De Hallenaar: volksgezind weekblad

683697 0
14 april 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 14 April. De Hallenaar: volksgezind weekblad. Geraadpleegd op 21 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/vm42r3pz12/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Al lachende zegt de gek de waarheid. VOLKSGEZIND WEEKBLAD. H et vaderland is het volk M. Gorki, Ieder medewerker is veranlwoordelijk voor hetgeen hij sctirijft. ABONNEMENTSPRIJS (ystZËndingskostbtl iniieppea) : De partij-po'itielc wordt geweerd. S Onstplraad pn Rphppf t FTallo S VOO!? DRIE MAAND 1.75 FRANK. Naamlooze stukken worden niet opgenomen. Aile berichten, | Upolcil ddU «Il Dei-ieeF te -tiaiie. g VOOR ZLS MAAND 3.25 FRANK mededeelingen, enz., hoeven ingezsnden voor Woensdagavoud. VOOR ÉÉN JAAR 6^25 FRANK* C Allemande Tijdingen jp Westerfroût: Op ihet einde der voriga week jeiden de Duiteahers ruim 90,000 gevangenen en meer dtai 1,300 kanocinen. Sinds gingen de Engel-achen en Franisohan. keer op k-eer met gToote troeipeamia&aas tôt d©n aairval over; ahe po-gingen, heit veaàoreai terran te herwianên, blevern zjomder sukseis. terwijl de veniiezen iieudaÂtig \>raren. Caste! en Maiilly weram genionxeii, teii spijt van dapper en hardnetkkig vervvoer ; op den zuidelijlisn o&ver vaii de Ois© de voorsteden van Ohauny, Biehancourt, Pierramande, Fotambray en Oouey-le-Châ-teau.Bovendicn wercten die Franschen tusschen Coucy-le-Cbâteau en Brancourt cuver het Oise-Aisne^kanaal, voorbs tôt op den westelijken oever vain de Ailette teruggeiwoirpeai. De Duiit-schera maaktan bij deze gelegenheid meer daai 2,000 gevangenesn. Tuasohen Arunentières en 't La Bassee-Jcajiaai verwerden de Duitschers d,e eerste •vijandeil'jke Uni©, alsmade 6,000 gevaingenen en 100 kaaoïmen. In F i n 1 a n 4 landden de Duit-johers troe-petn naibij Hangoe en bezetten het spoor-gtatioii Karis. In de Oekrajine vverd Charkof genomea Italiaansch front : Kleiae gevechten. De Italianen zijn mog al benauwd in afwaehting van een Oosten-jijfcseh-HoBgaarsah offensief. SuJîai i itii-ii on „ " ; , Duitsche en Tixrksciie troepan wierpen Fn-Èélsche infanterie en ruiterij-brigiadets tegen den Jordaau terug. Het Duitsch îeuzenkanon. Een korrespondent van de « Berhner Lokal-Anzeiger » -v\eet aan zijn blad te melden dat het Duitsche kanon, dat Parijs beschiet, 130 kilomeur ver draagt. De houwitser legt dien sfstand op 3 minuten af. Het Fransch vredesaaubod. De minister van bui'tinelamdscthe zaiken van Oostenirijk, graaf Czernin, heeft in zi.jn op 2 Aprii vôôr de afvaardiginig van den ge-moeateraaid van Weenen gethouden redevoe-ning ket volgende verktaard : Heer C'ieimeaioeau heeft mij eeinigexi vôôr het begm van het oiïeasief in iiet wes-ben gevraagid of ik bereid was ondeirthandeAm-gen aan te knoopen en op wellken giiond-sdag. Bt heb onimidldellijk in venstaud'hoading met Pèrlijn geantwoord dat ik daartoe be-reid was en dat ik geen hinderpaal voor den vrdiie met Frankrijk z-ag ads den wensoh naai Elzas-Lotharingen. Uit Parijs werd geantwoord dat op deize ngrondsl'ag ondei'handelen oiwaogelijk was. » In opdracht van graaif Czernin had de lega-tderaïad graaf Nikolaais Kevertela mat den dtoor Clemenc&au naar Zwitseaiand geaonden vertroawensinian srraaf Armand herhaaiideïij'k betspa'etkintgein. Naar aainiiaiding van een op 2 Februari in Freàburg in Zwiteerland plaats geivon(d©n onderhoud der beide lieeren, wtrd de Investie besproken of en op weiken grond-sîag tussfthen den Oos.tenrijkBah-Hong.aar-sdhen minister van buiteniland&che zaïken en Frankrijik of tusscihen offioieele vertegen-worodigers d -zer landen eein besprekirg over het sluiten van den vrede. zou motgelijk aiîn. Eierop heefl graaf Bevertela, na omderrich-tiiugen van Czernin ontvangen _ te hebben, Eian graaf Armand ter mededeeling aan Clemenceau in de laatste Felbruaridagen ver-fclaard dat graaf Ozemin bereid was met cen veirt^enwoordiger van Frankrijik te sprekcn en een botiprekin^ met uitziohit op sulkses voor mogeii.îk hoa^dt, zoodra Frantkrijk slechbs van veroverirugsolacnen betreffende Elzas-Lotiharingen afziet. Men antwoordde hierop in naam van Clômeneeau, dat deze niet a^n <îe eisoheri op EIzas-Lotihiaj,'ngen kon verza-ken, zoodait dus een samenkamst van verte-genwoordicrers volgenis wederzijdgche mee-ni'ng nutteloo'S was. Elzas-Lotharinigen is dus de eenige hinderpaal voor den vrede, en onze jongens ster-ven dm s voor Elzas. Het lèvera in de ksldcrs van Parijs. — De Pariisnhe berichtgever van 1de « Maasibode >> edhrijift « Parijs is aan het nieuwe oorlogsleven ge- woon. El'ken avond is men bereid zijn waniiig | bij het ministe airain te verlaten. De kas met ' vvaarden en herinneringen staat gereed, en -daarnaasit liggen reisdeketris en overkleiede-ren. De keïders zijni ingericht om eir lanc te leunnen in venblijven ; ei" sitaan daar baniken en stoeien, fcapijten moeten de menachen tegen de kouide van den natten grond besohut-ten. In den hoeik staan hakken en sohuppen, apdiat de bewtoners, iii(dien het huis door ee-n boni getrofîen wordit, zioh zouden kunnen uit-| grarven. Aldus Verandert het moderne leven | leven- -"an Paaiis in het lensp der ho'bew-^ t i ners. Over die kelders wordt ex voortdurend 1 gesproken, want deze zijn het bijzonderste gedeedte ^ler woning geworden. De huurprijj zen der huiaen hangen nu van de grootte oi de geringere steilkte der gewelven der ders af. Een echt hok, waaraan echter eei^ bamimeD.vrijen kelder is, kost nu meer dan. , het besite hôtel, waar men geen on,deraard-i stiie veiligheiid tegen bommen vindt. » Petrograd opmeuw Sut-peteisburg. — De beriohtgever in Sint-Petensburg van d« a Daily Mail » meldt, dat de retgeeriing dei Sovjebs bealoten heeft de stad Sint-Peters-bung opnieuiW met dezen ,haren ouden liaaai te bestempelen, omdat de verandering in Pe-trogradt oe te schrijven is aan invloeden, waarmede de republièk niet» te maiken heeft. Het lot der Btlgische lokomoueven. — De « Nation Belgo » beneht dai van de 2,000 Belgisehe lokomotieven die in Augustes 1914, bLj het ud'tbreken der ooriogsvemohitingein, naai Franikrijlk overgebracht werden, 1,250 in 'dien s t gesteld zijn van de Fransciixen, de Fi-ablaiiem fie Kng l>.chen en de ArriefïikiiT "ti / 60 weillen aan Kualand veBkoaht. Aan het Belgisch iront. — Wij lezen in het I beizadiiigd katlioiiek Viaamsch weebblad « De Eendraeht » : in de laatste weken zijn eenige honderd Be;gen krijgsgevangen gemaakt aan het Viaaniisalie ironit. Daai' deize jongens eenige da,gen in Beigië vertoefid hebben en geiegen-heid hadden nunne fam.lie te bezoeken aivo-rens aaar as kampen te worden weggevoerd, eihbben zij naauuiiijk memige bedangnjke bij-zonderheden over de toestanden in het Belgisch leger mt|degedeeW. Uit de inlicshuingen die ons aAdus beikend werden, zou, blijken dat de geastestoestand ocizer soldaten aîlerallemdigSpt is. De Vlamini-gen, die 90 ten honderd van de troepen in de geiveohtslinie uitmaken, zijn uiteirst ver-bitterd door de weinig sympatihieke behan-deling idie hen vanwege de Franschsprakende O'versten ten deel valt. Ook moeten de 10 ten honderd Walen het ontgelden, daar het zeer cl ikwijls tôt gevechten tuasahen Vlaaningen en Walen komt. De dagorders en mededeeiinigen wordn nu in beide talen afgefcondigd, maar met het aanleeren van het Nederlandscih zijn de oversten nog geetn zien gevorderd. Vlaamscihe b'iaden komen aan het front hoegenaamd niet. In soinmige seiktoiren vernam men tôt heden niets van het geval van priester Van der Meulen. Aile uiting vaai Vlaaimscîiige-zitide gevoelens wordt ongenadig ingedrulct. De ffevangeriissen in Franikrijk fonder andere te Bennes) zitten vol van wederspannigen. De meest on&chuldige Ylaamsohe bladein, als « De Belgj'sehe Standaard », « Ons Vatler-. land )>, « De Stem uit Beigië » en « Vrij Beigië » wordeîi van het front _ verwijderd gehouden. Nieuwe besprekingen in Zvvitserland? — De « Nieuwe Boiltemlajmisehe Courant » mellot uit Amsterdam, d.d. 8 npril : Van verschil-lende zijden wordt in Nederland het gerucht verspreidt, dat de laatste weken te Lausanne in Zwiteerlanfcl besprebirgen plaats hadden tu&schen een Oostenrijksche -maat, twee personen der Duitsohe hooge financie en twee hooggeplaatste personen uit Ententelarden. De echt'heid van deee melding is nog niet -astgesteld. Maar op de Beurs te Amsterdam, zegde men reeds Zaterdag, dat vredesonderhandtelingen in gang waren. K E R KNIEUWS Uit Geldenaken wordt de dood bericht van priester G. Nolis, pastoor-deken der parochie en leeraar m godsdienst aan de Staatsmiddel-bare school dezer stad. NOG OORLOGSFiLMS. Cinema voor het volk. — Dag, rnadam Kandelaber... Is "Lammekc telhuis, madam? — Wel menschen... goeien dag Mattheus... Lammeke, spoed a, Mattheus van de gazet is higr... Lammeke! Ik was r\u toch ftij Lammeke Kandelaber te Brussel aangeland. Veertien dagen geleden had ik het aan mijn allerbesten vriend al beloofd en mu stond ik voor zijn deur, voor zijn vrouw — ze heet Marie, Marie Kandelaber dus — en twee minuten later zat ik op een stoel m Lam-meke:s salon, tusschen Lammeke en zijn lieve, beste Marie. — Wattoeer zij-de uit Halle vertrokken, Mattheus, vroeg Lammeke. — Vandaag, dez.-n morgen, mensch... (Lammeke had waarschijn'ijk gedacht dat ik ook veertien dagen zou noodig gahad hebben om het reisje Halle—Brussel te doen.) Ge moet weten dat ik aan Lammeke beloofd had herii eens te Brussel te bezoeken oui kennds te ma-ken met zijn huismeubels, met zij:iv Marie, met zijn koffie en tabak, met de ornamenten en i decoratiën van zijn vLespaleis, alias : Lamme-ke's roovershol. Ik had Lammeke beloofd hem sens met zijn vrouw aaar een muséum te lei-den te Brussel. Want Lammeke verslijt nu al zeven maal zeven jaar zijn keelgat te Brussel, en is getrouwd met een wit, bleek, zeer iief, frisch « maske » van de Capucienenstraat van Brussel — en Lammeke, Lammeke gedodre, I die weet nog niet wat er schpon is te Brussel Vv cet wat nij . ti ^l *.11 u in zijn Brussel : het formidabel Justiciepaleis, de leelijkste karreeloven van de wereld!, de gevel van de Kapellekerk, de Japansche oren van Laken enz. Maar ik vind dat er te Brussel absolument, mks sclhoon is dan de ^e-vels van de Groote Markt, de sch one films van zijn schoone cinema's en 't binnenste van zijn heerlijke musea, waar nog nooit een Brus selaar heeft een voet gezet. — Mattheus, maar nu ga-de toe'h eerst ons huis een keer bekijken, niewar. Ge kent gij nog ai « straf » veel van schooneteiten, en ge moet nu een keer rechtuit zeggen of ge dan ja of neen vindt of ons huis niet een perelke is van een paleiske waarvoor de echste Brusse-laar van de wereld zijn beste schickbakske of farokot van Brussel ?ou laten staan. Kom nu naar hier, man. Marie trek de deur van 't salon open, we gaan met Mattheus eens ons hui-. rond. Ik wandelde nu met Lammeke door zijn salon. Op de sohouw stond Napoléon te paard, op de kast stond Napoléon met een scheeven hoed en met de hand in zijn giletzak, en op de sa-lontafel stond de kop van Napoléon met nog een scheeven hoed. Rechts aan den muur hin;,' het portret van het Japansch oorlogsschip dat Port-Arthur had beschoten, çn er neven hmg vastgenageld met vier duimspijkerstjes : een stuk_i an de « Patriote Illustré » met de heilige familie : Joffre, French en Rcnnenkampf. Er boven op geplakt : vadertje Tsaar, N.colas Ni-colavitje, tusschen koning Edward en de président Poincaié van het democratische Frankrijk.Lammeke h .c bemerkt dat ik scheeve gezich-ten aan 't trekken was. — Vindt gij dat niet goed gearrangeerd, Mattheus, vroeg' Lammeke. Dat zijn toch wat andere koppen dan al die kwibussen van dich-ters en dichteressen en revolutienn/airs en ouwe schilders die bij u te Halle hangen. Ge hebt gij daar in Halle we! vijf keeren Rubens hangen, er hangen dan koppen aïs Artevelde en Anmeessens, Conscience in een kaderke, twee oude pastoors onder een glas, en een hoop andere flammganten-koppen nTEt lang haar en blauwe oogen, Tinel, Pie Benoit en wie weer ik al. Maar van al die hooge din.gen ken ik niks, allemaal schoon... maar wij simpele menschen, wij moeten wij Napoléon hebben en Joffre en de Tsaar... hola... hola... hola... — Ja — hola... hola... nu hebt ge u leelijk misgeiproken, newaar. Ge zult zaker liever ge-zeid hebben de Ts. ar van kust mijn-botten, ne waar, man. ja, in 't begm van den oorlag was 't allemaal vadertje Tsaarke ; mijn buur-jongens die kenden te Halle die elf k. epletten van dat verdommelijk « straf flauw » Russisch Tsarenlied dat ze in de fchcol hadden geleerd ; op aile scorten portretten hing de Tsaar in aile huizen, mijn schoonzuster die had zelf aan haar bed de Heilige Familie met een schiet-gebedeke er onder, weggehangen, om er de Heilixe Tsaar van Rusland te paard fe hangen. Al onze gazetten van vioeger hebben ons over den Tsaar verteld en van Rusland, ge zoudt er bijkans bij geweend hebben, zoodamp schoon was dat' ailemaaï, de président van dt democratische îepubliek Frankrijk heeft' herï eens gekust in 't begm van den oorlog en ko ning Edward heeft hem in zijn armen gepak' als ziin lief. Ma\r nu, Lammeke, God ! wat heeft de Tsaai toch allemaal moeten hooren van zijn beste vrienden ! En Rusland! Wel Lammeke iief, zalig Lammeke tc-ch ! 1k had bij ons ook portretten van Joffre, Joffre te paard, jotrr» te voet, Joffre boterhammen aan 't eten, Joffre die een Belgischen piot kust enz enz. En tihian; wordt er van Joffre met meer gesproken, er 't is nog een geiuk dat Joffre nog leeft, wan ze hebben hem m Frankrijk al willen ter dooe veroodeelan; en French, wie spreekt eT no{ van French '! Te Halle heeten ze al de best' forwards van onzen footballcluib « French » En nu wordt er van French niet meer gesproken... Weet ge wat, Lammeke, ge hebt u wal laten voor den zot houden door de beesten-temmers van Europa... Men heeft u den Tsaar en Napoléon en trench in de hand geduwd om u te amuseeren terwijl ze de jongens ver-, moorden... — Ja, Mattheus, ge zijt weer sleoht gezmd vand-ag. Marie, doe de deur dicht, we zullen met Mattheus eens naar onze bovenkamers gaan. We v, --.V u J v^t t - neeltjë 1 Latumeke's en Marie's due blonde kinderen waren aan t spelen. One witte km-dertjes, „oo lier îacht in 't witte lentezonnetje dat de tranen er van over mijn hart liepen, k.ndçren, zoo lief als ge ze ooit kunt droomen, zooals ge ze sonis net op de ramen onzer kerk-vensters.En toch had ik Lammeke wel een stamp op zijn scheenen gegeven. Wai^t stel u voor dat die drie kinderen aan 't spelen waren, als in een lentedroom, en raad nu eens, in Gods naam, raad nu eens met wat kinderspeelgoed: met vier kaaonkskes, bazar - kanons, met oor-logsschepen, met panserautomobielen, ijzeren soldaten met allerlei kleedij: kakhi, ieldgrau enz., en cp een stoel lagen drie aouten gewe-ren en aan een nagel onder den spiegel hingen twee Napoleon-hoeden. Ik voelde alsof er plots iets ineenzakte m mij. Ik bezag Lammeke. — Lammeke, wat zoudt ge zeggen als ik u verweet dat ge van die o.nncozele kinders moor-denaars en bandieten aan 't kweeken zijt ? Lammeke stond paf. Marie stond paf. — Lammeke en Mar e, luistert n i e ns goed : Waarom is de oorlog nog mogelij,. ? L-.i is oor-log omdat men aan aile kinciëren van de wereld in hunne jeugd geleerd heeft dat de oor-Ivigen schoon waren, rechtvaiardig, vol roem en glorie en heldendaden, omdat de kinderen al-dus opgekweekt, er niet voor terugdeinzen op urde van officiertjes, generaaltjes en andere beestentemmers mekaar cmver te schieten, andere landen gaan uitplunderen, uitmoorden enz., alhoevvel ze niet weten waarom of voor wie, maar alleen omdat men hen gezegd heeft dat oorlogvoeien schoon en dappe'r is. En wat doet ge hier nu met uwe kinderen ; ge leert hen nu reeds die afschuwelijke massa-moord, die weerzinwekkende moord, bewonderen. Ge laat uwe kinderen spelen met kanons als speel-goed : die vervloekte duivelstuigen, waarmee al de schoonheden der aaide weden wegge-vaagd, wâarmee duizenden jongen- van dui-zenden moeders, neergesmeten "werden, de ka. nons die reeds honderdmillioenen het hart hebben crebrokenîUw kinderen leert ge spelen met geweren, met oorlogsschepen, met soldatenhoe-den ! Ge v.ekt in uwe kinderen de oorlogszucht, de bloedzucht, de b vvondering voor het solda-tenleven. De soldaat : er is geen grooter slaaf cp de wereld dan de soldaat ! Lammeke, ge moet uwe kinderen gebeden leeren, waarin ze het kanon vervloeken, het geweer verafschu-wen, het soldatenleven moëst ge hen leeien haien. De •rrootste weldoetier onzer eeuw zou de mensch zijn die al de bazard's der wereld in brand stak waar als kinderspeelgoed kanons, •oorlogsschepen, geweren enz worde > verkocht ! Met dat kind-nspeeigc/ed houdt men de oorlogszucht in onze kmideren, in de "jeugd : de man-nen van morgen. De menschen, die thans in staat zijn volkeren te doen vermoorden zijn opgevoed door boeken. door j^-schiedenisboe-ken, waarin men hen de geschicc'-:nis van hun vaderland heeft leeren bewondeie:, als een lan- w 1 Zondag 14 April 1918. I* 11 ï IJ S 8 C ENTIEM. Eerste jaargang. TSr 11.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Hallenaar: volksgezind weekblad behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in - van 1918 tot onbepaald.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes