Gazette van Gent

68104 0
23 januari 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 23 Januari. Gazette van Gent. Geraadpleegd op 19 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/125q816397/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

247° JAAR. — N' 19. • B 5 OENTIEMEN VRIJDAG, 23 JANUAEÏ 1914 ■ ■ , - ■. t. , . - - ~ ~7 ■»" -.—r . a.— GAZETTE VAN GENT IXSCHllïJVISrCiSPIlIJS : YOOR GENT : YOOR GEHEEL BELGIE : i jaar fr. 52-00 Eau jaar fr. 13-00 là.mtloiî > 6-30 G maanâea » 7-75 isandoB » 3>50 3 maanden » 4-60 Voor Rolland : 5 frank per 3 maanden. Voor de andere landen : fr. 7-50 per 3 maanden. NIEUWS-, HANDELS- EN ANNONCENBLAD Gesticht in 1667 (BEURZEN-COURANT). •E 12 S T U U R ES KEBACTIE VELDSTRÀÀT, 60, GENT De hureelcn zijn ojoen van 7 ure 's morgends tôt 3 urs 's ai'ÛJÎ^, TELEFOON nr 710 De inschrijvers buiten de stad Gent moeten hun abonnement nemen ten Postkantoore hunner woonplaats. BUITEN LAN D. NËDERLAND. )\ liazoek der Broothertogin vai Luxembupo la een wafldieSîrit te Scheveningen, beib-taning^n Wiîhelmina en de groot-tttoHn van Luxembourg het Vredespia-is, vaarvan al de zalen schitterendi ver-hï »reii, bezocht. Dofld/erdag, om 3 1/2 ure, verlielfc de ■ocîtiiertogMi Ben Haag. Zij werd dooi .. Loniogin- naaa' de statie vergezeld en ■ ctoor jonkheer de Banitz' bloemen aan-jbcdefl, in naam der vorsitin. De grootlierto,gtin sdhieen ontroerd om et Bchàtt-erèird onthaal d&t haar in Ne->rkndl te beurt viel. De bouw van Nederlandsche oorlo£ iiepen. — De verwachting is, dat de tdsrlaadfiçlie regeering de volgende bij leidende Britscbe seheeipsbou-u s inCichtin-gen zal inwinnen ombrent m bouw van e-en oorlcgschip van goedc cotte. De Nederlandi&ehe maintienne erheden zijn voorneniens drie schepen .n groote strijdikracht te doen op sta-i zetten, doch slechts één daarvan zal nîien kai'ten tijd gebouwd worden. De iieepsboïwers van de Tyne zullen me-insciïrijven.Schaatseniijden van inilitairen. — Dooi <geoei'e<nde mnascliappen van het retraçai te Lèeuwiârdèn worden dezer da-n o-effening^n op. schaatsen gehouden ta vtoe de v'.fflkten in de omge vin g van t aarniaoen gelegenheid' geven. Dat dteze nuttige oefeningîn, waarbij noodige voorzorgsT&a-atregelen worden nciiMŒt tegen mogelijke ongevallen, în n simak vallen bij de Friesche mili-'ns, behoeft geen betoo-g. Het drama in Den Haag. — Ook Gie-dg, die bij het ditiwna in de Kraak&n-■ffstraat zich zelf Verwond had, is gis-ren morgend in het gasthuis overleden. ffàar men verneemt moet gie'blekein n, diat jaîoezij de dïijfveer voor zijne ail sa;!. FRANKRUK. De taks op het inkomsn. — In den Se-at wordt de besprekirag voortgezet o-\*ei t ontwerp tôt het heffen eener taks oj t inlco.men. De lijkplechtigheden van den heer dt essensé. — De lijkplechtigheden vai n heer Francis de Pressensé hadder teren morgend, middenin een cnrer-laten toeloop, plants. l'ail van afvaardigingen der aJdeeiingen a de "Ligue des Droits de l'Homme", r socia&tiische en syndicalistisiobe patron, enz., woonden ze bij. 3ndrer de a^aiwezigen bem'erkte meîi dter m&er de heexen JauTès, VaiLllaint, "acintlie Loyson, Alfred1 Dreyfus, enz. &e teraardbestelling geschiedde op he< rlshof van Montparnasse. De aanslag te Parijs. — De Parijschie iïicie heeft den in de hoofdstad s.ta-ereodlein Turk Hilmi, een intiemeii isndi van de,n moordenaar van générai 'erif pacha, in verhoor genomen. Deze verklaardè, dat zijn vri-eiid een chite, stille josigen was geweest, die van ne toelage leefde, weUfoe zijne moedei Mona»stir hiem zond. Sindsi zes Wieikeîi tondle hij te Parijs. Hilmi kon niet ge->veo, dat Ali Djevad een policiewerk-ig zou geweeet zijn. OngeWijfeld was t moord^plan bij hem- opgekoniien, om- dat hij meen.de daard-oor zijn vaderlanc ee»i dienst te bewijzen — nwbar zonde: eenjgen twijfeJ had hij geheeil op eigei gefegenlhelid en initia.tief gehandeld'. Ze lier h>ad hij niet in dienst geàta-an van he-Jong-TurkiSche comiteit. Uit Genèw vrordt dlaarentegen ge | malid, cat men in de kringen der aidaa.: geve>stigde Turksche kolcnie van meenuii is, da,t de aanslag het werk i-s der il Zwitserland en Parij-s vertoevende Jong Turken. Geweldige brand. — In eene fabriel tôt vervaardiging van tenten, te Bé ziers, baratte' er gisteren brand uit.Doo de vorst waren de watermonden vervro zen en kon de brandweer niet spuiten De werkhuizen werden ganseh vernield De schade is zeer aaiizienlijk. Eene mijnwerkersbetooging. — He OudLSvndicaat der mijnwerkers van dei Pas-de-Calais heeft woensdag avont besloten den zondag, 1 februari, te Len eene beto-oging te houden om van lie Parlement de stemming te eischen vai de wet vraarbij een ouderdomspensioei van 2 frank per dag aan de oude mijn werkers, en 1 frank aan hunne weduwei toegekend wordt. Het drama van Laudreau, De jong< Eeckireau, 15 jaar oud, die op 1 octobei .aaifcst zeven personen vermoordde t« Landreau, is door de geneesheeren ver ■aaitwoordelijk vorklaard. Evenwel verkla re.n zij dat hij, zonder eenig bepaald ge brek te hebben, van zenuwachtigen aarc is, wat bij hem zeker de uitbar&ting vai geweld heei't begunstigd. Redureau is eene laatste maaJ onder vraagd. Hij hield al 2ijn,e bekentenia&er staandra en verklaard'e zijne daad te be treuren. Binnen eenige dagen zal het dossiei van de zaak aan de kamer van kl be schuidiging&teliiing van het hof van Ren nés gezonden worden. Denfcalijk zal Re dureau lin maart voor helt assisenliof dei Loire Inférieure verschijnen. Een bloedzuiger. — Te Bourbon-Laucy nabij Gharollles, was vrouw Lacroin eeni ge ibcodschappen gaan doen terwijl haai kinxi, pias 20 maanden oud, in zijne wie^ tie slapen lag. Na.uwelijks was de moedei «enige oogenblikiken weg, of de geburei hoorden echrikkelijke noodkreten ir huis. Zij sn-eidleri toe, beukten de deur k sa zager. serv fret, dat cp de :«el van iiiel ongeîluMcige kind gesprongen was en ei gTetig het bloed uitzoag. Men geluktt erin het fret weg te jagen, doch de toe stand van het kind is uiterst bedienike i iijk. ENGELAND De marine=begrooting. —1 De heerei Lloyd George en Ghurchiiil' hadden giste ■ren een onderhoud voor de be»pre.kin.j van de marine-begrooting. De vader de moordenaar? — De her neming van het onderzoeîk in den moorc op d'en kleinen Willy Starckfield, te Lon den, gaf gisteren aanledding tôt een dra matiscii vooxval. Eene vrouw, miss Sarah Wood, wert aanhooird. Zij verklaardle den dag dei misdaad, rond ] 1/4 ure, het kleine slacht offer gezien te hebben nïtet ver der stati( van Camdenr-Town. Het knaapje at eeni taart en was in geeelischap van een mai van een veertigtal jaren, die een zwarte1! knevel en zwart haar had en een slappei vilten hoed droeg. Kort daarna Iiefc getuige de oogen toe valig over het publdek gaan en pîofe kreeg ze als een schok. Zij had daar dïei heer Starckfield, de vader van he siajchtoffer ontdekt, en, hem met den vin ger aanwijzend, riep zij : — Ziedaar den mani - De heer Starckfield sprong recht : Ik mevrouw ?, vroeg hij. — Gij zelf, hernan l de getuige ; het is de tweede maal dat iik a vandaag zj.e. i "Dat is eene leugen"', braeht de heer Starckfieïd hier tegen in. t Mevr. Starckfield, die oo-k in de om-heining za.t, begon hevig te snikken. De zaak wc-rd onmiddellij-k geschorst voor nadej- onderzoek der bewering van ! mevr. Wood. i Wat zc<ndJerlinig is : een spoorwegbe-diiiende heeft ieeds verklaard dat liij, in den wagon, waar het lijkje van den klei-c" nen Wiîi'.y gevonden werd, een man be-n ter k te met zwarten knevel, slappen hoed r en donkere kleederen, die zich over een kind boog. Daags na de ontdekking der misdaad, werd de bediende bij het lijkje gebrajcht, en liij verklaarde dat de m<an,dien hij op-fc gemerkt had, bijzonder wel op het kleine î sùacbtoffor gpieeik. 1 Nog andere bezwarende getùigenis&en 3 kwamen in, en ze schijnen den vader b van het knaapje in een zeer netelige® i toestand te pilaabsen. î Muiterij aan boord. — De Engelsche stoomer "NMi" is te Malta aangekomen, î met 650 Marokkanen aan boord, die langa over Beyrouth van Mekka terugkeeirden. i De stoomie.r i® op weg naar Tanger. Tij-dens zijne reis, ibad het schip met; een ! gersveûldiigî ca-kaan te ka-mpen. De passai B'iers verklaard en dat het schip te klein wias om zulk een storm met zulk een aan-tail manschappen aan boord, te door-! staan, en zij dwongen den kapitein ge-i waipendej hand, Ma.lta aan te doen om het schip, diat avarij had gekregen, te l'aten hersrteCilen. i De "Nieh" bevindt zich t'nans in' quar rantaine, daar er zich gi&texen eem sterf-geval aan boord voordeed. Verscheidene passagiers weigeren met het schip nog de reia voort te zetten. De staking. — Te Dufolijn is gisiberen wieer een schip met levensbehoeften uit Engeland aangekomen. Naar het heet, is dit het laatste. Larkin zorgde voor de uiitd'eeliing aan de werHoozen. De aanslag op den opzichter. — Bij den aamslag op den opzichter van de gehieime ; policie te Caicu-tta, is nog e-en jongen ern-stig gewond. De straat wa« vol men-schen, toen de opzichter, juist toen hij uit den tram was gestapt. werd neerge-schoten, maar niemand uit het puibliek ; sfcalk ceii hand uit urri. den inoordemtar te grijpen. De policie nam twee mannen ge-s vaaigen die wegfliepen. Een had een ten dieele afgeschoten revolver in de hand1. Hij beweerde dat iemand hem die in de hand had gestopt. Het is een student uit Dacca. De policie beweert, een groot ^ complot op het spoor te zijn. Er wordt nu voorail jacht gemaajkt op studenten. r DUITSCHLAND; De legerwet. •— De vijf hoogBte bij-t dragen uit vermogens tôt bestrijding van de kosten voor de legerwet, bedragen te samen alleen 20 miMioen mark. Een rijkaardi rnioet 3 millioen betalen; drie [ betalen ellk 4 miiLlioen en een, metvro'uw Bertha Krupp von BoHen und HaJbach, van een vermogen van 284 miffioen en i een jaarlijksch mkomen van 18 millioen s mark, eene bijdrage van 5 millioen. Zij i die 4 millioen betalen, zijn de keizer, i prins Guido Henckel von Donnersmarclk i en prins Christian Kraft zu Hohenlohe-Oehringen, he.rtog van Ujest. Zeer hoog zuill'en ook de bijdragen zijn van den prins s von Piess en van baron Max von Gold-i Echmidt-Rathschild. b Men acht de heffing van deze bijdrage een uitstekendte gelegenheid om voor de eerste maail- een na,uwkeurige schattâng van den nationalen Tijkdom te krijgen. , De socialisten bij den koning van i Beieren. — Gisteren heeft koning Lud- v.ig de socialistische volk&v&rtegenwoor-digers, tenzeJfden titel als de andere, aan zijne tafeï aan een feestmaaJ genoo-digd.De dood van een schilder. — De Sak-fiische schilder Werner Steckmann was naar het Rohnfeld/woud getrokken, om er het winterlandschap af te malen. Daar hij , 18 uren later nog niet terug; thuis was, ging zijne famiilie op zoe'k. Men vond den schilder dood, gezeten op zijn plooistoei, tegenover zijne halfvoltooide schilderij, met he<t palet nog in de hand. De onge-lukkige was bezweiken aan een bloed-opdrang, veroorzaafct door do koude. OOSTENRIJK - HONGARIE De Pooltocht. — Dr. Kœnig, die naar wij reeds schreven, een Pooltocht op touw zet, is de eerste Oostenrijker die zulks aandurft. H;j is 33 jaar oud, en maakte deel der expeditie van luitenant Filchner. Bij zijne tocht naar de Zuidpool, zal Dr Kœnig voornamelijk trachten uit te vorschen of er verbinding bestaat _ tus-schen Grahamland en het Koningin Maud-gebergte. Zelfmoord. — Bij den ver-coop van de naJatenschap van een kolonel, die we-gens spioeneering zelfmoord heeft ge-plieegid, heefit een jongen van de hoogere burgerschool t»e Praag een pak films ge-kocht en die met behulp van zijn ieeraar ontrwîkkeld. D^uarbij bleek, dat er _ de hervoorbrenging bij was van een gewich-tig geheim bevel van den commandant in Praag, onderteekend door den troons-opvolgex. De militaire oiverhsden zijn er-medie in kennis gesteld. ZWITSERLAND. Financie-ele moeilijkheden. — Naar aan-leidling van het feit, dat twee groote banken in heit kanton Tessino achtereen-volgens gesprongen zijn, heeft de Bonds-raad ra<et de vertegenwoordigérs van de regeering van Te&sino en de groote Zwit-sersche banken besprekingen gehouden, over ma-atregelen tôt verbetering van den toesitand. Op de conferencie, dlie gehouden werd in de NationaCe Bank, werd besloten tôt vorming van een syndicaat van tusschen-î'-omst, met ew ka^ïtaal 10 milE«en, diat ten spoeidfigâte omgevormd zal worden in eene nieuwe bank. De Bondsraad' heeft aan de retgeering van Tessino een teilegram geaonden, waarin de regeering van Tessino verzocht i wordt de bevolkinig aan te man en hare kalmta te bç,waren. ITALIEi De diefte der "Gioconde". — Men meidt uit Florencie dat de zaak ten laste van Peruggia, den dief der "Gioconde", uit het Louvre-Mueeum van Parijs ont-vreemd, op -26 februari aanataande voor de rechtbank van Florencie aaiwangen zal. De prins von Wied te Rome. — Don-derdag heeft het Duitsch gezantschap te Rome bericht ontvangen, dat de prins von Wied, tijdens zijne reis naar Albanie, langs Rome zal komen, waar hij een be-zoek zall brengen aan den koning en aan den Paus. Hij zal vervolgens te BaTi scheep gaan. Het burgerlijk huwelijk. — Eene pro-testbeweging wordt op touw gezet tegen het voornenien van de regeering, om te bepalen, dat voortaan de burgerlijke trouiwplechtigîheid moet voorafgaan aan de kerkelijkei. In geheel Italie worden Meetings voorbereid om uiteen te zetten, dat het wetsontwerp een onrechtvaardige beleediging van de godsdienstige over-tuiging beteekent. DE GROOT-HERTOGm VAN LUXEMBURG AAN HET NEDERLANDSCHE HOP. De Greot=Hertogin, tergezeld van de koningln-moedér, verlaat k»t Muséum Mauritshuis. Blijkbaar wordt over het hoofd gezien, dat in vel-e Staten, waar de katholieke kerk toch een belangrijke pliaats inneeimSt, sinds lang een cîergelijke regeîing bestaat.Trouwens, in Italie zelf zijn reeds her-hlaiaildeJdjk door dte regeering pilannen ontworpen in die richting. Reeds in 1898 kwajn de minister van justicie in het eerste kabinet-Giolitti met een voorstel, een ■boete van 50 tôt 2000 lire vast te steiiilen %oor het gevai de kerkelijke inzegining vooraf zou gaan aan dte burgerlijke pieeih-tigfcjeid. De geestelijke, die /.ich tôt zulk een handeling leende, werd met zware straffen bedreigd. Wegens het aftreden Tan den minister, kwam het ontwerp niet in behandeling, evenmin aie een. volgend, waa-rbij de echt-genooten en gieituige-n weliswaar minder zrwiaar gestraft zouden worden, doch de geestelijke des te zwaarder. De laatste poging werd vo-orbereid in 1899. Volgiens het toennialige onifcwerp werdien aile deelnemerB : echtgenooten, getuige» en. geeistelijken met deze]fde boeten bedreigd, terwijl) de geesteldjke-r-ecîdivist gevangenisstraf kon k'ijgen. Ten gevolge van de spoedig na de ÊncKe-ning volgendie kabinetscrisis, rerviel ook dit ontwerp. SPANJE. Trichinogis. — Te Algar zijn 60 geval-len van trichinosis voorg&komen. Eene vrouw is overleden. Verscheidene zieken verkeeren in hopeloozen toestand. PORTUGAL. Nieuwe werkstakingen. — D© metaal-bewerkers van Lissabon hebben nu den arbeid gestaakt, en verscheidene andere ambachten hebben zich bij deze staking aangealoten. Het g-etal werkl jozen groeit bestendig aan. Op de openbare plaatsen van Lissabon krioelt het van werkH«d«a, die hunne fabrieken verlaten hebben «3<i betooging van solidariteit met de »poc; wegibedienden, die, na eenige dagen ri*, king, tihans den aorbeid hemonaea kw'i ■ ben. RUSLAND. Herdenkingsstaking. — Bij gelegienliôîd van de verjaring der. betoogingci. van 1905, staakten gisteren te St-Peter?four» sen zeer groot aaataj werkliedeaQ. "Ook verscheidene fabrieken' van Riga Isgea stil. f - , SERVIE De Servigch-Bulgaarsch® grens. *« Bcheidsrechterlijk e uitspraak in hert g», schdil dat nopens de afbalkening der Ser-visch-Baiilgaarsche grens opgerezen wan, had' woensdag te_ Belgrado plaata. Het betwist grondgebied zal in twee g»lijko deelen verdleeld worden en Bulgarie en Servie^ ziullen ieder de helft krijyen. Dajw-mede is de twist gedaan. TURKUE. Do diefstal op de Fransclre p»st. Het ondlerzoek over den diefstal op d» Fransche post van Galata, heeft vaatgo-«teld dat dte be-waiker van het bureel, dert 18 jaar in dienst, zelf de deur he^j g-eopend voor de dieven. Na den diefst?..' sloot hij weer de deur en verdween mei" de misdladdgers. De gestolen som ' b». draagt in gield 6000 fr., maar men weat nog niet wat er aan Wiaarden verdwenea is. Buiten de gechargeerde brieven zijn ook veeli gewone brieven geopend. EGYPTE. De Wetgevende Vergadering. _ Té Caï-ro geschiiedde gi-steren met groote praai de opening dter Egyptischte Wetgevend» Viergadering, in aanwezigheid van het dS- Feuilleton der Gazette van Gent. oor hare Moeder ■ ■ Hij was recht blij met den brief. Hij nd het fijngevoeiig van zijn vader, dat 'ze uit het weinige, dat hij voorloopig utrent Veronika en haar familie kon elden, dadelijk de beste kansen wist op maken. Ook in hetgeen de brief verder bevatte f,'de hij belâng. Zou Haimer mettertijd 'R met mevrouw von Gradow trpuwen? dusverre had hij het niet gedacht ; in 1!l omgang had hij slechts een koket ^cl gezien, aardig, voorzichtig en met "raperament gespeeld. Maar nu hij zelf en meisje het hof maakte, dacht hij 0(11 aan trouwen in het algemeen, en hij °ncl, dat % toch een aardige samenloop an ?mstandigheden zou zijn, als Haimer " cmdelijk jn het huwelijk trad. De gw. lel'de man had nog steeds zijn vrijheid eten te verdedigen, en had met zijn wossale arbeidskracht tegoli.jk zijn ga-'n als advocaat en als dichter weten te 5tuikkelen. Nu moest hij omstreeks 'ertig jaar oud zijn, en het werd tijd. — Als mevrouw von Gradow daru me-'°uw Haimer werd, zou zij van zelf ge- Gertschap krijgen met Veronika kwam juist goed. De berichten omtrent Mila Klint brach-n tôt nadenken. Als hij weer thuis a®, zou hij toch dien Alfred Mekrel ;is gaan opzoeken, en, zien, of hij niet t" kon vernemen van dat spaarbank--Vkje....^fn slotte ging Wigand met al zijn overdenkingen naar Tiv.oli, en liet in dit reusachtig park al het geschitter en ge-doe, het getoeter en het gewarrel voor-bij trekken. Hij voelde zich heerlijk alleen in de me-nigte, die daar in het nachtelijke duister onder de boomen scheen te krioelen, of zich scha|arde om middenpunten vol bon-ten glans, die haar en de dichtbii zijnde boomkruinen fantastisch en onzeker be-scheen.Terwijl Wigand zop den tijd verdreef, bracht Veronika toornige uren door. Hij had met haar gespeeld. Verwach-tingen opgewekt. En nu trok hij zich terug. Afschuwelijk ! Het was uit ! Zij haat-te Wigand. In geen geval zpu zij morgen om elf ure naar de afgesproken plaats gaan. Trots en stom zou zij thuis blijven. Dan zou hij begrijpen, dat zij geen meisje was, om zich vcior den gek te laten houden. En als hij het dan nogmaals durfde wagen, zich hier te vertoonen, zou zij hem niet ontvangen. En dat mocht mpe-der ook niet doen. Moeder moest zwèren, dat zij zijn bezoek z.ou afwijzen. En de moeder was geheel van streek. Veronika voelde zich tegenover Signe en Lide ook zo,o beschaamd, da;fc hst niet tôt een ver-loving was gekomen : zij zag wel, hoe die twee elkander wenken gaven. Van boosheid kon Veronika niet sla-pen ; zij meende tenminste met zekerheid te weten, dat zij den geheelen nacht geen o,og had dicht gedaan. Des morgends was zij maar blij, dat de twee blonde meisjes met veel drukte-vertoon wegre-den : p-ij zouden de bruiloft van een vrien-din bijwonen. Dan behoefde zii tenminste dat ergelijke gegichel niet te hooren. En die arme moeder : daar zat zij als een kind, dat onverdiend beknord was.Troos- tend omhelsde Veronika haiar moeder, et beiden deden haar best, om haar beschre de oogen voor elkander te verbergen. Daar kwamen de rozen met het drin gende verz;oek. Opeens ging de zon voor de dames op Zij lachten en roken telkens aan de ro zen, en lazen wel tienmaal, wat er oj het naamkaartje stond. — Moeder, zegde Veronika plotselin; vol energie. Gi,j kunt niet met mij mee gaan. Gij hebt te veel hoofdpijn. Mevrouw La Motte greep met beidi handen naar haar slapen. —Het is alsof mijn hoofd zal bersten Gij moet mij bij mijnheer Wigand veront schuldigen. En zij lachten gelukkig. Veronika zetti hatir hoed met rozen op, en reed met eei stralend gezicht, bleek en opgewondej naar stad. ,, Toen ging mevrouw La Motte haa schoonzuster -opzoeken. Deze was bezij de kamer van haar dochters op te rui men, een werk dat een nauwgezette moe der slechts met diepe zuchten kan vol brengen. En mevrouw Baggesen was zee nauwgezet. Maar kracht had zij niet. El zij kon Signe en Lide er maar niet toi krijgen, den zegen van orde en netheid il te zien. Toen mevrouw La Motte de meis jesachtige figuur o-ver een lade gebogei zag, waarin blonde vlechlen, gedragei haindschoenen, rose linten, en anderi dingen door elkander lagen, zegde zi tnoostend. —- Beste meid, maak u daarover tfnaa niet bezorgd ! Dat leert een man haar la ter wel af ! Zij ging naar Jens. In zijn studeerka mer ! Het moest ! — Gij begrijpt het wel, Jens, Zegde zij i toen hij uit de wolken vallend, zich in i zijn stoel omkeerde. Het is om Onny ! _Nu, hij wist wel, dat zijn zuster hem niet zonder hoogst gewichtige redenen zou storen. En hij had ook terloops van zijn zuster en zijn vrouw eenige wenken gekregen, dat er iemand werk van Vero-, iïika scheen te maken. — Heeft de heer Wigand aanzoek ge-, daan ? vroeg hij belangstellend, legde de ' pen weg en bedekte het gescbrevene met een groet blad vloeipapier, want hij kon ( volstrekt niet verdragen, dat anderen een blik op zijn arbeid wierpen. Mevrouw La Motte ging op een stoel naast zijn schrijftafel zitten, met de handen op de knieën. — Neen. Maar hij zal het ongetwjjfeld 5 doen. ' _ — Ik zou er u mede gelukweoschen.Hij i is een zeer aardig man. — Hij is een engel, riep zij vol geest-' drift. ' — Hebt gij inlichtingen omtrent zijn familie en zijn verm,ogen ? Hebt gij in Duitschland laten onderzoeken ? — Lieve hemel-, Jens, waarvoor 1 Hij is f immers een man van eer, dat ziet gij z66 i wel. 7,oo — dat — en die soort van din-5 gen — die moet gij weten. Onderzoeken? i Hij zegt zelf, dat hij gezel is met zijn vader en nog een, in een rechtsgeleerde i firma. Ik geloof dat die ander Haimer i heet, of zoo iets. Of Heinrich. Dat doet 5 er ,ook niet toe. Onderzoeken 1 O neen. j Hoe grof ! Hij kende immers het groote vertrou-r wen van zijne zuster in menschen en dingen — ja, ja! Maar dat had al dikwijls veel geld gekost! Hij dacht er niet over, dat hij wel eens had kunnen schrijven, aan een inlichtingsbureel, of iets van , dien aard... Hulpeloos en aarzelend fceek hij naar de groene boomkruinen voor Ha raam. — Jens, nu moet gij mij helpen! zegd zij met krachtige stem. — Geld? Zij knikte. ■—Ja, een beetje. — Maar daar moet Johann toch vo-o zorgen, meende hij. Waarvoor? — Voor het uitzet. — Zeker. O — Hanno zou nî©€ willer dat iemand anders het uitzet roor onz Onny betaalde! En weet gij, Jens, i zou er een eed op durven doen : Hann kan veel meer, dan gij denkt ! Hij is ee gauwdief! Neen, dat niet ! Haï no zal zoo blij zijn, zijn oogen eulle glinsteren. Neen, dat niet. îk ben ee beetje in de war. Hij vpuwde de handen op het bla vloeipapier, dat zijn verzen verborg, e schudde langzaam het hoofd. — Dagmar, zegde hij, van nw eige vermogen is niets overgebleven, dan wa in de bezitting van Johann is gestokeî Daarvoor geeft hij u zes ten honderd e bovendien nog zes duizend mark... — Zeven ! verbeterde zij eerlijk. — En gij weet zeker zelf niet meei hoe dikwijls Johann rekeningen of d huur voor u betaalde , wanneer gij vas; zat ? — Och hemel, neen, wie kan dat on' houden ? Ik weet alleen, dat Hanno i het najaar bo,os w<vs en zegde, dat h« nu de laatste maal was ! En als Hann iets zegt, dan blijft het er ook bij. Hij i zoo koud en hard als graniet — voor m — v,oor mij— — — Maar ik heb u verleden jaar ook g< zegd, dat het nu de laatste maal moei blijveal «■■■■MM— t, De toornige uitdrnkking op haaj- laat loste zich op in een teederen, onuifo e sprekelijk schalkschen glimlach. . 1 Ja> dat is zoo ; maar hij heeft mij met lief, en gij houdt veel van uw Das» mar ! - Broederliefcle behoorfc evengoedf r voAt bij stek te houden,wanneer zij reed» eenmaal tôt zulk een ernstige bedreigina genoodzaakt was. ~ i' w^var, erkende zij haastîg, roî» l, komen waar. Ik heb zelf liever, dat gq e streng zijt.Maar nu nog voor deœn é^ea k keer. o H;j meende zich te herinjjeren, dat in q den vorigen zomer juist hetzelfde, gezegd i- had, en in stilte m/)est hij glimla-chen. n u Jens' denkt dan maar dat q het een voorschot is op de erfenis vaa tante Astrid ! d — Op die erfenis heb ik u al zoovwl a voorgeschoten, dat gij meer dan uw aan-deel binnen hebt. En tante Astrid ka* ci nog wel tien jaar leven. t — O, gn a me, gaarne — voor mijn deed i. mag zij er wel honderd worden. Maa.r op u mijn woord, Jens, ik ben toch een eerlijk mensch. Dus 073 mijn woord. Van nu af zal ik beter rekening houden. En dan ' -i y °°^ meer bij mij, Daa e heb ik maar half zooveel geld noodig, en y- kan ik afbetalen. Als Wigand Onny • hand vraagt, denk ik liever niet vc^ort-durend, dat ik schulden heb ! Dat is een n afschuwelijke bijgedachte. O God — ja t afgrijselijk. 0 — Hoeveel îs het flan? vroeg hij. s Zij was zoo flink, ©n daar had hij zoo ij een plezier in. Hoe kon hij tu»a.r weer-stand bieden 1 — Och, een kleinigheid ! it (Wordt roortg8zet)i

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes

Collecties

Brugse Poort, Gent