De volksstem: weekblad van de socialistische propagandaclubs van Ledeberg en Gentbrugge

720 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 07 April. De volksstem: weekblad van de socialistische propagandaclubs van Ledeberg en Gentbrugge. Geraadpleegd op 22 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/xk84j0c105/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

De Volksstem Weekblad imn de JkaiaUstmche Propagandaelubs van LEDEBERG en GEWTBMGGE ARANMEfi»ENTSPR«.lâ - I REDACTIE EN ADMIMSTRATIE AANKGNDIGIN6EN : Ses.jaaeaa'Werlcen.d.e 3S^Ia,a.tsc]b.a.p]pii " DE VOIiKSSTEM „ Vraagt tien tarief aan het adrea : Eea jaar fr. 4.00 Langesiraat, 116-118, LEDEBERG o u une VflJIfÇSTFM Veerep betaatoaar. Bestuurder : ENIIEL. VAN SWEDEN, 200, Kerkstraat, 200, Gentbrugge. m' Ut n Aiie imefwisseliagen moeten onderieekend en elke week tegen dan DINS-DAG AVOND ingezocdeii zija. L&ngesteaat, 116-118, LJsDEBlM. Ledeberasch iieuws 8EMEENTERAAD Zitting van Vrrjaag zv iviaari ■tfwezig: M, M. Latour (ziek) en Delaruye (weerhouden). ■Het verslag der vorige zitting, — waarin ver-■eld wordt, dat, op aanstoken van M. Van Dam-É<> M. Latour weigerde de dagorde Goossens in Imming te leggen, — wordt goedgekeurd : ook M, Van Damme stemt bevestigend. MEDEDEELINGEN II. Het Plaatsëlijk Hulp- en Voedingskoiniteit luurt aan den raad de dagorde waarbij het ver-laart, verplicht te zijn, op bevel van het Geweste-|k Komiteit soep te koken van slechte hoedanig- Ii en van een afschuwelijk uitzicht. De Burgerlijke Godshuizen worden gemach-1 een akkoord te sluiten met Mej. Mestdagh, r haar verblijf aldaar. . Schrijven van het Burgerlijk Beheer, voor-rijvend dat op 31 Maart het eerste kwartaal der rwedden aan het onderwijzend personeel moet Det-aald zijn, alsmede de achterstallen volgens nieuwe Schoolwet. DE DAGORDE PROTEST TEGEN HET SCHRIJVEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN (voorstel Goossens). M. Van Dammc verklaart met M. Latour bij dr. orey, dienstdoende voorzitter van het Burgerlijk sheer, te zijn ontboden geweest. Deze heeft op-acht gegeven het voorstel Goossens vooraan de gorde te plaatsen. M. Goossens geeft, evenals in de twee vonge Ittingen, lezing zijner dagorde. ■M. Van Damme zegt dat de zin « leugenachtige mtlatiru/en van het collcgc » wel verzacht is door pt woord « onjuist », maar zulks nog onvoldoen-is. Er zou enkel spraak mogen zijn van « mis- irstand ». . , Verder verklaart hij de cijfers, in de dagorde wssens voorkomend, onjuist. Einde Maart was er reeds 90,000 fr. aan rekwi ,ies uitgegeve'n. Wat de beschikbare 34,000 fr. ■r leening betreft, deze is nog niet goedgekeurd . derhalve mag het geld niet gebruikt worden. M. Goossens. — Niet de uitgaven tôt 31 Maart >men hier van pas, maar wel deze tôt 31 Januari. ■an was er slechts 70,000 fr. voor rekwisities uit-igeven, op de 100,000 fr. daartoe aan de stad Gent îtleend. Over de 34,000 fr. der ontworpen leening )n het college beschikken, zoo het daartoe mach-jing vroeg, ingevolge artikel 143 der Gemeente-ot. Daarbij stemde de raad nog eeqe leening van S,000.fr. voor rekwisities, hetgeen niet belette it de meerderheid van het college den raad in « slecht daglicht en in gevaar stelde. Door ons1 •otest verdedigden wij ons enkel tegen de aanval-n van het college. Blanche bevestigt de stelling van M. Goossens : it er op 31 Januari slechts 70.000 fr. rekwisitie-jsten waren. De dagorde Goossens wordt aangenomen met gemeene stemmen min de onthouding van den ser Van Damme. ANTWQORD VAN 'T COLLEGE OP BOVEN- GEMELD PROTEST M. Van Damme geeft lezing van een zoogezegd ntwoord van het college, de rekwisitie-uitgaven étailleerend tôt 31 Maart. De Visch wijst op het feit dat de meerderheid m het college tweemaal het voorstel Goossens op et einde der dagorde plaatste, en toen de raad |(-t vooraan bracht, M. Latour weigerde er te Iten over stemmen. | Maar nu het college verplicht werd het voorstel ■oossens als 1° punt der dagorde te plaatsen, Iwdt ons als 2e punt eene tegendagorde voorge- td, cijfers bevattend die loopen tôt 31 Maart, î als de opgave enkel tôt 31 Januari mocht tan- , , , I M. Goossens. — Moest het antwoord van het Ijllege gestemd worden, dan vernietigden wij Inze stemming van zooeven. I M. De Bruyker. — Neemt M. Van Damme de lerantwoordelijkheid zijner cijfers? I M. Van Damme. — Ja. I Het antwooral van het college wordt verworpen pet 5 stemmen (liberalen en socialisten) tegen i (katholieken). 3. VERGRIJP TEGEN DE VERORDENING OP I HET GEBRUIK DER TALEN. MEDEDEELING I VAN DEN HEER D.D. VOORZITTER VAN I HET BURGERLIJK BEHEER DER PROVIN-I CIE, en 4 VOERTAAL IN DE VAKSCHOLEN VAN J VLAANDEREN. SCHRIJVEN VAN DEN HEER I VOORZITTER VAN HET BURGERLIJK BEHEER DER PROVINCIE, DD° 17 FEBRUARI 1 1918, 2° AFDEELING, Nr 22900. In mededeeling genomen. S. GEMEENTELIJKE WASSCHERIJ (Voorstel der socialisten.) De Visch herinnert dat de door den gemeenteraad aangestelde commissie (Goossens, Mortier en Blancke) zich aanhanger verklaarde van de ge-meentelijke wasscherij. Maar de tusschenkomst van M. De Bruyker, — die met de combinatie Merry afkwam, — heeft de'zaak op de slechte baan. geschoven. De kwestie van het wasschen wordt meer en meer nijpend : een dertigtal vrou-wen van Ledeberg moeten nu met hun goed naar de Heirnis gaan en dààr wasschen. Daar er in de kwestie geene korting gemaakt wordt door het gemeentebestuur, stellen wij volgende dagorde vooi- : De Gemeenteraad, Vaststellend dat er geen begin van uitvoering is aan het voorstel tôt het inrichten van de Gemeen-telijke Wasscherij, sinds enkele maanden aan de dagorde des raads staande, Verzoekt de P. B. C. van Ledebera de zaak te ivillen in hànden nemen. M. Van Meuter. — Tijdens het onderhoud dat de meerderheid van het college en ik met den heer Florey hadden, drukte deze op de noodzakelijk-heid der inrichting.. M. De Bruyker zegt dat hij, om bestwil, ge-werkt heeft om de overeenkomst met Merry tôt stand te brengen. Mij kan men den steen niet wer-pen : ik heb de commissie bijgestaan. Blancke. — Het voorstel der commissie is ter zijde gelegd, om te trachten eene private inrichting geld te doen winnen. De Visch. — De eisch van 5.000 kgr. kolen per week was schandalig. Blancke. — De gezondheidstoestand onzer in-woners eischt dat de wasscherij er zeer spoedig kome : het getal lijders aan huidziekten is zeer groot. De dagorde der socialisten wordt aangenomen bij algemeenheid. Zoo de P. B. C. zich met de organisatie der wasscherij wil gelasten, zal M. De Bruyker er als raadgever aan toegevoegd worden. 6. GEMEENTEBELASTINGEN. WIJZIGINGEN, INGEVOLGE BE STUURLIJKE ONDERRICH-TINGEN.Aangenomen. 7. KERKPABRIEK. REKENING OVER 1917. De oorlog schijnt aan die « fabriek » voordeelig te zijn geweest : er is 889,36 fr. boni. De rekenin-gen worden goedgekeurd door 4 stemmen tegen 2 (socialisten) en 3 onthoudingen. 8. LEENING VOOR 1918. Een staat van uitgaven der verschillende onder-standswerken zal aan de gemeenteraad sleden worden gegeven en de commissie van financjën zal eerstdaags vergaderen om het voorstel tôt leening te onderzoeken. 9. KREDIET VAN FR. 50.000 VOOR AANKOOP VAN BEDDE-, ONDERGOED EN SLAPING. SCHRIJVEN BURGERLIJK BEHEER DER PROVINCIE. De gemeenteraad neemt kennis van een schrijven van het Hulp- en Voedingskomiteit dat verklaart, met het Weldadigheidsbureel geen uit-staans te hebben, en, gezien de nieuwe manier van onderstand, in staat te zijn geweest voorloopig zelf de uitgave der 50.000 fr. te dragen- 10. SCHULDVORDERING DE PESTEL. Eene vraag van M. Rod. De Saegher, aandrin-gend op betalii^ der 250 fr. honorarium aan expert De Pestel, — voor onderzoek der uitbetalin-gen door M. den gemeenteontvanger De Laere ge-daan voor militiesteun, — wordt verworpen met 3 stemmen tegen 3 en 3 onthoudingen. 11. KREDIETSAANVRAAG VOOR KLEEDIJ DER POLITIE De betaling eener achterstallige rekening van 522 fr. wordt gestemd door 4 stemmen tegen 3 en 2 onthoudingen. 12. BENOEMING VAN EENEN SCHEPENEN- BODE Verda.agd. Er zullen eerst inlichtingen worden ingewonnen of de policie zich voort met de uit-deeling der postbrieven aan de bevolking mag gelasten.13. ONDERSTANDSWERKEN. HULPGELDEN. Maatschappijen van lijfrent vragen voor hunne leden een toeslag van 25 centiemen onderstand per dag. Verzonden naar de commissie. Met algemeene stemmen min 1 wordt eene toe-lage van 50 fr. gestemd aan den Anti-Socialisti-schen Werkliedenbond van Gent voor zijnen prijs-kamp : «Hoe wordt, na den oorlog, de nijverheid op'gebeurd?» 14. MEDEDEELING DER STATISTIEK DER COMMISSIE VAN HULP EN ONDERSTAND AAN OPGEËISCHTEN EN HUNNE FAMILIE. In mededeeling genomen. 15. HANDELING VAN HET COLLEGE TEGEN- OVER EENEN GEMEENTEBEDIENDE Blancke interpelleert over de handelwijze van de meerderheid van het college, dat zich bezig houdt met besluiten te nemen tôt het aftrekken yan den galon van de broek des grafmakers, het wegnemen van de sterrekens van zijnen collet, en nu plechtig gestemd heeft dat hij zijn kepi niet meer mag dragen. In zware tijden als nu, dàn als het college zich niet bekreunt, noch om volksvoeding, noch om be roorrading, is dat wel het aanstippen waard. Het proces-verbaal der zitting wordt stante pede goedgekeurd en om 7 ure gaat de raad uiteen. VOOR DE STAATSWERKLIEDEN ue nieuwe regehng van den onderstand Ziehier het schrijven dat aan M. Coppieters, afgevaardigde bij de Bank der Voorschotten, werd overhandigd : , Beroepsvereeniging van Bedienden en Werklieden der Gent, 20 Maart 1918. Staatsspoorwegen Heer afgevaardigde, Wij hebben de eer Ued. in naam der beroeps-vereenigingen van het personeel der Staatsspoorwegen te verzoeken ons wel te willen laten ken-nen of er kwestie is de voorschotten voor de kleine bedienden en werklieden te verhoogen tôt 80 % der normale jaarwedde. Dit gerucht doet de ronde onder het klein personeel en werd ons reeds persoonlijk bevestigd door eenige hoogere beambten. Nochtans hebben wij er tôt hiertoe geene de minste officieele bevestiging van gekregen. Zooals wij de eer hadden Ued. op 20 Februari in ons schrijven aan te duiden, wordt het leven onmogelijk met de kleine verleende hulpgelden en eene spoedige en belangrijke verhooging dringt zich op. Het klein personeel beklaagt zich, nooit de minste kennis te krijgen van aile orders of veran-deringen, uitgaande van de Bank van Voorschotten.Aile veranderingen aan hulpgelden-baremas-uitsluitingen enz. worden uitgevoerd door het lo-kaal komiteit van Gent, zonder de minste vooraf-gaande verwittiging of uitleg. Dit is waarlijk te betreuren. Wij kennen onze verplichtingen tegenover de Bank van Voorschotten niet, en weten ook niet aan wat wij recht hebben. Vele bedienden en werklieden denken zich ,te beklagen te hebben » voor wat betreft aftrok op hulpgeld voor werk, inkomsten of andere verkre-gene hulpgelden (steun B militie) enz. Daar de reglementen hun onbekend zijn, weten zij niet hoe de zaak in den haak zit, en kunnen zij hunne eventueele klacht niet staven, daar zij ook niet de minste gegevens hebben. In de meeste ge-vallen weten wij zelfs niet waar wij ons moeten wenden en het is niet zelden voorgevallen dat men de belanghebbenden van links naar rechts zond. Ten einde aan dezen staat van zaken een einde te stellen, vermeenen wij zoo vrij te mogen zijn te verzoeken, de instelling der Bank van Voorschotten op eenen meer demokratischen leest te schoeien. Het is, volgens onze nederige meening, niet ge-oorloofd dat in deze benarde tijden al de werkin-gen eener openbare inrichting als de Bank van Voorschotten in het geheim gebeuren en dat de eerste belanghebbenden den eersten letter niet kennen der orders en bevelen welke op hen worden toegepast. Wij nemen dus de eerbiedige vrijheid de instelling te verzoeken van eene gemengde kommissie, gevormd uit beambten der Bank van Voorschotten en een zeker getal afgevaardigden onzer beroepsvereeniging.Aile orders uitgaande van de Bank van Voorschotten zouden verplichtend aan die Kommissie medegedeeld worden ; aile klachten zouden er on-derzocht en verslag uitgebracht worden aan de betrokken personen. Wij verzoeken U uitdrukkelijk, Heer Senator, onze klachten grondig te willen onderzoeken en ons Uw geëerd besluit te willen laten kennen. Aanvaard, Heer afgevaardigde, met onzen dank op voorhand, de verzekering onzer bijzondere hoogachting. De afgevaardigden : TOCH F. LAVEYT C. Machinist D. d. Treinoverste * * * Als gevolg op bovenstaand schrijven ontvingen wij die nieuwe schikkingen van de Bank van Voorschotten, en, alhoewel de plaats in ons blad zeer beperkt is, staan wij gaarne een gedeelte ervan af, gezien de belangrijkheid der nieuwe regeling : 1° Van af 1 April worden de leeningen der Bank gebracht van 6/10 op 8/10 der brute loonen of jaarwedden, met een minimum van 80 fr. voor al dezen die familielast hebben en behoeftig zijn. Deze maandelijksche sommen mogen, voor de werklieden de 100 fr., en voor de bedienden de 150 fr. per maand niet overschrijden. 2° De tegemoetkomingen verleend aan de vrou-wen van soldaten, of van werklieden en bedienden vertrokken par ordre, worden maar verleend, na-dat voor het voile bedrag rekening gehouden is van den miliciesteun, onderstand van het Natio-naal Comiteit of andere sommen die ontvangen worden. Dit gezamentlijk bedrag en het voorschot der 3ank mag nooit het loon van den man in vredes-ijd overtreffen. Voorbeeld : Vrouw van soldaat met één kind ; le man won vroeger 150 fr- per maand. Vlaandelijks inkomen 55 fr. miliciesteun. 68 fr. Nat. C. (soep inbeg.) Te samen 123 fr. Die vrouw zal nog ontvangen van de Bank : 150 fr. — 123 fr. = 27 fr. in de maand. 3° De vrouwen van opgeëischten zullen voort-lan ontvangen 30 fr. per maand indien de man rroeger min won dan 90 fr. in de maand, en Ï5 fr. indien hij meer verdiende. 4° De staatsbedienden of werklieden die tijdelijk irbeid gevonden hebben in eene private of open-aare inrichting, zullen niets meer ontvangen i»-lien zij hun loon van vroeger overschrijden. In egenovergesteld geval wordt hun het verschil bij-?elegd, vermeerderd met een toeslag voor duur leven van : 18 fr. in de maand voor de ongehuwden ; 27 fr. voor dezen met familielast ; 6 fr- per kind. Dit zijn de bijzonderste lijnen der nieuwe regeling. Zij zijn in het alg'emeen nadeelig voor de jrootste massa der staatswerklieden en er. moet 3ene ernstige campagne aangevat worden om ver-betering te bek'omen. De besturen der Vereenigingen dienen onver-wijld te vergaderen om die kwestie te bespreken an de genomen besluiten energiek uit te voeren. Toekomende week komen wij op deze belang--i-ijke kwestie terug. p. T. STRIJDPENNING UVCJarucrti /<5}4U fr. LEDEBERG. — Ik geef een kluit van kontente-ment omdat de dames van het Werk van den Melkdruppel hun voorrecht afgenomen zijn. Euge-ke, 0,10. — Jozef Dubois 0,10. — G. V. C. 0,25 — F. T. 0,25. — P. D. V. 0,25. — G. D. G. 0,25. — Kaarttafel 0,04. — Van 9 verkoehie Volkstemmen. 0,63. — Winst op bladen verkocht door Cleemke 0,42. — Naamloos 0,15. — Totaal 2,44 fr ALGEMEEN TOTAAL: FR. 80.84. MEN VERLANCT seffens te koopen : Te LEDEBERG : Burgershuizen of werkmans-huizen in blok of afzonderlijk. Zich te wenden, van 10 tôt 12 ure, bij E. MINNAERT, Begijnhot-laan, 5/, te GENT. Van ailes wat BOTERVERDEE^NG dezer week : Maandag van 8 1/2 tôt 12 u. : num. 381 tôt 430 » » 2 )> 5 u. : » 431 tôt 480 Woensdag » 8 1/2 » 12 u. : » 481 tôt 530 » » 2 » 5 u. : » 531 tôt 580 Donderdag » 8 1/2 » 12 u. : » 581 tôt 630 » » 2 » 5 u. : » 631 tôt 664 Rantsoen : 100 gr. per hoofd, aan 65 centiemen. Boter- en Amerikaansche kaart medebrengen, want zonder deze wordt niemand besteld- * * m DE P- B. C. kon deze week eene kleine hoeveel-heid kaas (soort Edam) verkoopen aan 95 centiemen het vierendeel. Weet gij hoeveel hij in andere winkels getee-kend stond? fr. 1.25 tôt fr. 1.35! De P. B. C. verkoopt nu ook Beurette, —• een poeder om broodsmeersel te maken, — aan 48 centiemen. In andere winkels kost dat 55 tôt 65 centiemen ! Weg met den wpeker ! * * * MEN leest ook in het verslag des gemeenteraads dat M. Latour vrijdag 29 Maart ziek was. Woensdag was hij echter weer genezen, want hij hernam zijn dienst als burgemeester en als officier van den Burgerlijken Stand. Woensdag namiddag echter moest er commissie-zitting worden gehouden om over de leening van 1 miljoen te spreken. M. Latour schitterde door , zijne... afwezigheid ! Blancke verklaarde die manier van handelen met te aanvaarden: aan M. Latour was van hoo-1 gerhand bevel gegeven min verachting voor de werkingen der commissiën des gemeenteraads aan den dag te leggen, daar in deze het werk des raads dusdanig kan voorbereid worden, dat langdurige gemeenteraadszittingen onnoodig worden- M- Mortier sloot zich bij die verklaring aan en de commissie ging uiteen, afwachtend wat de hou-ding van M. Latour zal wezen. * # * TEN GEVOLGE der lage temperatuur heeft- het college de gemeentescholen voor eene week geslo-ten.Morgen herooenen ze dus. • • • WIJ HEBBEN altoos vermeend dat M. Latour geen sikkepit gaf om gemeentezaken. Wij hadden ongelijk, — grof ongelijk. Verleden week zagen wij M. Latour eigenhan-dig nota nemen van de zeven datums waarop hij geweigerd had het proces-verbaal der zittingen van het college te onderteekenen. En deze week heeft hij. — weeral eigenhandigl «tear. — i> 20 Prijs pes* nommer : 7 6enHeimie Zondagg 7 April 1913

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De volksstem: weekblad van de socialistische propagandaclubs van Ledeberg en Gentbrugge behorende tot de categorie Socialistische pers. Uitgegeven in Gentbrugge van 1908 tot 1934.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes