De Kempische arbeider: orgaan van den Werkmansbond van Lommel en omstreken

1967 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 07 Maart. De Kempische arbeider: orgaan van den Werkmansbond van Lommel en omstreken. Geraadpleegd op 14 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/9k45q4sf5q/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

1 e5 jaar. — N. 10. Zaterdag 7 Maart 1914. Beheer en Opstel : KLOOSTBRSTRAAT, 6, LOMMEL Inschrijvingsprijs voor Belg'ië : 3 fr. Gewone aankondigingen : 15 cent, den regel DE KEMPICHE ARBEIDER Geloofd zij Jezus-Christus. Katholiek Volks- en Vlaamschgezind Weekblad ORGAAN DER LIMBURGSCHE WERKMANSBONDEN De wassende vloed. Er is een noodkreet opgegaan uit Frankrijk : het cijfer der sterften .heeft het cijfer der geboorten over-trofïen 1 Meer doodskisten dan wiegen : het Fransche volk sterft uit ? Het Fransche vo!k lieeft geen weerbàre mannen genoeg meer ora een sterk leger te vormen, een leger noodig om den grond der vaderen te verdedigen. 't waar men heelt getracht het kwaad te verhelpen : Frankrijks zônen moeten nu drie jaren onder de wapens blijven. Zal het helpen? Als de bron waaruit het leven vloeit vergiftigd vvordt,als defamilie en het familieleven in hunne wor-tels vvorden aangetast, dan is geen standhouden mogelijk. De onzedelijkheid is komen op-zetten als een wassende vloed. Hij heeft de steden overstroomd en zijn vuile wateren verspreiden zich over het land. Wij roeren dit onderwerp niet graag aan, maar wat baat het te zwijgen ? Ook ons volk wordt bedreigd, is het dan niet plicbt een waarscbu wend vvoord te spreken ? Brand ! roepen, als de vlammen door het dak heenslaan kan niet meer helpen. Maar als het vuur nog smeult kan een krachtdadig optre-den den ramp voorkomen. Wakker geschud worden als de moordenaar u het mes op de keel heeft gezef, kan niet baten Maar wakker geschud vvorden als de schelm nog rond het huis sluipt, kan leven en goed redden. En de vijand is in het land, de vijand dwaalt rond ook in ons Lim-burg.De nijverheid heeft de hand op onze provincie gelegd. Zoovele vre-dige dorpen van voorheen worden omgeschapen in woelige mieren-nesten der grootnijverheid. Met de vreemde nijverheid zijn gekomen de zaaiers van ontucht en bederf. Wij zouden dorpen kunnen noe-men waar gemeene kerels, in naam eener nieuvverwetsche wetenschap, ailes hebben in het werk gesteld oui aan de ouders het vergeten hunner heiligste plichten aan te bevelen, en.... ze zijn er in gelukt. Waarom, zultgij vragen, waarom komf de wet niet tusschen ! Omdat ze machteloos is. Een wetsontwerp tegen de open-bare schending der zeden ligt te wachten sinds Mei "1913 ; sinds Juni 1913 heeft de heer Woeste zijn var-slag over dat wetsontwerp opge-maakt ; ailes is klaar, er hoeft slechts gestemd te worden. Maar socialisten en liberalen ver-beuzelen liever hunnen tijd met politieke ondervragingen, — lues-paraden — ot met rechtvaardige wetten, — gelijk de schoolwet, —• tegen te houden. Daarom moeten zoo nuttige wetten maar blijven wachten tôt -die heeren zijn uitge-praat 1 En ondertusschen woekert het kwaad steeds verder. V/elnu, indien de wet ons niet wil helpen, dan zullen wij ons zel ven helpen. Mannen van Liroburg, waakt op ! Indien wij Limburgs rijkdom moeten betalen met het verlies van eigen geloof en eigen zeden, dan is het te duur betaald. Indien wij wat meer lichamelijken welstand moeten betalen met groo-ter zielsellende, dan betalen wij eenen woekerprijs. Dat willen wij niet, dat zullen wij niet ! Daarom weg met bladen en vlug-schriften waar gemeene praktijken in worden aanbevolen. En die u over zulke zaken durft aanspreken, sluit hem den mond. Laat u niet bezoedelen. Weg m«t bladen vlugschriften die, al durven ze niet openlijk voor 't kwaad uitkomen, zich hullen in het kleed der onzijdigheid om op bedekte wijze uw geloof en uw zeden te ondermijnen. En geen uitvluchtsels zijn geldig. Schande over den huisvader die zulk een blad in handen zijner kin-deren geelt, ander voorwendsel dat zij op de hoogte moeten zijn van sport. 't Gaat hier om het beslaan en den bloei van het familieleven, om het bestaan of het te niet gaan van ons volk. Mannen van Limburg, nu bijzon-der dat de kiestijd voor de deur slaat, en de slechte bladen metdui-zenden worden rondgestrooid, mannen van Limburg, waakt op. Duc. Ministep Helleputle en de Vlaamsche Kweslie. De Gaiet van Antwerpen ontvangt van haren-bijzonderen briefwisselaar uit Brus-sel volgend schrijven waarop wij de aandacht trekken van onze Kempische Vlamingen : " De naweeën van den strijd over de Vlaamsche amendementen zijn nog niet voorbij. Sommige fransgezinde volks-vertegenwoordigers kunnen maar niet verkroppen dat de Vlamingen weer een slag hebben thuis gehaald, en daar 't ge-kend is dat minister Helleputto de Vlamingen in de Kamer met raad en daad heeft bijgestaan bij de behandeling der Vlaamsche amendementen der Schoolwet, hebben ze 't vooral op hem gemunt. Bij voorbeeld : De parlementaire briefwisselaar der Gazette de Liège heeft een onderhoud gehad met een van de hoofden der katho-lieke partij. Minister Helleputte wordt er erg gekritikeerd om zijne Vlaamschge-zindheid, en vooral om zijn « sarnen-spannen » met de drie Antwerpsche Fla-minganten "tegen de Regeering». En om te beletten dat de Antwerpenaars den kranigen heer Helleputte zouden dank-baar zijri om zijne edelmoedige houding tegenover de Vlamingen, gebruiken ze daartoe een zeer gemeen middeltje : "Minister Helleputte is een man die niet door-werkt, de werken van Antwerpen gaan geen vinger vooruit, en zoo is 't met ailes », zoo luidt hun alwijs oordeel. Neen, goede vrienden van Luik, te Antwerpen weet men het beter. En zoo ge meent heer Helleputte daardoor hatelijk te malien in de oogen van de Sinjoren, dan slaat ge den bal leelijk mis. Te Antwerpen lioopt men, met het oog op de groote havenwerken, dat heer Helleputte nog langer minister moge blijven ; dan weet men zeker dat er met de oplossing niet zal getalmd worden. Trouwens, de aanbesteding van de sluis der Kruisschans, welke volgende maand plaats heeft, is er nogmaals een tastbaar bewijs van. En als Vlaming dragen wij den heer Helleputte meer dan ooit in 't hart. Wil-den aile ministers eens een kuisch houden zooals destijds de heer Helleputte deed in 't Ministerie van Spoorwegen, dan zou heel wat minder geklaagd worden over de verfranschingonder middenbesturen ». niHllHHlMnlUMm——immiwnmimMmi l m Yoor ons Volk. Steunt de katholieke pers. — " Ik zou volgaarne de oprichting eener kerk tegenhouden, om mede te helpen tôt het stichten en verspreiden van een nieuw dagblad. >• Kardinaal Mercier. De strijd begint... zoo kalm ! Daar waar onze tegenstrevers den veld-tocht reeds geopend hebben, met het oog op de kiezingen van Mei, is dat gebeurd midden van de meest volslagen onver-schilligheid.Te Bergen was het Br.\ Masson, die verleden Zondag yooi1 de liberalen het eerst in het veld kwam, en te Soignies was het Br.'. Vandervelde ; in beide ge-vallen liad het meer weg van een zeven-uren lijkdienst dan van een kies-campagne. Waar is de tijd toen die heeren, zes maanden vôôr de kiezingen van 1912, bij de heropening der Kamers in November 1911, aan de katholieke meerderiieid nog 14 dagen tijd gaven om haar matten te rollen en de Kamerontbinding uit te roepen.Nu is 't binnen 10 weken kiezing, en er is in ons land geen levende ziel die er aan denkt en er zich om bekommert. B.\ Masson's redevoering te Bergen liet de teleurstelling sijpelen door elke harer woorden en 't had even goed een lijkrede kunnen zijn als een strijdkreet. B.-. Vandervelde opende den mond om te verklaren dat hij niemendal verwacht- ' te van de stembus in Moi. Ik open niet den veldtocht van 1914, zegde hij, maar wel dien van de Constituante van 1913, van de herziening en van het I Algemeen Stemrecht. r Ergo dus, aan den veldtocht van 1914 j hecht de socialistische leider geen het minste belang en hij verwacht er dan ook -1 niemendal van. ' Kijk nu toch "n keer : ze hebben ons drie jaar lang de ooren doorgezaagd met de bewering dat de schoolwet, de «mil-a lioenen voor de kloosters» het Belgiscli volk in opstand hadden gebracht tegen de priesterheerschappij, die het clerica-' lisme in België wil invoeren. i Nu de schoolwet is gestemd, zou die verontwaardiging wel lot uitbarsting . moeten komen en de partij, die aan het bewind is, als in een wervelwind weg-1 voeren. > BB.'. Masson en Vandervelde doen zien dat daar niemendal van is en beken- . nen vandaag dat ze het publiek drie jaar r lang voor don aap hebben gehouden met hunne legende van het verzet tegen de Schoolwet. Senaat en Schoolwet. Ons durilvt dat de schoolwet lang genoeg besproken werd. Om geen ander i woord te gebruiken, de katholieken hebben een onuitputtelijk geduld betoond, en de tegenstrevers laten spreken zoo-. veel het hun lustte. Dat zulks een reden zou zijn om in Senaat dezelfde lankmoe-digheid te betoonen, kunnen wij niet aan-nemen, veeleer het tegendeel. Een juiclikreet ging op in de oppositie-L bladen toen, — door de schuld van 3 katholieken die niet op hunnen post . waren — een liberaal M. Fléchet verslag gever benoemd werd voor de Senaat. I Die heer kon immers zijn verslag uit-brengen wanneer hij wilde, en daar hij niet zou wiilen, was de schoolwet feite-lijk van de baan. . Mis gerekend. Het artikel van het règlement waarop zij meendentesteunen, zegt dat de Senaat de bespreking der wet : kan beginnen zonder op het verslag te ' wachten, en zoo noodig dat de Senaat „ kan beslissen zonder den verslaggever door j en af te werken. Sinds de katholieke bladen aan onze ~ tegenstrevers de zaken zoo hebben voor-gelegd, is hun vreugde en overmoed heel wat gezakt. 't Blijft toch goed te onthouden dat socialisten |en liberalen gereed waren ailes stop te zetten. Immers zoo lang de schoolwet niet door is, kunnen de sociale ' wetten niet aan de beurt koiuen. Al weer > een teekënend bewijs van de liefde dier ' heeren voor den werkman ! ~Woningnood. 1 Socialisten en liberalen moesten te meer ' voor de sociale wetten zijn, dat de nood in sommige plaatsen zoo sçhrikkelijk 3 nijpend is. 5 Wilt gij weten hoe men te Brussel : slaapt : twee bedden boven malkaar en > daaronder de konijnen. Die twee boven malkaar dat hebben 3 wij nog gezien en dat bestaat ook op de 3 schepen, maar die konijnen zijn er te 1 veel. ? De pastoor van Anderlecht heeft over 3 de werkmanswoningen een boekje ge- ■ schreven en dat slaat daar in, en dat is r afgelezen in de Kamer tijdens de laatste bespreking. r Hij sprak ook van een kelder te Brus- " sel, waarin twee gezinnen woonden : aile 1 twee met kinderen en een schreef met 1 krijt op den vloer teekende beidergrond- 1 gebied af. r 't Is in de stad aldus nog slechter dan • op den buiten. ® Flink zoo ! Op het laatste bal van het Belgisch Hof heeft koning Albert een derdames-gasten, die niet voldoende gekleed was, uit de zaal doen verwijderen. Een Vlaamsch ' blad vertelt daaromtront het volgende : Op het laatste bal van het Ilof, liep 1 zekere dame, een zeer eigenaardig compliment op, vanwege den Koning. Z. M. had gezien, dat de mevrouw in kwestie ■ een van die costumes aanhad, die een al - te groote zuinigheid van ellegoed doen ; vermoeden, en waarin de schaar zijn 1 modernste grillen had gedaan. Enkele - oogenblikken later stapte, op last van den Koning, de grootmaarschalk van het 5 Hof op de dame toe en diep buigend, t bood hij haar den arm. 3 De mevrouw in kwestie was lioog in - de wolken over de eer en dacht natuur- - lijk : ziedaar de triomf van mijn costuum. . Maar spoedig kwam de ontgoocheling. 3 De hofmaarschalk, graaf de Mérode, j geleidde de dame naar de deur en daar " gekomen sprak hij : Z. M. de Koning ; heeft mij in aile bescheidenheid opge-î morkt, dat uw kleed gescheurd is en u - achter deze deur misschien wel een kamenier zult vinden, die dat gebrek aan uw toilet verhelpen kan. i Daarop boog hij zoo diep en zoolang dat de deur ondertusschen open en dicht î was gegaan voor Zijne Edelheid terug î overeind was gekomen. i Kort daarop ontstond op straat een . 'ouitengewone beroering onder de chauf- i feurs. Mevrouw X., riep twee uren, voor - îiet iemand vcrwachtte, om haar auto. t In 't Ministerie. Het Staatsblad van Zondag behelst deze ■J vier koninklijke besluiten : 1. De heer A. Van de Vyvere, onze Minister van Spoorwegen, wordt belast J met d^.nortefeuille van Financiën. _ Hij wordt. op zijn verzoek, ontlast v van de portefeuille van Spoorwegen. 2. Het ontslag uit zijn ambt als Minis-® ter van Financiën, door den heer Levie, M., ingediend, wordt aanvaaid. 3. Het Ministerie van Spoorwegen en 1 hot Ministerie van Zeewezen, Posterijen 1 en Telegrafen, worden vereenigd in één département, dat voortaan Ministerie van Spoorwegen, Zeewezen, Posterijen en 3 Telegrafen zal lieeten. ' 4. De heer P. Segers, onze Minister van Zeewezen, Posterijen en Telegrafen, wordt benoemd tôt onzen Minisler van Spoorwegen, Zeewezen, Posterijen en 1 Telegrafen. Ziehier hoe Minister de Brocqueville 1 die veranderingen toelicht : « Het opmaken van de ontwerpen van 3 wet en van de besluiten betreffende het zeewezen is heden ver gevorderd. "Van een anderen kant zal de Regee-. ring weidra bij machte zijn, het ontwerp r van wet betreffende de zelfstandigheid . van de Regie der Spoorwegen neer te j leggen ; de openbare meening scliijnt 1 over het algemeen vrede te hebben met ! het beginsel van die hervorming. "Wat de formule ook moge wezen, is - het onbetwistbaar dat de aanneming er-van, de taak van den Minister van . Spoorwegen grootelijks zal verlichten. 5 "Daarom komt het mij als wensche-t lijk voor, de twee departementen, die in 1912 wegens de destijds aangegeven re-denen gescheiden werden, weder te ver-. eenigen. j — Minister Levie is een flguur die we . noode uit ons ministerie zien verdwijnen. Wij hopen hem weidra op eene andere t plaats te zien, waar hij het land nog groote diensten kan bewijzen : aan de t regie der spoorwegen. Voorloopig is hij a aangesteld als voorzilter der nationale t maaUchappij van buurtspoorwegen. r DlRK. eraasjaaii in Y an week tôt week Ze lieg-en er maar op los. De Frankf. Gaz. heeft haren correspondent in Brussel. Wat man dat is, moge blijken uit het volgende. Hij wil onze Duitsche naburen op de hoogte brengen van de nieuwe schoolwet en liegf er als volgt op los. "Volgens de nieuwe schoolwet, zullen aile bijzondere scholen, zonder uitzon-dering, subsidie krijgen van den staat. Daar er bijna uitsluitend spraak is van congreganistenscholen, kunnen wij die bijzondere scholen gewoonweg klooster-scholen noemen. » « Dus, terwijl de gcmeentescholen onderworpen zijn aan de bepalingen der wet, voor hun programma, het di-ploma en de zedelijkheid van het onder-wijzend personeel, is van dat ailes niet verèischt zoo gauw er spraak is van kloosterscholen. » « Zoo eens welke kloosterling vandaag een zoogezegde school opent en een voldoende getal leerlingen kan bijeen trom-men, moet de staat hem subsidie geven. Meer nog : die stichter van scholen, al was hij veroordeeld voor onzedige feiten, kan een school voor meisjes stichten, en de staat moet zich onderwerpen en betalen. » En zoo gaat die laster voort. Is het mogelijk? Daar is geen gebenedijd woord waar van al wat er verteld wordt. Maar de schrijver is zijn licht gaan ontsteken in de vrijmetselaarslogen : het is een ver-lichte geest en dan mag hij ailes vertel-len, als het maar tegen de katholieken is ! Wij beklagen de lezers van dat blad, die zulken onzin te slikken krijgen. Waar ze het gaan zoeken ! Een pereltje, een pereltje van 't zui-verste water ! Het wordt ons aangeboden door den H. Warocqué. Hoe komt het, vraagt hij aan den Minister, dat het patroonfeest van den Koning den 26" November gevierd wordt. Mij — M. Warocqué — mij dunkt dat men beter gelcozen had den 8" April, ver-jaardag van den Koning. Zoo zou men geloof en overluigmg van alleman geèer-biedigd hebben. Nu men den patroonsdag genomen heeft, schijnt men op den voor-grond te plaatsen, den naam van eenen heilige. Wablief. Den koning filiciteeren op zijn naamdag, is een belijdenis van gods-dienst afleggen! Wie had dat ooit ge-dacht ? Gij ziet van hier dat een recht geaard anti-klerikaal zich aan zulk een gevaar niet mag blootstellen ! Gelukkig dat de ernstige H. Warocqué waakt, en heel ernstig den minister tôt de orde roept. Een ernstige vraag is een ander waard. Zou M. Warocqué ons niet willen zeggen hoe hij het aanlegt om geweten en over-tuiging zijner henoodigden niet te kwet- < sen, als hij Saint-Emilion of Saint-Julien ; in de glazen giet..? I Zoo zijn ze. Kent gij M. Bourgeois ? Niet ? Even voorstellen ? M. Bourgeois is een der kopstukken der vrijdenkersbende in Frankrijk, gewezen minister, bekende kloostervervolger en bijgevolg overtuigd voorstander van de verwereldlijking der gasthuizon. Nu, de zoon van dien heer was zielt geworden en moest geopereerd worden. en wat deed papa ? Hij stuurde zijnen jongen naar een kliniek waar de dienst door kloosterzusters gedaan wordt I Re-deneerde hij niet juist ? Jandorie: Ik heb geld of ik heb geen geld, maar als ik geld heb wil ik er van proliteeren en het beste nemen wat er is, en daarom neem ik kloosterzusters om mijn zoon te verzorgen. Ton andere wereldlijke ziekendieners en ziekendiensters hebben hun handen vol. Volgens de door hem gestemde wetten zijn die goed genoeg om het arme volk te bedienen. Zoo redeneeren die menschen en zoo redeneeren onze logemannen hen na. Zullen zij nooit het hatelijke van zulke rede-neering inzien ? ~Waarom de treinen te laat kwamen. De socialisten hebben een « petition-nement» op touw gezet voor algemeen stemrecht, en al de lijsten zijn vorige week naar Brussel gestuurd. 't Was al goederen treinen die dien dag liepon tusschen Gent en Brussel, en al vol lijsten. En van achter komen er nog, nog, nog — en van achter komen er nog. En in Brussel waren de verhuiswagens van de maison du Peuple present, die al die lijsten naar het Volkshuis moesten overbrengen, Daar ligt nu ailes vol : kelders en zelders. ailes boordevol. In het Volkshuis moeten ze blijven liggen tôt den grooten dag zal gekomen zijn om ze naar de kamer der volksver-tegenwoordigers te voeren. Dat zal'nen slag geven, den dag dat dat gebeuren zal! Van andermans leer riemen snijden.... Dat de socialisten den werkman gene-gen zijn, dat staat vast als een paal boven water. Aldus toen er spraak was een rechtvaardige schoolwet te stemmen, waren aile socialisten present om stokken in de wielen te steken. En toen er spraak was van maatschap-pelijke werken, als 't bouwen van goed-koope woningen, waren aile socialisten afwezig. Of ze Carnaval moesten vieren, wij weten het niet, maar 't is best mogelijk. Nog, algemeene regel in de roode partij is dat de citoyens millionairs, hun vest-zakje dicht naaien als er moet gedokt worden, om een nieuw « Maison du Peuple» le bouwen. 't Is jandorie toch voor den werkman en niet voor hun plezier dat ze bouwen ! Dan moet de werkman ook maar betalen. Gewoonlijk gaat dat gemakkelijk : de 1 rooden hebben hun cooperatieven, waar i de werkman koopen moet. Met de centjes door de cooperatieven op den rug der ■ werklie verdiend, worden feestpaleizen en volkshuizen betaald. En als ze geen cooperatief hebben ? Och ' de roode vos zit zoo gauw niet vast : dan i dwingt men een 1500 werklie elk 10 fr. c te geven en 's anderdaags heeft men i 1500 x 10= 15000 frank in kas. Niet lastiger dan dat ! Werklieden gij krijgt weidra uw stem-briefje in lianden. Laat u niet langer om den tuin leiden en stuurt de rooden wan- 1 delen. Lynx. I ■UNI <il. I II I—«Ml M IBM—mm De Oude IPostzeg-els. In 1890 stichtten eenige kinderen van Sint-Truiden het werk der Oude Postzegels voor het stichten van chrislene dorpen in Congoland. Op die 24 jaren, verzamelden zij negen honderd millioen postzegels, die voor ruim twee honderd duizend franlcen werden verkocht. Daarmeé werden in Congo meer dan veertig duizend arme zwarten vrijgekocht en meer dan zestig christene dorpen ge-sticht.Wees zoo goed uwe oude postzegels orachtvrij te zenden naar kanunnik SEN-DEN, Direkteur der kinderen van den H. Joannes-Berchmans, Bureel van de Sint-Jansboda, St-Truiden. (België). Aan hetzelfde adres zendt men vracht-vrij : aanzichtkaarten, zilverpapier. lood, capsulen, medaliën, kwaad geld, koper, tin, lood, palernosters, oude en nieuwe boeken, chromos, doodsbeeldekens, bougies, oude gazetten, tijdschriften, stoppen, enz. Men gelieve ailes zooveel mogelijk af-zonderlijk in te pakken in eenen ouden zak, kist of mand. Uit dankbaarheid worden jaarlijks 26 Missen voor de weldoeners opgedragen, daarenboven wordt aile Maandagen de heilige Mis opgedragen voor de personen, die jaarlijks aan het werk eene geldelijke gift doen van minstens éên frank. Vrachtvrj zenden a. u. b. —MWWMIMr—1""Tl— BUITENLAND. FRANKRIJK. Een miljoen gesiolen. — Zaterdag werd te Parijs uit de post-auto, waarmee de geldswaarden en aangeteekende brieven voor de banken en kassiershuizen in het midden der stad worden bezorgd, een postzak gestolen, waarin voor een millioen francs aan geldswaardige stukken zat. Ongelukkig voor de dieven zijn deze stukken geen van allen voor hen verhan-delbaar. De postzak is 's avonds ledig teruggevonden op een perceel open grond te Romainville. Zwcndel. — Een zwendel-affaire, welke te Parijs aan het licht is gekomen, heeft in aanzienlijke kringen aldaar groot op-zien verwekt. Twee broeders, die tôt een rijke Noord Fransche koopmansfamilie behooren, zijn gearresteerd onder beschul-diging van verschillende zwendelarijen, ten nadeele van juweliers en andere leve-ranciers te hebben gepleegd. Zij moeten verschillende winkeliers voor meer dan 14 millioen francs opgelicht hebben. De zaak is des te opzienbaarder, daar beide broeders voor enkele jaren nog over een vermogen van 5 millioen francs beschik-ten. Zij Ieidden echter zoo'n verkwistend leven, dat hun geld binnen korten tijd op was, zoodat zij tôt zwendelarij hun toe-vlucht moesten nemen. LUXEMBURG. Aanslag op een pastorie.— De inwoners van Conodortl werden Maandag nacht door een hevigen slag opgeschrikt. Het bleek, dat op den drempel der pastorie een bom was ontploft, die groote schade aanrichtte. De muren waren gedeeltelijk vernield. Als door een wonder bleven de geestelijken ongedeerd. Het ondorzoek is nog niet geëindigd, doch het staat vast, dat het hier een wraakneming betreft. ITALIE Gebrek aan priesters.—• Naar aanleiding der klacht van eenige bisschoppen over gebrek aan priesters in hun bisdommen, lieeft Kapdinaal de Lai doen afkondigen, dat voortaan de seminaristen in eenige Italiaansche bisdommen niet meer in een kloosterorde, congregatie of societeit van missionarissen mogen treden, al-vorens gedurende zes jaren priesterlijke zielzorg te hebben verricht in de bisdommen waartoe zij behooren. ENGELAND. Suffragettes aan 't werk — Zondagavond is in de Anglicaansche kerk St. Jan de Evangelist. te Londen, eene bom ontploft. De kracht der uitbersting was zoo groot, iat een der in de nabijheid staande stoe-len 15 M. ver werd weggeslingerd. Twee gebrandschilderde kerkvensters, dagtee-kenend uit het einde der XVII'le of het be gin der XVIII116 eeuw, zijn beschadigd. De vensters hebben groote kunstwaarde en zijn in 1813 uit Rouaan naar Engeland overgebrachl. ZW1TSERLAND. Socialisten aan 't bewind.— Bij de jong-ste gemeenteraadsverkiezingen te La Chaux-de-Fonds, hadden de socialisten de meerderheid behaald, en hiervan hebben zij gebruik gemaakt om eenige eclit-socialistische besluiten te nemen. Zoo zijn verschillende gemeenteambtenaren, die niet op socialistische wegen wandelen wilden, ontslagen. De verontwaardiging der burgerij steeg ten top, toen de meerderheid in den raad wistdoor te drijven, dat aile gemeente-werklieden lid van den rooden bond .van gemeentewerklieden worden moesten, en dat zij, die zulks weigerden, ontslagen zouden worden. De regeering van het kanton Neufcha-tel heeft thans echter verklaard, dat dit besluit, zoowel met deZwitsersche grond-wet als met de wetten van Neufchatel in strijd is en dus niet in toepassing mag worden gebracht. SPANJE. Stiervechters als kooplui. — De gevierde stiervechters van Spanje, die in hun land eenpopulariteitgenietenals hier de "doel» en de "bak» van het eerste voetbal elftal, schijnen buiten hun bedrijf nog goede zaakjes te maken. Bij hetjongstestierengevecht teMalaga werd aan het publiek een strooibillet in de handen gestopt, welks inlioud ongeveer als volgt luidde : « Dank zij de symphathie, die de stieren-vechter Larita voor de bevolking van Ma-laga koestert, en uit dankbaarheid voor de goede ontvangst, die zijne landgenoo-ten hem steeds bereiden, wil Larita het publiek in de gelegenheid stellen het vleesch van den stier, die heden zal worden gedood, tegen ultra-billijken prijs op te koopen. De prijzen zijn : met beenen 1.75 peseta's per K.G. zonder » 2.50 Een muziekkapel houdt er tijdens den verkoop de gezelligheid in. » Een schrikkelijke en een blijde mare. — In Het Volk, (de Peuple van Holland) leest men onder het hoofd « Een zelf-moord in een klooster » het volgende schoone bericht. " MADRID, 27 [*'ebr. (R.B.) Op vreese-lijke wijze heeft in het klooster San Josepha de Chuny, te Vugo, een 35-jarige

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Kempische arbeider: orgaan van den Werkmansbond van Lommel en omstreken behorende tot de categorie Christendemocratische pers. Uitgegeven in Lommel van 1911 tot 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie