De Vlaamsche wachter

487 0
01 september 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 01 September. De Vlaamsche wachter. Geraadpleegd op 11 juli 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/x05x63c49c/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

DE VLAAMSCHI WAGHTER Den Vaderlant ghetrouwe BlIJP ick tot inden doot. Den vrede om den vrede, den vrede ten allen prijze willen, is laf en goddeloos ; wij mogen niet met gelijkmoedige onverschilligheid aanvciarden het recht en het onrecht, de waarheid en de leugen; het onrecht moet gewroken, de wanorde hersteld worden, de waarheid zegevieren ! Kardinaal Mercier. AAN DE JONGE VLAMINGEN. Jongens en meisjes van Vlaanderen, gij zijt de toekomst van ons volk ! Ons volk zal zijn wat gij nu wordt ! Dat volk zal groot zijn, als gij langs de oude banen blijft voortgaan, als gij uw oog niet laat vertroebelen door het bekrompen politiek geroezemoes rondom u. Daarin ligt een gevaar voor onze toekomst. Ons volk toch moet zichzelf worden en groeien, niet door het snuffelen achter grieven of door politieke drijverij, maar geleidelijk, door eigen vorming. Uwe taak bestaat hierin : u zelven vormen. Laat u daar niet van afleiden, doorniemand. Te veel Vlamingen hebben aan grievenjagerij gedaan. Zeker, de wantoestanden behooren op tijd en stond aange-klaagd, maar te veel Vlamingen hebben gemeend dat daar-mee ailes gedaan was. Bergen kostbare menschenkracht, die zoo nuttig aan ander werk besteed waren, zijn daaraan ver-snipperd. Trouwens, voor onstandvastige, wilszwakke menschen was dat eene bekoorlijke bezigheid. Grieven op-sporen vergt weinig inspanning; en wie dan nog eene slechte maag heeft en eenen zieken lever, is daar uitstekend voor aangelegd. De politiek ook mag ons niet onverschillig laten.Sommigen onzer mannen moeten daar hunnen kostbaren tijd aan opof-feren. Maar, opofferen, waarlijk, want aantrekkelijk is het niet. Jammer genoeg ! De Vlamingen hebben doorgaans veel te veel belang gehecht aan politieke drijverij. Daarmee kon-den velen hunnen drang naar schreeuwen lucht geven. Maar die schreeuwers kon men meestal niet aan ernstig werk krijgen. Grievenjagerij kan schadelijke hindernissen wegnemen ; de politiek kan gunstige levensvoorwaarden voor ons volk scheppen. Maar dan moet het eigenlijk werk pas aanvangen: de opleiding van ons volk. Wie meent dat met grieven en politiek ailes gedaan is, heeft geen begrip van het leven. Hij zou doen gelijk een landman,v die onkruid uitkapt en den akker omploegt, maarnalaat te'zaaien. Waarom was Vlaanderen tôt nu toe een verachterd land ? Eenvoudig hierom, dat er nog niet genoeg hoogstaande Vlamingen waren. Om geene andere reden. Dat is eene waarheid op zijn Uilenspiegel's. Laat de Vlaamsche jonkheid van heden op verstandelijk en zedelijk-godsdienstig gebied opgroeien tôt volmaakte menschen, dan zijn wij, eer wij twintig jaar ouder zijn, het schoonste en gelukkigste volk ter wereld. Dan vallen Vlaamsch onderwijs, Vlaamsche hoogeschool, Vlaamsch bestuur, in onzen schoot gelijk rijpe appelen ; en vallen ze niet van zelf, dan zullen wij sterk genoeg zijn om ze af te schudden. Maar, als de jonge Vlamingen eigen vorming laten.braak liggen, dan blijven wij een achterlijk volk, al zijn o.nze instel-lingen vervlaamscht. Boonstaken en erwterijzen doen de boonen en de erwten niet groeien; ze geven enkel steun : de boonen en erwten moeten dat zelf doen. Wij ook. ♦ * En als ik van de jonge Vlamingen spreek, bedoel ik niet enkel onze studenten uit het middelbaar of hooger onderwijs Ik heb het oog op allen die jong zijn : toekomstige landbou-wers, ambachtslieden, handelaars, nijveraars, doctoors, advokaten, priesters, enz., meisjes zoowel als jongens ! Gij moet uw verstandontwikkelen, uw vak en uw beroep grondig aanleeren, maken dat gij iemand zijt waarmede men afrekent, een man ! Gij moet mede uw karakter vormen.Recht door zee voeren steeds de oude Vlamingen ; recht door zee vaart ons volk sedert drij jaar; recht door zee moet gij ook leeren varen, altijd en in ailes. Hooge rechtvaardigheid en christene liefde moet gansch uw leven beheerschen. Wilskrachtig moet gij zijn, hoog denken en hoog willen, u zelven leeren opofferen voor uwe medemenschen en uwe gedachten; meer betrachten dan louter stoffelijk voordeel, rijkdom en genot. Gij bestaat uitlichaam en ziel; de ziel en hare bestemming moeten uw lichaam beheerschen. Van elken zedelijk-volmaakte'n mensch gaat op zijne om-geving eene kracht uit, tienmaal sterker dan zijn verstand. Groote mannen prediken meer door hun leven dan door hunne gedachten. * * * Nu meer dan ooit hebben wij behoefte aan verstandelijke en zedelijke volmaaktheid. Verscheidene van onze beste mannen, — en vooraan E.H. Drijvers, de grootste denker dien Vlaanderen ooit had — zijn naar de eeuwigheid overgegaan. Duizenden jongelingen en jonge mannen zijn gesneuveld voor hun land. Sedert drij jaar staan de hoogescholen stom, de machienen zijn stilgevallen, de leerjongens zitten met de armen overeen op de werkbank. Duizenden jongelingen, die sedert drij jaar in de loopgra-ven liggen, zullen wellicht het studeeren ontwend zijn. Honderden krachten, die in 't land bleven, hebben hunnen tijd verbeuzeld met activisme en bouwen op zand. Als die allen stil gewerkt hadden aan eigen vorming en studie ; als elk van hen na den oorlog op straat gekomen ware met een armvol handschriften, dan zouden zij de beschaving van ons Vlaanderen wat anders verrijkt hebben dan nu met hun on-vruchtbaar gedrijf. SEPTEMBER 1917 " Nr 15

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Vlaamsche wachter behorende tot de categorie Clandestiene pers. Uitgegeven in S.l. van 1917 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes