De werkman

968 1
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 16 April. De werkman. Geraadpleegd op 17 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/nz80k27g65/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

42° Jaargang. 16 April 1915. J\° 2207. Werkman Een oeieerd VoSk 1 W R wordt een machtig Volk en een welvarendl Volk... Een geleerde Arbeider zal zijn weerdig-l heid beseffen, zich uit de vernedering heffen. .1 Leest op blad 2 : 0 n de r w ij s veredelt.| ■■■nnnBHBHnmHaW Hoofdopstel!er=Bestunrder : P. DAENS-MAYART, Volksvertegenwoordiger. Drukkers-Uitgevers : FRANZ DAENS <S ZUSTER. Boekdrukkerij der Werf, 2 snefpersen, goede en spoedig-e bediening-, aanbevolèn. I V V H is het Broodmerk derSamenwerkende Volks-! bakkerij DE VOLKS VERHEFFING, van ! elk gevraagd om het best uitgebakken Brood. 9 — Leest en verspreidt De W e r k m a n . s. S-1 § fco 5 S. ^ « ^3 S" ^ «^5 ^ S JS * 5^ Brief der Kristene Deinocraten Heer Burgemeester, In een Brief van 5 Maart jl. verzocht onze Groep der Kristen Demokraîen een Ondervraglng te mcgen doen, om de Evenre-digileid toe te passen in Hospiciën en Armbureel, nu dat ver-scheide Leden moeten her- of benoemd worden. Heden dat wij uitgenoodigd zijn, om in een g e h e i m e zit-ting die benoerningen goed te keuren, vragen wij dringend, om vôor die stemming, in een openbare zitting de Evenre-digheid te bespreken.. Onze Groep hérhaalt ook hare vraag voor de Rekening en Begrooting van Stad, Hospiciën en Armbureel, alsmede de Rekening van het eerste Voedings-Komiteit. Geachte Heer, met de gansche Bevolking zeggen wij vlakaf dat het eene volkstergende misdaad zou zijn in dezen benarden tijd, éen enkele centiem te betalen aan Ambtenaren en Bedien-den die hunnen post hebben verlaten ; als een onzer heiligste plichten aanzien wij het ook in de Begrooting 1915 aile moge-lijke besparingen te doeti. Nog langer wachten is den toestand verdonkeren en vermoeielijken. Hoogachlend U groetende P. Dacns, L. Boone, Th. Blanckaert. Aalst, den 13 Aprtl 1915. — + Groote Spreekplaats — Werkman, ge dubt, ge zijt treurig, ivee-moedig ! — Och, ia, geliefde Landgenoten; 't is woensdag, ik schriif deze regels op wandeling, in 't vrije Veld, on-der den helder blauwen hemel, m 't groenende en groeiende veld, in een zoet-warme lucht ; de Bloemen pralen, de Vogeîen zingen en schuifelen, de Nachter-gaal komt afgevlogen, hoe schoon, hoe ge/ond, hoe aangenaara !.. Maar den Oorlog, door helsche driften in de wereld gebracht ! — Hoe is 't nu met den Oorlog ? — Wie weet het ? Is 't zeven om zeven ? Gaan de wreede groote Veldslagen nu plaats hebben. Wij hoo-ren 't gedommdsel der kanons. Door Aalst lôopen krijgstreins om en weêr ! Arm droef menschelijk Ge-sla'cht ! Verscheurd en ai'gebeuld ! — En Franz ! Franz ? — Niets, schrik en angst; toch is aile hoop niet ver-loren; mijn betrouwen blijft vast. — DE VOORDRA CHTEN VAN DOK-TOOR SPELEERS? — Doen eer aan hem en aan onze Bevolking ; de bovenzaal was nog te klein ; in aangenaam klaar Vlaamsch geeft, hij de voorzorgen tegen besmette-lijke en betrapelijk'e ziekten; is er iets leerzamer ? Elk mag komen zonder drank te vragen.. Zondag de 3ie Voordrachtin 't Landbouwershuis, Kastanje Vesten. — Doktoor Doussy heeft ook die zaak be- handeld ? — Ja, en ook zeer voortreffelijk. — En uw Vriend Boterberg, van Vlierzele f — Ja, Vader Boterberg, mijn hartelijke Vriend ; Kristen Demokraat bij uitmuntendheid; bij den Heer zal hij liefde en genade vinden, want hij heeft het werk'ende Volk oprecht bemind. Geliefde Demokraten: Dank aan de Kristene Volkspartij, blijven ontel-bare merschen vast in hun Kristen Geloof.Die Waar-heid ons vertroosten en ons versterken moet. Te Vlierzele een kerkgezang weerdig van een Ka-thedraal, maar de doodbeeldekes werden buiten de Kerk uitgedeeld.. Hoe komt dat ? — Daens, ge spreekt van knaging ? — Ja, nademaal ik geen woord geschreven beb ovei het BANKET-NOENMAAL in de Volksverheffing, op den Dag der Vorming voor d Eerste Communiekan ten der Verbruikers met Moeder of Vader. Aangena mer Feest kan men niet uitdenken : Ailes geschiki met zooveel orde en deftigheid als in 't beste Hôtel.. Kloeke welbe^eide Spijzen, in overvloed, een fijn glas Bier, een Taart, en een Aanspraak van den Volksver tegenwoordiger. die het Feest een OASIS noemde. ' Dank, Dank aan den Beheerraad en aan aile Medehelpers ! Aile woorden zijn ijdel, als zij de uitdrukking niet zijn van onze deugden en opoîferingen. (Pater Didon). Soidatengeid Op de meeste plaatsen goed. Aalst blijft met 5 weken achterstel; men hoopt vastvoorvrijdag en 8 dagen. — En 1 Soldat per Huisgezin, is dat Wet? — OngelukkigHjk JA. Zulke Wet is wreed onrecht. 5o centiemen voor elke Zoon die voor 't Vaderiand Leven en Bloed waagt, is toch niet te veel Over Wieze en Hofstade wordt geklaagd en met reiie • Hat hpt tnrh hptprp f De Voeding Uit Ninove, een Brief vol klachten: De Onderstand ontoereikend ; Armoede en Honger in veel Huishoudens ; De Soep dikwijls zeer gemein ; Men gelieve te onderzoeken. in Aalst dito. Veel menschen moeten gaan bedelen, uit nooddwang. Och, dat de Buitengewone onderstand voor Werkeloozen haast in werking trede ; is het waar ? wordt er reeds uitgedeeld op som-mige plaatsen V In AALST wordt ook geklaagd over de Soep, sommige dagen ziek, met den Hipo of d'Anami, is een Consultatie noodig ? Over 't Brood, dat men sommest Brood niet kan binnen krijgen;... dat deKinderkes er riskeeren ziek van te vallen! Men gelieve te onderzoeken. Men nijpe toch niet op het Half Millioen. Wordt die Som ontoereikend, de Weg is niet opgegraven.... Wat zou er gebeuren met den Schouwburg? Wat heeft men te Kortrijk zten gebeuren? Bij de 6 honderd duizend fr. Kwa-men gedurig staarten van honderd duizend fr.. En de Voeding van een Volk gaat toch ver, zeer ver boven een Schouwburg. Kwaad Voedsel, Kwaad broedsei zeo luidt het oude Spreekwoord ; Moest door verduft slecht Brood of sleehte Aardappels een besmettelijke rZiekte ontstaan bij ons Werkvolk, welke Ramp voor de Stad ! En de verfletsing van een Volk, is dat niet een onherstelbaar verlies ? &— Dijnsdag begonnen deZeven Dijnsdagen voor Sint-Antonius à Padua, die wonderbare Volksvriend. Bisschop Lambrecht zal de Sint Antonius worden van Vlaanderen. Men eere en aanroepe Hem in angst, druk en lijden. &— Aalst - Gemeenteraad Dijnsdag 6 ure. Aanwezig al de gewone Leden, be-halve Schepene Bauwens. 'tlsgehemie zittieg, weshalve geen Sprekers ge-noemd worden. 1. — De vraag der Filature du Canal wordt juist bevonden, biigevolg is de belasting van 1850 fr. ge-' bracht op 1280. ; II. — De meerderheid aanvaardt nu de Ondervra-' ging niet over de Evenredigheid. ^ III. —In 't Armbureel wordt het mandaat van M.De Koninck vernieuwd; de tweede Kandidaat is nietmeer ' Advokaat Bosteels. maar Advokaat Eeman. Voor eer-1 ste Kandidaat had M. Eeman éen stem. IV. — In d'Hospiciën wordt gekozen M. De Valke-f neer. De 3 Demokraten onthouden zich in die twee i stemmingen. $ De 2de Kandidaat was M. Amand D'Hondt. ^ De Demokraten klagen geweldig over de modder-ij poelen op Ledebaan en elders. Er zal dadelijk aange-» werkt worden. De Demokraten stellen een Huldebetooch voor aan Amerika. Dit zal gebeuren in een openbare Zitting. De Demokraten dringen aan op rskeningen en Be-grootingen en vragen m at te lezen staat in hunnen brief. Namens 't Schepen-Collegie wordt geantwoord dat ailes gereed is; mer wacht naar de stukken over 't Onderwijs. Voor Muziek- en Tcekenschool wordt gevraagd dehelft de/ Jaarwedden te betalen. Eenpa-rig aangenomen. Op vraag der Demokraten zullen Rekeningen en Begjootinuen ter inznge liggen. In de eerste zitting zullen de Verslagen der zittiLgen van Oct. en Nov. 14 voorgelezen worden. — Als dwangbeveldrager is genoemd KJaehten over de 5 cens-gaz. In de geheime zitting hebben de Democraten die zaak opgeworpen. Het Schepel-Collegie was er reeds van onderri^ht en zal aanstonds handelen. In zelfde zitting is aangemeîd dat het Hoofd Voedings-Komiteit streng verbiedt nog Brood le verkoo-pen boven de 44 c. Aolcf BRANDRAMP. — In den nacht van * Dijnsdag tôt Woensdag, rond 12 ure, ter-wijl de ijzerenbrug rammelde van de Treins die voorbij reden, werd 't pompierskorps bijeengeroepen. Er was brand ontstaan in een huis schuinsch over den Tivoli, nabij 't oud kerkhof, 't was rap gehluscht. Gemeenten MOORSEL en BAERDEGEM. De gemeenten Moorsel5 en Baerdegem verbinden zich eeBe premie van DUIZEND FRANKEN te betalen aan den persoon die de daders zal doen kennen die in den nacht van 7 tôt 8 April, TELEGRAAF- OF TELEFOONDRADEN afgesneden en gesto-len hebben aan den ijzerenweg van Aalst naar Opwijck, op het grondgebied Moorsel en Baerdegem. Achtergelaten kleederen ter plaatse van het misdrijf en den-kelijk aan de vermoedelijke daders toebehoorende, zijn zicht-baar voor het publiek aile dagen van 8 tôt 10 uren, op het Ge-meentehuis, te Moorsel. Voornoemde premie van 1000 fr. zal ook toegekend worden aan personen die in 't vervolg den dader van diefstal of afsnij-der van Telefoondraden, Telegraafdraden, enz., aan bovenge-melde besturen zullen kunnen bekend maken. Moorsel en Baerdegem, den 11 April 1915. De Burgemeesters : TH. COOREMAN. — A. RAEMDONCK. ♦ Het Pi oees van Opi rebais Van Hees en zijn Vrouw werden door d'Assisen va* Brabant veroordeeld voor moord, over meer dan 2 jaar ; nu heeft Van Hees zijn misdaad bekend, doch voegde erbij dat zijn Vrouw onschuldig was. Dien tengevolge heeft 't Hof van Verbreking de zaak onderzocht, echt be-vonden en beslist dat d'Assiien vai Namen opnieuw moeten oordeelen. De Gaz-Klachten. Deze week zijn de verbruikers van de 5 censen Gaz bijeengeroepen ; ze zouden moefen TEEKENEN aile jare* 60 fr. te verbruiken ; is 't min, ze zouden moeten opleg-gen, anders wordt de Gazop hun kosten afgebroken !!î Is 't zoo, in dezen tijd ! Nu dat veel menschen vroeger slapen gaan om vuur en licht te sparen en den Honger ' te bedriegen. Ik schrijf deze regels langsheên de Vaart; heden Dijnsdag, zal de Gemeenteraad ervan onderricht worden... EMc f ziet welke schande en pest die afstand der Gaz is.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De werkman behorende tot de categorie Christendemocratische pers. Uitgegeven in Aalst van 1872 tot 1931.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes