Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

329 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 12 Maart. Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk. Geraadpleegd op 06 juli 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/w37kp7vs1r/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

A30NNEMENTSPR1JS : Binncnland tEtapegebied uitgezonderd), fr. 4.50 per kwartaal. (ALLE KOSTEN INBEGREPEN) Men wende zich tôt de postkantoren. mjasssssas!esememms^SBS& ■r Ongevraagde stukken Y orden in geval van niet- opneming enkel teruggézondeii zoo er hct noodige poito is bijgevoegd. {"Soofdopsteiier : Dr René 52e Cîsircq Li th ™DA KT1E : " " """"""j 9, ItuysdaeSsSraat, 9, Ânderlâctit. S PU! LlClTIvlT: 75, AtiEpacîîSaaïi (SSaurs) «•—««««? 1 Elke inedewerker is verantwooidelijk v.>or hetgeûn liij scîirijft. AANKQNDÏG1NGEN worden aangenomen : 75, Anspachlaan (Bcurs). — 52, Waimocsbcrg. PubliciteiîDECERF, 54-56j'ile Brouckerepltin. Office de Publicité, S6, Nieuwstraat, Biussel. j Een 7erechtzettinG. • Het C. V. P. deelt mode : De iiistoricus, Prof, il an s D-ibriidv, hoog-leeraar aan de Bedijnsche Undvorsit eit, heeft Bear de » Frankfurter Zaitung » (Ne 65 vau 6 Ma>art) rnad'sdeelt, in. een ondierhoud .et don Berlijnschan korreapoodeiit vau hefc « Neue Wiener Jourjiai » over België en oyex Vlaamdeirein gaspraken : « Gij vnaagt mij, oi ik de Jaatate y eL\.la-ring eu voa den RijkakajnEeiiiCir over België voor voldoende hoi<d. Die varMaringem, zijn in iieder geval eaa groote st&p vQorwaarts. Het is namelijk gçwiichtig, dat in deze vetr-klairiiigeui onaieohtsbœeks iedor etreven oai België in twse otnalhaiikekjike slatan te ver-dieeten afgewezen is gewocden. De Viaimin-gm moeteui hunae autonomie k&bben, oit spreekt van zelî^ mc.au.- do eeiiheidsbaab i-el-gië kaai of mag met uiteongiarukt worden. • < Deze idee is onmogei; jk uit veterled redenan. Bealisscnd kiervoor is eehterreedBdit, dat de «lad Braasei niet voK*ceibiyiir is, sçj Ugt op , Viàamschen bodem, docli zij is in fcarè oo-vemlaag, Fraasah. Darhadve loin zij ortmoge-lijk ais Viaoïnimiiia grémcstad bestaan. /iij kaia aleckbs ievea ais hel, mieLdenpunb van keb onvordiealde Vlaaimi&ck-Waiaisch komiak-ifijb België. Dab wij er niât a&n diemken van dit koninikrijk ieits te vergarij wat met i.jae integriteib en soevereiniitaib nieb veneemg-baar is, dab heeft de Bijkskanseiier duidietiijk gaooeg, door zijn© uitnoodiging tôt onder-hamidiaiiingen, te keniciem gegavea.Wel is Waar, Wfure ket Deter geweest indien G-raaf Hjertr Mng de weading « erkenning der intcgriitiOit an soevereineteit van België » uitdrukkedijk geibruikt had eu ket v/are de kccr Balfour veed maeilijker geworden zijnc afwjjaing te staven. » De keer Prof. Dr. Haas Delbriick inaig a<ls iiistoricus, a en zeer groote naam ici wetea-sokappelijke midder.s vervsorvcn iiebbaa en, als « Gekeimrat i> in bepaaVde politiek'î knn-gea over een waardevollen invloed bsschili.-ken, toch aeshtiem wij hfit noodig vast te stel-len dat zijn keœnis van de innerlijke Belg.-sckc aangelegenkeden en voornanïUijk van de toestanden te Brussel, ons zeer oppfer-filakkig lijkt, en dat wij meer waarde ,iocli-tea aan de verklaring van den Gouverneur Gemeraal, Vrij'heer von PaLtenhausen, d':e, sbeuncmd cp de kennis van feitelijke toestanden, uitdrukk.elijik verklsaddo dat « de be-sbuiua-lijke scheiding werd doorg?\'oerd met het duidelijk politiek doel: ket uaainsclie voit tôt oen Teifsbandigheid op te kîlpen, in ovetraensbemming met zijn bevalikingseijfer, zijn bijzonidere kultuur en zijn roemvolle ge-schiedenis. « Dit politiiek dael kan niet worden verwe-zeailijkt in den e en h e i d s sta a t België, Waar, onder ket cenfcraliaabie-regiern van vôôr den oorlog, de kulturcefe eenkeid van ket Ylaamsche volk, met ondergang is be-dreigd. Wab nog r,det zeggen wil dat het rr-keaœen van Vlaanderen's onverjaarbaar reckt op ?ijn aigen zeifstandig k'ven, ter be-wariDg van zijn kultureele eenheid, ecn sa-menlefven met de Walan, bintnen dezedfd« xijksgrenzen zou uitsluiten. Wab d^ stein Brussel betreft, weten wij Vlamingen zeer ga-d, dat de overweld^ende mieerderheid der bevoiking Vlaamsch van se-boorte is en Vlaamsch van karakter blijveii motet. Niebtegenstaande een fc9-jarige ver-frainsiohing van ons onderwijs van laag tob hoog; niettegenstaanid'e al do oi>enbare amb-tein in ket leg«r, in het geneichb en in al- do opetnbare beisturen hoofdzakellijk aan Wa-lein en verdier aan verframschte Viamingem wer^m toevertrouwd, is onze Vlaamsche taal-Spern sedieirt ©e^wieta jjieb yexscfrpvvsh, Vyel h-ebben de zich te Brussel opheopende VVaal-sehe en verfranschte elementen beproéfd oqp wig te drijven in odizo taalgrens, die Vlaan- deren voor de overrompeling door het Latij- ( nendom meest bôscharnieo. Alhoewel 35 jaar ( lang ai den gisweldigen invloed, die vau een ] staatemacht uitgaat, daartoe werd aange- ( wonjj, is deze poging volstrekt niet gedukt. < Naar de offiedeete gegevens der volk s tel un g ^ van 1910 vvaren er op de 711,444 inwonrtrs j van Groot-Brussel — 't is te zeggen in de < geimeenten Anderleclit, Brussel, lilsene, Et- i torbeek, Bint-Oillùs, Klnt-Piebers-Jette, Smt- s Joo&W'Cn.-.Noode, Koekelberg, Lakien, fcjint- j JaaiS-Moienbeek, Scbaoï'lx^ekjUkkel en Vorst, ( — skébts 195,534 enkel Pransehsprekenoa | personen oi 27,9 t. h. ; daaamtegen waren er . j 453,913 inwoixeïs die ofwel Vlaamsch aileen, f ofwiel Vlaamsch en Franech spreken, t is ce < zeggen 63.8 t .h. -t De VlaamEoh- èn Fr'amschsprekenden moe-ton onder de Vla/mingen worden gc-rckeni), oiridat de Walen zich er'^teiselraa. g ttoçen . ' kr-bben verzet ide tweode landstaal aan le . leeretn.De franskiljonsche minderheid lieerscht L in Vlaandeiren en ook in Brussei, ,n:ei door hane getaisberkte, doch enkei door hiiar f,- î nancdeale kracht, di© zij te danken heeft aan ( de warking van he tverfransehbe Beku&ch ; centra lis atie-regiem en aan den a loua van f Frankrijk zelf. Df Viaaniwgen beseifen zeer 1 goed dat wanneer Vlaanderen de stad Brus- t sol niet kan bohouden, Vlaarjieren zelf door 1 Brussel zal worden opgesflorpt. De veriran- t echecfde invloted der hoogere aband-iin uit <_le i stad Brussel, die aitijd Viaamsch gew-îest- is en ook nu nog in den g rond V laatn-jcli is ge- ] bleven, zou zich naar heb iN'oordtn uitspiei- f den als een oliev'lek om de gezoudabe ide^ien ( van onze Viaamsche bcvoikiog m't vnbîi.o- j tering aan te tasten en de iru-ltureele eenheid , van Viaarderen, ten bat© van het Latijuen- £ dom, te doen ondergaan. Het lijkt oi;s zeer begrijpelijk dat door hoogstaadde Duitsch&rs een verzoeneinde tcon wordt aangeslagen,orn ; het oinde a an den oorlog be bespoedîgen en 1 W]j. zoudien ook kunnon begrijpen dab zij gecii • uur langer de giuwalen van het oorlogsge- 1 wei zouden wilLen laten voorbduren, om 1 een klein braedervolk voor de verJa.-.nsctiing ( to behoeden.. Dit vargen wij, Vlarningcn van ' Duitscbland ook niet; wij v/et-en dat ook Duitschlaiid /die vvapens nieb noerleggC'n kan, i en rt'eb neerleggen zal, totdat de Duitsfche ] rijksgrenzen beveiiigd zijn en Wij vexhopen ; dat in Duitschland meer en meer het besef zal doordringie-n dat wanneer de Vlaamsehe { nationalisten onder den druk van het Zuiden , moesten bezwijken, on.de verfracscbingspo- , litiak ;n Vlaamsch België' na den oorlog on- ; der het ceatralisatiesteiisôl zou worden voort- , gezet, het vèrfransckte Brussetl heb bra.nd- • puat zal worden van het anti-Duitsche ge- ^ stock, dat een besbendig gevaar zou vormen voor de meest kvetsbare gtmwen van net Duitscbe rijk. Belangrijk I3ei*IoliLt. ( Onze meàtnveïkeis, beiicMgev&rs en iez3rs • vvovden dris^er.d verzocht voort-aan a':lc Diio-vs.'i en mededeslingen bestoir.d vocr Ce xe-ûakîio ol het bsiisei' vau ons blsd, to adics-seerea:9, Euysdaelstr., Aiiderlccht (Bïu&sel-2uicl). De publiciteit^dieiifit en het kantoor aor GA^fiT VAN BKUSSEL blijven g&vestigd 75, Anspachlaan, Brussel (Beurs). Met Optreden van Japan. L>9 houdLng dsr Vereenjgs Staien. ROirEHDAM, 9 Maart. — Volgens do J- « Nieuwë Boterdamïche Couvant » metdt de u' d Excharge Tclegraph Lompany uit Was-n kington van Donderdag: De btadan bench-ten dat de hoqiing der Vereenigde Staten t- tegenover hct oxHreden van Japan in Sibérie S wankelend is geweest. Ledcn van heb Ja-"3 paansch gezantsehap verklaren dat in Tokio e de ganse he vraag, die ook door de regeerieg van de Vereenigdo Bbaten we-rd behandeld, t- streng overwogen wordt. Voor 'b oogenblik t- zijn geen broepen op weg, en er zullen er t, ook geen gezonden .-oilden zondet nieuwe Q b'esprakingen tusschen de Japansche eu Ame-u' .rikaainsche regeeringen. De Japamsche re-gaering wil geen broepen naar iSiberië zeia-den, voor ze de toestemmirg hoeft der En-- tente en van de Vereenigde Staton. j LONDEN, 8 Maai'b. — Heb volgende is de ^ volledige tokst van. een hoofdartikel van de '« Mart'ehëabeT Guardian » ovér Amcjrifca en t Japàn: ir De buitengewoon ndskidende telegram-men, waarin men ons ettielijke dagen _dle- 7i den v&rzekeifd heeft, dab Japan, zcxnder aar- Ji zaling van plan was, Wladiwostolc te !>ezet- n ten en in Siberië te vallen en dab Anierika :r bereid was dib goed te keuretn, bkjken nu s- een volkonien tendeantieu&e klaurin of een >r verdra&iing vt>n de feiten gevt'east te zijn, i- benernde den indruik te vestige a, dien hun [e ror.dslrooiers wensohtt-n tewetg te bre-ngen. IS De feiten zijn, naar tkar,s schijat te !ij* ken, heei anders. In Japan koeiatert men 1_ ernstige bedenkir.gen bij het vcoruit"ichb van 13 een onderneming, waarvan heb begin getmak-kelijker te overzien is dan het aitlie, waar-van de kostien en gcvaren voor d'e hand lig-v gen en de WinSt uiterst twijfelachtig is. •3 Wab Amerika bbreft, ofsehoon een nieuws-ai agentsebaj) nog aitijd verzekert, dat er gae-n j, vei'scliil van beginsol tusschcn Amerika tn ,a Japan bostaat, moeb dïzeifde autoribeit • u ^ crkenrien, dab Amerika aja formeelp. gced-n kc-ui'ing niet v'crlecnd heefb en vermoedeiijk ook niet zal vorleenen c^n eenige operaties, die ondernomen worden. k Dat « formeel » is goed en maakt den m-druk, dab Amerika in hoofdzaak zijn goed-wi keuring varleent, maar dat liever ni't w,i n zeggen. Hob feib is ongetwijf«ld, dat da presi-10 dent die in dez za&k uit naam yan het i».nd 'n spreekb, ze ten steiksle afkeurt, maar zich niet geroepen acht ' zich openlijk tegen c!e n" bondg'Cii.ooten van Amerika te verzetton, of-î_ schoon h:j weigert lien te sbeur!:n, door w a" beginsei meb Japan mec te gaan. « Maar vvat dib dan ook moge betieekenen, het is cAgelooflijk dab nadab men eenige dagen geleden de « de facto » iniijving van de Kuasisehe grenslanden door Duitschland al- - gek'eurd heeft en v;rklaard heel'b, dab een regeling uieb beldijven kan, thans in be-g>itad of anderszins goeddeeuriag • zou veilae-r-, nen aan een optreden van Japon, Iclat veel ongegronder zou zijn eu vvaarschijniijk \ol-kcm'ea ovcr«enkouistige gevolgen zou iieL>-bon. Wat ons eigeu randeel in deze d'waze S- en schandehjke zSfik betreft, wij laumeo slechbs hopen, dat onze rçgeerirg, ondanks j, de onderstellingen van haor ï^ers-kampioe-3,, nen, zich nog nieb geboSden heeft en dat <.e ' wieigering van Ameriîca, om zi'.ch bij ons aan ' bo sluiten, niet zonder uibwerking zal blijven. In deze kwestie gedijk in zoovol-e andere, — hebban wij reden om God voor présiden t W iléon te danten. ! Vredesonderhaiidelingen. Ilot Lmitsch-.Sussisch Oodici:. BEi'iLUJS', 10 il a art.— De « iNoidd^utscho A. Z. » gEeft den tokst van heb Daitsch-Kus-siseh codicil.Dit behandeib de volgecide k\\ s-ties m 10 aVtikaleo : 1. Hc-memen der dplu-matisehe en kocsulake betrekkingeai; 2. ftj,er-slelluig der staatsverdragen; 3. Herstief van liât priv&atreehl; i. vergoeding der burger-lijke schade; 5. uitwisseling der krijgsge-vangenen etn burgers-geintearneerden ;6. Voor-zorgen voor de vluchteiingeii ; 7. Ammestie; 8. Bekandding vaa de in de maeht van den tegenstander geraakbe koopvaatjdiijsehepen en scheopsiadingen ; 9. Organisatio van den, archipel van Spitzbergcn en 10. >S!obbepal'in-gen.Onder de iaatete werd vastgestekl dat ket codicile, voor zoover daarit» nieb het tegen-deel bavestigd wordt, galijkbjdig meb heb vredesverdag vau kradib wordb . De voorioopige vrede met Koem&nië. WEE2>IEjN,'8 Maai'b. — Een vertegenwooa'-diger van de « Mibtagaeitung » vernmnt uit politieke'kKrgen, dat het ondeihoud van de'u Koemeenschen koning met Czernin een uit-stekenden invloed op do onderhaiidelingcn heeft gekatl- Koemenië blijfb er op kameren, ten spoedigste met keb viervoudig verbonti tôt vrede en, in vriendschapsvefhouding te kojn'en. D8 vrede meb Roemenië doet de be-rekening der entente, om liaar tegensitandeia Uiïb te liongeren, voor goed be niet. Heb viervoudig verbond zal dmr op alte manieren voor zorgen. Hob « Fremdtnblatt » bespreekb in eet» hoofdartikel hct sluiten van den (voorloopi* gen) vrede met Boemenië tn eindigt: voofi het vert rouwen op een geiukkigen aflcop van den oorlog ia nu nueer g'rond dan ooit. De voormaiige îninister Andrassy betoogb in die « Neue Freio Presse m : de gevalltn, waanin laatatelijk vreda gcsloten wtrd, malien niet nalaten indruk op do westckjko mo-gend'hcdien te maken. De volgende week zal uit psyehoiogisehe oogpunt het groote tijd-stip zijn, (dat to verzuimen- het iuenschdpm, in de écrite plaats die entente en Buslaud veel kwaad nioet doen. De Toestand in Rusland. Lcitin behee-rscht hat lard. AMSTERDAM, 10 Maart. -— Volons cea telegram van de « Daily Mail » uit Siat-Pe« bersburg is Lenin ru den toestand meester. j De blâden van aile parti)-m geven langs om meer toe, dat heb volkomen oumogekjk wa3 den oorlog voorb to zetton en dat de begGeste rieg voor de oorlog aineamt. De invloed van Lanin heeft dim strijdhist der bolsjewikis vennindei d. Het einds van den burgeroorlog. SINT-PETEBSBUBG, 10 Maart. — Heb hoofdkoiniteib der Bussische Sovjets keefb in zijne zitting van Dinsdaig baslotem een einde te stellen aan den Largerooilog eu; naasb Oekrajiaa ook aan do kozakicem onder gcneraal Alexejef de hand der verzoeuing te bé:den.E«n bijzondeie afvaardiging der Sov--jets zal naar Novotsjerkatsk jfaan, om aan de genciraais Alexejef en Dostof voor te abêtie n onmidd'ellijk de vijandelijkheden to sta-ken. De opperbevelhebber Krylenko evenats Moeravia en Antonof hebban hurmen po3b verlaten, omdat zij ket noodig aohtem den strijd tegen Oekrajina en de kozakken. voort te zetten tob hunne volkomen ouplerwerping^ De demobilisatie. KEULEN, 7 Maarb .— De Berkjnisohe k<UHi rewpondwn.t yan de «KcHnische yoaçsswiftafts1" «<î« Jaargâng. — N. ÇO s o Centiem Dinsdag 1» Maart 1919, r - ■ I .. I MJJ. ui MUI..I .. _ .1 J. I . . r .1"^ I ■- u ■■ I. » u » ' ■ J'U!J|U1JM..'.|.«U

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Periodes