De vrije stem: Belgisch orgaan voor de provincie Antwerpen verschijnende gedurende de Duitsche bezetting

899 0
01 januari 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 01 Januari. De vrije stem: Belgisch orgaan voor de provincie Antwerpen verschijnende gedurende de Duitsche bezetting. Geraadpleegd op 02 oktober 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/707wm1712f/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

1917 TWEEDE JAARGANG NR 49 mmiÊf******m*+***iJ*rm'-~' 'i—" ^,»^Mimt^^mM^j^-^mA »'*■*;; sassïs: 'JSSS£SS. I Belgisch orgaan voor de provincie Mwerpnf Verschijnende gedurende de Duitsche Bezetting. Onze welgemeende leuze is : Noch Vlaming, noch Waal, maar Belg ! En eeuwig trouw aan ons Vorstenhuis ! was ïaast d in>r> te e de laam i ee- r het ïobiel boog die on- Ü arm aarna eene elgië eden sroffi- was, M. ook et wit, iw treven hi. zit. © land, il! and, TAL. ul ont[brak[, ekleefd ns heeft DREN LOAK. Bureelen en Redactie : HOTEL DER PATRIOTTEN .Begijnenstraat, 42. QeHANDELING VAN f KRIJGSGEVANGENEN. De bevoegde Fransche autoriteiten zijn thans in staat om een verslag te geven van den toestand der Fransche krijgsgevangenen in Duitschiand, en wel op grond vafi de verklaringen der zwaar gewonde invaliden die in Frankrijk teruggekeerd zijn de brieven van Fransche gekwetsen, die zich tot herstel in Zwitserland bevinden, en van de jongste rapporten der Spaansche afgevaardigden. || Hier volgt iets uit dit rapport. De straffen, die werden opgelegd, waren wreed. Er hoort in de eerste plaats toe opsluiting in een cel. In Stuttgart zijn de cellen altijd vol. Te Bayreuth zijn van 2 tot 11 September 340 dagen celstraf uitgedeeld. Er waren desniettemin slechts 410 gevangenen. Dan was er de schandpaal. In het algemeen is deze straf opgeheven, maar in enkele gevallen wordt zij nog gehandhaafd. In de Russische repressailie-kampen wordt die straf met ongelooflijke wreedheid toegepast. Zoo Ê|£aatste men soms stroozakken tusschen den paal *€n het hoofd van den patiënt, om diens houding nog vermoeiender te maken, ofwel werd het slachtoffer met het gelaat in de zonnestralen gezet, met een prikkeldraad om het hoofd, waarvan de punten hem onder de kin staken. Bij de piquetstraf moet de man zich gedurende een uur op de punten der voeten, in neergeknielde houding, met gespreide knieën en met de handen horizontaal vooruitgestrekt, staande houden. Kan hij het van vermoeidheid niet meer uithouden, dan wordt hij met trappen weer in de houding gebracht. De straf van opsluiting in een kooi is vooral in zwang teDöberitz, Landshut, en in Rusland te Clavili. Haar afschaffing was formeel beloofd aan een Spaansch gedelegeerde, nadat deze een bezoek had gebracht te Landshut, waar die afschaffing is uitge- Telegraphisch adres : Kommandantur-Aïitwerpen-Mecheien Met gratie ende privilegie. steld. De gestrafte wordt in een getraliede ruimte opgesloten, waarin hij verscheidene dagen moet blijven,hoe ook het weer is. Hij moet zijn behoeften doenin een emmer, die midden in de cel geplaatst is. TeLandshut waren 17 Franschen opgesloten in eenekooi van 4 M..lengte en 4 M. breedte. Ten gevolgevan die behandeling zijn een aantal gevangenen gekgeworden.p| . De « kuilstraf » wordt toegepast op gevangenen,die naar de represaillekampen gestuurd worden inKöerland en het bezette Polen.|f| De gestrafte moet in een gat, dat in den grond is gegraven, blijven zitten ; die kuil is 1.20 M lang op 0.80 M diep, waarvan de bodem belegd is met puntige steenen, die soms van prikkeldraad zijn voorziet. Daarin blijft de man 24 uren. Ophanging onder één arm als te Rastadt, of aande polsen als te Merseburg.J| Verder eene serie oefeningen, die het slachtoffer verplicht wordt te maken : bukken, gaan liggen, opstaan, met een last op de schouders te Golzern ; na een half uur wordt de last vermeerderd bij middel van een Iooden kogel. De gevangenen vallen vaak buiten kennis neer. 11 Het afranselen wordt te Ohzdruf dagelijks toegepast op den blooten rug van hen, die ontsnapt en weer gepakt worden. É In Köerland werden de gevangenen in tegenwoor digheid van kapitein Homz, professor in de filosophie aan de Universiteit te Leipzig, op hun kruis geranseld, terwijl hun hoofd was vastgezet. Sf Te Stargafd kwamen de vrouwen van de officieren met hunne gasten des Zondagsochtend in het kamp de ranselpartij bijwonen. * - Bewijsstukken, door de Fransche regeering bijeengebracht, hebben het mogelijk gemaakt, de vol

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Periodes