De nieuwe tijd: orgaan van de minderheidssocialisten

1262 0
20 oktober 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 20 Oktober. De nieuwe tijd: orgaan van de minderheidssocialisten. Geraadpleegd op 29 juni 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/mk6542kd83/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Iste Jaaroana. - W 15 A O CENTIEM Zaterdaa 20 Oktober 1917 De Nieuwe Tijd lyticr ORGAAN VAN DE MINDERHEIDSSOCIA LISTEN WBBKBLAD Proletariêrs allsr landen, Vereenigt U ! Karl Marx. Beheer en Opstelraad : SANDERUSSTRAAT, 97 Elke medewerker is persoonlijk verantwoordelijk voor zijn schrijven « Geef de wereld waarin gij leeft de goede richting aan, dan zal de tijd de ontwikkeling brengen. » Schiller De Gordiaansche Knoop Sedert drie jaren wacht nu de wereld naar een verklaring die zou openbarcn wat nu eigenlijk de doeleinden zijn van de onzinnige moorderij die beurtelings toegeschreven werd aan oorzaken die geen steek hielden. De moord van Sarajevo was het uit-gangspunt. De oorlog zou losbreken tusschen Servie en Oostenrijk. Het is nu gebleken dat reedslangvôôrdienaanslag, Rusland verbonden was aan Servi# om bij de eerstegelegenheid den oorlog tegen Oostenrijk op te nemen. Sarajevo was dus slechts deuiterlijke aanleiding. Eenmini-stermet nameSouklimof doet het Russisch leger mobiliseeren tegen Oostenrijk in Duitschland. Op een verklaring van Duitschland trekt de T saar het mobilisatie bevel tegen Duitschland in doch de minister houdt het bevel op zak en doet voort mobiliseeren. Het gevolg is dat Duitschland mobiliseert tegen Rusland. Algemeene be.veging in Europa. Door een verdrag dat het volk niet kende is Frankrijk verbonden aan Rusland. Een gelijkaardig verdrag verbindt Engeland aan Frankrijk 00k door bepalingen die het Engelsch volk niet kende, en zoo gaat het voort voor de andere ataten. De oorlog tusschen Servie en Oostenrijk wordt een oorlog tusschen twee groepen van Staten,niet omdat eenepolitiekemis-daad in Servië gepleegd was maar omdat gaheime tractaten gesloten waren tusschen twee, elkandei bestrijdende, financieele en industrieele groepeeringen. Na het sluiten der ver-dragen worden in de aldus verbonden landen de onderlinge belangen dooi verstrekking van Kapitaal, tôt één grool financieel belang samengesmeed. Dit gebeurt aldus in de twee concu reerende staatsgroepeeringen zoodat hei wordt macht tegen macht ; kapitaal tegei kapitaal. Zoodra twee eenheden, behoorend< tôt een verschillend verband, in botsinj komen, zal die botsing niet beperk blijven bij die twee eenheden doch zlcl konsekwent uitbreiden over het geheeli verbond. Het maatschappelijk leven de: volkeren heeit zich echter zoo in onder linge samenvveiking, dus afhankehjkheid ontwikkeld, dat 00k zonder tractaten di meeste landen noodgedwongen rechts treeks of onrechtstreeks in het eonflik betrokken worden. De massa die raen noodig heeft om he Conflikt uit te vechten zou het ver tikken de naleving van zulke geheim overeenkomsten met hun bloed te be talen ; daarom krijgen ze er niets van t weten. Om ze in het vuur te jagen komei dan de slagwoorden, | In vroeger tijden ging dat beter. Men I betaalde dan aan huurtroepen zooveel per dag plus een zooveelste in den buit en die of die rechten op de vrouwen der overwonnen landen. Als het land dat men hebben wou overwonnen was kregen de soldaten hun loon en hun buit en men behoefde verder geen redenen op te geven waarom de oorlog eindigen moest. Dit hooge loon, het aandeel in de winst en het recht op de vrouwen en het vee is nu vervangen door begrippen en idealen. Er bestaat daarvan een heel arsenaal dat zonder kosten is samengebracht : Vader-landsliefde; levensbelang ; beschavings oorlog; vrijheidsoorlog; volkerenrecht; democratiseering enz... Om den boel in brand te steken heeft men dus middelen genoeg die gebleken zijn veel doelmatiger te zijn dan de vroegere, maar wanneer dezaken eenmaal niet vlot van etapel loopen zoodat het langer duurt dan men berekend had dan zou de vroegere methode van eindigen eigenlijk veel wenschelijker zijn. Dat gaat echter niet. Eene methode heeft hare eischen. Nu volstaat het niet te zeggen : Hier zijn uw centen, dank je tôt een volgende keer. Nu moet men aan-toonen waarom men gevochten heeft en wie er gelijk of ongelijk had. Daar nu iedereën ongelijk heeft wordt dat een gesukkel en men geraakt in de war. De reessem van leugens is in een onontstrik-baren knoop geraakt zooals in den tijd van koning Gordius de koninklijkewagen vastgeknoopt werd. Volgens von Kuhlman en volgens Lloyd George, zit die knoop nu in Elzas-Lotharingen want al de rest waar het in het begin uitsluitend om te doen was, zou men nu wel in 't klare brengen. Als nu die knoop maar los kon komen. 1 Er wordt geweldig langs beide kanten getrokken met het gevolg dat de knoop ; altijd maar vaster gaat zitten. S In den tijd van Gordius zaliger ging 1 dat 00k zoo, maar toen kwam Alexander 1 de Groote en die vond er dadelijk iets ; op. Hij kapte met zijn zwaard de knoop r door en alleman stond verbluft omdat " het zoo gemakkelijk ging. , Arbeiders, trekt een nuttige les uit die 3 geschiedenis. Hakt door den knoop. Uw . zwaard kan alleen gesmeed worden op t de Konferentie van Stockholm en de naam van dat zwaard is tevens de leuze die voor immer onuitwischbaar " in uwe strijdbanier moet staan als het s symbool van uwen strijd en uwen zege. - Die naam is wat hij altijd was en blijven e moet : i Internationale Klassenstrijd j E. J. Het bittere Binde De strijd doorzetten tôt het bittere einde wordt steeds voorgesteld als de redding van volkeren, en bedoeltdevernietigd van het Duitsch militarisme Aîgezien van het feit dat de vernietiging van het Duitsche militarisme ons niet ver zou brengen indien we daarvoor in de plaats krijgen, een ver-sterkt engelsch impérialisme, stellen wij vast dat die Engelsche formuul eene uitwerking heeft die regelrecht voert naar totale vernietiging van de arbeidersklas en bovendien de heeren regeerders de gelsgenheid zal geven, bloedbaden in te richten die dan de aandacht van het bedrogene volk moet afleiden. Mijnheer Arthur Japp schrijft in het engelsche tijdschrift « National Food Journal » de volgende voorspelling : Een algemeene hongersnood dreigt de eenige mogelijke beslissing in den wéreld oorlog te zullen brengen. Dat is inderdaad een zeer bitter einde ! 1s dat het einde dat Lloyd George wil ? en zal het inttrnationnal proletariaat daar aan meêdoen?? * * * De Amerikaansche regeering verlangend dit einde zoo bitter mogelijk te maken en om goed te doen uitschijnen dat menschelijkheid en recht-vaardigheid verouderde princiepen zijn die in een wezenlijke vrije en demokratische republiek niet meer passen, komt te verklaren dat aile neutrale landen zullen uitgehongerd worden indien zij den grooten moordenaar Wilson niet willen helpen Europa leeg te plunderen. Men is begonnen met de neutrale schepen te rooven en het tweede punt van het vredes-programma wordt nu toegepast ; het luidt : Aile uitvoer van levensmiddelen van Amerika naar de neutrale landen is stop gezet ! Scandinavie, Zwitserland en Nederland zullen even als de vijandelijke landen uitgehongerd worden. De barbaren wonen dus niet in Pruissen?! * * * Of zou misschien het bittere einde dit zijn : De russische revolutie is uitgebroken in Italiê 1 Om deze gebeurtenis aan te kondigen werd de Statie van Turyn «et dynamietbommen « opge-blazen » plus een aantal ministerieele kasteelen. De schepen in de haven van Genua werden in brand gestoken en de troepen verdommen het nog langer hun bloed te geven om de brandkast van de Amerikaansche kapitalisten te redden. — Dat is een bitter begin maar het verdient aanbeveling tôt navolging. — Als het proletariaat dan toeh kapot moet, dan is het beter te sterven in een strijd tegen het gezag zijner meesters dan aïs een slaaf ge-slacht te worden voor belangen die de zijne niet zijn. Vraajft a an ons Boheer : TWEE, DRIE KOSTELOOZE PBOEFNUMMER8 «ix wiut or nieuwe lezers meê ! Leest op de 2de bladzijde Moeders. on U rust een zware taak ! Internationaal overzicht NAAR VREDE ! De reeks zonder linge onthullingen die overcil tôt hennis van 't groote publiek gerahen hebben de aandacht van het vredesvraagsluk wat afgeleid. Zoo is de rede van den Duitschen staats-secretaris van buitenlandsche zaken Dr. von Kuhlmann haast onge?nerkt voorbijgegaan. Hadde ive het verassende antwoord van Lloyd George niet gekend we hojdden niet eens ver-moed dat buiten de binnenlandsche politiek die in 't teeken der nieuwe demokratie xoil staan 00k de buitenlandsche aangelegenlieden het onderwerp uitmaken van Duitschland's | politici. Dr. von Kuhlmann heeft even als zyn Oosten-rijksche collega Graaf Çzernin de nadruk gelegd op de noodza kelijkheid der onlwape-ning.niet alleen als factor voor een duurzame vrede, maar als onvermijdelijk gevolg van de voor den oorlog gekenden waanzin der uil-rustingen.Dat is een eerste stap naar het Europeesch Staten-cerbond. Het schijnt mij derhalve 2 onder ling dat de Entenle-staten nog zàôveel belang hechten aan de oplossing der afzonder 10 he vraagstukhen door den oorlog opge• worpen, in plaats van al hun aandacht en invloed te wijden aan het vraagstuk der ont-toapening. Hoe kan rnen beter den militaris-tischen worm hapot maken dan met hem het hoofd af te snijden ? Wat baat het aan Duitschland Elzas-Lotha-ringen af le nemen als geaan Duitschland de macht laat om het later terug te heroveren. Want, evenals in 1870 Engelands ministers en Engelands pers met onverholen vreugde de afstand van Elms-Lotharingen aan Duitschland goedkeurden, kan er nog wel eens een oogenbtik in de geschiedenis komen dat Frankrijk een le lastigen nabuur wordt voor Engeland en kan er nog wel eens een Engelsch minister gevonden worden die via den Koning der Belgen goeden raad kan geven aan een beminden neef van over den Rijn. Niet s is immers onmogelijk in de geschiedenis ! Arm Frankrijk ! Als ge de worm alleen den staart afneemt groeil hij dadelijk weer aan ; waarom net niet te begrijpen is dat Lloyd George die Etzas-Lolharingsche kwestie als het symbool van het militarism beschouwt ! Rukl tochhel militarisme eens en voor altyd den kop af ! Dan groeil het niet meer aan. Dat op die basis dadelijk de vredesonderhan-delingen beginnen. De afzonderlijke vraag-stukken bekomen van zelf eene oplossing die , ieder MOET bevredigen. Wij hopen dat het gedenkschrift dat binnen-korl over de Slockholmsche konferentie zal verschijnen de neven vraagstukhen in 't licht van dat eene groote feit zal beschouwcn : Ontwapening ! Dan zal de geschiedenis dezen oorlog wat milder behandelen en zullen de gedenkboeken van de jaren 1914-1915-1016-1917 sluiten met de gouden letlers : En vrede kioam voor de volkeren.... Zoo de vredtskansen dus minder sterk op den voorgrond treden, zoo zijn loch doch de vredesOMSTANDIGREDEN gunslig om tôt een vreedzame oplossing te komen in-zakede geschillen diethans de Europeesche be-schaafde(!) nalies in'tharnasgejaagdhebben. We kunnen 00k elke week vaststellen dat de socialisten in geen enkel land ruslen en allen toi de overtuiging gekomen zyn dat alleen het proletariaat de vrede brengen zal. Berichten uit Stockholm laten ons zelf het 1 beste verhopen ! ' FAX.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De nieuwe tijd: orgaan van de minderheidssocialisten behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in - .

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes