De veldbloem: algemeen annoncenblad voor Lichtervelde en omliggende

2472 0
07 maart 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 07 Maart. De veldbloem: algemeen annoncenblad voor Lichtervelde en omliggende. Geraadpleegd op 22 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/v40js9j90h/2
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Nieuws- en Aankondigingsblad voor Lichtervelde en omliggende. « De Veldbloem » verschijnt elken Zaterdag en wordt kosteloos verspreid in 35 omliggende gemeenten. Abonnementsprijs 2.50 fr. 's jaars. 2 fr. voor Lichtervelde. Drukkerij SINTOBIN-YPERMAN, Lichtervelde. Prijs der aankondigingen : per drukregel 10 centiemen tusschen 't nieuws 0,25 c. rechtherstellingen 0,50 c. vonnissen 1,00 Groote of dikwijls te herhalen aankondigingen met merkelijken afslag of bij overeenkomst. De plakbrieven alhier gedrukt wor-den aan halven prijs opgenomen. Aile inzendingen moeten vôôr Vrijdag noen geschieden. Boeken : Aangekondigd tegen 1 afdruksel, beoordeeld tegen 2 afdruksels. Wetenschappelijke Bijdragen. Waar zijn wij ? Lieve lezer, nu toch is jer geen zeggen meer aan, en ge moet meê met mij op rei-ze ! Waar naar toe ? Wel mensch, niet heel ver; enkel naar de zon ! En 'k beloof udatgehet u niet zult beklagen. Van daar gaan we de wereld zien ; we gaan eens kijken in de zonne zelve, en veel wondere dingen die ge nog nooit gehoord of gezien hebt die gaat ge mogen bewon-deren.Zoo we gaan ! Daar spring er maar op, scherrelinge, op die straal van de zonne ; zoo immers reizen wij met eene snelheid van DR1E HONDERD DUIZEND KILO-METERS PER SECONDE ! Watellendi-ge rolwagentjes zijn onze locomotieven en auto's ! Hoe traag rijden ze in de lucht onze vliegmachienen, vergeleken bij dien reizenden zonnestraal ! Tel nu maar : een, twee, drie, vier, vijf zestig minuten of 'n uur, zijn verloopen, en we zijn nu reeds iets meer of 'n milliard kilometers ver ; als den dag zal verloopen zijn en dat we 24 uren op onzen lichtstraal zullen gezeten hebben, zullen wij meer dan 26 milliard kilometers ver zijn in de wijde ruimte boven ons ! Wat ontzettelijke verre verte hebben we reeds doorreisd ! Gelukkig dat we per express ijiet'nreizen, die. al stormde hij ook vooruit met'n snelheid van 100 km. per seconde, dertig duizend jareri zou noodig hebben om zulk 'nen afstand af te te leggen. 't Wordt nu tijd van te rusten ! Kijkt nu eens rondom u ! Hoe schoon ! Hoe glorievol schitteren al die fonkellichten ! Hoe blinken al die sterren... Maar ginds ver, welke is die blinkende sterre, die grooter schijnt dan al de andere rondom ons ?... 't 1s de zonne, op wiens straal ge reist ! We hebben nu reeds meer dan 26 mil-leard kilometers achter de rug, en de zon schijnt nog niet meerder dan 'n fonkelende sterre ! Och Heere ! zijt gij het al moe, en vraagt ge om weer op de aarde te keeren? Waar is hij daar ievers onzen aardbol ? Nergens meer te zien of te vinden ! Gauw hier de verrekijker ! Nntteloos gekeken, ge kunt hem niet meer zien, zoo klein is hij ! Hooger op ! Meer zonnewaarts ! Oef ! wat gaat dat rap ! Eindelijk daar iszij... Kijkt maar wel ! Dicht bij haar zijn er nu twee groote sterren, planeten die rondom haar bewegen ! Zij heeten Mercurius en Venus. Venus draait rond de zon op 'nen afstand van 108 milliard kilometers maar ! Maar ginds ver ! Welke is die blinde sterre die lijk 'n halve maan vooruitvliegt ? Rap hier ! Kijkt wel... 't 1s onze wereld ! En daar, niet verre van haar, die sterre? 't Is de maan. Ziet : het deel dat naar ons gekeerd is, is door de zonne verlicht, en 't ander deel is overschaduwd. Daar waar de zonne op schijnt, daar is het dag ; en 't moet wel lukken : juist ons landeke ligt op dat nu verlichte deel van den aardbol. Kondet gij nu maar eens met uwe oogen den lichten smoor doorkijken die de opper-vlakte van de aarde wegduikt, ge zou ze zien dooreenwemelen, al die duim hooge menschen, gelijk mieren rond een miere-nest !—Op het ander deel der wereld, daar waar de zon hare stralen niet op giet daar is het nacht. God ! beziet ze eens, die menschen die liggen te slapen : 't zijn lijk poppen in 'n wieg. Uit den weg nu ! de aardbol nadert met 'n snelheid van derdig kilometers per seconde ! 'n Gehei-me macht trekt hem naar de zon, en hij beweegt daarrond met zooveel welgeme-ten juistheid alsof hij 'n welafgerichte dienstknaap ware die zijne koningin, de zon, gezeldschap houdt, Rrroeff ! de aardbol is 'n overgroote bo1 die daar in de ruimte gesmeten wierd en daar zonder op iets te steunen voortvliegt Hij draait ne keer rond op zijn zelven, gelijk nen top op zijn stalen pin in 24 uren; maar hij draait nog rond de zonne, en daarvoor heeft hij meer tijd noodig om dien draai te draaien heeft hij 365 dagen noodig ; en wilt gij het juist weten op eene seconde naar, 't is : 365 dagen, 5 uren, 48 minuten en 46 seconden. En daar we nu aan 't draaien zijn, wilt ge weten hoe rap de aarde draait ? Ik zal u zeggen dat de aarde rond de zon, in een jaar tijds, nen weg moet afleggen van 930 millioen kilometers ! 't Is niet van u bezig te houdt-n onder weg, hoor ! Ook de aarde doet dat niet, want ze vliegt vooruit met eene snelheid van ongeveer hon-derd duizend kilometers ter ure, en wat schoon is om zien, ze draait op heur eigen ze draait van rechts naar links, en 't is ook in dien zin dat ze rond de zonne rolt ! Maar van'tklare draaien ookmijnhoofd begintte draaien, en daarom ook draai ik den hoek om ! Tôt later ! Van ailes .wat. De zonderlinge geschiedenis eener erfenis maakt thans nog al opgang te New-York, 't Geld eene som van 45o millioen die wordt opgeëischt door een tweehonderd-tal personen, die een bondge-nootschap hiertoe hebben geslo-ten.Jarenlang had een schoolmees-ter te New-Jersy, zekere Luria,in de nieuwsbladen aankondigingen laten plaatsen, om de erfgeqamen op te zoeken van Joris Hoffman, in Transvaal overleden in 1844 onder naam van Posnanski en eene fortu:n van 5 millioen pond sterling nalatend geplaatst in den Bank van Engeland. Tôt in den laatsten tijd had nie-mand den oproep beantwoord en inmiddels was de lortuin aange-groeid tôt meer dan het drievou-dige. Doch nu komen zich onver-wachts tweehonderd erfgenamen aanbieden en eischen de kolossale som op. Luria heeft deze personen vergaderd en verklaarde hun dat het testament van Hoffman in zijn bezit, slechts mocht geopend worden vijftig jaar na de dood van den erflater. Sinds twintig jaar is die halve eeuw overgeschreden. Luria evenwel, vroeg zijn aandeel van de erfenis on* het testament afte leveren, waarin dan ook be-reidwillig werd toegestaan. Het rechtsgeding, dat gaat volgen zal zeer ingevvikkeld zijn, daar sedert de 69 jaar dat Hoffman overleed, zijn nabeslaanden over geheel den aardbodem .zijn verspreid. Verleden Donderdag is M. Ka-relWoeste zijn 78e jaar ingetreden. De beroemde katholieke volksver-tegenwoordiger is te Brussel ge-boren in 1837. Den 9 Jum aan-staande zal het 40 jaar geleden zijn dat M. Woeste zijne intrede in de Kamer deed. De diensten door den grijzen Staatsman in dit tijdverloop aan het land bewezen, zijn onberekenbaar en moeten al-gemeen erkend worden. De commissie der XXXI is Woensdag bijeengekomen. M. Ligy, katholiek van Gent, heeft het grootste deel der zitting ingenoinen. Hij heeft het meer-voudig stemrecht verdedigd. Men zou, vindt hij de 4e stem voor de gemeente kunnen afschaffen, en ook de bijgevoegde gemeente-raadsleden in de groote steden ge-kozen door de kiezers van den werkrechtersraad; verder de even-redige vertegenwoordigidg volle-diger toepassen. Maar voor de gemeente zegt M. Ligy, « één man ééne stem » inbrengen is niet te wenschen. Want dan zou, in de gemeenten, de wet gesteld en de uitgaven ge-stemd worden door eene meedcr- heid van kiezers die geene belas-ting betalen. Zij zouden te veel in een andermans leder kunnen snijden 't En is maar recht dat degenen die belasting betalen daarvoor een woordeke meer mogen zeggen. M. Colaert, burgemeester van Yper, heeft het vrouwenstemrecht verdedigd. Het wordt reeds in verschillige overzeesche landen toegepast,_zegt hij : en men be-vindt er zich wel meê. In Europa vindt het vrouwenstemrecht tôt nu toe min ingang. PRIESTERLÎJKE BENOEiVUNGEN De E. H. Pecceu, bewaker in het 0. L. Vrouwkollegie te Oostende. is onderpas-tor benoemd te Harelbeke. De Oude Postzegels. In 1890 stichten eenige kinderen van Sint-Truiden het werk der Oude Postzegels voor het stichten van christene dor-pen in Congoland. Op die 24 jaren, verzamelden zij negen honderd millioen postzegels, die voor ruim twee honderd franken werden ver-kochtDaarmeê werden in Congo meer dan veertig duizend arme zwarte vrijgekocht en meer dan zestig christene dorpen ge-sticht.Wees zoo goed uwe oude postzegels vrachtvrij tezenden naar kannunnik SEN-DEN, Direkteur der kinderen van den H. Joannes-Berchmans, Bureel van de St-Jansbode, St-TRuiDEN. (België). Aan hetzelfde adres zendt men vrachtvrij : gezichtkaarten, zilverpapier, lood, capsulen, medaliën, slecht geld, koper, tin, paternosters, oude en nieuwe boeken, chromos, doodsbeeldekens bougies, oude gazetten, tijdschiiften, stoppen, enz. enz. Men gelieve ailes zooveel mogelijk af-zonderlijk in te pakken in eenen ouden zak, kist of mand. Uit dankbaarheid worden jaarlijks 26 Missen voor de weldoeners opgedragen, daarenboven wordt aile Maandagen de heilige Mis opgedragen voor de personen die jaarlijks aan het werk eene geldelijke gift doen van minstens één frank. Vrachtvrij zenden a. u. b. Schrïkkelifke Mïjnramp. Eene koolmijn in 't Henegouwsche overstroomd en de mijnwerkers konden vluchten uitgenomen 9 man die verdron-ken zijn. Er zijn ook verscheidene ge-kwetsten. De koningin is per auto de plaats der ramp gaan bezoeken en onge-lukkige werkersgezinnen gaan troosten. N° 10 Lichtervelde, 7 Maart ldl4 Twee-en-twintigste ^

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De veldbloem: algemeen annoncenblad voor Lichtervelde en omliggende behorende tot de categorie Advertentiebladen. Uitgegeven in Lichtervelde van 1893 tot 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes