De werkman

672 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 14 Juli. De werkman. Geraadpleegd op 26 maart 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/n58cf9k887/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

ts c »- ■I <= v. ^8 § t s** *SJ ? * * <? 44e jaargang iV° 2^70 14 Juli 1916 De Werkman Hoofdopstelier ; Voiksvertegenw. DAENS. Drukkers-Uitgevers : FRANZ DAENS <& ZUSTER. BOEKEN OM FRANSCH te leerei zonder Meester, aan 1G c.,aan 1 fr. ei aan 3 fr. 50. Men neme nu de gelegenhei 14 »/>/■**• S > » -§ s § 50^3:2 £?■ ^ vp-~~f r<r , ^ g g.«. ^ ^ N •N ^'"5: « In den eeuwigen strijd tnsschen 't Goed en * 't Kwaad, tusschen de Waarheid en de Dwaling, die » inîde Wereld plaals heeft, is de groote, laat ons » zeggen, is de eenige plicht van den Christen, getui-» genis te geven van de Waarheid. (Priester Daens in een Sermoen over den Martelaar Jan Lacoupe, gepreêkt te Audenaarde, den J1 Juli 1875). Aan de Waschkuip Sara. — Tjernitribile.. Jeemenise marin-tika...Siska. — Ge wilt zeggen, Sara ? Sara. — Nikske, Siska ; maar 't zal aan onsribben hangen !.. Als ge dat ziet rege nen... Siska. — Och ja, Sara, op sommeste mo-menten is 't wate'r gieten.. Gaat ailes op de wereld allabandons, Sara ?.. Sara. — En d'errein patatjes die wermte vragen en liggen te zwemmen in 't nat. Siska. — En de menschen die naar een patatje liggen tesnakken, gelijk een ziel in 't Vagevuur naar 'ne Vadrons.. bara. — bisua, t weer is zieK. Siska. — 't Weêr zou moeten in 't Hospitaal liggen.. Sara. — En de Soep er uit komen, Siska.. Siska. — Mits genezen te zijn en kloek op haar pooten te staan; want nu 'ait ze van flaâte. Sara. — Siska, gij ziet de Soep, maar de Soep ziet u niet, 't is 'ne katta-ilasm zonder hert en zonder oogen. Siska. — En den Oorlog, Sara, den OORLOG ?.. Sara. — Ja, ja, ja, Siska, den enjelijk wreeden Oorlog; zaterdag was 't al :even honderd en vijf dagen dat ze vechten.. 705 dagen ! Siska. — Hoe wetje gij dat zoo juist, Sara ? Sara. — Hoe ik dat weet, Siska ? wel nondepalsamblé, door den Etat-ïiajor van ons wijk.. Tegenwoordig houden ze lange séansen. de Komn u-iikés worden er gelezen hardop met de Landkaarten erbij, al 3 dagen komt nijnen kapitein al laehende thuis.. Hij en zegt nié veel, maar 'k lees ailes >p zijn smoelement. Siska. — Den mtjnen, Sara, zegt bijna niets, hij verteert zuiver van in-jvendig sjhagrijn. Sara. — Kan 't anders, Siska ? Zonder werk zijn, geen prée kunnen in-brengen, zijn huishaven in kremp zien, 't eten uitzijnen mond moeten spa-ren voorde kinjeren, zelfs zijn pijpken toebak of zijn rolleken chik moeten tnissen. Siska. — Och erremen, ja, Sara, en wij de censen niet kunnen geven Sara, ge lacht daarmeê ! Sara. — Daarmeê met, Siska, ge zoudt een hert van arduinsteen moeten tiebben, om niet te voelen wat ons mansvolk moet lijden; ze zHj/a aan 't lij- frmimnr, no 1iilr '<• Vrâvnlk maar 'U Inrh mpt sphprnen Tfir.en biska. — L)ie zoo term kan klappen, al op zijn pijp bijtende, vroegertijd, nu liggen de meestepijpen vol stof op 't kasken.. En wat is er van Scherpen Tonen, Sara ? Sara. — Wacht, Siska, lotj mij asem ha-len, want den Arbeid ons 00k lastig valt met de flà voeieragie.. r * • • • * • ••• Om nà voorts te gaan met den Etat-Major, Siska, achter de Kommunikés over den Oorlog, kwam een andere Kommuniké over Schepene De Wolf, die ons gazetteken De Werkman zoo slecht gemokt heed as een meskerre. Siska. — Is hij nié beschomd, Sara ? Sara. — Siska, 't is op geenen kouden steen gevallen bij 't Volk.. Schepen De Wolf en achter hem 't Volksstemmeken, roept dat sedert October 1914 Daens in zijnen Werkman niets gedaan heeft dan liegen, lasteren, venijnig schrijven en 't Volk ophitsen. Siska. — Spreken is gemakkelijk, Sara, maar kunnen ze dat prouveeren ? Sara. — Siska, Scherpen Tonen t eeft al De Werk-mans in zijnen kop; hij haalde aan dat De Werkman ge-schreven heeft voor 't Soldatengeld, voor 't Pensioen, voor hulp en voeding aan 't Volk, voor goede Soep en go<*d Brood, tegen exploiteurs en woekeraars, tegen slechte Huismeesters; ze zeggen Siska, dat elk getroffen was door zijn sterk reson. Siska. — Sara, zoû dien Kommuniké niet kunnen in De Werkman staan? ge kent Scherpen Tonen, vraag het hem eens.. Sara. — 'k Zal't doen, Siska, want onzen Werkman die zijn bloed zou geven voor ons, zôô durven schanda-liseeren, 't is waarlijk schandaleus, onzen Werkman ver-dient dat niet; zie, dat kan mij op sommeste moment en zoo nijg opwinden en zoo kollerik maken dat ik onder dei' neus zouspringen van Schepene Wolf. Siska.—Sara, Sara, kalmeert a,'t is 'ne machtige kadé. Sara. — 't Mag 'neSamson zijn, Siska, of 'ne Goliath ! En hoort : ik zeg en ik verassureer u, moest hij voor 'ne communiké verschijnen van werkende vrâmensjen, kwest of zijn geverniste bakkes niet zou opengekrabt werren . Een hooger ideaal bocialist Jaurès, uwwoord : « Hoe koud, hoe doren droef zonder hooger Ide; I, dat woord is waarheid en klaarheid » Al wat de Aarde he eft en geeft, ons niet ver-zadigen kan; ons hert snakt naar iets hooger. De eerste trap van hooger ideaal is de voeding van den geest door Onderwijs en Weten-schap Maandag sprak ikte Brussei met iemand die Aalst kent gelijk een goede Scholier zijn les. « Braaf Volk, zegde hij, eerlijk, moedig, werkzaam, erkentelijk, maar verachterd, zonder Onderwijs en Opvoeding ! Ja, braaf Voik in Aalst en Pater Stracke voeg- g de erbij : Beminnenswaardig ! Nu liggen de Fabrieken al 2 jaar stil, die tijd lag gescni!de>d voor ons Vplk.Ik lees in 'tboek Een Apostel der Liefde door mej. Alberdinkg Thyn : Werkeloosheid verdierlijkt den mensch. Droe/e Stad Aalst ! Indien Schepene De Hert s gewild had, indien hij nog wilde, met mannen a gelijk Schoolopzichter M. Van Overstraeten, Landbouw-Ingenieur M. Miserez, met ervaren oud-Bestuurders en Leeraars van Onderwijs.. In Volksverheffing zijn de nieuwe Leergangen geopend, men schrijft gedurig in. Geliefde Werklieden,behertigt toch het Zelf-Onderricht. De tweede trap van hooger ideaal is goede mensch zijn, nuttig voor d'ander menschen, goed doen aan d'ander menschen.. NA DEN OORLOG, dat woord kan^mogen geschreven, vroeger dan j ■ O *9Co g 2-3 G N S rj çS ^ aS?a Nj 'S ra £>„<* ce © £0 s-11 § 3 O * SI- s ® S | » a " 2. & s.5 ~ 5 3 ©^'3 S » S. § ^èll ^ « ^ S § i s, ^ C> • S ■£ S'g5-i m g-gs-irgeo Œ —. r* x- ~ «1 C ? 5. S es.a.5* S. S" § 3. i ' § §1 9m 5. ^ S a ^ 3 siR§g mm a. a Sga, W ^ r5 Crq m 01 C> w S t^-3 hj g. o1 S. g ^:(5 R 3 pwg-O Cp S g » h g. do 3* §. g S g" o S S-Es S g 2.2 a 8 n W-3 g O g 5 $ £2 S o et o ? S 5-0 I s ^ P&.S-3 5. g. §• r> _ a -t g. < ^3 •2 k, o 03 ^ ôgtflS 3 So.rcœ& 3 • 5-* C/> >-t O rt> ta to & 1 g^lîT • CD <Ji 1 -. • »

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De werkman behorende tot de categorie Christendemocratische pers. Uitgegeven in Aalst van 1872 tot 1931.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes