Gazette van Gent

4116 0
06 januari 1915
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 06 Januari. Gazette van Gent. Geraadpleegd op 28 februari 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/q814m9318c/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

248e JAAR. - Nr 4. 5 CENTIEMEN WOENSDAG, 6 JANUARI 1915 GAZETTE VAN GENT IaSCHBIJTIXGSFBUR S VOOR GENT : VOOR GEHEEL BELGIE: E«b jwr . . . , fr. 1SJ.OO Een jaar . . . . fr, X C>-00 6 maanden ...» <5- 6 maandtn ...» 8 maasdui ...» 3>£fO ! 3 maanden . . . » 4-00 Voor Hottand : 5 frank per 3 maanden. Voor de andere landen : fr. 7-50 per 3 maanden. NIEUWS-, HANDELS- EN ANNONCENBLAD Gesticht in 1667 bestuit» iu eebactie YELDSTRAAT, 60, GENT TSLEFOON Nr 710 De bureelen zijn open van 7 ure 's morgends tôt 5 ure 's avonds. De inschrgvers buifcen de stad Gent moeten hun abonnement nemen ten postkantoore hunner woonplaats. DE EUROPEESCHE OORLOG BEKENDMAKING. Aile geïïlustreerd'e Nederlandsche tijdschrif-ten, zooals "Panorama", "Het Leven", eiiz., worden van af 5 januari, voor het g«-bie»d der Etappen verboden. Zij .mogen noch in den boekhandel verkocht, noch uitgestald worden, noch aan de grens worden doorgelaten. en moeten van af 5 januari, overal in de open-bare verkoopsgelegenheden in beslag genomen worden. VERORDENING. Aile Bekendmakingen, die op grond dei Belgische wetgeving in het Belgisch Staats-blad o{ Moniteur of zijne bijbladen moeten verschijnen, moeten van heden af in het "Ge-eetz- und Verordnungsblatt (VVet en Verorde-ningsblad van het bezette gebied in Belgie) o; van zijn bijbladen, geschieden. Brussel, den 23 december 1914. De Gouverneur-Generaal van Belgie. Vrijheer von Bissing, Generaal der ruiterij. VERORDENING. Art. 1. — De rechtatreeksche en onrecht-gtreeksche belastingen, in principaal en opcen-tiernen ten voordeele van den Staat bestaan-de op 31 december 1914, zullen gedurende het jaar 1915, geïnd worden, volgens de wetten en de tarieven welke de aetting en heffing ervan l'egelen. Art. 2. — Deze wet zal verplichtend wezen van en met 1 januari 1915. Brussel, den 23 december 1914. De Gouverneur-Generaal in Belgie. Vrijheer von Bissing, Generaal der ruiterij. VERORDENING. De bepalingen der verordening, betreffend het verkeer met stoffen voor krijgsbehoeften, VQn .26 oetoher 19X4 (n 10 van. heifc Wet- en Verordenirigsbiad voor de bezette streken in Belgie), zijn ook op de volgende stoffen toe-paisseliji::Platina, kwikzilver, speciaal-staalsoorten, blik, zoutzuuj-, ammoniakwater, teerverfstoffen, mvoerriiqut so o rten in blokken en stammen, peddigriet, stoelriet en wdlgroeden, balata, vulkaajrwezels, zijde, zijdeafvallen, zijdegarens, hieifer». Deae rerordeninjg wordt onmiddellijk van kracht. Brussel, de® 20 december 1914. De gouverneur-generaal in Belgie, Vrijheer VON BISSING, generaal der ruiterij. Aan de beide fronten DUITSCHE PLAKBRIEF TE GENT. Op het Westerfront hebben eemige artillerie-gevechten plaats gehad. De aanvallen der Fransche artillerie ten Ntoord-Westen van St-Menehould, werden afgeslagen.Op het Oostelijk oorlogstooneel werden Zui-.delijk Borzymow Russische aanvallen afgeslagen en verm.eesteaxien. wij 1000 gevangenen en 6 machiengeweren. Ten Oosten van. Rawa deden wij geringe Torderingen. Eldea-s is geene veranderinjg op het oorlogstooneel.—n——w—■—eaa——— Aan het Westelîjk Front (Duitsche officieeie mededeelingen.) Berlijn, 2 januari. (Wolff). — Ambtelijk. — Het groote hoofdkwartier meldt heden mor-gend : De Bondgenooten deden een aanval op de Duitsche stellingen op en in de Duinen ten Noorden van Nieuwpoort, doch werden afge-slagen.In de Argonnen maakten de Duitschers ver-dere vorderingen over het geheele front. Hevige aanvallen der Franschen ten Noorden van JVerduti alsmede 'tegen het front Ailly-Aprémont ten Noorden van Commercy werden, met zware verliezen voor de Franschen, afgeslagen. Drie officieren en 100 man werden daarbij door de Duitschers gevangen genomen. Het gelukte den Duitschen troepen daarbij het Bois Brûlé, waarom zoo hevig is gevochten, geheel te nenife-n. Kleinere ten Zuid-Westen van Saarburg gele-verde gevechten hadden voor de Duitschers het gewenschte gevolg. De Franschen beschieten in den laatsten tijd stelseknatig de plaatsen, welke achter het Duitsche front liggen. In. de standplaats van een der Duitsche divisies, slaagden zij erin 50 inwoners te dooden. De Fransche ambteîijke berichten. melden, dat de Franschen in het dorp Steinbach stap voor stap vooruitkwamen. De Duitschers hebben evenwel geen huis van Steinbach verloren. Aile aanvallen der Franschen op dit dorp zijn afgeslagen. Berlijn, .3 janoari. (Wolff). — Uit het groote hoofdk:w;urtier wordt heden, ambtelijk gemeld : V6ôr Westen.de verschenen gisteren middag eenige schepen, begeleid door torpedobooten, zonder te schieten. Op gansch het Westerfront hadden.' artillerie-sevpc.hte<n. pl.p^.tss Allnon "NTonrrl-Wpçitplijk vaxi-Str-Menehould volgde een vijajidelijke infante^ rieaanva-1, welke onder zware verliezen voor de Franschen afgeslagen werd, (Fransche officieeie mededeeling.) ' Parije, 2 januari. (Router). — De middag mededeeling meldt : De aanvallen van de Duitschers op Oudejaarsdag, op verscheidene pun-ten afgeslagen. Een. hevîg artilleriegevecht had plaats in de duinen van Nieuwpooi-t. De door de Bondgenooten. behaalde voordee-len bij St-Jori®, werden gehandhaafd. De Duitschers deden tueschen, Beaumetz en Achicourt twee amtnunitiewagens der bondgenooten in de lucht springen. De bondgenooten, richtten zich in op het plateau Nouvtoil. De omge\nng van Reims werd hevig beseho-ten door de Duitschers^ Aan het oostelijk front (Duitsche officieeie mededeeling.) Berlijn, 3 jannari. — Wolff. — Ambteîijke mededeeling van heden morgend : In Oost-Pruisen en in Noordelijk Polen is er geen verandering. In Polen, ten Westen van den Weichsel, gelukte het aan onze troepen, na dagenlangen harden strijd, het bi,jzonder sterk gevestigde eteunpunb der Rufisisché) hoofdstelling, Borzymow, in te nemen. Daarbij maakten wij 1000 gevangen. Zes machiengewe- M—B——BBJJEUJMWMfflUMIWmMBBOTB—BBMB1 ren werden buit gemaaJct. Drie nachtelijke, aanvallen werden onder groote verliezen afgeslagen. Ook ten Oosten der Rawa schreed onze aanval langzaam vooruit. De in Russische berichten meermaals voorkomende beweerde Russische zegepralen bij Inowlodz zijn uit de lucht gegrepen. Verscheidene aanvallen in de-zen omtrek zijn met, rware verliezen voor de Russen afgeslagen, en gisteren niet weder be-proefd. Verder is de toestand ten Oosten van Pilica onveranderd. (Oostenrjjksche officuele mededeelingen.) Weenen, 2 januari (Wolff). — Officieel wordt bekend gemaakt : De algemeene toestand is onveranderd. Na verbitterde gevechten gedurende de laatste dagen in het gebied ten Zuiden van Tarnof en in de Midden Karpathen volgde een voorbijgaande periode van rust. Een aan de Oesokerpas strijdende groep moest voor overmachtigle Russische troepen iets terugtrekken. Weenen, 3 januari. (Wolff). — ^(mbtelijk wordt gemeld : De hernieuwde poging van den vijand om ons front ten Westen en ten Noord-Westen van Gorlice door te breken, mislukte weder onder zware verliezen voor den tegenstrever. Tijdens deze gevechten, die den ganschen dag duurden, werd eene veelbestrijkende hoogte ten Zuiden van Gorlice door onze troepen in stormloop genomen, een vijandelijk bataljon; verslagen, een staf-officier, 4 ondergeschikte officieren, 850 man gevangen en 2 machienge-weren veroverd. Ook een vliegtoestel van den vijand dat neergeschoten werd, behoort tôt den krijgsbuit. Van het overige front niet's te melden. OP ZEE DE ONDERGANG VAN DE "FORMIDA= BLE." Een bericht uit Duitsche bron meldt dat de "Formidable" door een torpédo van een duik-boot in den grond werd geboord. ' De Engelsche pers erkent, dat de onder-gaiig van. de "Formidable" een zwaar verlies beteekent, maar wijst erop, dat dit van geen invlood Iran op den uitslstg van cIstï strijd. Een Engelsch blad schrijft onder meer : ■-''Hoewel niet langer geschikt om in de éerste vuurlinie te liggen, was de "Formidable" een nuttig en zeer vlug vaartuig, dat veel had gedaan sinds het uitbreken van den oorlog en het zou dwaas zijn te beweren, dat het verlies van geen beteekenis was. Het eeni-ge wat wij mogen zeggen is, dat wij tevreden zijn, dat het geen dreadnought was." Londen, 2 januari. (Reuter). — Volgens de overlevenden van de "Formidable", wier aantal thans 201 mannen bedraagt, heeft nog een andere boot ongeveer 40 sehipbreukelin-gen aan boord, opgepikt op de hoogte van Lyme Régis. Verhaal van een geredde* Iemajid van de geredd-e bemanning van de "Formidable" vertelt : Vrijdag morgend vroeg — er ging een hooge z.ee — was er plotseling een geweldige ont-ploffing. Aanstonds stroomde het water bin-nen. De vuren werden uitgehiaald en de stokers fcwarnen aan dek. Gelukkig ontplofte het ma-gazijn niet. Anders was er nieman.^ levend af-gekoaneo. Toen ik op het dek kwam, helde het «chip reeds zwaar naar atunrboord. De booten werden gesfcrekeai. De kotter zonk, miaar de barkas en de pinas kwam en te water, al kostte het moeite. Wij roeiden in de barkas weg en bleven op zijn best, drijvende. Wij zagen de " Formidable" langzaam verder overheJlen. Een drie kwartuurs later zonk het schip. Tôt het laatste loeiden de stoomfluiten. De kapitein zagen wij tôt het einde op zijn post staan. De seingever bleef aan het werk tôt het schip om-sloeig en zonk." — I.IMT—,1.1 | „ — SCHIP OP EENE MIJN. De stoomsloep " Ivy", van Loweatoft, is in de Noordzee op eene mijn geloop-e.n, en met man en muis vergaan. „ BUITENLAND MEDERLAWD. REIZEN NAAR ENGELAND. Men, meldt dat van 1 januari 1915 aile pas-porten voor personen, die naar Engeland rei-zen, moeten voorzien zijn van een stempel van den Engelschen algemeenen consul te Amsterdam of Rotterdam, of van den Engelschen consul te Vlissingen. DE VLIEGER HEWLETT. De Engelsche militaire vlieger Hewlett, die nabij IJmuiden in zee werd opgepikt, en. te IJmuiden werd binnengebracht, heeft, na door de marine-overheden te zijn vrijgelaten, een officieel bezoek gebracht aan het Engelsche ge-zantschap te 's Gravenliage. FRANKRîJK, TUNNEL VOLTOOID. Het doorboren van den tunnel der Pyreneeën te Prymoreus (Arriège) voor de spoorbaàn Pa-rijs-Barcelona via Toulouse, is voltooid. De wijn=oogst. — Volgens het " Staatsiblad" bedraagt de wijnoogsit in 1914, 61,853,705 hecto-liters, tegen 44,845,731 hectoliters in 1912. ENGELAND AANGESLAGEN SCHEPEN. In de zaal van de Baltic Echange, te Londen, zal men binnen kort overgaan tôt den verkoop van de Duitsche en Oostenrijksche stooimers, door de Engelsche vloot gekaapt. Men zal beginneai. met de " Schlesiën", "Ulla Boog", "Maria Gossler" "Franz Horn" en "Nauta". De koopers moeten zich verbinden deze sche-neu niet aap. vreemde landen te verkoop en, ge- aurKiida- osa tijd-vcrlcrop ran vijf josar lia don borlog. DUÎTSCHLAnD; Keizer Wilheim en het Vatikaan Berlijn, 2 januari (Wolff). — Van het groote hoofdkwartier wordt gemeld : Tusschen den Keizer en den Paus had op Nieuwjaarsdag de volgende wisseling van te-legrammen plaats : Aan Z. M. den Duitschen Keizer. "In vertrouwen op de gevoelens van Christe-lijke naastienliefde, waacvan Uwe Majestpifc bezield is, verzoeken wij Uwe Majesteit dit on-heilvolle jaar te eindigen en een nieuw te ope-nen met een handeling van keizerlijke groot-moedigheid, door de aanneming van ons, voorstel door Uwe Majesteit, dat tusschen de oorlogvoerende Staten een uitwisseling moge plaats hebben van de krijgsgevangenen, die moeten worden beschouwd als in de toekomst onibruikbaar voor den militairen dienst. Paus Benedictus XV." Het antwoord luidde : Aan Zijne Heiligheid den Paus, Rome. "Terwijl ik Uwe Heiligheid voor uw tele-graan dank, is het mij een behoefte u te verze-keren, dat het voorstel van Uwe Heiligheid om de krijgsgevangenen, die niet voor verderen militairen dienst geschikt zijn, uit te wisselen, mijn voile sympathie heeft. "De gevoelens van Christelijke naastenliefde waardoor dit voorstel wordt ihgegeven stem-men volkomen overeen met mijn eigen overtui-gingen en wenschen. Wilheim." DE ECONOMISCHE STRIJD. Het " ReicKsgesetzblatt" bevat thans eene mededeeling van den Rijkskanselier, waarbij, de Duitsche controol, die tôt nu toe slechts op hulphuizen van Fransche maatschappijen ia Duitschland werd toegepast, ook tôt Engelsche ondernemingen wordt uitgestrekt. BOMMENWERPENDE VLIEGERS. Berlijn, 2 januari. (Wolff). — Twee vlieger# der bondgenooten vlogen gisteren over lies-do rf bij Saarlouis en wierpen van geringe hoogte eenige ibommen op deze onbeschennde plaats. Zij verdwenen daarna in de richting van de Fransche grens. OOSTEMIRy K-HONGÂRÎE EENE KEIZERLIJKE DAGORDE. Wolffsibureel deelt heit volgende mede : Keizer Frans-Jozef heeft de volgende leger-en vlootorder uitgevaardigd : " Gedurende de vijf laatste maanden van het thans scheidende jaar, heeft de Monarchie aan de zijde van haar trouwen bondgeiLoot gestaan in den haar opg«-dronigeo. oorlog, tegen talrijke, oppermachtige vijanden. "Terugziend op de standvastigheid, de ach-ting, de dappeerheid door mijn leger en vloot aan den dag gelegd, acht ik het vooruitzieht gunstig, dat in het nieuwe oorlogsjaar de Oob-tenr ijkseh- Hongaarsch e krijgsge schi edenis ,zoo-wel te land als ter zee, ook de zwaarste proef wedke de oorlog hiun militaire deugden zou kunnen opleggen, wederom met eere zullen we-te.n te doorstaan ten zegen van het vaderlaod. Met weemoedige dankbaarheid gedenk ik de velen, die op het bloedige slagveld het leveû voor onze rechtv&ardige zaak hebben gelaten. " Met de warmœte erkentelij'kheid groet ik ai imjne dapperen, opdat met Gods hulp eeja nieuw jaar tôt de overwinining moge- voaren." TURKIJE. VERSTERKINGEN. Dè reizigers, uit Constantinopel te Dedea-gatch aangiekoaien, vertelleu, dat de Turtteià. aan he.t versterken zijn van het eiland Pritaki-pio ; ook te Moda Point, te San Stefano en ta Makrikeuy, worden versterkingswerken uitge-voerd. Groofe kanonnen worden opg&steld, met deai mond naàr den Berg St-Georges. • De beamlbten van het ministerie van oorlog zouden gereed zijn, de zee over te stekfen; om zich in Klein-Azie te vestigen, oondat er rreea bestaat voor een bezoek van de Engelsche vloot aaji Constaïutinopel en van ©eue moge-lijke toetreding van Bulgarie, tôt het Driwoo-dig V&rbond. EGYPTE. VOORZORGEN. Men meldt uit Port-Saïd dat de Engelscifea het toezicht over het Suezkanaal nog ver-sterkt hebben, ten gevolge van voorvallen, die zich in de laaste dagen voordeden. Twee benzine dépôts gelegen aan den oever van het ka-naal en eene boot die drinkwater aanvoerde, voor de Egelsche troepen, werden namelijk op-geblazen. AMER1KA. REVOLUTIE IN PARAGUAY. Buenos-Ayres, 2 januari. (Reuter). — De " Prensa" kondigt een telegram af, rolgens hefc-welk eene revolutie in Paraguay zou zijn uife-gebroken. Een regiment artillerie moet zijn op-gestaan en den président 4er republiok gevangen genoinen hebben. 73 feuilleton der GAZETTE VAN GENT. DE LICHTENDE STAD ROMAN UIT DE KkKJf, — Als een verslagen man kom ik tôt u, juf-fer Atherstone. Er is niets eer aan te doen. Het is uit met Frederik Arden ! Zijn stem trilde, en bezweek. O, neen, zeker niet ! antwoordde zij anefc haar voile sympathieke stem, zijn hand vast-houdend ; -uit kan het niet zijn. Een krachtige, wyze, goede man kan vallen, doch hij staat zeker weer op. Wij voelden allen, dat Marion het juiste woord gesproken had. Ik zou hetzelfde gezegd hebben, indien ik gedurfd had, want Ummisi, ïrederik Arden, zooals hij zich zelf noem-de, had mij medegesleept in den kring van z'ijn vereerders. Charlie snikte. ~ zeoene u daarvoor, zegde Utomisi, doch op het oogenblik is ailes verloren. Ik heb ea troepen bevolen, stil de poort te ontnii-men en de torens te vwlaten. Hen daar te la-ten bbiven, zou gelijk staan met eene moori. Zu.m°eten overal lichten aan&teken, dan weg-«luipen, en zorgen. dat zij vôôr het aanbrjken van den dag in veiligheid zijn bij de Waterkse-ring. wij zullen hen spoedig zien voorbijtrek-ken, AI® de laatste man voorbij is, zullen wij rolgen. Morgen ochtend, mejuffer Atherstone, sfullen die dieiven meester zijn van "Nefert cîe Sehoone". Het verfoaAsde mij: niet, dat het Ummisi te mac-htig werd. Ineen gezakt, ging hij 0p du tredem zitten, en zijn forsche ge«talte beefde stuip.achtâg. Diepgeroerd legde Marion de hand op zijn schouder. Hij keek op. — Gij hebt geen eten gehad, zegde zij, zorg-zaam als eene vrouw. Selim zal u dadelijk iet.8 brengen, en och, Ummisi, doe het toch niet, laat u niet zoo medeslepen. — Mejuffer Atherstone, antwoordde hij, met een krachtige poging tôt zelfbeheersching naar haar opkijkend, twintig jaar lang heb ik voor deze stad gewerkt. Nefert was mijn ailes, mijn liefiste, totdat een krachtiger genegenheid zich van mij meester mjaakte. Toen, nacht en dag, in wilde droomen en in kalmer oogenblikken, was het mijn eerzucht, eeine stad aan uwe voe-ten te leggera, eene koningin waardig. Iets als een snik klonk in zijne stem, doch elk woord was welsprekend door zijn oprechtheid. En nu is de dvoom voorbij, en waarom dat ailes? Hij riehtte zich op en stond op ; zijn vroegere wilskracht en hartstocht keerden terug. — Welke drijfveer heeft deze moordenaars hierheen gevoerd, hier naar mijne woestôjn-woning, en mijn Sehoone Stad ? Niets dan de duivel der hebzucht. Zij willen, buit ! Zij denken mijne schatkamer te vinden. Doch bij al wat heilig is, zij zullen slechts een gra-f vinden! Wij waren allen ontroerd en betooverd door zijne a-andoening. Hij was geheel veranderd. De verslagen man stond voôr ons, met gebalde vuisten en vlamtmende oogen, als een beeld der wraak. Marion werd bleek. Ik bleef op den trap staan. En toen verrichtte Adboella zijn meesterstuk. XLV. Terwijl wij naar Umimisi luisterden en ner-g'ens op letten, kwam er uit de schaduw naast hem plotseling' een arm te voorschijn, en een gebalde vuist bracht hem een geweldig-en slag toe. Het was zoo snel gebeiird, en1 wij waren zoo weinig erop yoorberèid, dat wij vorbiistei'd toezagen, hoe hij wankelde, viel en zwaar de treden afrolde. Op hetzelfde oogenblik, eer ik kon omizien, werd er een paar sterlce arm en om mij heen geslagen, en droeg Abdoella Marion de liai in. Het was een handige zet, juist berekend, en die juist door zijne stoutmoedigheid slaagde. Charlie en Sanna waren de eenigen van ons, die nog vrij waren ; waarschijnlijk had A'bdoel-la gemeend, dat zij in zulk een strijd toch niets beteekenden. Doch hierin had hij zich ver-gist.Onbevreesd als altijd, vloog Sanna als eene tijgerkat aan op den schurk die mij vastihield, en rukkend en zelfs bijtend, hielp zij mij zijn armen los te maken en hem van mij af te slin-geren. Met een gebroken been viel hij neder op den trap van het paleis. Zijn mes trekkend, storrn.de Charlie, met den uitroep : " Hierheen Selim ; gauw, hierheen !" onstuimig zijne zuster achterna. Toen was ailes één verwarring. Blijkbaar waren gedurende ons gesprek de kranikzinnigen uit de gewelven ontsnapt, en vulden nu brjna de hal. Zij waren zoo zacht ge-naderd op hun bloote voeten, dat wij niets ge-hoord hadden. Het was een afzichtelijke troep —• naa.kt, de verwarde haren om hun schouders hange-nd, met magere armen en beenen, en oogen die in hun kassen gloeiden van het vu or van den waanzin. Welk eene bende! — krij-schend, brabbelend, gebarend, als een ti-oep duivels ! En door al dat rumoer heen, wees het voortdurend gegil van Marion ons aan, waar-heen zij haar brachten. Ik meende, dat zij den weg naar Reinhilda's Zaal insloegen. Zelfs op het oogenblik van den aanval was het mij vreemd voorgekomen, dat die met de hand en niet met het mes wa® gesehied. Later vernam ik, dat de Zwijgende het Abdoella zeer kwalijk zou genomen hebben, als Ummisi ge-dood wa». Mnvion vas! (e houden, totdat Ca- stello haar kon, overnemen, en daardoor tevens zich van Ummisi meester te maken, zoodat zijn heer hem langzaam kon doodmartelen — dit was Abdoella \s opdracht. Doch dit verbod goid niet voor ons, en hoe Charlie en Sanna en ik al die afschuwelijke gebogen messen wisten te ontgaan, weet ik niét. Geheel en al onge-schonden kwamen wij er dan ook niet af. Mijn arm vertoont nog een lang, leelijk litteeken, terwijl Charlie aan hais en schouders gewond werd. Die afschuwelijkie gekken versperden geheel den nauwen toegang naar Reinhilda's Zaal. Toen ik mij tusschen hen waagde, klemden zij zich aan mij vast, wierpen zich voor mij op den grond, en maakten het mij onmogelijk, Marion te bereiken. Charlie werd bijna bewusteloos geslagen, en Sanna was nergens te zien. Doch eer ik de hal half door was, stond Ummisi naast mij. Hij scheen onmiddellijk den stand van zaken te begrijpen, en vocht als een razende. De ongelukkige wezen s vielen yoor onze, slagen, als de borenaren voor den sikkel, en struikelend, worstelend, schreeuwend, baan-den wij ons eindelijk een weg door den gang. Ik heiinner mij nog duidelijk den blik vol vreeslijken haat, dien een dier waanzinnigen Ummisi toewierp. Het was een oude man, die viel door een vui&t&lag van den Generaal. Hij stond weer naast mij op, met gebalde vuisten, zijpe lippen wieggetrokken, zoodat zijn gele tanden zichtbaar werden en uit zijn blik sprak zooveel haat, dat ik hem onwillekeurig ver-nieed.Ummisi was mij een paar schreden vooruit, en trad het eerst de zaal binnen. Op den grond «tond een brandende lamp en, op een standaard stond nog een zeer eenvoudig larnpje. Ummisi uitte e,en kreet van verbazing. _— Wij zijn op het verkeerde spoor. Hier is niemartd. - Neen ' i-iep ik, wij zijn op de juiste plaats. Ik duwde hem Weg, liep naar het teeted dat ik op den muiur had gemaaJrt en drukifee daar tegen. Met verbazing kteek Ummisi aaar wat ik deed. Langzaam schoof het paneel weg en wij zagen den donkeren afgrond, waarin ik bijna ge&tort was, — Hier habben zij haar naar beaedeû gebracht, zegde ik met voile overtuiging. Ik nam het flauwe lichtje van den grond op, en hield het in de diepte, waar wij duidelijk een steenen trap zagen. Dat is onze weg, riep ik. En gevolgd door Ummisi en Charlie, die zich weer bij on® gevoegd had, veidween ik in de duisternis. Umimisi was geheel gewapend- Hij had een zwaar pistool en een paar messen in zijn gor-del, en gaf mij er een van. Charlie droeg eetn ischerpen dolk. Doch wij zagen nieimand, die ons wilde aanvallen. Het gewelf, waarin den trap uitkwam, was zoo ledig en stil als het miaar zijn kon. Achterdochtig en ontsteld keek Ummisi mij aan. Misschien aehtte hi,j het ni«fc geheel onmogelijk, dat ik eveneens tôt Cartel-lo's spioenen behoorde. — WaaAeen nu? vi-oeg hij met eene stem, hte-esch van an.gst. Ik wist het wa.arlijk niet. Het gewelf had twee uitgangen, die beide tôt een warnet van gangen schenen te voeren. Als ik maar den gang kon vinden, die Lumkile mij gewez»a had, en waar hij mij langs een andea-en weg uit had gebracht, dan. zou ik misschien de foî-tenkamer met den put van, den dood kunnen bereiken, en daar zouden wij hoogst waar-echijnlijk Marion vinden. Een. oogenblik blevm wij radeloos staan. Het eenzame la-mpje flik-kerde in den tooht en wierp naar aile kanten onzekere, grimmige schaduwen. (Wordt yoortseïftt.)

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes