De onafhankelyke der provincie Limburg: nieuws- en aenkondigingsblad

445 0
01 februari 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 01 Februari. De onafhankelyke der provincie Limburg: nieuws- en aenkondigingsblad. Geraadpleegd op 25 mei 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/h98z893m7x/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

TELEFOON HS. 80 DE ONAFHANKELIJKE TELEFOON HS. 80 INICHRUVINGSPRIJS : VOORAF TI BETALEN VoorHasielt - . 2 fr.oo's jaars. P« post 2 fr. 50 's jaars. Voor het buitenland de verzendingskosten erboven. Men schrijfl In op aile postbureelen tn b{j den Uitgever J. CEYSENS, Demerstraat, Hasselt. Ver»chijn«mle '• Zondagi. DER PROVINCIE LIMBURG nTieuws- en A.ankondigingshlad Orgaan der katholieke Partij van Hasselt en omstreken GODSDIENST MOEDERTAAL VADERLAND BEKENDMAKINGEN : 20 centiemen den drukregel; voor Limburg, 15 c.; vôôr de aankondigingen, 50 centiemen. Verschillige tijdingen, rechterlijke veroordeelin-gen, vooraan of in het midden van het blad, 1 fr. den drukregel. Herhaalde aankondigingen, volgens overeenkomst. Boeken, waar men ons één afdruksel van zendt, worden vermeld ; die, waar men er ons twee van stuurt, zullen besproken worden. BERICHT. De inschrijvers van het buitenland op ons blad worden vriendelijk ver-zocht, het bedrag van hun abonnement voor het jaar 1914 op te sturen. Op de fcpoorwegen. 't Is al klagen dat ge hoort over het verkeer op onze ijzerenwegen. Reizigers mompelen en schelden soms dat ze oint ter bestemming aankomen of niet op tijd. Han-delaars jammeren dat hunne waren te laat aankomen of erg toegetakeld of merkelyk verminderd en beschadigd, ja ztlfs dat ze niet aankomen ! 't Is dikwijls, helaas, maar al te waar... doch... Het bestuur vau zulk eene ondernemiug is voorwaar gten kinderspel en men begrypt allicht d<*t er gegroude oorzaken kuunen bestaaa voor tijdeiijke ontreddeiing van den dienst. Dat is onveimijdelyk en wie ooit er op nadacht, als hij Belgié doomisde, wat al treinen er over de meuigvuidige sporen loopen zal wel niet verwonderd opkijken dat een plaatselijk ongeval grooten invloed heeft op het algemeen verkeer. Denkt daarbjj eens aan de w< rken die moeten verricht worden om de sporen te herstellen, te ver-leggen of te verbeteren en dat zonder het vervoer van reizigers en goederen tegen te houden. Voegt daarbij de ongemakken van het weder : koude, sneeuw, overstrooming en~ 't ergste van al de mist die u belet vier stappen ver te zien. Vergeet daarbij niet dat om die redenen de goederen opeeugestapeld blijven en dat er weken van noode zyn om zulke ver-tragingen in te halen. En het is bij ons alleen niet, want juist deze dagen heeft het Hollandsch spoorbe-heer bericht gegeven dat het gedurende eenige dagen de verzendingen uit Rotterdam, zoo meen ik, schorste. Mompelen en schelden tegen spoorweg-dienst en bedienden is uiet lastig maar het beter doen is niet zoo gemakkelijk. Yerre van ons, ailes goed te keuren wat er op ons spoornet voorvalt, doch even verre van ons het blinde beknibbelen en afkeuren. Reeds werden er van hooger hand maat-regelen getroffen om den iever, de stipiheid en de spaarzaamheid van de bedienden gel-delijk te beloonen. Nicuwe maatregelen iig-gen ter studie naar het schynt ; dit is een bewijs dat het bestuur waakt. Des te beter. Edoch, daar wij van waken spreken, weze het in 't voorbijgaan gezegd dat wij niet begrijpen hoe zooveie diefstallen mogelijk zijn op de treinen en in de staiies. Het kan niet anders of de verdenking moet maar al te dikwijls vallen op eerlyke en onschuldige bedienden. In het belang van deze deftige lieden ware het te weuschen dat er strenger gewaakt werde en dat er in geval van plich-tigheid, onverbiddelijk worde gestraft of weggezonden. Van kwaden wil bij de bedienden is er weleens gerept geworden doch daar kunnen en willen wij geen geloof aan hecùten. Onze belgische werkman en beambte is te recht-schapen om tôt zulke laagheid te gaan en ook te verstandig om niet in te zien dat hij zijne eigene voordeelen tegenwerkt. Hoe beter het voor den spoorweg gaat Roe beter het is voor den bediende. Daar miuster Van de Vyvere Dinsdag hierover ondervaaagd wordt in de Kamer hopen wij er meer van te vernemen en zullen wij dit onderhoud met onze lezers op documenten kunnen voortzetten. Statie van Hasselt. Getal reizigers en reisgoederen, alsook de gedane ontvangsten : In 1900: getal reizigers: 139,137 Ontvangsten : fr. 251,819,55 getal reisgoederen : 4,416 Ontvangsten : fr. 5,507 In 1905 : getal reizigers : 170,549 Ontvangsten : fr. 298,143,50 getal reisgoederen : 6,298 Ontvangsten : fr. 7,865,70 In 1910: getaL reizigers: 188,189 Ontvangsten : fr. 344,164,75 getal reisgoederen : 9,470 Ontvangsten : fr. 11,993,20 In 1913: getal reizigers: 197,113 OutvaL.gsien : fr. 373,693 getal reisgoederen : 10,713 Ontvangsten : fr. 14,737,60 Dus vermeerdering in de 13 laatste jaren: Getal reizigers 57,976 ; fr. 121,873,45 Getal reisgotderen 6,297 ; » 9,230,60 Je samen fr. 131,104,04 Vermeerdering alleen voor de reizigers en de reiagoederen I lu een volg'înd nuinmer zullen wij de cijfers geven aangaande de koopwaren. En nog verdient Hasselt geene nieuwe statie 1 In de Kamer. Het ontwerp van de regeering bevatte niets over het gebruik der taal in de lagere scholen. Daar er nochtans vele scholen ge-vonden worden in de vlaamschsprekende gewesten waar het fransch de bovenhand had, waren er bij art. SJ1 door vlaamsch-gezit. de volksvert egenwoordiger s eenige rege-len als wijziging aangeboden. Na eene bespreking waar leden uit aile partijen voor en tegen de vlaamsche wijzi-gingen opkwamen en na duistere stemmin-gen... werd eindelijk dit eenvoudig artikel aangenomen. In het lager onderwijs zal de moedertaal als voertaal gebruikt worden. Nochtans kun-nea gedéeltelijke afwijkingen toegestaan worden, nameljjk te Brussel en in de voor-steden van Brussel, alsmede in de tweetalige gemeenten. Daarna he< ft de Kamer de jespreking be-gonnen van den vooilaatsten of 4n Titel, bandelende over de kosteloosheid vau het onderwijs, over schoolbehot.ften en school-refters of schcolsoep. Hier hebben de socialisten voorgesteld kost en kleederen te geven aan de school-kiuderen, hetzij 28 millioen fr. per jaar I Het zijn kostelijke kerels, waar ?ij de bazen zijn wachten ze zicti wel zoo iets te doen ! Zij zouden gaarne het land den dieporik in-helpen om dan te kunnen roepen : ziet gij, dat zijn de katholieken geweest ! De regee-riDg is het werk der schoolsoep zeer genegen docti wil voorl iopig de uitdeeling daarvan overlaten aan de gemeentebesturen en dit zonder onderscheid van scholen ! Ja maar, zoo willen het juist de cartelmannen niet : de geschiedenis van Brussel en Gent is daar om het te bewijzen. Daarmee is de bespreking nog altijd aan den gang alhoewel de roode en blauwe kop-stukken niet veel meer zeggen, zij zijn het moe en weten dat het laud hen streDg beoor-deelt... Donderdag riep zelfs de roode leider Vandervelde luidop : « Laat ons morgen met de schoolwet gedaan maken » ! Wij twijfclen ectiter of hij zal weerklank vinden b,j de ouverbet'Tlijke en praatzieke Dembloiis, Troclets, Huys- en Buyleman-nekens!De ondervrag:ngen. De ondervraging over den strjjd der vrij-metselarij tegen de missionnarissen in Congo heeft al drij Dinsdagen ingenomen. De mor-telbroeders hebben het onbarmbariig op de kneukels gekregen en nu is de voortzetting uitgesteld. Dinsdag willen zij minister Van-devyvere ondervragen over het geharrewar op de spoorwegen. Voor de j »ngeiingschap. Tal van studiekringen bloeien er in ons land waar de jongelingen vele kennissen opdoen voor het latere leven. Onze wyze en onvermoeibare leider en gevierde Staatsman de heer Woeste, al het uuttige van zulke inrichtingen beseffende, schreef daarvoor eenen brief zooals hij alleen kan schrijven en waarvoor wij hem in naam onzer katholieke jongelirgscbap dank zeggen : Geliefde Jongelingen, Weest de eersten en de besten in ailes. Weest de eersten in uwe jongplin^sjaren door een zedigen en werkzamen levens-wandel, veredeld door den iever die al het vuur uwer zielen vertere voor het goedo. Bereidt u om eens de eersten te zyn in uwe bedieningen, om er te schitteren door rechtschapeiiheid en werkzaamheid. Bereidt u ook om eens de eersten te zijn in de maatschappelijke werken, wijdt u daaraan toe zonder ophouden, houdt het oog op al de noodwendigheden van maatschappij en tydgenooten. In een woord, wordt gij advokaten, geneesheeren, nijveraars, leeraars, weest de eersten en de besten onder hen ; wordt gij priesters of huisvaders, weest de eersten en de besten onder de priesters en de huisvaders.Weest christenen met lijf en ziel, door een overtuigd geloof door eene vruchtbare naasteniiefde. Beeldt u niet in dat ailes moet hervormd worden ; maar ailes kan verbe-tel d ; weest daarom apostelen en soldaten : dat verwachten van u én kerk énVaderlaud. Charles WOESTE, Staalsminisler. Kort en goed. Onder deze rubriek zullen wij aanstaanden Zondag eene reeks artikelen beginnen waarvoor wij de medewerking onzer lezers vragen. Wij verlangen iedere week een of meer artikeltj' S van hoogstens 10 drukregels te ontvangen, handelende in 't kort over een of ander voorwerp Daar k< us des schrijvers. Ieder artikel moet op een afzonderlijk blad geschreven worden en slechts op ééne zijde van het blad, voor 't gemak der letterzetters. De inzender mag nevens zyDen naam en adres, die niet kenbaar gemaakt worden, een pennenaam of deknaam aanduiden die als handteeken onder het artikel zal voor-komen.Dehoofdopsteller beslist over deop^eming. De vijf medewerkers welke \ôôr 31* December aan st. het grootst getal opge-nomen artikels levereD, zullen een geschenk ontvangen vanwege het bestuur van De Onafhankelijhe. Wie doet mt è ? Bond der Katholieke Vereenigingen van het ARRONDISSEMENT. Morgen, Zondag Damiddag, om 2 1/2 uren, he» ft in Concordia de vergadering plaats der afgevaardigden, gelast met de btpaalde aan-duiding der volgorde van de werkelijke en plaatsvervangei de kandidaten voor de wet-gevei d« verkiezingen van 1914. VEJRSCHILLEND NIEUW8. Datum van verhoor. — M. A. Garnier-Heldewier, Minister van België te Sophia (Bulgarië), zal zich ter beschikking houden der belaiighebbende b^lgen, in het Officieel bureel der handelsinlicbtingen, Au^ustij-nenstraat, 15, te Brussel, op Woensdag 4 Pebruari, van 10 tôt 12 uren. Het St-Raphaëls Genootschap. — Werk tôt bescherming der l.ardrerhuizers. — Bericht aan de landverhuizers : In 't jaar 1913 zijn er uit Autwerpen 113,061 landverhuizers vertrokken tegen 87,971 in het voorgaande jaar. 't Is het grootste getal dat ooit bereikt geweest is. Onbezonnen en onbe-dacht, aangespoord somtijds door geweten-looze mannen, vertrokken duizendrn en dui-zenden werklieden, met de hoop dààr. in 't verre Amerika, dat zij aanzagen als 't land van belofte, de dollars met handsvollen op te rapen. Velen zijn in hunne hoop teleur-gesteld, talrijk zijn degenen die wederkeeren na hun schoon spaargeld verteerd te hebben, maar nog talrijker zijn degenen die daar in 't verre Amerika honger en gebrek lijden. De Amerikaansche nijverheden door-worstelen immers dezeu winter een groote crisis en de gevallen van werkloosheid zijn ontelbaar. Weest dus voorzichtig, gij die denkt naar Am> rika te vertrekken. Verlaat het land niet op 't zeggen misschien van vrienden en kennissen. Komt om raad en hulp bij de leden van St-Raptiaëls Genootschap, Raam-straat, 3, Brugge. Door hen zult gij koste-loos, schriftelijk of mondelings, aile inlich-tingen ontvangen. Aaubevelingsbrieven voor hunne vertfgonwoordigers in de Overzeesche landen zullen u insgelijks op aanvraag gegeven worden. St-Raphaëls Genootschap, dank aan zijne menigvuldige betrekkingen met Amerika, kent de voordeeligste plaatsen, waar er voor landbouwers, die over een klein of groot kapitaal beschikken, meest kansis telukken. Een weekblad, De hlok van over zee, orgaan van St-Raphaëls Genootschap, zal verschijnen den eersten Zondag van Mei. Het zal al het nieuws van het verafgelegen vaderland, van vrienden en kennissen over-brieven, en zoowel voor degenen die in Amerika, als voor hen die in Belgie verbly-ven, eene wekelijksche herinnering zijn aan degenen die hun nauw aan 't hert liggen. De jaarlijksche inschrijving, op voorhand betaalbaar, beloopt tôt een dollar voor Amerika en fr. 2,50 voor Belgie. De Koning en de voetbal. — Den 24 Febru-ari eerstkomende zal Z. M. de Koning op het terrein van den Leopold-club, te Brussel, eenen voetbalmatch bijwonen, te bekampen tusschen een Engelsch en een Belgischen ploeg. Kolenopbrengst. —VolgeDS de opgave door het mijnbeheer was de kolenopbrengst in gansch het rijk, gedurende den 2* semester van 1913, 11,636,00 ton, of 211,270 ton min dan in den tweeden semester van 1912. De voorraad op het einde vau den 2e s» mes ter 1913, btdroeg 951,260 ton, 't zij 539,310 ton meer dan in 1912. 147,000 werklieden waren gedurende den 2e semester 1913. in de miji en aan den arbeid tegenover 1-12,913 in 1912. Dus werden er voor eene mindere opbrengst in 1913, 4000 werklieden meer gebezigd. De begrooting van rechtswezen. — De begrooting van rechtswezen voor 1914 werd vastgesteld : 1) voor de gewone uitgaven 31,378,400 fr ; 2) voor de buitengewone uitgaven op 870,000 fr. ; dus te zamen 32,248,400 fr. H t o'iderhoud der gevan-genen kost 1,325,000 fr. en het loon dat hun wordt uitbetaald wordt berekend op 235,000 fr. Een getuigschrift.^—Volgend getuigschrift wordt door een gewezen socialist afgéleverd aan « Vooruit » : « Geestelijk houdt gij, «Vooruit », uwe leden dom, des te minder ontwaren zij uwe afdwaling van princiepen. Uwe ijzeren tucht, welke gij uitoefent, maakt hen tôt laaghartigen ; denken behoeven zij niet meer te doen, gij denkt voor hen, en komt er een zwak verzet van sommigen tegen uwe onvergeeflijke geldverspillingen, dan bestempelt gij hen met den naam van verraders. Niet alleen tegen andersdenken-den, maar ook steeds zaait gij haat en nijd onder uwe eigene leden. Verklikking, over-dragon en bespieding, zijn stelsels welke bij u sinds lang zijn ingevoerd ». Die gewezen socialist kent «Vooruit » op zijn duimken ; als eerlijk man aarzelt hij dan ook niet hem gansch te ontmaskeren. De kommissie der XXXT. — Woensdag vergaderde de kommissie der XXXI, onder het voorzitterscbap van M. graaf 't Kint de Roodenbeke. Deze deelde mede dat M Jac-quart, die in Saksen een onderzoek doet over het stelsel van vert» genwonrdiging der be-langen, weldra zijn verslag zalindienen. Het zal aan de leden uitgedeeld worden. M. Vandervelde zou willen dat de kommissie ook onderzoeken zou doen in de landen, waar de g- meen tewetgeving op demokra-tischen voet ingericht is, onder anderen in Zwiserland. Die wensch wordt gesteund door M. Van den Heuvel. M. Woeste drong aan opdat het onderzoek ook zou geschieden over het gemeentekies-stelsel in Nederland. M. Waxweiler hernam de uiteenzettiDg van zijn stelsel, waarmede hij in de vorige zitting een begin gemaakt had. Hij deed uitschijnen dat men de waarborgen voor goed b heer der gemeentebelangen moet zo^ken in de instelling en de overleveringen van ons gemeentelijk regiem zelf. Daarvoor zijn noodig : 1. een plaatseljjke toezichtsraad, die, _ in zekere gevallen, inlichtingen zou nemen bij de kiezers en bij de beroepsvereenigingen ; 2. eene bestuurlijke inrichting die de alge-meene belangen en het beheer op den voor-rang stelt. M. Waxweiler poogde, in zijne bewijsvoering, ook een stelsel van gewetùg-de vertegenwoordiging vooruit te zetten. Het is opgevat buiten aile politiek, daar deze er de maatschappelijke doeltr» S mdheid zou kunnen van schenden. Bij toepassing van die gedachte, ontwikkelde spreker het volgende gemeentelijk kiesstelsel : eene stem aan al de burgers die 25 jaar oud zijn en een jaar in de gemeente verblijven ; twee stemmen aan ied' r gehuwd persoon van 35 jaar. M. Lafoniaine hield eene rerie van alge-meene str< kking. Na eene gedachtenwisse-ling tusschen MM. Woeste en Vandevelde, enz., besloot de kommissie de algemeene bespreking voort te zetten. E >ns deze g< ëin-digd, zal men het onderzoek beginnen der verschillende vraagstukken, door de kieswet-hervorming opgeworpen. In het paleis. — M. Paul Hervieu, Fran-sche schrijver en Akademielid, werd Di s-dag namiddae bij zijtie doorreis te Brussel, doorZ. M. den Koning tenpaleizeontvangen. Het onderhoud duurde ruim een uur. Verschil van opvatting — Over een twee-tal jaren hebben HH H H. de Belgische Bis-seboppen op dî plichten welke kristene echtgenooten te vervullen hebben jegens God, zichzelven, de samenleving en het Vaderland gewezen. Zij hebben herinnerd dat de beperking van het getal kinderen, wraakroepend mis-dadig is. Vooruit neemt aile gelegenheden te baat om die onderrichtingen te bestrijden. Voor het social istische blad geldt als hoogste gebod niet meer kinderen te hebben dan men brgeert. Dat verschil van opvatting is gemakkelijk uit te leggen. De kristenen gelooven in God en nemen dan ook aan dat zij zich aan zijne voor-schriften moeten onderwerpen. Kristene menschen leven en werken voor den hemel, zij verwachten hunne belooning hierna. Vooruit erkent geenen God, geene God-delijke wetten, al komen die volkomen over-een met de wetten der natuur. Vooruit meent dat men zijn geluk moet zoeken, hier op de wereld zoo goed als men kan en elk naar zijne keus. Het is voorzeker Vcoruits leer niet die uitmunt door verhevenheid 1 Een goede maatregel. — In overeenstem-ming met den Minister van Oorlog werd door M. Van de Vyvere, minister van spoorwegen, besloten, verlof te verleeDen aan de spnorwegbedienden die onder krijgsdiei st zijn, ten einde de meuigvuidige zieken onder het spoorw» gpersoneel te vervangen, en de verwarrir g die op het spoorw< gnet heerscht te doen ophouden. Deze maa'regel zal nitgevoerd worden volgens de noodwendigheden en de vragen der dienstbestuurdei s. Eeret~ekens. — Er wordt ter herinnering gebracht aan de instellingren en vereenigingen die bet bij zonder eereteeken van onder-lir gen bijstand of van vooruitncht verlangen ten voordeele van hunne beheerders, dat zij, vôôr den ln Maart van ieder jaar, hunne aanvrag^n moeten laten geworden aan den heer Minister van Nijverheid en Arbeid, hetzij rechtstreeks, hetzij desgevallend, door tusschenkomst van het Verbond bij hetwelk zij aangesloten zijn. Deze aanvragen mogen niet op formu-lieren opgemaakt zijn. De voorstellen, na dit tijdperk ingediend, zullen niet meer onderzocht worden voor de uitreiking der eereteekens van de maand Juli. H"t onderzoek ervan zal tôt het volgende jaar uitg steld worden. De vereedgingen moeten, in hunne aanvragen. den aard en den duur bepalen der bedieningen door de belanghebbenden ver-vuld.PIANO-STEMMING. M. Liedel, piano-stemmer, zal zich op Maandag 2 F-bruari, te Hasselt bevinden. Zij die verlangen pianos te laten stemmen, kunnen het hem, liefst per postkaart mel-den, Demerstraat, Nr 11, te Hasselt. APOTHEEK ZONDAGRUST Morgen Zondag, ln Februari, van 12 uren tôt middernacht, zal de apotheek van M. Schoofs, Groote Markt, voor de drintfende ewallen operi zijn OFFICIEELE TIJDINGEN. Bij koninklijk besluit van 23 Januari 1914, wordt bonoemd, bij de rekenplichtigen der troepen-korpsen : Tôt eerste kapiteiES administrateurs van kleeding en wapening. De kapitein-commandant Valentin, C.-J., van het 11e linie-regiment. Bij koninklijk besluit van 29 November 1913, wordt de wet'elijke erkenning verleend aan de hierna vermelde Maatschappij van Onderlingen Bij star d : Sint-Jozefsgilde, gevestigd te Rijkel. Bij knninklijk besluit van 16 Januari 1914, is aan de fabriek der kerk te Neerpelt machtiging verleend om eene communiebank voor 200 frank uit de hand te verkoopen, en in het openbaar twee in onbruik geraakte zijaltaron, buhalve twee op die altaren geplaatste beeldekens. Bij koninklijk besluit van 26 Januari 1914, is aan de napenoemde het burgerlijk eereteeken verleend, tôt belnor ing der diensten die hij bewezen heeft, gedurendf rnim vijf-en-twintig j iar : Do medalie Ie klas, aan : Walgrave A., klerk eerste klas, waarnemend hoofd der fabricatie aan het toevluchthuis te Reckheim. Bij koninklijk besluit van 30 December 1913, is het burgerlijk eereteeken toegekend : De medalie der 1* klas, aan: Michiels, M., leerares aan de aangenomen normaalsehool te Hasselt. Bij koninklijk besluit van 26 Januari, worden benoemd tôt juryled°n voor de afl-»vering van het getuigschrift van bevoegdheid voor de bedieningen op de militie in de provincie Limburg, M.Van Doren, resùmentsgeneesheer 2e klas, voorzitter en M Roelants, Jaak, burgerlijk geneesheer te Hasselt. lid. STADS- en PROVINCIENIEUWS. Hasselt. — Op 24 Februari aanstaande, (Vas'enavond-Dinsdag), zal er te Hasselt op de Havermarkt eene groote paarden- en veulensmarkt plaats hebben. De bijval der markt van September 1.1., waar meer dan 300 paarden en veulens te koop waren gesteld en voor een groot deel verkocht werden, is ons een waarborg dat deze tweede markt weer even goed voorzien zal zijn, en zelfs beter nog dan de eerste, daar het seizoen veel voordeeliger is voor den paardenhandel. Het zal onnoodig zijn terug te komen op de voordeelen welke de stad Hasselt oplevert voor eene paardeumarkt. Iedereen weet dat geene plaats in Limburg meer gemak aan-biedt voor de aanbrenging als voor de ver-zen din g van paarden. — Dagorde. — Men deelt ons de volgerde dagorde mede, gestemd deor d( n Oud-Hoog-studei tenbond van Limburg. Het bestuur van den Katholieken Limburg-schen Oud H^estudentenbond, vergaderd op Donderdag 29n Januari 1914 ; Het gebeurde m- t de vlaamsche amen-dementen aan de schoolwet overwegende ; Rieht zijn innigen dank tôt de volksvèr-tegenwoordigers die de wijziging Van Cau-welaert-Franck ondersteunden ; EEBSTE BLAD. Zondag, 1 Februari 1914, Nr 5. Vijf-en-Zestigste Jaar.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De onafhankelyke der provincie Limburg: nieuws- en aenkondigingsblad behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Hasselt van 1850 tot 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes