De Kempische arbeider: orgaan van den Werkmansbond van Lommel en omstreken

2483 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 20 Juni. De Kempische arbeider: orgaan van den Werkmansbond van Lommel en omstreken. Geraadpleegd op 14 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/td9n29q68m/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

5° jaar. — IN. Vi Zatcrdag 20 Juni 1914. Beheer en Opstel : KLOOSTERSTRAAT, 6, LOMMEL Iîisclirljvingsprijs voor België : 3 fr. Gewone aankondigingen : 15 cent, den regel Geloofcl zij Sezus-Christus. (atholiek Volks- en Vlaamschgezind Weekblad ORGAAN DER LIMBURGSCHE WERKMANSBONDEN Ten strijde voor de Zondagrust. JS Over eenigen tijd deelde ons blad mode dat eene commissiez ingesleld werd tôt het bevorderen van de in-voering der Engelsche week in LleH gië. Niet zonder l'eden wonlt over-al gevverkt 0111 de Zondagrust le bej liouden en zelf nog meer ait te brei-den.Geon èrfke! overtuigde katholiek, geon enkei rechtgeaarde menscti twijfelt aan de noodzakelijUlieid van do zondagrust, en van de lieiliging van den 7dM dag der week. Ceen krachtige werklieden, geene goede huisgeziunen, geon ontwik-keld maareen verdierlijkt volk, zelts geene voorldurende bloei der nij verlieid zonder zondagrust. ! En op onze dagen dat allerlei sport en plezieren onzen Zondag be-dreigen, dat geldgewin en winstbe-jag de rust van den 71"" dag willen onmogelijk maken, moet iedereen er hët zij ne toe bijdrageii, 0111 de rust door den Selreppor gewi.ld en aan onze maatschappij zoo nood zakelijktehandbaven en uit te brei den. Maar, opdat ons niemand Van overdrijving besçhuldige, zulierj \vij, alvorens onze wetgeyfng; op dit pant uit le leggen, het woord lalen aan '•i gezagbebbende manrien. II. il.de bisschoppën van Ltiik en van Ilil desheim, die beiden al bel. beiang rijk'e, liet noodzakelijke van de zon uagrust liebben doen uilscbijnéri en de opvverpingen weerlegd lieb ben dio nog soins tegen deze wel vaii den Scbcpper geinaakt worden. * * * « De zondagwet beelt een dubbel voorwerp ; zij scbrijlt de rust voor, dat is het oplrouden van slafelijke werken, en dan de lieiliging van de'n dag, door liet bijwonen der 11. Mis Die twee voorschriflên verplich ten onder straf van doodzonde. De christenen welke gedurende een geruiinen tijd, zonder nood/.akelijk-lieid een verboden arbeid verricb-ten of die zonder voldoende reden de 11. Mis nict bijwonen of een aan-zieulijk deel verzuiuien, maken zich gro.otelijks schuldig jegens Uod. De'vërpTicliting der wekelyksche rust werd dikvvijls beknibbeld en door de vijanden van den godsdienst aangevalien. Beweerde rnen niet dat die rust in strijd was met de belan-gen der menschen en den voor-spoed der voikeren. Ileden zij n in 't algeineen die opvverpingen gevallen, slecbts de stel selmatige en verblinde vijanden van den katbolieken godsdienst durven ze nog volliouden of verdedigen. De ondervinding en de weten scFfà'p steiiimén overeen otn te er kennen dat de wekelijksche rust beantwoordt aan eene noodwendig-heid van de natuur der menschen ; dat de gezondheid, de kraclit, het leven zelf van den werkman vol-strekt vorderen dat hij op gestelde dagen het moeielijk werk, waaraan liij onderworpen is, onderbreke. Het is tevens bewezen dat, zonder de zondagrust, de werkman geen familieleven mesr tieeït, noch iets dath.ein boven de sfofielijke bekom-mernissen verheft. Neergebukt tôt de àarde, 0111 zoo te zeggen aan het stof vastgekluis terd, heëft hij zelfs niet een dagom zijn liart aan den buiselijken haard in de liefde zijner dierbaren te Ver-kwikkén ; niet een dag om zij ne vrouw, zijne kinderen, zijne bejaar de ouders om hein gescliaard te 2ien ; niet een dag per week om -zich te herinneren dat hij eene onsterfe-lijke ziel bezit, om zijn blik tôt God te verhefl'en, en van den Hemel-sclien Vader de genaden af te smee-ken die hem zoo noodig zijn. Zonder de zondagrust wordt de werkman een slaaf aan zijn ketting vastgeklonken, verstoken van de wettigste en beiligste genoegens zij 1er menschelijke natuur ; hij is vrij-willig of onyrijwilligbero'ofd van het liclii; dat de godsdienst over het tegon'.vôordige leven uitwerpt, van do h n I pin iddelen dio hij zijne zwak heid aunbiedt, van do troostvolle vorwacliting dor eeuwigo beslem rning die hij hein voorspiegelt. Verre van in strijd te zij n met de bolangon van den werkman, is de wekelijksche rust hem noodig, om 1 zijne menschelijke waardigheid, zijn familieleven, zijn tegenwoordig en toekonistig geluk te vrijwaren. Dit ailes wordt op onze dagen niet meer behvist ièiizij door eenige zeldzame 3>veepers, door den gods rtienstbaat verblind. en vvij zien met vreugde boezeer ondcr dat opzicht de openbare meening of denkwijza sodërt eene balve eeuw is vooruit gegaan. » Zoo schreef Monseigneur R'utten in zijnen vastenbrief van bet jaar 1908. 't Zou moeilijk zijn kernach-tiger samen te vatten al bet onhëil dat het zoudagswerk voor den werkman meesleept. OF HET RAAK WAS! Het Vr/jti Volk lieoft ons artikol « Blau-we komiaedianten » gélezcn. Hèt lieeft gëvocld dat de slag raak was en probdërt te antwoorden... volgens zijn gewonebe-grippen van eerlijklioid, met te verdraai-en al wat wij sclireven. Onze lezers mogen oordeelén : " Een bladje van Peer — De Kumpun heet dit ding (1) wijdt zljiï boofdarti-lïel (2 kolommen a., u. b.) oui te y.éggeh (2) dat wij... blanwe komedianten zijn !! lin weet ge waarom? Ge zoudi bet nooit raden : omdat den avond der ïuè-'j zing van 21" Moi 11., toen het lieugvolle nieuwsder verkiezing van MM. Nëven en Peten was bekcmd, zoo wel M. Voncken, vOOrzitter der Libérale Vérecniging te Tongeren, als M. Heobtermans, voorzit-ler der Libérale 'VerecDiging te I-Iasselt, liebben gezëgd dat MM. Pèten en Ne.ven met eene verpletterende raeerderheid wa-ren gékôzen ! (3) Volgens het bladje van Peer hàd M. Voncken bet contrarie moelen zeggen van M. Hechterniaris !! (-1) Ook badden "wij de plaat van 't Nieuws van Limbïirg, van Mei 1912 niet mogen overdrukken en aan de léiezers de valsclle' beioften van over twee jaar lierinneren 1! "(5) Dat onze tal-rijkc medeWerkers, van eëri àantal ge-raeenten uit Limbui'g, allen betzeifde zeggen ovér de gfcestdriftigo betoogingon die aldaar plaats grepen na de kiezing, be-valt nog mindfir aan De Kempen !! (6) Enfin, bet bladje vei'langt dat' do eene zou omver werpen wat de andere recht zet, en dat ze ondor elkaar zouden liaar-keiipluk spelen zooals... de klerikale weekbladen van Limburg... ter wille van hat smeer. •. (7) (1.) Als gij onsuw adres wilt opgeven, sturen wij u een pnar bandscboenen ora "datding» in bet vervôlg aan tepakken. (2.) Dat bebben wij niet gezègd maar bewezen Dâariii ligt bot verschil tûssclien uw en ons artikel. (3,) De teksten die wij aanhaalden, let terlijk acmhaalden uit Vrije Volk on Toe-komst, bewezen ten overvloede dat beide bladen aan hunne lezers leugens opdis schen. Zoo sprak volgens Vrije Volk, M. Voncken eene:redevoering uit in ïonge-gen, en denzelfden dag, op dezelfde uur, sprak de H. Hechtermans woord voor woord dezelfde redevoering uit te Has-selt, enz. Werkelijk, indien er niet meer in ons artikel slond dan wat gij zegt, waarom neemt gij bet dan niet over ? Ten rninste gedeeltelijk ? Waai'om laat gij .zoo een pracbtige occasie voorbijgaan. om de dompers in al liun dorabeid aan uwe lezers voor te stellën ! To.e. doe liet nog, wij belalen u de koslen (4.) Waar stond dat te lezen ? Wij gn-looven dat dezelfde man die de gloedvolle redevoeringen der liberale heeren en de gezegden der katbolieke kiesdravers, uit zijnen duim zoog, weer aan bet zuigen is gegaan. (5.) Wij liebben afgekeurd dat gij o» eenvoudigekiezersle versclialken, de plaat van 't Nieuws van Limburg zoo hebt af-gedrukt, dat iedereen gelooven moesthet Nieuws van Limburg voor te bûbben en niet het Vrije Volk. En wij vragen nog : Is dat eerlijk strijden ? (6) Van bevallen was geen spraak. Wel van verwondering omdat liet V. V. beweerde zoo "talrijke» medewerkers te liebben en dat al die medewerkers zoo juist hetzelfde sclireven dat geen enkel re-laat wàardig gekeurd Word van opgé-nomen te worden. (7) Gij spreekt to dikwijls van smeer en belaaldè persridders. Gedenk : waar het hart van vol is, loopt de mond van oVer. In een woord het Vrïje'Vblk blijft strij den met zijn. gewpne wapens : Dat yer-wondert ons niet.; het is.moeiiijk zijneii eigen aard te verlooehenen. Het artikel binioue kommedinnlenha-wees hoe eerlijk zij te werk gaan in het iniichten buiiner lezers ; dit antwoord is een nieuw. staaltjo van die spéciale eer-lijkheid, die wij het Vrije Volk gunnen. Noff een voorbeeld. In hetzelfde nommer geneert het Vrije Volk zicli niet om eenen Iial'ven zin te nemen uit een onzer artikels en er tweÇ zinnnn bij te voeg;en die, een kolom ver-der onder anderen ti tel stondon. Kijk, Vrije Volk, daar bôven liadt gij moeten drukken. » De proef op de sôm « De proef dat u, allé middelen goed zijn om uw doel te bereikeii ! Leve de liberale eerlijkheid ! S.vMfi Yoor ons Volk. Voor Pater Flutten. Nog ontvangen voor de oprichting eener'school voor propagandiste!! der maatschnppi'lijke beweging : Werkmansgilde Noe'roeteren . 5 fr. Cllristene'Houtbewerk. Lominel 5 fr. Si-Barbara verëeniging Lommel 5 fr. St-Anna vereeniging Lominol . 5 fr. BiJ de douaniers. Men schi'ijft ons : Dat zoovele tolbeamblen stemden voor den liberaal, ja dat or zelfs waron die •openlijk propaganda maakten en felici-tatietelegrammen stuurdon, is geen won-der.Zij die zich katholiek durven toonen, worden onderhands gcplaagd en aanzien als wijwatersvaten, zoodat zij, die niet v.ast in hun schoenen staan, overgaan naar de togenpartij omdat er voordeel bij is Wel, als dat zoo i*, bestaan hier mis-toestanden die een krachtig iiigrijpen vragen.Zondagrust. De Zondagrust is het eerste punt op het sociaai programma van Limburg. Do Zondagrust moet in 't Katholiek Limburg geëerbiedigd worden. Daarom verheugen wij ons voor onze lezers hier over le drukken 't geon wij in 't laatste nummer van den Viaamschen Werkman lazen : Provincie Limburg « Door een vriend aan zeer goede bron ingeliclit, wierd ons bet volgende over toestanden in Limburg meêgedeeld, en wij zijn gelukkig als terechtwijzing, tegen hetgoen vrooger beweerd wierd, nu to mogen ■ Jievestigen : Dat Franco-Belge, met do voorbereidingswerben van oenige putten belast, geene vrcemde maatscliappij is ; dat daar ëen zeer be-perkt gelai worklieden op bot werk ge-houden wordt 's zondags.dat degenon die er blijven, vrijën tijd liebben om mis te hooren on die vrijo tijd in daghuur ver goed wordt ; dat de guwone worklieden 35 centiemon por uur verdienen ». *. De Moniteur^bevat de wet tot wijzigmg van art, der wet van 17 Juli 1905 op de Zondagrust; in do nijverheids- en handels-ondernemingen.Ons standpunt. Naar aanleiding van een gruWetijken kindermoord te HoOgstraeten gepiëegd schrijft het Uandelsbhd van Antwerpen. « Wij deëlen, Zoo beknopt mogelijk, de inl chtiiigen rnee over eene misdaad, dio andermaal losbandig leven en zedenbe-derf tôt vertrekpunt lieeft. Wij moenen dat die weinig sfichtende lezing weinig aan tebevelen is en dat het meedëdeelen vafl ai dio bijzondëfhedeti, met gotal en omstandighoden, betrelfende zolkë gruweldaden en ovér zoo bilter weinig intéressante personen, met kracht on gcwold dient tegengewerkt. Als het in een boek moost voorkomen, zou men het niet aan zijn kinderen ter lozing geven ; en hët dagblad komt in allemans handen, ook in handen van kinderen. Uitgaande van dit standpunt werkt het dagblad even slecht als do cinéma en onze lezers-zullen het ons willen vorgeven zoo wij sommigo films niot of zoo k'ort mogelijk vortoonen.» Ook ons standpunt is : een ernstig katholiek blad moet die ergernis gevende foiten niet drukken en daarom laten wij ze eenvoudig gafieel weg,. Onze lezers zùllen Ongetwijfeld volkomen met ons é6ils>BgnaM»biW$ft tWv.V » tîfilda»so»5 Zijn er nog Vlaamsche grieven. Men schrijft aan het Hnndelsblad : « Edingen — Edingen tëlt op eene bë-volking van 4588 inwoners 711 enkel Fransch-sprekendon (?) . 918 uitsluitend Vlaamsch-sprekenden 2706 Franscli en Vlaamsch-sprekenden. Gansch het be-stuur is er nochthans uitsluitend Fransch. De nameh der straten staan or ecntalig Fransch ges'childerd. Do Vlàamsche af-deelingen in do Broerkensschool heeten er de «school der armen.» Dit is hier de « truc » om de verfransohing in de liand te werken : in dë Fransche scholen moet men betalen en daar ffekken naar toë do kinderen der «gens biens», zooals de ! Ëdingenaar zegt ; in de Vlaamsche schôlen moet mon niot betaion On dàar vindt mei de'kinderen der dôodarmë' liedën, dci «routeurs», enz. Vat ge den » truc.»'. Nia bètaiende scholen, scholen der armen der ronlenrs. Welke " ouders onder d< «gëiis biens'»' stuurt daar nog zijn kindën lieén ? Scholon der armen ! Marcq-bij-Edingen. Jongënsgomcenfei school. Scboolbevolkiiig eindo Februar 1911 ; 18 lëërHngen ; gëtal Vlamingen 16: Voertaal en ondërwijstaài uitsluitenc Fransch. Letblingan. — Schoolbëvolking eindt Februari 1914 ; 88 leerlhigen ; gétal Ybr mingen 71. Voertaal ën ondënvijstâa ii4tet«t(e«d'S'ransetiV>i9ti-QSo In Edingon heet de. Vlaamsche school «school der armen» ; in Lèttelmgën er in Marcq bostaat ze zelfs niet ! — Qu'on me signale les nb'us. j'y renié die rai ! (Miéister Poullet, tijdons di school wetbesprekirig.) A. u. b., mijnheer do minister, voor d< zoovoelste inaal. * * * Een mimsforlbol omzendbrief aan di bostuurdors inliot middelbaar onderwij-bepaalt de taal bij het opstellen dër frrô-gramma's van prijsuitdcclingen. In 'i Walenland zal 't Fransch alleen zijn, ii: 't Vlaamsch land moet het Vlaamsc-.h ër Fransch zijn. Wij viudon dit Fransch voor 't Vlaam sche land golieel overbodig. Te Lokeren, te Nieuwpoort, to Tum bout of te Maeseyck, waar orgens e'eut middelbare sobool is, on waar aile men^ schen Vlaamsch spreken, zal de bestuur der te zorgeft liebbon, dat de programma'; voor zijne prijsuitdeoling in 't Vlaamsel on ook in 't Fransch zijn, ten behoevi van eenige Walen, dio orgens in een bo stuur zitten of van een paar Franskiljons die de laal van bet volk te gemeen vinden Maar te Doonnik, te Verviers, te Charle roi, te Luik, zullen ze in 't Fransch mo gen doen', al zijn er daar ook beambtet vlamingen on duizenden vlaamsche men seben. Het tweotalig treinboek. Het hveetalig treinboek, het. schoon< werk van minister. llelleputte, dat d< vveorgave was van ons tweetalig. land or dan ook door de vreemdelingen werd go prezen, loopt groot gevaat- to zullen Ver dwijnon. Minister Segors heeft toegege von aan de Waalsche onverdraagzaàm heid en voor do aanbestëding van 1 Jul toekomende staat or'besohreven ; « liet belieer behoudt zich het recht voor tijdens de uilvoering van de onderneming uit het officieel treinboek al de Vlaamschi teksten te doen verdwijiien.» « De inschrijvers voor het drukken vai het treinboek zullen twee labellen opina lien, de eene voor de uitgave vaii hei twee taUg treinboek, de andere voor de gebeur lijke uitgave van een uitsluitend Franscl treinboek » ij »h"û»'iiganftlea8a ni Zal dat zonder protest gaan van he, Vlaamsche land ? Een koddige historié met nuttige les. Uit 't Gètrouwe Mhldeglïeiïi : Verlëden week kwam te Donck, eer niijnheër'met inktpotten en luizepoedei eu dies nlëèr en Verkocht aan Eugénie, dt vrotnv van Henri Cockuit eeu dozijn var dio luizenpakjes eii deed haar naam teeke flen op een suik papier.' En de jonge argelooze vrouw (gOborer Hortekant van Calliswog) teokende dat en daarmoe kwamen in do stâtie. var Donck toe niet min dan 732 luizûpakjes on evonvéel inktpotten: Maar dat moost nu ook betàald worden. eene som van 130 franks. Die inktpot'.on zouden dë nonnokës er do sclioolmeester wel gebruiken, maar of de wëreld van Onzen LieVen Hô'er, wal moost or met die 732 luizepàkjes gedaar worden. Wie h'eoft er zooveel luizen al bijeei: gëzien on dan nog op zulk een properer wijk als Donck. Cockuyt heeft zo dan ook niot betaalc en ze staan op hunne bestemming t( wachten. in do statie. Les : Zet nooit uw handteeken op wii papier. , Dntic. Y an week tôt week Niet ofïicieel. Odicieol zijn de fabrieken niet voor d( liberalen en ook niet voor de katbolieken Dat neemt niet weg dat G van die Heerer als getuigen voor Neven optradon : twef to Overpelt, twee te Neerpelt en twee t( Lommel. Een van die heeren kan zijn blijdschay na de kiezing niet meer intoomen. Wi; wisten van daags na de vorige kiozingen, zoo sprak hij, dat Neven weer zou op-komen. Maar dat moest geheim blijver tôt het laatste oogenblik toe. Wij bebben brief op brief naar Novor :gestuui'd om hem te verzoeken niet te komen : wij zouden wel in zijn plaats werken, en dat liebben wij gëdaan. Is het nu waar dat diezelfde heer rijtuig en paard ter beschikking krijgt om van nu àf do komende kiezing te bewerken ' Wij kunnen het slecht aannemen : dai zou dalen zijn. Voor de kiezing had hi. i toch een automobiel tôt zijn besehikking Niet ofHcieel ?... ! Meer aalmoezeniers voor de Kazerne, j De verzwai'ing van de krijgslasten waî eenplicht jegens het Vaderland, een bete ro inriebting van den aalmoezeniers; i dienstiseen plich.t jegens den Godsdienst. Het aantal solda.ten is in- ontzagiijkc ; vorbouding vermeerderd, maar.'t aantal aalmoezeniers oodergaat geene wijziging, llmb l.wg word er boloofd dat een( . regeliug.inZfike 'haalmoezenierschap-zou getroflen worden. Men was reeds.bezig in't Ministerie vanOorlogde beste op-lossing te zoeken.., maar het. duurt nu re.eds -, maanden. on maanden, en . daar komt niots..-,. ....... . . Het is lioûgst noodzakelijk dat.daaraan : verbetering wordo gobracbt. Wij zouden kunnen wijzen op he.t Duitscho legor, : waar.de -godsdienst hoog- ineere wordt gehouden, Kei?er. Wilhelm, die onbetwist-b.aar een groot staatsman is, verklaarde ; horhaaldelijk dat de godsdienst, de zede-| 1 ijkhe.id. in ,'t léger, een der belangrijkste | fac.toren.is voor «ea goed en sterk léger. 1. Er raoeten moer aalmoezeniers zijn ; wij kunnen er:eenen aanwijzen die te waken heeft over meer dan 8000 solda-ten2. De uitoefening van hun ambt moet vergemakkelijkt worden door lien ten allen tijdo toe te laten de soldaten te gaan spreken. Want hoe gaat het nu ? De aalmoezenier heeft wel den graad van officier, maar niet het recht van eenen officier. De aalmoezenier is wel aangesteld voor | do geestëlijke zorg van dë katholieke sol-[ dalen, maar men houdt hem zoover mogelijk vrtn de soldaten af. De aalmoezenier mag niet eens de lia-zerne binnontreden om met de soldaten in voeling te komen. De vrijheid van ge-weten,.ziet ge, — of, jà wel, hij mag in de spreekkamer komon, en daar eën sol-daat t'ot hem laten rôepen — in een spreekkamertje dat gewoonlijk nog vooi wat anders dient, dat niet altijd ontruimd , kan wordën. En dan, de soldaat is zoe ! zëlden vrij, voortdurond geweër en frak , te kuischen, op 't oefeningsplein, in de . theoriesles — laat hem dan maar roepon, . hëer aalmoezenier, en- oefen uw geduld . een paar uron, dan zal de geroëpene mis-. schien te voorschijn komen. i En wie toch, die de kazerne kent, zal niet glimlachen over dit goroepen worden in een spreekkamertje ! Denk eens aan dien wij boven noem-: don, hij staat over 8000 soldaten, laal hem eens beginnen te-roepen. Do aalmoezenier mag verder nog in 'I . krijgsgasthuis vrij in- en uitgaan. Ja, gewoonlijk komt de katholieke soldaat met zijnen aalmoezenier, 't is te-zeg-geti, met zijn tijdelijken pastoor, eerst in kennis wanneer de arme jongen ziek in 't gastbuis ligt ! Soldatenbonden. ToBrussel word Maandag eene belang-rijko vergadering geliouden met het oog op het inrichten van rekrutenbonden. Daar waren de vertegenwoordigers der ■ bostaande soldatenkrlngen en der turn-maatschappijen samen geroepen ora hun gedacht te doen kennen over het voorstel . dat liet.ministerie van oorlog bereid had. Volgens dit programma zou aan de raaatsehappijen die de voreischte voor-waarden vervullen het recht worden ge-schonken om een officieel brevet af te leveren aan de .jongolingen -dia met goed gevolg do lessën gevolgd bebben. Die lossen behelzen buiton do ontwik-keling eener oprechte vaderlandsliofde (zedelijke kanl) talrijke physisctie oefe-ningen : gaan op stap, loopen, turnen, , wegen volgen met de kaart, schijf schie-ten, enz. De jonge rekruut derwijze voorbereid zal zeer spoedig in 't kamp do gewenschte vorderingen maken om in korten tijd een tlinken soldaat te zijn. Op dien voet zal Belgie.eens .een sterk • en wel geoefend leger bezitten. Nog een liatholieke zegepraal. Het kanton Hannut heeft Zondag ge-kozen voor e.en gouwraadslid in vervan-ging van M. Ileptia, liberaal, overleden. Graaf Cornet de Poissant, katholiek« kandidaat werd gekozen mot een groote meerderheid. Liberalen en socialisten bebben sinds do laatste kiezing meer dan 1000 stemmon verloren. Goede voorteekens voor de Kamerkie-zing van 1910. Nog de legerwet. M. Nevën zal de legerwet doen veran-derenl Wie zou daar nog aan twijfelen !' Gezèl Vandervelde hield eene redevoe-ring over onze nieuwo legerwet in de Loge te Parijs, ën gezel Lafontaine, lid van hët Vrode-komiteit, sprak er over in de Loge van don llaag. Ondanks het logo-geheim heëft de. Bulletin Ântiinaçonnique. die twèe rëde'voëringen "kunnen aan 't licht brengon ; en wat zeggen die gekende socialisten ? Vandervelde : België is zedêlijker wijze vèrplichl geweesl zijn legèr te vergrooten In 1912 heeft Duitschland zijn leger versterkt. De Belgische grens is bedreigd. Onze Regeoring werd verwittigd door Sir Edward Grey en door M. Poincaré. De Engelschen vërklaarden dat in geval van oorlog tusschen Duitschland en Frankrijk zij niet zouden wachten en Belgiô zouden 1 komon verdigen dewijl ■ontegensprekelijk België tôt sh/gveld zou diërien De llegee-ring zag zicli dan genoodzaakt het ivets-voorstel van den algemeenen dienstplicht "oor te leggen De-Duitscho perswas mis te vreden dat België zijne verdedigings-middelen vermeer'derdo. Lafontaine stuurde tôt de Fransche en Duitsche logemanneri volgond verwijt ; « Door uwe foui zijn wij verptïclit een half milliard uit te geven om in voorko-mend geval onze onafhankolijkheid te verdedigen. Dat half milliard, dat wij Belgische socialisten weigeren te stemmon, wij achten het nogthans onmisbaar. Wat zal M. Noven aan zijne kartel-broeders antwoorden ? Of zou hij den Keizér van Duitschland willen bekeorën ? 't Zijn toch volksvrienden 7 Te Antwerpen liebben de politicagen-ten van 't stadsbestuur orde ontvangen het H. Sacrament nooit eer te bewijzen. Dat gaf Zondag, ter gelegenheid van de processie, aanleiding tôt een aardig tooneel, een toeschouwer schrijft ; « Ik stond tusschen de honderden toe-schouwers op de Meirdioht bij den stati-grn autaar, waar de patrones onzer be-volkiag troont. Het plechtige oogenblik van don zegen werd de stede verkondigd door't klaroengesctial. Een kort bevel weerklonk : de legeroffîcieren groeten met den degen den koning derkoningen ; de soldaten bieden do wapens, de geloo-vigen knielen diep neder on zelfs de on-verschilligen daar aanwezig ontblooten 't hoofd, en de politie van Antwerpen... Zie, kwaad ben ik niet geweest, maar oompassie had ik met dien braven agent daar bij den autaar geplaatst ! Vlak voor hem tweo otlîcioren groetende met don degen ; nevens hem, lijf aan lijf, soldaten het geweer biodend, achter hem knielen-de monschen en hij... gansch bedremmeld en onthutst, zijne o 'gen dwalend over de biddonde menschenZee, zijne handën, ja, niet wetend waar lioudon (hadde men hem.zijn kluppeltje maar laten lioudon !) scharrelend langs zijne broekspijpen, -zij no--houding- verre van flink, zijne ge-dachten... die durf ik niet vas.l-stellen. Maar een zaak durf ik toch gissen ; in-wendig moet die brave man gesakkerd liebben togen hen die't bevel gaven aan de policie zich zoo bedroevend maar te gedragen ten aanzien van de bevolking. » Zijn dat ook misschien zoo gezegde volksvrienden, welkodie bevelen geven, zijn zij ook niet tegen den godsdienst ? 't Is toch mot zulk soort lieden dat M. Neven samengaat, als hij te Brussel is, daar zijn er van 't Antwerpensoh gemeen-tebestUur die in de Kamer zetelen en met M. Neven de tegenpartij vormen, Lynx. BUITENLAN0. FRAN'KRIJK. Het nieuwo kabinet. — Het kabinet Viviani is govormd. Het bestaat uit weinig beduidonde menschen, tenzij men aan Augagneur, die zich als koloniaai gouverneur door fel anti-clericalisme onder-scheidde, eenige beteekenis wil toeken-nen.Combes, hoowel aangezocht, weigerde van de combinatie deel uit te maken : hij bleef voor den tweejarigen dienstlijd. Dalimior, wiens motie Ribot tuimelen deed, kreeg het postje van onderstaats-secretaris.van seboono kunsten. Frankrijk en Duitschland. — Bij'do gene-ralo-stafoefeningen, de vorige week op de Duitsche grens geliouden, liebben de Fransche hoofdotficieren bemerkt, dat de Duitsohers het geheimschrift der draad-looze veldtëlegrafie van het Fransche leger tôt in de puntjes kenden. De Duitsohers hadden er plezierin, de dépêchés, die Fransche posten wisselden, te verhin-deren, op te vangon of zelfs te verande-ren. Zelfs seinden zij in gewoon schrift aan de Franschen hun in gehoimsclirift afgozonden .dépêchés teriïg. Toen in geheimschrift het bevel tôt terugtrekken door den Franschen stafehef gegeven werd, seinden de Duitsohers spottend-bé-leefd in gewoon schrift on goed Fransch ; « Vous nous quittez déjà ? » Waar de haat toe leidt. — De kerken in Frankrijk zijn deels aan de parochion ontnomen en aan gemeente-, arm- on andere burgerlijke besturen gegeven, die zich er niet om bekommerden. Onder-houds- en herstelkosten had men er niet voor over, zoodat rnenig monument van bouwkunst in jammerhjken staat van verval geraakte. De prachtige Xir,e-oeuwsche kerk, St. Frambourg, te Stenlis is indertijd gekocbt door oen aannomer, dio ze als opslagloods voor timmerhout gebr.uikte en ze verder verwaarloosde. Nu is het dak ingestort. En dezo kerk staat nog wel op de offl-cr'ëele lijst der historische godenkstukken .1 ENGELAND. Home-rule. — Het Engelsch Parlement heeft maandag zijne wërkzaamhedon her-nomen. HotLagef'mis heeft de wet waar-bij het veelvuldig stëmrëcht afgescliàft

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Kempische arbeider: orgaan van den Werkmansbond van Lommel en omstreken behorende tot de categorie Christendemocratische pers. Uitgegeven in Lommel van 1911 tot 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie