewenscht — moet gij dit eerst sturen naar uwen bestuurder. Aile wegwijzingen, opmerkingen, schik-kingen vroor doel hebbende het goede van o.;s blad. worden dankbaar aanvaard en onderzocht bij het bestuur. * * * De groei en bloei van dit blad hangt al van uw aller medewerking. De handen uit de mouwen en met vaste, kloeke hand er voor gewrocht ; 't zal uw deugd zijn en uw roem nu en na den oorlog. HET BESTUUiî. COOLSCAMP. Dnui'bare Dorpsgenooten, Ziehier dus het nieuwe blad tôt hetwelk uw blad is geworden. Door uwe hoog-hartigheid en vaste werken hebt gij de Dorpsklok doen oritstaan en bloeienvooru; huidig is zij het blad geworden voor ver-schillige gemeenten. Weest er fier op zoo uw werk te zien uitbreiden. De Dorpsklok heeft u veel deugd ge-daan; voortaan zal ziju nogmeer genoegen verschaffen, daar zij ook het nieuws van de streek zal aanbrengen. Geen twijfel of hetnieuwemeerdereblad, zal even als het oude kleine, ten voile uwe verldeefdheid hebben, en voor zijn groei en bloei, zult gij werken met de voile kracht van uw gekende edelhartigheid en moed. Jongens in deze drie dikke jaren van oorlog hebben wij, door eendrachtig sa-msnwerken, prachtig werk verricht : onze dooden hebben wij geëerd, onze lijden-1 den geholpen, getroost, opgebeurd door allerlei middeis. Met fieren kop zullen wij naar ons liëve dorp mogen terugkeeren. Gij zij* helden in het strijden tegen den Duitschen vijand maar ook helden in het werken voor de deugd van de jongens in het algemeen, en van u in 't bijzonder. Houdt voort zoo die edele gedachten en gevoclens sterk in U ; na den oorlog zullen wij nog schoon er werk kunnen verrich-ten dan. N. DEJONGHE. — . Eti-oecterli j kl aeid. Het is de roep van ons volk dat er, om groot en machtig te worden, meer brOe-derlijke eenheid moet bestaan ; reeds lang is dit bewexen gewordenjaanschouwen wij de hedendaagsche oorlogsgebeurtenissen en wij zullen genoegzaam zién dat het ge-brek aan vereeniging en eenheid veelal eene ondernèming doet mislukken. Bij ons, Coolskampenaren, is dit gelukkiglijk, se-dert langen tijd, in aanmerking genomen ;

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes