De Rupelgalm

2548 0
01 januari 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 01 Januari. De Rupelgalm. Geraadpleegd op 28 februari 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/dr2p55f387/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Door de censuur toegelaten. Nr 9 DE RUPELGALM LE VEN IS STRE VEN OPSTELRAAD : E. H. A. YanLinden, aalm. — E. H. C. De Neubourg, aalm., 1JJ/D. 174, Boom.— O/Luitenarit Rombouts, J., D. 40, Rumpst. — C. Van der Plancken, C. 1. nr 3, 5e Cie, St-Lô (Manche), Terhagen. Briefwisselaars : Voor Heytidonck : H. Fouquet-, 9e Cie, C. 143. — Voor 7{uysbroeck : Wachtmeester V. Yan-Geyseghem, 65e B., D. 21 3. — Voor Schelle : Dr R. Vanden Heuvel, 1. D. 74. IN M E M O R IA M LOUIS DE BELIE Sinds eenige dagen was er veel beweging gekomen in den sector ; veld- en Ioopgravengeschut van aile ge-halte en aile sterkte maakten aan beide kanten de lijnen zeer onveilig. 't Was te midden een geweldig geschut dat Lodewijk De Belie, op 25 Juni, door het instorten van eene schuilplaats begraven, schielijk de eeuwigheid inging. Geboren te Schelle, student van het Onze Lieve Vrouw College te Boom, was hij juist onderdiaken toende oorlog uitbrak. Hij werd brankardier en stichtte het goed rond om hem, eenvoudig en zonder vertoon ; nergens was hij liever dan bij zijn mannen met wien hij aile werk en lasten deelde. Op 18 Juni, wex-d hij om zijn kranig gedrag, vermeld aan het regimentsorder en het oorlogskruis ' bekroonde zijn moed en zijue opoffering op 21 Oogst 1916. Zoodra hij het tôt stand komen van de Rupelgalm ver-nam, haastte hij zich te zorgen voor de nieuwsjes en inlichtingen van de joogens uit zijn dorp. Wij verliezen in hem, eenen trouwen vriend en ijveri-gen medewerker. Doch wij vergeten hem niet in onze gebeden, en verzoeken tevens God om troost en sterkte, voor de beproefde ouders en familie. Ailes voor Vlaan-deren en Yiaanderen voor Ivristus ! eee,—— Ondersteuningsfonds K. Vanden Maegdenberg, aalm., 20 fr. ; V. Van Gey-seghem, 5 fr. ; Mejufvr. L. Van Robbroeck, 6,3o fr. ; M. J. Van Robbroeck, 6,3o fr. ; Em. De Clerck, 5 fr. ; E. De Block, 2,5o fr. ; J. Verschelden, 2 fr. ; M. G. Van Bulck, 10 fr. ; Vander Auwera, 10 fr, ; M.Verpoorten, aalm., 10 fr. ; Alf. Campers, 5 fr. ; M. Aertssen, 2 fr. 33e RUPELSTREEK VOEDING Uit een onderhandsche akte van 18 April 1917, tusschen de gemeenten Boom, Terhagen, Willebroeck en aile gemeenten die zich hierbij later zullen aan-sluiten, blijkt dat er eene Samenwerkende Maatschappij is gesticht onder de benaming « Gemeentelijke maga-zijnen van het kanlon Boom en van omliggende gemeenten. » Haar doel is het aankoopen van aile levensmiddelen en andere artikelen, welke nuttig en noodig zijn voor de bevolking, Duur : 5 jaar. (Eigenlijk duur van den oorlog, doch geloof ik niet dat men in Boom van meening is dat de oorlog nog precies 5 jaar zal duren !!) Kapitaal : veranderlijk: Aile aandeelen zijn van fr. 1000, minimum kapitaal, fr. 589.000. Zijn Beheerders benoemd : G. Van Crombruggen, schepene van Boom; K. De Wachter, L. Boey, J. Van Pruyssen, burgemeester dd.van Schelle ; Ab. Brackmans, secretaris der gemeente Rumpst ; Jos. Landuydt, schepene, dd. burgemeester van Terhaegen en Dr. Per-soons, schepene dd. Burgemeester van Willebroeck. Commissarissen : P. De Winter, Alf. Monballin en K. Erix. De bedoeling is 00k zooveel mogelijk de ingezetenen ter hulp te komen in het aanschaffen van levensmiddelen, en door hun groote aankoopen den verkoopprijs te kunnen verminderen ten bate der bevolking. Alhoewel ailes schaars is en duur, wordt er in Boom en omstreken uitstekend gezorgd voor de bevolking. Er wordt beslist gebrek geleden, maar de liefdadigheid komt veel ter hulp. Zooals velen misschien reeds zullen vernomen heb-ben, wordt er weer druk gevischt op den bot. Met honderden visschers kan men zien van de monding van den Rupel tôt het Tolhuis, en zelfs tôt Piumpst gaat men den bot opzoeken en er worden mooie vangsten gedaan. Het is voor de visschers eene broodwinning, en tegelij kerti j d helpt het in den nood der tijden. RIK. "s/53/s B O O M (5-5-17) « De Duitsche verdrukking weegt zwaar op de Boom-sche bevolking ; doch het moraal blijft steeds goed, hoewel eenige « Iaffe vaderlanders » hurfne diensten aan de moffen hebben aangeboden (mannen die zullen we hebben !) De duitsche bezetting vermindert van dag tôt dag ; zij bestaat nog slechts uit een zestigtal oude krakers, waartusschen gebrekkelijke personen, bulten en mankepooten. Velen hunner bekennen dat het met hun afgeloopen is. Hun rantsoen is niet te benijden : een half rantsoen watersoep en 4oo gr. brood. Pataten krijgen ze al lang niet meer. Hunne familiën in Duitsch-land, zeggen ze, hebben nog minder. Ze bevestigen dat de werkstakingen, die in Duitschland plaats hadden « meer

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Rupelgalm behorende tot de categorie Frontbladen. Uitgegeven in Veurne van 1916 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes