De vliegende aktivist

583862 0
15 december 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 15 December. De vliegende aktivist. Geraadpleegd op 29 mei 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/mc8rb6wx8d/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

DE YLIEGEN DE ledor ,juk aan spaandren! R. 0. AKTIVIST Aile duidelijk uitgesproken nationale aspiraties moeten volkomcn bevredigd worden, zonder dat oude elenienten van (weedracht wordeni be-stendigd of nieuwe iwistele-menten worden in het leven geroepen. Président WILSON, Pnnt 14 van zijn Alg. Vredesprogr. VerschijtU den 1" en IS" van iedere maand gedurende de Belgische terreur «n vliegt overal. REDAKTIE & BEHEER : Gevangsnis te Vorst Voor aile pnblicjteitzich vvenden tôt de H H. Ondei'zoeksrechters tienoidt, Desmedt en Billaut. Waarom ? Ons eerete numxner werd op drie dagen tijd over gansch Vlaanderen verspreid met de hulp van soldat en, en heeft opschudding Yerwekt. — Voor Vlaanderen zijn deze tij-den van de hoogste tragiek. Meer dan tach-tig jaar heeft de franskiljonsche kaste hoogtij gefierd over ons volk, verarmd en verachterd door eeuwen vreemden dwang, en thans wil men opnieuw de geweldige poging wagen om ons volk kapot te maken. In deze oorlog hebben dé 40.000 Ylamingen hun bloed moeten geven voor hunne verdrukkerB : de Franskiljonsche ka-pitalisten. Het Vlaamgche bloed is te ver-jeefs gestort ; het lijden en de doodeellend# ▼an 4 millioen menschen in Vlaanderen, be-•pot en vernederd door Duitschers en Frans-kiljons, de vernietiging van Vlaamsche «teden en dorpen, is voor de Voogden van Vlaanderen de gelegenheid geweest om an-dermaal het volk onder den knie té krijgen. De Vlamingen worden behandeld als een overwonnen volk, als een kolonie van Wallonie,Gedurende dezen oorlog heeit Polen met Duitsche hulp zijn zelfstandigheid opge-bouwd, de gansche wereld heeft toegejuicht en de Entente heeft het werk erkend en be-kroond. De Entente erkent ook officieel de Tsechen die * verraad ? gepleegd hebben tègen hun etaat en gewapenderhand de vij-anden van Oostenrijk hebben gesteund. Maar de Vlamingen, die trots en fier, vier jaar lang, dag en nauht den strijd voor hun ver-drukt • ! 1 k hebben voorfgezet en Europa hebben Verd wat in Belg'ë met Vlaanderen gp1 <• t, worden naar de gevangenissen il P i .(!• st. V.';]ho)i verklaa.de in Punt 14 ▼an zijn vredesprogramma dat aile duidelijk uitgeK roken nationale aspiraties ten voile moeten bevredigd worden, dat aile aationa- liteitenkwesties moeten geïnternaliseerd wor den — maar wanneer bewuste Vlamingen hunne nationale aspiratie duidelijk uitspre-ken om bij 't eindigen van den oorlog deze te doen bevredigen, dan zijn Vlamingen « passief » en laf genoeg, om niet meer het Franskiljonisme en de Belgische besturen den vijand té noémen van Vlaanderen, maar wel... de aktivisten ! Het uur is groot voor Vlaanderen, en tragiek ! De lafheid sn het gebrek-aan zedelij-ken moed bij de Vlaamsche « passieven » doet ons pijnlijk aan, op het oogenblik dat duizenden flaminganten die reeds gansch hun leven in de bres stonden en vergrijsd zijn in den kamp, als gemeene boeven in diêvenkarren naar de stinkende cellen ge-voerd worden van de Belgische gevangenissen. Heeft een enkel der « wachters rond Vlaandren's eer (?) » den moed gehad tegen de aanhoading van onzen gevierden Dosfeî protest aan te teekenen ? En in «La Libre Belgique » geén vrijheid van gedachte,geen vrijheid van woord, geen vrijheid van pers ! ! ! Tirannij, haat, eng-geestigheiden anarchie in het franskiljonsek Justitiepaleis. En dat op het oogenblik dat de démocratie in gansch de beschaafde wereld overeind staat. Wij groeten met ontroering do honderden Vlaamsche martelaars op het front, wij groeten de honderden aktivisten in de gevangenissen te Veurne, Brugge, Grent, St-Gillis, Vorst, Antwerpen, enz,.., wij groeten onze politieko bannelingen in het buitenland, wij groeten het « Vlaamsche Persbureau. « in Holland Uit het Vlaanderen dat wèrkte gedurende de bezetting, uit het Vlaanderen van het front, uit de mannen in 't gevang, uit de duizenden Vlamingen die dagelijks gesmaad worden in de Brusselsche marollenpers, — wordt een revolutionnair geslacht g«-boran. Nr 2. 15 DECEMBER 1918

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De vliegende aktivist behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in - .

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie