De stem uit België

2176 0
16 oktober 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 16 Oktober. De stem uit België. Geraadpleegd op 25 oktober 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/6m3319sw0x/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

L'Echo de Belgique DE STEM UITBELGIE Voor God enVaderland. D ieu et Patrie Administration &Rédaction (Bestuuren OpsteV 55 Russell Square, London,WC No. 4 VENDREDI (Vrijdag) OCTOBRE 16, 1914. Price ld. Our Object In order to mitigate in some smal degree the terrible sorrows and trial: which the Belgian Refugees are under-going, we have decided to issue a weekly publication—and eventually twict weekly—in both French and Flemish to be entitled " L'Echo de Belgique— De Stem uit Belgie." This bulletin will contain ail item; of interest to those who are pining foi news of their country and loved ones and will afford a direct channel of com munication with each other durini their exile, and would enable them h find lost relations and friends. Subscriptions and donations ar> Most Urgently needed, and shoulc 6e forwarded to the Secretaries MM. Gregory Stuart & Co., Ltd., 6< Lombard Street, London, E.C. Posta orders and cheques should be crosseï " Belgian News." Changement d'Adress* A partir de lundi, 19 octobre, 1 bureau du journal sera transféré : 55 Russell Square, où l'associatioi catholique de Londres a bien vouli mettre un local à notre disposition Nous tenons à remercier bien vive ment le clergé de l'église des SS. Pierr et Edouard, qui nous à gracieusemen donné l'hospitalité jusqu'ici, ainsi qu l'association catholique qui, vu l'exten sion que prend notre œuvre, a teni à nous procurer des locaux plus vastes Le R. P. Jacobs et l'abbé Prim de l'archidiocese de Malines s'y tien dront à la disposition des réfugié belges tous les jours de la semaine d io£ h. à h. Change of Address From Monday next, October xgtl: the offices of our paper will be trans ferred to 55 Russell Square, Londor W.C. The Catholic Association c London having graciously offered u more commodious offices, we take thi opportunity of earnestly thanking th Clergy of SS. Peter and Edward, whc up to now, have so kindly given u accommodation, and also the Catholi Association for having kindly offere< us these necessary larger offices. A correspondence and matter relatin to the Editing of the paper must b sent to the above address, 55, Russe Square. The Administration and th Secretaryship remain at 69, Lombar Street, London, E.C., where also a subscriptions and donations, mos urgently needed, can be sent. Aan de Belgische Geestelijken Mgr. De Wachter, vie. gen. vai Z.E. den Kardinaal Mercier, Bishop' House, Southwark, Londen, S.E, vraagt zeer dringend aan al d priesters met het werk der vluchte lingen gelast, vàn hem een klein ver slag te willen zenden hunner werk zaamheden Z.E. de Kardinaal zo hoogst tevreden zijn te verneme: hoeveel Belgen zich ter plaats bevinde: van iederen priester—hoeveel kind eren—waar die kinderen ter schoc 1 gaan—of er gemakkelijkheid bestaat ; voor 't vervullen der christelijke plichten—of er nog andere Belgische ' familien zijn in de nabijheid—met een woord al wat het tijdelijk en geestelijk welzijn betreft onzer landge-: nooten. De Rede van Mr. Lloyd George (Vervolg.) Het was inderdaad een moeilijke toestand voor een klein land. Het ' gold hier een eisch gesteld door een ' groote militaire macht die vijf of zes man in het veld kan brengen tegen ' Servie een. En die macht werd dan _ nog ondersteund door de grootste ' militaire macht der wereld. Wat zou ' Servie doen ? Wat er u in 't leven . overkomt is niet de zaak ; de zaak is hoe gij u daar tegenover gedraagt. En Servie gedroeg zich met waardig-heid. Het antwoordde aan Oosten-' rijk : " Is daar eenig officier wiens 3 schuld bewezen is, dan zal ik dien 1 ontslaan." Oostenrijk zegde : "Datis 1 niet voldoende voor mij." 1 Ziet ge wel : Oostenrijk bedoelde niet de schuld, maar de waarde. Dan kwam Rusland aan de beurt. Rus-e land is bijzonder met Servie inge-t nomen. Russen hebben menigmaal s Servie's onafhankelijkheid verdedigd met hun bloed. Servie is een lid 1 van zijne familie, en Rusland kan niet zien dat Servie wordt veronge- s lijkt. Oostenrijk wist dat, Duitschland wist dat, en Duitschland keerde zich s naar Rusland en zegde : " Ik eisch dat 2 gij zult blijven staan met gevouwen armen terwijl Oostenrijk uw klein broertje afmaakt." Wat antwoordgaf de Russische Staat ? Hij gaf het eenig antwoord dat een man betaamt. ! Hij keerde zich tôt Oostenrijk en zegde : " Gij legt de hand op dat kleine f baasje ; welnu ik zal uw kramakkig s rijk uiteentrekken stuk voor stuk." s En de Russische Staat doet zijn werk. e Dat is de geschiedenis der kleine , natie. De wereld heeft veel ver- g plichting aan kleine natien—en aan c kleine menschen. De theorie der \ grootte—ge moet immers hebben een 1 groot rijk, en een groote natie en een rr groot man—is goed : groote beenen 0 hebben hun voordeel in een aftocht. 1 Frederik de Groote koos zijn soldaten e om hunne lengte. En die traditie j behoort tôt de Duitsche politiek. j Duitschland past dat ideaal toe op t de volkeren. Het laat enkel toe aan de naties van twee meter oprang te komen staan. Maar de heele wereld heeft de duurste plichten jegens natien van een meter zestig. De grootste kunst van de wereld was 1 het werk van kleine volkeren. De s duurzaamste letterkunde van de , wereld was het werk van kleine s natien. Immers de groote kunst voor het Engelsche woord dagteekent uit den tijd toen Engeland een natie was als Belgie, vechtend om een groot 1 keizerrijk. De heldhaftige daden die 1 de menschheid doen trillen door al 1 haar geslachten waren daden van kleine volkeren, vechtend voor hun ! vrijheid. En kwam de redding van het menschdom niet uit een kleine natie ? God koos de kleine landen als de vaten waarin Hij zijn beste wijnen reikt tôt delippen der menschheid, om de harten te verheugen, de gedachten te veredelen, het geloof te wekken en te versterken. Hadden wij daar onbewogen gestaan terwijl twee kleine volkeren werden gepijnigd en gebroken door de brutale handen der barbaarschheid, deze schande zou vallen over ons, al de tijden die nog komen zullen. Duitschland gaat verder en zegt : Hier was een aanslag van een lagere beschaving op een hoogere. Maar een feit is dat de beschaving die zich zelf de hoogere noemt den aanval begon. Nu, een lofredenaar van Rusland ben ik niet. Het beging wandaden waar-over, ik ben zeker, de beste van zijn zonen beschaamd zijn. Maar welk rijk heeft zulke daden niet op zijn rekening ? En Duitschland is wel het laatste land om een verwijtendenvinger naar Rusland te mogen uitsteken. Maar Rusland heeft opofferingen gedaan voor de vrijheid—groote opofferingen. Herinner u den hulproep van Bulgarie toen het geplaagd werd door de meest onzinnige dwingelandij die Europa ooit gezien heeft. Wie hoorde den hulproep aan ? Het eenig antwoord van de hoogere beschaving was dat de vrijheid der Bulgaarsche zonen niet een enkel leven waard was van een Pommersch soldaat. Maar de ruwe barbaren uit het noorden zonden hunne zonen bij duizenden om ze te laten sterven voor de Bulgaarsche vrijheid. En Engeland ? Ga naar Grieken-land, de Nederlanden, Italie, Duitschland, Frankrijk. Al die landen zullen u plaatsen aanwijzen waar de zonen van Bretanje stierven voor de vrijheid van die landen. Ook Frankrijk heeft zijn opofferingen gebracht voor de vrijheid van andere landen. Maar wij s mij een gewest aan ter wereld voorwiens vrijheid Pruisen ooit een enkel leven heeft ten beste gehad. De getuigenis van ons geloof, het hoogste peil der beschaving, uit zich in de gereedbeid om voor anderen een offer te plengen. Ik wil geen woord zeggen over het Duitsche volk om het te onderschatten. Het is een groot volk. Het heeft groote hoedanigheden van hoofd en hand en hart. In weerwil van wat thans ook gebeurt, geloof ik dat zoo een groote voorraad goedheid schuilt in den Duitschen boer, als in welken boer der aarde ; maar hij werd gedrild naar een valsche opvat-ting der beschaving — daadkracht, opbrengst. Het is een harde beschaving, het is een zelfzucbtige beschaving, het is een stoffelijke beschaving. De Duitschen konden niet eens meer de handelingen van Engeland jegens Belgie verstaan. Frankrijk zegden zi jverstaan wij. Het zint op wraak, het wil zijn grond terug—Elzas-Lorreinen. Rusland vecht voor het meesterschap, het wil Galicie krijgen. Zij begrijpen de wraak, zij begrijpen den strijd om het meesterschap ; zij begrijpen niet dat een groot rijk zijn hulpmiddelen, zijn macht, de levens van zijn kinderen, zijn eigen bestaan zelfstenprijze stelt om een klein volk te beschemen dat uitziet naar hulp. God maakte den mensch naar zijn eigen beeld, met een hoog doel in het rijk van den geest. De Duitsche beschaving wil den mensch herschep-pen naar het beeld van een Diesler-machine—stipt, juist, krachtig, maar zonder ruimte voor de werking van een Ziel. Dat is de hoogere beschaving. Wat is de Duitsche eisch ? Hebt gij s' keizers redevoering gelezen ? Zoo ge geen exemplaar hebt, schaf er u gauw een aan. Ze zal wel gauw uitverkocht zijn, en iets van denzelfden aard zult ge niet zoo dadelijk vinden. Zij zijn vol van 't gekletter en 't lawaai van het Pruisisch militarisme— de malievuist, de blinkende wapen-rusting. Arme oude malievuist : de kneukels zullen wel iet of wat worden aangetast. Arme helblinkende wapen-rusting, de schittering zal er worden uitgebeukt. Dezelfde grootspraak en gezwollenheid loopt door al die rede-voeringen. Misschien laast gij de merkwaardige rede deze week in The British Weekly verschenen. Het is een merkwaardig stuk als een illus-tratie van den geest dien wij thans bevechten. Het is zijn rede tôt zijn soldaten op weg naar het front : " Gedenk dat het Duitsche volk het 1 uitverkozen volk Godsis. Opmij,op mij als Duitsche keizer is de geest y Gods neergedaald. Ik ben zijn wapen, » zijn zwaard, zijn stedehouder. Wee den ongehoorzame. Dood aan lafaards en ongeloovigen." Niets dergelijks weerklonk sedert de dagen van Mahomet. Maanziekte is altijd onrustbarend, maar soms wordt het echt gevaarlijk en als maanziekte zich openbaart in het hoofd van een Staat, en als ze wordt de staatkunde van een groot keizerrijk, dan wordt het tijd dat die ziekte wordt uitgeroeid. Ik geloof niet dat de keizer ailes meent wat hij zegt. Het zal wel eenvoudig een soldaten—borstopzet-ting zijn, zooals het zoo dikwijls bleek. Maar er zijn mannen zonder harten die zweren op ieder woord dat hij spreekt. En dit is hun gods-dienst : Verdragen : zij knellen de voeten van Duitschland in zijn vooruitgang ; snijdt ze dus door met het zwaard. Kleine volkeren : zij hinderen Duitschland in zijn vooruitgang : vertrapt ze in den modder onder den Duitschen hiel ; de Russische Slaven : zij belemmeren Duitschland in zijn vooruitgang en wedijveren met Duitschlands overmacht in Europa ; zendt uw legioenen op hen af en vermoordt ze. Engeland : het is de gedurige dreiging voor Duitschland over de wereld ; wringt het den drietand uit de handen. Meer nog, de nieuwe Duitsche wijsbegeerte wil het christendom vernietigen. Ziekelijke gevoelerigheid, geest van opoffering voor anderen— dat is slechte pap voor Duitsche monden. Wij moeten het nieuw dieet hebben en wij zullen het de wereld opdringen : het zal zijn : Made in Germany—een dieet van bloed . en ijzer. Wat blijft er over ? Verdragen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Periodes