De werkman

1585 0
19 januari 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 19 Januari. De werkman. Geraadpleegd op 12 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/3r0pr7nm5q/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

43* JAARGANG N« 2297 19 Januari 1917 Hoofdopsteller : Volkavertegenw. DAENS. Drukkcrs-Uitgevers : FRANZ DAENS & ZUSTER Sîrussel en Voorgeborglen Qeen bijzonder Nieuws, den hertelijksten goeden Dag aan de teêrgeliefde Vrienden, diegedurig in mijn gehe*genis zijn, ik zie ze en spreek ermeê door de geestenwereld ; zeer dikwijls ben ik in Slnter Qoelen Kapel van't Venerabel of van deMoederGods Onbevlekt ontvangen, of aan den Outaar van Ons Lieve Vrouw ter Verlossing, waar Priester de laatete maal Mis las voor zijn Steenbakkers, op Siut-Pietersdag, . . . ik ben bij ware Vrienden op Oratorio-berg, in Zavelstraat, Koorstraat, in Sint-Niklaas-kerk, in 't Ministerie van Arbeid, in Sint-Jans-Hospitaal, in mijn Park Duden en Omliggende, in Jde voorloopige Sint Augustinus-kerk, waarnevens een groote Kerk wordt gebouwd, zeerhoog, 10 à 12 breedelanen zijn alsde Stroomen naar de Zee... Brussel, zal ik U nog zien ? — Een Komi)eit is?gevormd voorde Slacht-offers der Overstrooming, aan 't hoofd staan de Gezan-ten van Amerika en Nederland. Zoo kan er goed Werk gemaakt. •- Zekere Abraham H. is de plaatgepoets met 45oo fr. in ju-weelen en 3000 fr. in geld, uit het Brandkoffer van zijn Schoon-broeder, een Goudsmid uit het midden der Stad. Dag monîreer ! — Zekere heer W. uit Luxemburg is door een Sirena beroofdvan 12 duizend 5oo îr., die hij op zak had... Moest het uilskieken daarom van zoo ver komen ?... — Bij mavrâ Rosa Delvaux, in de Vosstraat, zijn gestolen voor 2000 Ir. paar Schoenen. A 0 | o 4" Verwarmde Lokalen — De Pak-l\ CA loi ken. — Overstroomingen. Stads-bestuur. — Zaterdag. — Klein Collegie. De Stad zendt kolen om al de Lokalen te verwarmen van 's morgends tôt 7 ure's avonds. Rond 5 ure zendt de Stad een goei jat kaffé. In Volksverheffing zijn Leesboeken ter beschik-king. — PAKKEN voor de eerste opgeeischte mogen deze week gebracht worden in 't oud-Hospitaal, woensdag, reeds voorbij als « De Werkman » verschijnt en Donderdag 18 Januari. — De Overstroomden der BERGEMEERSCHESTRAAT waren 3 dagen nadien terug in hun Huizeken. Van de Stad kreeg elk Huisgezin twee lieters Kolen en van hunnen M. de Pastoor een Mark.— Voor 1914 had 't Schepen-Collegie voorzien ali Gntvangsten 1,345,266 fr. en 82 centiemen, en als uitgaven 1.342,633 fr. 32. Vlaar de Oorlog is zijnen slagtand komen slaan in d'Ontvangsten, terwijl d'Uitgaven schrikbarend zwellen. — Zaterdàg was in Stad Buitenvolk in schromelijk groot getal; als 't Buitenvolk ee-nige weken de Stad niet gezien heeft, dan loopt het mistroostig, terwijl 't Stadsvolk hinkert naar den Buitenlucht; immers De locht sterkt de long en 't zenuwgeitel In het Veld is Gezondheid te rapen. — In't KLEIN COLLEOIE zijn Zondaglessen. — DONDER-DAG 18 JANUARI, om 8 1/4, openbare Voordracht in de Vier Winden, door Fran<c Thiry, van Ge> t, over het iaatate Vlaam-sche Boek. DE VREOE ! . VWWEER? Casimierken, gij die altijd op reis zijt, die overal gaat. — Zet adiré, menschen, z00ver ml]nen pa« duurt. — Al gelijk, gij die"zooveel menschen hoort spreken, aeg ons ^oc'1 wat er 's van ^en 0°r'°£ en van U \jplff den Vrede.?— Van den Oorlog, brave men- \fpf\ n- schen al te saam; na de 29 maanden van Y^l'i « armoede en verdriet, van bloedvergieterij ' W en geldvermorserij; dat honderdeduizenden t Familiën in stukken getrokken worden, als aile Oorlogen nu niet naar al d'helsche duivel» verwenscht worden dan is de we-reld een zothuis. — En Vrede, Casimierken, wordt het Vrede ? — Onvermijdelijk, over 3 à 400 jaar waren de Krijgers al naar huis geloopen. Wat gebeurt er 'nu ? Terwijl de grond davert van 't ge-schut, terwijj al d'onzijdige Landen naar Vrede roepen : De vechtende Mogendheden spreken ook door Nota'g; hotse-botse, van gramschap en woede ja; maar dat koleriek spreken een eerste teeken en begin is van Onderhandeling en Wapenstilstand. De Voeding In Etterbeek gaan ze nu Soep maken, goede, kloeke Soep, gelijk de Brusselsche, kosteloos voof de Noodlijders en aan vijf centiemen voor aile man. Nu d'ander week was de Soep van Aalst tamelijk goed met nog al Aardappels in. t'Antwerpen gaat beetensiroop zijn, 4O0 gr. rantsoen per hoofd aan 20 centiemen voor twee maand. Te Gent, Ledeberg, Gentbrugge en St Amandsberg is er voortdurend boter, 1/4 kilo aan 1,25 fr. is 5 fr. de kilo. Holland mag nu 30 ten honderd van zijn boter uitleveren. Over Brussel wordt gemeld dat binnen kort elke week 4 â 5 waggoni met 5000 brooden uit Holland zullen aankomen. De brooden zullen ieder 1 kilo wegen. Aalst heeft ook brood gekre-gen uit Holland. Het was te slecht om aan d'honden gegeven te worden. Zulk brood zou bij de Brusseleers nen post pakken. Het Werkeloos wordt overal dankbarig ontvangen... Hoe komt het dat te Wieze het Werkeloozengeld afgeschaft is door den Burgemeester M. Callebaut ? Ik maakte dit bekend te Gent op 't Stadhuis ; men kon het niet gelooven. Men vroeg : Is daar geen Komiteit ? Durft daar niemand reklameeren. Die deelmaakt van een Comiteit en hij ziet onrecht, het is zijn plichtte spreken. Uit Ninove komt ons een schrijven toe waarin weerlegd worden de klachten gedaan over den Stedelijken winkel. De steller van den brief, sprekende in naam van den groep Christen Demo-craten van NirfOve, die benevens Kath., Lib. en Soc. vertegeg-woordigd zijn in de Besturen, geeft ons de stellige verzektring, dat ieder zijn beste doet en dat de Volksmeening op een dwaal-spoor is daar waarze meent bedrogen en bestolen te worden. Steller geeft toe dat de winkel anderhalf jaar te laat is inge-richt en dat het nu moeilijker is om aan koopwaren te geraken. Het is dank aa« de oprichting van den Gemeentewinkel dat de woekerhandel met minder omvang woedt. Wij houden nota van die terechtwijzing. oopende Nieuws Aan elk den vnendelijken goedendag; t is ae Vriendschap en de wederzijdsche Onde^steuning die ons moeten recht houden in dezen wreede t\\d.Tempus horribile. — Te Gent liggen Appelcienen te koop aan 0,50 fr. 't stuk, Nu ze kosten dat te Aalst ook. 't Is voor niet ! Mijn Collega in de Kamer, M. Flechet, Burgemeester van Warsage, die dikwijls naar Spanje ging, zegde mij dikwijls dat men er twee Appelcienen heeft voor nen cens. — Sprekende van Gent, ik greet hartelijk op de Koornmarkt mijne goede Vrienden uit Oost-Eecloo en Nazareth Te Gent spreken ze van 50 centiemen voor een Ei Kouragie menschen, de slech-ten tijd gaat gepasseerd zijn voor d'Eieren. Als ge naar den boer gaat is't een gekakel, geschrei en ge-zang der Hennen die zoeken naar een nieuw nesteken om hunne kostelijke Eitjes in neer te leggen. Welkom goede, kloeke, aangenatne, zachte, hoogeprezen Eitjes ! Komt algauw terug op nen cens vijf of zes, dat wij ons harteken nog eens kunnen ophalen. — Nood scherpt de zinnen, en niet wetende wat beginnen zoo zag ik woens iag op de Koornmarkt te Gent ne fermen Koekenbak slaan. Te Ninove is groote schade ge-komen op deFakrieken door d'Overstrooming. Ninove ligt schiderachtig schoon beneden Geeraerdsbergen in de Dendervallei. — Schoon niet altijd goed is... De Tante van Jellen, zei het aan de Moeder van Mietje, die bofte op haar Schoonheid. Es èw M S® Mietje schoon veur Jellen, zès zè ook schoon veur ander mannemenschen. Goed nieuws ™ ™ uit Holland : 30 o/o der Boter mag uitgevoerd alsrok evenveel Mossels. Stadsgenoot Vlasschaert zal er rap hier mee zijn alsook met zijn lekkere Oesters.— & Wat licht is, wordt xwaar, als men het ongewillig doet. & & Wat is de Godsdienst een zoetc Gezellinne voor d$n Mensch die hier op aarde lijdt !... F.n. wie liidt hier oiat ? De opvolging van Bisschop Stillemans : Volcens een Hollandsche gazet zou pastoor Seghers Bisschop woi-den. Donderdag 11 Januari was er nog niets geweten in 't Bisdom. — Spanje gaat een leening doen van i400 mil'ioen Pesitas of franken. 75 Iranken, sotenta y cinco pesitas. 100 franken, cien pesitas. Totweer-ziens, mijnheer,hasta lavasta caballero. Goed, Bueno. Garçon geef mij voor 20 centiemen sausissen, Mozo V veinte JNfÉ|l| centimos de salchichon. — Nu worden aile Amerikaansche soldaten uit Mexiko teruggetrokken. Een téeken dat men zal akkorderen zonder vechten. Vechten de Burgers, de Nijv.eraars, de Ambachtslieden als zij in onverschil komen of be-nadeeligd zijn door moord of diefte ? Neen, de Recht-banken en de Scheidsraden beslissen Waarom kan dat ook niet zijn tusschen de Keizers en Koningen en mititaire Machten ? Dat vechten en moorden is WILD en BARBAARSCH en moet kost wat kost uit de be-schaafde Wereld. Dat zij die zeggen dat den Oorlog onuitroeibaar is en altijd zal blijven be-taan, dat zij verhuizer, naar de grootste wildernissen der Wereld en daar Oorlog voeren zooiang als zij willen. De met Rede begaafde Mensch der twintigste eeuw doet niet meer, nooit meer mee aan die vloekbare slachterij. — Een Zeelandsch spreekwoord zegt : Met ^ Nieuwjaar lengen de dagen nen Hanen- & schreeuw, met Drie Koningen nen sprongen met Lichtmis een uur. Het is ^ ^ wonder hoe des nachts de Hanen altijd ^ op dezelfde uur aan 't kraaien gaan. — Nevel in Januaar maakt een vochtig jaar. 1s Januari nat, dan blijft leeg het vat, en dat zou niet mogen zijn in dezen schrikbaren tijd. — Te Vorst, in de diepte, beneden mijn Park Duden zaliger — eilaas wanneer verrijst het voor mij ? — In 't oude Vorst heeft de Moeder Overste van 'tgevang heuren Jubilé gevierd.'t Mensch is van Tilburg, in Holland, en al 60 jaar verzorgt en troost zij daar de gevangene Vnu-wen. De Pauselijke Nuntius was aanwezig mét al de Bestuurders der Ge/angenissen. — Sprekende van oude Menschen, vijf Mansmenschen en een Vrouw-mensch moesten d'ander week in Aa?st voor het Gerecht verschijne.i om uit een bosch houtgehaald te hebben ; ze zaten zonder Kolen, zonder Coke en moesten toch hun Aardappels kunnen koken en moch-tsn toch hun Kinderkens niet laten doodgaan van kou; welnu die Vlierzelenaars mij bevestigden dat zekere Lucie De Vuyst, Weduwe Van Gijseghem, inderdaad 102 jaar is geworden ; was 't niet voor heur beenen ze zou nog uitgaan In 1914 nam ze nog deel aan de vlucht op nen wagen, nu schelt zij nog de patatteren op 't hof Ponr.et, waar ze woont. Deze regels stonden geschreven als ik hoor dat het oud Moederken over-leden is. Brussel, — Ontdekt Uit een groot magazijn van het midden der stad waren eene belangrijke hoeveelheid koopwaren gestolen. De bedienden van het magazijn werden verdacht en in een huis van Elsene deed de policie huiszoeking. Daar werden allerlei kerrevrachten waren uitgehaald : stoffen, tapij-ten, enz., voor wel 10,000 fr Ailes werd naarde greffie der rechtbank ter bewaring overgebracht. De daders loopen nog op vrijevoeten, doch zullen welhaast aangehouden zijn. Verlaine Eene bende bandieten is binnengedrongen bij twee ouderlingen de gebroeders Hewrard, die gekend zijn eenig geld te bezitten. De gaiten waren met revolvers gewapend. Op het geroep der oudjes, die hun geld niet wilden afgeven, zijn de deugenieten op de vlucht gegaan, van den trouwen waakhond achtervolgd. Met een kogel in den rechten poot is het brave beeat t«-ruggekeerd.Men gelooft dat er in de streek eene bende be-staat, met het doel bij alleenwonende oude menschen te stelen en deinoods te moorden. Het parket heeft de noodige maatregelen ge-nomen.. Drongen. — Doodelijk ongeval Woenidag namiddag, om 4 uren, waren boom-kappers bezig boomen uit te doen in de dreef van M. Calle, wijk Varendries. Een der boomen viel langs eene verkeerde richting en viel tus-schen vier spelende kinderen. Een dezer was op den slag dood. De ander drie zijn er met den schrik van afgekomen. Het slachtoffer woont op den wijk Valéndries. Antwerpen Maandag avond werd Fr. H..., 59 jaar, aangehouden. Hij vervoerd» eene stootkar waarop lagen : 32 kilo boonen en 85 kilo rijs. Men gelooft dat die waren aan het Nationaal Komiteit toebehooren.. Ondersleuning der Werkloozen Aan ondersteuningsgelden voor de behoeftige . werkloozen, werd tôt op einde van het pas afge-loopen jaar, 227 millioen S4 duizend 9 frank en 34 centien.cri uitgegeven. Alleen in de maand December bedroeg de ondersteuningsom elf millioen 463 duizend frank. Groote onvoorzichtigheid ! Te Gent, Kaateellaa», Vrouw Braem zette op dert grond het scheel der stoof, jloeiend rood. Een kind van 3 j*ar, Raoulken speelde en viel achterover op dit gloeiende scheel. Men kan denken welke pijn dit kisd afzag en hoe de Moeder huilde en kermde ; 't arme schaap is seffens naar 't Hospitaal overgebracht. Convoiramp te Gent In Sint Pieters-Statie stapte een soldaatje af langs den verkeerden* kant en werd door eeti sneltrein in stukken gereden. Verstikt door den Gaz Op kerten tijd zijn te Brussel verscheide ram-pen geweest door den Gaz; d'ander week nog i» op Elsene de Beeldhouwer Gaston Michaux, 22 jaar, doodgevonden, 's morgends in zijn bed bij zijn menonkel, Marsveldstraat, 's morgends hij kwam niet beneden, men ging zien gelukkig zonder licht; de kamer stonk naar den Gaz. Moord te Charleroi De Wed. Muylaert, beenhouwster op d'Hon-denmarkt, 4, is dijnsdag avond d. v. w. ver-moord door twee gemaskerde manakerels ; de zoon der weduwe woont in Holland; de loopjon-gen lag gebonden; doch waarschijnlijk is 't ko-medie geweest; hij, zijn broêr en zekeren August Scory zitten vast; bij Scory zou 't gestolen goed gevonden zijn. 25C0 fr. in papîeren geld en e«-nige goudstukken. .t Vaantje steekt uit, 't is Kermis ! Kobe, Kobe ! Wat is dat nu ? Uw hemd steekt wel eene hand lang door uw broek !-- Dat is niets, mijn-heer, ik wilde wel dat #r zoo dertig ellen uithingen, antwoordde Kobe. Nieuw Raadsel : Een nuttlg, ja, enmisbaar dier Ziet ge in ket eerste heden hier; Aan vele vruchten, beste vriend Men 't volhend deel van 't raadsel vindt. Als men de twee te samen slaat, Dient 't he«l aan kerken tôt sieraad. Gent. — Diefstal Zaterdag morgend werd in den Amerikaan-schen winkel der Salvatorstraat vast^esteld dat 's nachts dieven waren binnengedrongen en voor ongeveer 1800 frank koopwaren, boonen, zout, enz. ontvreemd hadden. Dieven onbekend. AALST. - IURGILHKEN STAND QEBOORTIN : Mannelijk :8; —Vrouwelylt 4; 12 Huwelijken J. Corthals, broodb. met A. Bastiaens br. •verlij1ens M. Stuyver w. Va« der Poorten zb. 74 j. Gasthuisstr. C. Van Hoorebeeck, hophand. 41 j. Statiestr. C. Dierick w. Spaens zb. 72 j. Hoven.str. C. Nevers vr. De Smedt, zb. 61 j. Hoven.str. M Kiekens vr. Wauters, zb. 64 j. Brus«elstw. M. De Smedt vr. De Grez, zb. 63 j. Schoolstr. M. Van Stichel vr. De Paepe zb. 35 j. Aib. Lién.str. P. Solin w. Van denBossche zb. 64 j. Bergenkouter 5 kind. onder de 7 jaren

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De werkman behorende tot de categorie Christendemocratische pers. Uitgegeven in Aalst van 1872 tot 1931.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes