De Vilvoordsche demokraat: wekelijksch orgaan van de Vilvoordsche afdeeling der Belgische Werklieden-Partij

1150 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 20 Juni. De Vilvoordsche demokraat: wekelijksch orgaan van de Vilvoordsche afdeeling der Belgische Werklieden-Partij. Geraadpleegd op 19 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/gt5fb4xd2f/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

2 centiemeu het numnier. VIEKDE JAARGANG Nr 24. — ZA1ERDAG 20 Jl M 1914 De Vilvoordsche Demokraat Arbeiders, vereenig*t U ! Geene Plichten zonder Rechten Socialistisch Weekblad voor liet Kanton 5§j|^j De Arbeid is de bron van allen Rijkdom ANNONCES : On traite à forfait — Volgens Overeenkomst Rechterlijke terechtwijzing 1.75 fr. per regel Opstel en Administratie u YOLKSHUIS 8, Mechelsche straat. De stukken moeten v<Wr Dinsdagavond ingezonden worden ABONNEMENTEN : 1 an (1 jaar). 1.60 fr. par poste. - 1.04 fr. porteur (drager) Collectivisme Onder voorwendsel van t' antwoorden op ons tweede artikel over Liberale Demokratie, val-len de liberalen, de Echo namelijk, van den os op den ezel eu spreken over.. collectivisme. We liadden van beide fractie 's een goed ge-docunienteerd au t woord verwacht.,en ocharme.. niets ! & Larochefoucauld heeft gel ij k : Men nioet geen tekst afkeuren zonder dien van aile kan-ten bekeken te hebben •». Wij zeggen dat ach-terna : men moet geen stelsel afkeuren zonder dat van aile kanten bekeken te hebben. En wat stellen wij vast ? ' Dat de schrij- 1 ver van dat artikel, over het Collectivisme oordeelt naar zijn burgersblad, en dat liij ons einddoel niet van allé kanten heeft bekeken. De Echo vraagt van ons de beschrijving over de inrichting van den toekomststaat.Daar-door bewijst schrijver dat hij niets begrijpt van 't moderne socialisme. Inderdaad het moderne socialisme houdt zich zeer weinig bezig met het schilderen der inrichting der toekom-stige maatschappij. Qm de socialistische maat-schappij te verwezenlijken hebben de menschen zich niet te overtuigen van hare voortreffelijk-heid,maar van hare noodwendigheid,die door de kapitalistische maatschappij wordt geschapen. Het socialisme van na Marx beijvert zich een beeld te geven van het bestaande en zijne ontwikkeling : zijn grondslag is de waarneming der feiten, der werkelijkheid. Geen wonder dus dat wij geen voldoening geven aan den Echo ! * # ( De liberalen vinden den klassenstrijd als ! wederwaardig en noodlottig. Ge moogt gij die vinden hoe ge wilt, maar ""t is een feit ! Een feit dat zal bestaan zoolang er klassen zullen bestaan. Ah ! nu vindt gij hem wederwaardig omdat die strijd juist gevoerd wordt tegen uwe ' belangen, maar hoe vondt gij hem toen de [ burgerij stieed tegen de voorrechten van adel en geestelijkheid ? Hoe vondt gij hem als de ' burgerij zelf dien strijd meemaakte en erger nog, zelfs een beroep deed op de meewerking van de arbeidende klasse ? Leve de klassenstrijd als het on.e belangen geldt, maar weg 1 met hem als hij er tegen werkt ! dat is uwe ' leus. De beschuldiging tegen de socialisten « dat ze afbreken zonder daarom iets beters in de plaats te geven » is afgezaagd en vervelend. Gij houdt aan die beschuldiging. 't Is uw eenigst argument tegen ons ! Maar kunt gij een goed { huis bouwen op de plaats waar ge een ruine < vindt, zonder eerst dien bouwval af te breken, en die plaats schoon te makeii ? Ik vind bou-wen aangenamer werk dan afbi'eken, maar als't afbreken nu eenmaal vereischt wordt... Gij breekt niet af. Gij bouwt niet op. Gij doet niets. Gij zijt een partij zonder actie. [' En daarom zijt gij boos op menschen die afbreken, maar iets beters in de plaats zullen stellen, als 't oogenblik daar zal zijn. Destrée in zijn boek « WALLONIE » zegt ^ — zoo schrij ft de Weergalm, maar wij weten er niets van — dat de Waalsche socialisten praktische socialisten zijn, die weinig zin heb-] ben in wijsgeerige droombeelden ». [ Dus onder voorwendsel van « praktische ' geest « houden de Walen op collectivist te zijn. e Zonderlinge conceptie over logika ! 'k Zou er |g waarlijk grijze haren van krijgen als ik het hoor ! Wij zijn praktisch en collectivist, en zoolang wij collectivist zijn, blijven wij prak--8 tisch. r- ^ Pierco moet dus aan Destrée geen collecti-} vitisch bloed inspuiten.Onze parlijgenoot kent er genoeg van . (Destrée meen ik). i Als nu eindelijk de medewerker van de Weergalm het collectivisme ernstig wil bestudee-ren — tusschen haakjes gezeid, hij heeft noo-dig het ernstig te doen — dan raden wij hem aan het niet te zoeken in lokale bladen, maar G boeken van socialistische schrij vers terhand te nemen. e Het sop is toch wel de kool waard ! Misschien zal hij zeggen, evenals de andere & liberalen, die zoo 'n boeken gelezen hebben : — Mooie boeken, jongen, maar...utopie. & — Ja maar bewijs nu eens of het utcpie is ! — Zooiets moet niet bewezen worden, jon-gen,... utopie, utopie. Gelukkig voor ons dat utopie maar 'n woord is ! « * n ^ * ^ N.B. «Ons Blad » van de goeie liberalen b (— het schijnt dat er nu een strijd is uit- gebroken tusschen de twee afdeelingen, om te ^ zien wie het monopool heeft van 't goed libe- ralismus —) zal op ons artikel antwoorden als... 't vergroot is. Wij zullen wachten, één jaar, twee jaar, 3 vijf jaar als 't moet en we hopen dat ge u dan niet zult schuilen achter een woord of achter o* = een fraze, maar met feiten zult antwoorden e op onze artikels ! t Pierco. ▼ ▼ Over Samenwerking Menigc malen hebben wij de gelegenheid gehad de aandacht onzer lezers te vestigen op het feit dat liberale en klerikale tegen- strevers onze partij hevig aanvielen, op gebied van samenwerking. Zulks gebeurt nog, vooral in tijd van verkiezingen, 't zij landelijk of gemeentelijk. Waarom ? Niet uit princiep. Niet omdat zij de cooperatie bepaald afkeuren 1 en bekampen. Wel uit partijbelang, omdat * zij hopen er tijdelijk wat stemmen mede te winnen van lieden uit den middenstand. Dus eenvoudig 'n stemmenvisscherij ! Bestaan er geene liberale of katholieke samenwerkingen ? Zeker, maar niet veel. Al-leenlijk daar waar hun dubbelzinnigen kamp ' tegen onze Cooperatieven hen geen of weinig i bijval kan brengen. De cooperatieven voeren ' tal van kleine burgers, eerlijke handelaars, onvermijdelijk naar den afgrond. Zulks verwij-ten zij ons bestendig. Maar van groote bazars, van machtige handelshuizen en uitgestrekte magazijnen, aan kapitalisten toehoorend, ge-wagen zij niet. Wie trekt het meest voordeel uit den ar- 1 beid van kleine winkeliers ? 't Zijn de eigenaars 1 der betrokken gebouwen die, bij iedere her-nieuwing van huurkontrakt, gebruik maken ! van de voorspoedige zaken des handelaars, om den huurprijs te verhoogen. Alzoo, zonder nochtans iets gedaan te hebben om de waarde hunner huizen te vermeer-deren, zijn het de eigenaars die gedurig hunne rente zien opstijgen. Zijn burgsrlijke bladen al eens in opstand i gekomen tegen dit schandaal ? Hebt ge reeds in liberale of klerikale gazetten een protest zien verschijnen tegen die uitbuiters van de handelaars ! Geenszins ! Eigendom is voor hun een « heilig iets », en daaraan mag niet ge-roerd ! En ziedaar hoe die kerels zich aanstellen als warme verdedigers van den middenstand. Als ' eenig bewijs hunner liefde : wat geraas en 1 geschreeuw tegen werkersinrichtingen ! Handelaars en burgers, uwe twee vrienden(?) spelen eene leelijke komedie. Uwe doodelijke vijanden moet ge vinden in die groote naam-looze handelsmaatschappijen met machtige krediethuizen ; in de eigenaars uwer woningen die, zooals Jaurès eens zei, de vruchten van uwen arbeid overzetten in grond-meerwaarde ; bijzonderlijk in het kapitalisme hetwelk al wat rondom hun leeft en beweegt ontneedoogend smoort en doodt ! Alleen de verwezenlijking van ons socialistisch ideaal zal meer rechtvaardigheid en betere verdeeling der rijkdommen in voeren, door de onteigening van hen die duizende zelf- | standige voortbrengers hebben vernietigd en in de rangen van het proletariaat hebben te- 1 ruggedreven. \ I Politieke Helden Onze liberalen kunnen niet meer slapen ; hunne nachtmerrie is het collectivisme. Al meer dan eens hebben onze tegenstrevers de gelegenheid gehad deze kwcstie met ons grondig te bespreken. We herinneren ons nog de voordracht welke Vander Velde gaf in den « Casino » over eenigejaren. Een oproep werd gedaau voor de tegenspraak. Wijlen M. Cornand nam het woord, niet om tegen te spreken ofvragen te stellen, maar om den spreker geluk te wenschen voor zijne redevoering en indien 't geheugen ons getrouw is, was het nog wel in naam van den liberalen werkmansbond, waarvan M. Cornand het voorzitterschap bekleedde. « Le Peuple » wijdde er een hooldartikel aan van de hand van Vandervelde. Een tweetal jaren geleden greep er nog eene voordracht plaats over hetzelfde on-derwerp door Huysmans. Als tegenspreker trad op een klerikale strident, die zijne ar-gumenten putte uit boeken die hij beweerde van socialistische schrij vers te zijn, maar ongelukkiglijk voor hem, 't was het tegen-overgestelde.Wat moeten we daaruit besluiten ? Dat onze tegenstrevers schrik of den moed niet hebben tôt eene grondige bespreking en zich getroosten met in hunne bladen ons af te schilderen voor demagogen. Indien onze groote burgerpolitiekors onze princiepen studeerden in plaats van zich over te geven aan woordenkramerij en op onze voordrachten het woord namen — ze zijn er gewoonlijk vertegenwoordigd door hunne eerste luitenanten — om onze princiepen te weerleggen, dat ware ten minste ernstig. HET PETITiONNEMENT VOOR A. S. Op 16 Juni hadden wij 706 plaatselijke komiteiten Waarvan er 354 aan het NATIONAAL KOMITEIT 266,135 handteekens. hadden overgemaakt ZIe cinéma op de keerzijde van liet lad.Dagvertooni ng te 3 1/3 [. ; 's avonds te S uur.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes