De Vilvoordsche demokraat: wekelijksch orgaan van de Vilvoordsche afdeeling der Belgische Werklieden-Partij

1005 0
31 januari 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 31 Januari. De Vilvoordsche demokraat: wekelijksch orgaan van de Vilvoordsche afdeeling der Belgische Werklieden-Partij. Geraadpleegd op 25 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/vd6nz81n0w/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

" &NTIEMEN HET NUMMER VIBRDE JAARGANG N' 5. — ZATERDAG, 31 JANUARI 1914 ^ ANNONCES : Opstel en Administratie "\ZolksWis t> ,8, KechelscKestraat .JABONNEMENT:lanti.jaari| —hroi^ besbikknmo^eTi^or Ûinsd4g&t/o7va ittgezonden Worden.. f 1. t » portearCcii'a.^r)ljj kdorn^j Door vakorga-nisatie n a a r meer recht «n menschenwaat-diger bestaan. De vak or-ganisati e moet den maatsta f der sociale wetgeviug Avordcn. Orgaan van de Vilvoordsche Afdeeling der Belgische Werklieden=Partij lilftcvor : IhI dooi* IleyiidelN, §picgel§traat, 22. Vilvooi'den. • Boekerij van het volkshuis 1 f Kring Hector Denis — Partijgenooten stuurt uwe zonen en dochters naar de boekerij voor leerzame boeken. Open, aile zondagen van 10 tôt 11 1/2 ure. Arbeiders, Kleine Burgers, Landbouwers, Ci.| die in 1912 voor de Regeering hebt gesteind, Omda t zij beloofde de belastingen niet te verhoogen ; Omdat zij een frank pensioen per dag beloofde aan de ouderlingen ; Opdat zij de militaire lasten niet zou verzwaren ; Omdat zij beweerde alleen bij machte te wezen orde en vrede te handhaven. lansclaouwl liaar wcrk : Zij deed den schooloorlog losbreken 3 Zij verhoogde het budget van ooriog met 37 millioen ! Zij stuurde al uw zonen naar de kazerne, zonder vermindering van dienst- tijd en schafte de vergoedîng der milicianen af ! Zij legde 40 millioen nîeuwe belastingen ! En 't is slccliis ccn be&in : Het budget van spoorwegen sluit met een tek or t ! Het bekende tëkort van Congo is van ï 1 millioen ! Het wezenlijke itekort overtreft 30 millioen en ondanks pleehtig aangenomene verbintenissen., wil men het door de Belgische lastendragers doen betalen ! J De Schoolwet zal millioenen kosten. Niets is voorzien op het budget, noch voor pesasioenen, noch voor sociale verzekeringen. Onbekwaam, in die voorwaarden, iets emstigs te verrichten. WAT ZEGGEN DE KLER1KALEN ? Zij pogen te doen gelooven dat, indien de arbeidswetten niet gestemd werden ihet<.de schuld is van de tegen parti j en die te lang de schooiwet bespreken. 't Is eene scliandalige leugen ! De socialisten hebben het recht en den plicht tôt het einde toe het noodlottig schoolontwerp te bekampen. Maar zij hebben morgenzittingen geëischt om de sociale wetten te bespreken. Zij hebben de Kamer bezworen eene buitengewone poging te doen : Tôt bescherming van den kinderarbeid ; Tot verbetering der arbeiderswoningen ; Tôt het toekennen van pensioenen aan de ouderlingen, Indien van dit ailes niets komt, wijt het dan alleen aan de ikzucht der behouds-gezjnden, aan de willoosheid der regeerders. En eischt meer dan ooit, met ons : De kieshervorming ! Het Algemeen Stemrecht ! De Algemeene Baad der Belgische JVcrMiedenpartij. Moeten de christene werklieden meedoen aan het petitionnement ? De klerikale bladen bekampen om het j meest de inrichting van het Petitionnement voor Algemeen Stemrecht. En 't zijn natuurlijk de zoogezegde werkmansbladen — genre Het Volk — die, door hunne vui-ligheid, uitnfunten in dien droevigen pers-tocht. Zij gevoelen dat de christene werklieden, die toch ook allen tegenstanders zijn van het huidige meervoudig kiesrecht, door het warme woord onzer moedige huis- < bezoekers zullen overgehaald worden, en, I even geestdriftig, aan het petitionnement zullen meedoen. t Het doet ons genoegen eene bladzijde te 1 kunnè weergeveu, die we overgenomen hebben uit eene brochuur, uitgegevcn tij-dens de voorbereiding der laatste Alge-meene Werkstaking. Wij bieden ze bij-zonderlijk onze christene werklieden ter lezing en zijn overtuigd dat zij er de nut- | tige les zullen uittrekken. 't Was in 1892. Men stond aan den | vcoravond der grondwetsherziening. Te j Brussel was op 25 Juli eene groote mee- j ting aangekondigd. Vandervelde was op het verhoog. Tus- t schen hen, waren M. Beernaert, De Lants- 1 heere, Renkin, Carton de Wiart. Volders, 1 Anseele en Eeron spraken voor het een- ji voudig, zuiver algemeen stemrecht. e M. Renkin, nu minister van koloniën, nam er het woord. Hij verklaarde zich 1 katholiek, en verdeeld met de socialisten z op godsdienstig gebied. « Maar, » voegde f hij er aan toe, « wij reiken de hand aan ' de Werkliedenpartij, om met haar den strijd te voeren voor vraagstukken waar- ^ op wij t' akkoord zijn. » Hij zegde ook : ^ « Wij willen 't kiesvraagstuk oplossen door de overeenkomst van aile partijen, én wil- j len voor het Algemeen Stemrecht herdoen -wat onze vaders van 1830 voor de Grond- â wct deden. » 1 M. Carton de Wiart, nu ook katholiek I minister, zegde : « Sedert dezen avond is ( er iets veranderd in het land. De overeenkomst in de werkende klas is volledig. Heden zelî heeft het Werkershuis het Algemeen Stemrecht aanvaard ; katholieke"en socialistische werklieden zullen dus samen-i gaan in den strijd van morgen. » Welnu, wie zou in 1914 aan de christene ■ werklieden het recht willen ontzeggen, • zich te gedragen zooals Renkin en Carton de Wiart het in 1892 verlangden ? Zul-; len de christene werklieden geheel den last der laatste krachtsinspanning op de socialistische werklieden alleen laten druk-ken ! Neen ! dat warc lafhartig ! christene àrbeiders ! toont dat ge uwer belaugen be- vvust zijt! Teekent met ons \ Bibliotheek « Hecloi* Denis » Nog maar eenige maandeu in werking en onze bibliotheek telt al 300 boekdeelen en 60 standvastige lezers en lezeressen. ledere week eenige boeken en nieuwe lezers meer, 't gaat stillekens goed. Nu met de lange winteravonden, wat pas£ het goed eene aangename en nuttige lezing in uitgezochte boeken. We willen toch nog cens bij onze partijgenooten aandringen, omdat ze meer hunne bibliotheek zouden bezoeken, we hebben boeken voor iedereen, ouden en jongen, weinig of goed geleerd, kortom naar ieders wensch. We danken uit ganscher harte de kamc-raden, die ons een ofmeer boekdeelen be-zorgd hebben ; degenen die ons kunnen hel-pen in ons zoo nuttig werk door ons een boek te schenken, late het ons weten. Partijgenooten, vergeten we niet de leus van onzen vermaarden voorganger Karl Marx : De ontvoogding der àrbeiders zal hun eigen >verk zijn. De bibliotheek « Hector Denis » is open : Aile Zondagen van 10 tôt 11 1/2 ure. SÈÊB^ ZIE CINEMA OP DE KEERZIJDE VAN HET BLAD. DAGVERTOONIN-GEN OM 2 EN 5 UUR.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes