De kleine gazet: geïllustreerd blad

627829 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 04 Juni. De kleine gazet: geïllustreerd blad. Geraadpleegd op 23 mei 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/9s1kh0fr4c/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Donderdag 4 Juni 1914 Nr 23 Tiende Jaargang ■wiummwKP—sam——i—— DE KLEINE GAZET Greïll\astreercL \A/ eekblad Abonnementen worden aangenometi in onze bureelen Korte Nieuwstraat 28, en in aile Postkantoren. Afzonderlijke nummers bij Van Tassel, Melkmarkt, Roelants, St-Pietersstraat, Boekhandel Flandria, Kathelijnevest en bij al de voornaamsle dagbladverkoopers. A RO N N KM R,\ TEN l'er jaar ....... fr. 2.50 Fer îmmiiH'r ... . fr. 0.05 Redaktie en Administratie 28, KORTE NIEUWSTRAAT, 28 A. 3>T T -TXT K H 3F» E TV Telefoon 853 • \A.\KONDIOINGEN : 4e hladzi.jde. per kleine re^cl vcjijjpnK ovoreeukorrisl Groote aâjîkondifii'iiifiCM Door de Stad Het Overbrengen van het Lijk van Graaf de Merode Verleden Zondag werd onder ontzaglijken volkstoeloop de lijkwagen van den leider der omwenteling van 1830, van het oude Berchemsch kerkhof naar het nieuwe overg^bracht. Langs de Haven De Nieuwe Graanhandelsnatie lost een graanboot De Koophandelsnatie lost een schip in de dokken Een Zaterdagsch Praatje Een Wedstrijd in 't Droomen ken zijn begeerte opwekten, maar voor het Sir William Johnson, die voor den op- °°genblik zei hij mets. Een paar dagen stand der Vereenigde Staten tegen En- later echter kwam hlJ terug en vertelde geland regeerings-kommissaris was voor Sir William, dat hij een vrecmden droom de zaken der inboorlingen, ontving eens ^ad §Tebad- een kist met kleeren in tegenwoordigheid ^oe luidde die? van het opperhoofd der Mowaks. — Ik droomde, dat mijn vader mij een De schitterende oogen van den Indiaan der fraaie kleedingstukken ten geschenke verrieden, hoezeer de rijk met goud bor- gaf >die hij ontvangen heefï. duurden en galon afgezet'ce kleedingstuk- Oogenblikkelijk gaf de kommissaris Voetbal —O— DE NEDERLAAG. Ze zitten om een tafel, In 'n hoek van 'n café; Ze roeren druk hun snavel En zuchten ach en wee. 't Zijn elf geslagen vrinden 't Is een geslagen ploeg, Ze zoeken en ze vinden Hun troost maar in de kroeg. Ze dragen hooge boorden En rieken naar parfum, Ze zeggen dikke woorden En zijn niet m d'r hum. Ze woelen in hun haren, Ze kijken star en vaag. Ze zoeken en verklaren Hun groote nederlaag. Ze zeggen : «eh wat stof fers, Waren die lui voor 't doel».... Ze schoppen naar hun ko ffers. Die liggen naast hun stoel. Ze trekken aan hun petten, Zijn allen van de kook, Ze dampen cigaretten En kijken naar den rook. Twéé punten te verspelen. Twéé kostb're punten kwijt ! Ze kwaken en krakeelen En barsten haast van nijd. «Hoé heeft die vent gefloten, Die er geen bàl van wist-.. A. heeft beroerd geschoten, En B. een kaos gemist !...» Antwerpsche Mannen . De Heer Charles CORTY, voorzitter der Handelskamer, - % ■ l"' - V - "" ' s die met kunde dit machtig lichaam leidt * last het opperhoofd een stel kleeren te geven. Toen hij kort daarna den Indiaan weer ontmoette zei hij : «Ik heb ook ge-droomd b) — Wat droomde mijn vader? vroeg de- ze. — Dat ge mij het land aan de Mo-hawkrivier gaaft, was zijn antwoord. Het opperhoofd stond het gevraagde land, over welks bezit men al lang vruch-teloos onderhandeld had, af, maar hij voegde er bij : Voortaan wil ik niet meer ■s met mijn vader droomen; zijn droomen zijn te groot voor mij. Een Staaltje van Russische Rechtspleging Onlangs heerschte er in een Russisch havenplaatsje groote opgewondenheid.De kapitein van een nieuw aangekomen schip werd gevangen genomen ,onder beschul-diging een groot aantal dynamietbom-men het land van den Czaar te hebben ingevoerd. Zij brachten den ongelukkigen man voor den rechter, die toevallig een der verstandige menschen van het plaatsje was. — Waar zijn de bommen? vroeg de rechter. — Aan boord van het schip, was het antwoord der politie, en er zijn er hcel wat. — Ga er dan een halen ! — 't Is zoo gevarlijk ze aan të raken, was het antwoord. — Ik kan toch moeilijk een vonnis uit-spreken, als ik het instrument niet ge-zien heb ; haal dus een bom, sprak de rechter. Zeer behoedzaam en na veel voorzorgs-maatregelen brachten zij er ten laatste een op een wollen kussen. Toen de rechter de bom zag, barstte hi j in een schater-lach uit en zei : 't Is een kokosnoot ! En zoo was het ook. De politie van de kleine havenstad had nooit dergelijke vruchten gezien ! Rose Sneeuw Dezer dagen kon men in de Zwitser-sche Alpen een allermerkwaardigst schouwspel waarnemen. Er viel rose sneeuw neer. Bij de ontleding bleek dat de sneeuw zand bevatte, dat waarschijn- lijk afkomstig is uit de Sahara. Een . sterke wind moet het zand over de Mid-dellandsche Zee en de Apenijnen naar Zwitserland gedreven hebben, waar het geruimen tijd in de wolkenlagen boven de Alpen is blijven hangen. Het Middenpunt van 't Duitsche Rijk Onlangs zijn ambtelijke opmetingen gedaan om het middenpunt van het Duitsche rijk te vinden. De opmetingen hebben tôt uitkomst gehad, dat dit middenpunt het dorp Krina in den kreits Bitterfeld van de Pruisische provincie Saksen is. De gemeente heeft nu beslo-ten, binnen haar kom een gedenksteen te plaatsen . Een Vrouw als Scheepskapitein Mevrouw de Banding, uit Zweden, is tôt kapitein van een transatlantieker, een passigiersboot, aangesteld. Het is de eerste maal dat zulk een plaats aan een persoon van het zwakkere geslacht wordt toevertrouwd. Mevr. de Banding is de echtgenoote van een geneesheer van het zeewezen. Zij heeft haar man op al zijn overtochten vergezeld en derwij-ze den lust voor het varen opgedaan. Een jaar geleden, in de Oostzee, toen de kapitein der passagiersboot waarop zich haar man bevond, ziek werd, nam zij het bevel over het schip en bracht dit in veilige haven. Honigmijnen in Californië In het Zuiden van Californië, niet ver van San Bernardino, heeft men een zon-derlinge en onverwachte vondst gedaan, een honingmijn. In de bergen aldaar zijn i ruime diepe grotten ontdekt, waar sinds lang, naar het schijnt bijen vertoefd hebben. De wanden der onmetelijke grotten zijn van boven tôt beneden be-kleed met honigraten, verscheiden voe- i ten dik, en door den tijd zwart gewor-den. Bij den ingang zijn verschere,over-stroomende van uitmuntenden honig. De kolonisten uit de buurt hebben de grotten met getraliede deuren afgeslo-ten; de bijen kunnen er nu wel in en : uit, maar bezoekers niet. Men denkt ook den ouden honig en de was nog wel te i kunnen verwerken. De Russische pijnbank Uit een telegram uit Riga aan het libérale St.-Petersburgsche dagblad «Rjetsj» blijkt, dat de beruchte folterkamer te Riga, het zg. muséum, waarover vroeger de Russische administratie veel heeft moeten hooren, doch welks bestaan steeds door haar werd ontkend, nog al-tijd in voile werking is. Volgens de Rjetst moesten de vorige week 17 jonge arbeiders van de Salamanderfabriek te Riga terecht staan en wel 4 voor moord-aanslag bij overrompeling op den ingénieur Bornhacipt, 10 om tôt deze mis-daad te hebben opgehitst, en 3 om de daarbij gebruikte revolvers te hebben verschaft. Vier van de beschuldigden legden ten slotte een bekentenis as, doch verkiaarden daarbij, dat zij hun mede-beklaagden alleen hadden genoemd, om-dat zij de marteling, die men hen had doen ondergaan, niet langer hadden kunnen verdragen. Zij verhaalden, dat men bij het verhoor hun voeten had la-ten verschroeien, dat men hen met gum-mistokken tôt bewusteloosheid toe had geslagen; dat men hen, na hen naakt te hebbpn uitgekleed, lang uit op een tafel had vastgebonden, den mond met lap-pen dichtgestopt en op den rug was gaan zitten en hen toen had afgeranseld. Deze folteringen vonden des nacht plaats ander toezicht van den bekenden Gre-joes, overste van de geheime politie te Riga. Onder zijn leiding waren verder werkzaam een gevangenis-beambte,Ged-joft genaamd, en drie agenten der geheime politie; Selkin, Joerewitsj, en Vitoli. In openbare zitting werd vastgesteld, iat bij het officieele voor-onderzoek bij ien rechter van instruktie steeds twee spionnen van de geheime politie, als oolitie-agenten verkleed, aanwezig waren om dadelijk aan hun chef te kunnen werbrengen of de beschuldigden ook roor den rechter bij hun door de folte-■•ingen afgedwongen « bekentenissen » aleven. Klopten de verklaringen voor den "echter niet precies met de bekentenissen voor den politiechef, dan konden de onge mannen er van overtuigd zijn, dat jregoes zijn folterwerk zou hervatten. \ldus de verklaringen van vele getui-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie