De legerbode

1234 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 25 April. De legerbode. Geraadpleegd op 19 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/ns0ks6jw42/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschîjnende Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of bafcterij ontvangt tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. De Schouwburg der Romingin ïnhuldiging. — Wat onze Vorstin doet voor da uitspanning' ortzer soldaten. Vier tooneeJzalen. — De dankbaarheid der troapen. « De $£aeder der Soldaten. » « Dierbare Koningin, « In naam der Belgische soldaten neem ik vol ©erbied het woord om Hare Majesteit hier in ons midden een hartelijk welkom toe te sturen. t Wij zijn allen ten zeerste verheugd te kun-;Men opmerken dat Hare Majesteit deze zaal heden met Hare tegenwoordigheid komt veree-îren, en wij hebben de voile zekerheid dat deze feestz.aal, dewelke bestemd is om den soldaat •wat geestverkwikking en eervol vermaak te verschaffen, door ons allen zal hooggesckat en geliefkoosd worden, gezien dat deze plaats de naam krijgt van Schouwburg der Koningin. <i Hoeveel duizenden onder ons hebben niet sedert het begin van den oorlog de uitnemende :goedhartigheid, de overgroote zelfopoffering Ha-rer Majesteit kunnen waardeeren en hoe zoet klinkt het in den mond van menigen, het woord: « Klein Moederken. » Hoe uitnemend zoet en grootsch is het niet als wanneer Zij het bed van eenen gekwetsten nadert en vol moederlijke zorg over zijn welvaren waakt. « Deze vlaggen, dewelke de regimenten ver-tegenwoordigen, die de onzijdigheid van ons teergeliefd Belgenland zoo heldhaftig verdedigen, juichen U toe, o edel hart. « Ik bid Hare Majesteit mij, in naam van ons allen, toe te laten Haar deze bloemen vol erken-'tenis aan te bieden, als een nederigen blijk van 'onze grenzelooze geestdrift en verkleefdheid. » Aldus sprak, den 18" April, een soldaat, (ter gelegenheid derinhuîdiging van den Schouwburg der Koningin. Hij drukte zich uit met diepe ontroering. De overheid, duizend makkers, die de dood dikwijls van dichtbij hadden gezien, ! luisterden... Hij zegde in eenvoudige en roe-rende woorden wat al de Belgische soldaten ' denken van « Deze » die zij hunne moeder noe-men,en wanneer zij dit in hunnen naam hoorden uitspreken, wai*en sommige tôt tranen toe bewogen. * * Ergens, in vrij Vlaanderen, een loods. Op «eue tweetalige inschrijving leest men: a Théâtre de la Reine. — Schouwburg der Koningin. s t Op het initlatief en op de lcosten onzer sierlijke /Vorstin, worden vier schouwburgen gebouwd. iDe eerste is voltooid. De drie andere zullen het ;Weldra zijn. Aldus zullen onze soldaten, waarvan ihet meerendeel sinds zoolang van ouders en familie gescheiden zijn, in hun kantonnement zelf uitspanning vinden, die de rusturen korter en aangenamer zal doen schijnen, na de gevaren in de loopgraven en de verdedigingswerken vooi* het Vaderland. De zaal is 28 m. lang op 20 m. breed. Twee deuren geven toegang tôt twee hellende pisten, vol sterke banken. Ér is plaats voor 1,200 toe-.schouwers. Het tooneel zelf in 13 m. 50 lang op 48 m. breed en is versierd met paneelen, waarop de artisten van het front personages uit de Co-vtnedie hebben geschilderd. De ensceneering is 'geborsteld door dezelfde artisten, op puike ea /Boderne wijze. De verlicliting is ten zeerste verzorgd. Overal bemerkt men witte, roode en blauwe peren voor rlectrisch licht. Ik ken provincieschouwburgen die in België, voor den oorlofc», over zooveel weclde niet beschikten en waar de beheerders zoo 'n spel van lichten niet zouden hebben «■edroomd, zooals hier wordt vevwezenlijkt. " Links en rechts van het tooneel, 8 logea voor de hoafdrollen en 2 groote logen voor de figuran-ten ; aile groot, wel verlucht en gezellig. Zeer groot is het orchest, waar de symfonie Van het veldleger zich gemakkelijk bewegen kan. Vakmannen, tôt de arbeiders van het genie of tôt het veldleger belioorend, hebben den « Schouwburg der Koningin » gebouwd, en wer-ten aan de voltooiing der drie andere tooneelza-len. Zij wijdeu zich van harte aan hun werk. Heden werd de « Schouwburg der Koningin » ingehuldigd. De Vorstin zal voor. Twee soldaten, de eene in 't Vlaamsch, de andere in 't Fransch, drukten de gevoelens der soldaten uit voor hunne « Moeder ». Daarna trokken de vaandels der legerafdeeling, die de kantonnementen bezet, voorbij en elk regiinent getuigde aldus zijne liefde, zijne toewijding en zijne dankbaarheid. Het was een roerend oogenblik. Op onze glorie-rijke driekleur prijkten in gouden letters de namen van beroemde veldslagen, en wij wisten, dat gisteren nog, onze makkers gevochten hadden lijk leeuwen tusschen Kippe en Langemarck en nieuwen luister hadden geoogst voor het Belgisch leger. Op het programma van de dagvertooning dezer inhuldigirg : Conte d'Avril (Lentevertel-ling), het lief blijspel in verzen van August Dorchain, bekroond door de Fransche Akade-mie, waarin de spelers : Mevr. de Hally, van het Odéon; Mej. Gecil May, van de Vaudeville; Mej. Valmont, van het Odéon; de heeren Van Iseghem, Devalde, Ghislain, Dupray, Roger, Ledoux, Boutier, Gollin en Navez, van de clra-matische falanx van het veldleger, dikwijls werden toegejuicht, eveneens als het symfonisch orkest, onder leiding van Corneil de Thoran, dat met kunst de mooie muziek van Ch.-M. Widor uitvoerde. De Koningin was de eerste om toe te juichen. De vertooning was geëindigd. Wij hadden de Marseillaise, de God save the King en de Brabançonne aanhoord. De Koningin nam afscheid van generaal Bernheim. Elkeen stond recht en stilzwijgend, zoosls de protokool het eiscbt. De soldaten wilden hunne liefde en dankbaarheid uitdrukken. Midden in de zaal, een kreet : « Leve de Koningin. d Overal wordt deze geestdriftig herhaald. De Koningin keert zich om, verrast, gelukkig, haar lief gelaat verlicht door eenen ' stralenden glimlach. Zij groet met eenen hoofd-knik. De toejuichingen verdubbelen. Zij dankt, met een gebaar, en is zichtbaar bewogen. Het was een onvergetelijke stond. * * « De soldaten keeren naar hun kantonnement terug, na de Koningin te hebben toegejuicbt, die zich verwijdert per auto. Zij gaan, in groepjes, over het programma sprekend, met hunnen karakteristieken guitigen goeden luim. Midden eenige makkers, spreekt de c redenaar »» van het peloton over de nieuwe zaal, over de vertooning van heden en die van morgen. Er zal vaudeville, blijspel, opéra en cinéma worden gegeven. Wanneer de vier schouwburgen in werking zullen zijn, kunnen 8 tôt 10,000 soldaten per dag de cinema-vertooningen bijwonen, waar het muziek der regimenten hunne schoonste stukken zullen uitvoeren, ofwel volksdeuntjes, die de soldaten meeûuiten. Dezalen zullen altijd stamp-vol zijn. Laat het maar regenen, de jassen zullen in *t drooge zitten. Dit gedeelte van de voorstelling boezemt belang, dit andere doet lachen. Rust is noodig na 't gevecht. Wat isrust zonder uitspanning ? Neerliggen in de barakken op stroo. De eenzaamheid met nare gedachten, droefheid wanneer men denkt aan dezen, die men sinds maanden niet heeft gezien. De herberg en slechte makkers misschien... Daarom zijn al de wer-ken van uitspanning voor de soldaten schoon en gezond en vaderlandslievend. Dit ailes legt de « redenaar » uit, terwijl de groep soldaten langs den aardeweg voortgaat. Hij komt terug op den ingehuldigden schouwburg en met een accent, dat onmogelijk kan worden weergegeven, en waarin diepe dankbaarheid en nationale fierheid ligt, besluit hij : «... Kortom, het is de Schouwburg der Koningin. niet waar?» £n, voor Belgische soldaten, zegt dit ailes. E H. ffoor 'î M m dun Btjstand aan de BeipGiie Hsijpgsupgsnsis in Dulischlanti Ontvangcn 45 fr. : De korporaals en soldaten van kanier 16/1, van de Ie komp. bis van den D O.A.H. te Graville, geven van ganscher harte een gedeelte van de waarde van den maandelijkschen tabak, ten voordeele van voornoemd werk» Van Rechts en Links <5 »mi, Dinsdag greep te Sain te-Adresse, eenen god« delijken dienst plaats ter herinnering van luite-nant Paul Renkin, zoon van den minister van Koloniën, gevallen 'op het slagveld. Met de familie waren verschillende leden der regeering, staatsministers en aanzienlijke Belgische en verbondene burgers en militairen tegen-woordig.* * * Maendag greep een lijkdienst plaats in de Madeleine voor de slachtoffers van de heil^g-> schennis van Goeden-Vrijdag te Parijs. Op den eersten rang nam plaats de heer Bas* tin, algemeen consul van Beigië, wiens dochter den dood vond in de ramp, veroorzaakt door den Duitschen granaat. De Belgische regeering en de militaire overheid der plaats waren bij deze plechtigheid vertegenwoordigd. * SA De Balie van Gharleroi heeft zich willen aan-sluiten bij het eenslemmig protest tegen de wegvoering in Duitschland van de Brusselsehe rechters. Daarom hebben de leden beslist niet meer te pleiten, 't is gelijk in welke zaak. Dit besluit heeft de kommandantur woedend ge-maakt, die bevel heeft gegeven aan de advokaten de uitoefening van hun ambt te hernemen. « * * Uitofficieeleberiçhtert blijkt dat in de Kempen, van Merxplastot Antwerpen, burgerlijke gevan-genen verplieht zijn de boomen te vellen. Eiken, populieren en olmen. voor eene waarde van miljoenen franken, werden vervoerd langs het kanaal van de Schelde tôt de Maas, naar de zagerijen van Merxem, om door den vijand benuttigd te worden op het Westerfront. % * * Het internationaal agentschap van het Rood-Kruis ki"eeg in het begin dezer maand uit Beiv lijn eene lijst, met de namen van 707 Belgische burgers, waar onder 32 vrouwen, opgesloten in de gevangenissen te Siegburg, Aken, Keulen, Frankfort-op-Mein, Hanover, Berlijn, Saar-brûcken, Coblenz, Bonn, Hamm, Gassel, Her-furt, Wittlich, Trier, Ziegenheim en Diez. Deze lijst meldtlO overlijdens voorgekomenin Januari in de verschillende gevangenissen van Duitschland. Het agentschap kreeg ook eene lijst, de namen bevattend van 54 Belgische burgers (waaronder 7 vrouwen) die in het kainp te Limburg-op-Lahn verblijven. * * * Na den oorlog, zal de luchtpostdienst aangeno-men worden door al de bondgenooten. Wij hebben het initiatief vermeld van onzen minister van spoorwegen, telefoon, posten en tele-grafen : Nu wordt de inrichting aangekondigd van eenen dienst tusschen Engeland en de Skandinaafsche landen, en tusschen Frankrijk en Corsica. * * * Eene tentoonstelling van Belgische fotogra-fische dokumenten werd Maandag te Rome, geopend in de lokalen van de Persvereeniging. De heer van den Steen de Jehay, gérant van België, zat de plechtigheid voor. De heer Gai» lenga, lid van de Italiaansche Regeering, sprak over de moreele grootheid van België en over zijnen roi gedurende den oorlog. f De heer van den Steen de Jehay dankte ; hij bevestigde dat België den strijd zal voortzetten tôt het einde. Hij eindigde met eene hulde aan de Italiaansche troepen en aan de legers der bondgenooten. *** De eerste Mei, waarop voor den oorlog i het feest van den Arbeid » werd gevierd, door eene algemeene staking, zal dit jaar zonder betooging voorbijgaan ; bij eenparigheid van stemmen hebben de werklieden in de fabrieken besloten « hunne onophoudende inspanning » te geven aan de zaak der bondgenooten, 25 Aprfl 1P15? ]Srnmm«r 568

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Periodes