Gazette van Gent

1435 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 19 Mei. Gazette van Gent. Geraadpleegd op 09 februari 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/mc8rb6xn74/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

247° JAAR. — Nr 116 - B 5 OENTIEMEN DINSDAG, 19 MEI 1914 GAZETTE VAN GENT IIÏSCHKIJTINGSPRÎJS : VOOR GENT : VOOR GEHEEL BELGIE : Eeu jaar ..... fr. (2*00 Een jaar fr. 15*00 B iimanden » 6»5Ï) 6 niaanden » 7-75 3 maantlen » 3-59 3 maanàen t 4*00 Voor Holland : 5 frank per 3 maanden. Vbnr (1p. a.ndprp Innrlpn • fr. 7-SO npr 3 mnnnilmi NIEUWS-, HANDELS- EN ANNONCENBLAD Gesticht in 1667 HEURZEN-COURANTJ. BiSSTUUK, EX RËIDACTII! VELDSTRAAT, GO, GENT De bwtelen eljn open van 7 tire 's morgends tôt 5 urt 's avonÛS, TELEFOON lir 710 De insclirijvers buiten de stad Gent moeten hun abonnement nêineii ten Postkantoore hunner woonplaats. BUITENLAND. FRAMKRIJK. Het Deensch Vorstenpaar le Parijs Maandag voormiddag, om 10 lire, hebben de Deensche vorsten, vergezeld van den président der repub'liek en mevrouw Poincaré, in het- kamp van Satory, eene ]■ evue-legeroefen ing bijgewoond. De be-Istuurbare ballon ''Eugène Montgolfier" en twee groepen militaire vldegmachie-nen iranien aan de oefeningen deel. De koning volgde deize oefeningen met de srootste bel&ngsteiling en begaf zich, met den président, tôt bij de batterij ka-noas, om het laden en het afvuren van de nieuwe kanons van dichtbij gade te .slaan. Vervolgens woonde de vorst, te paard, den "défilé" der troepen bij. Er werd alsdan, een, b-ezoek aan het geschiedkun-cli°; kasteal en park van Versailles gebracht. Daar werden de hooge bezoekers odk! op geestdriftige avaries onthaald. Om. 3 are 25 waren de vorsten te Parijs terug. Hulde aan het leger. Bij 't ontbijt, in 't paleis van Versailles, lie«ffc de koning van Denemarken het Fransche leger gehukligd en onder meer de militaire luchtvliegers. De vorst verzochfc den generaal Michel dezen lof aan het Fransche leger over te maken. Président Poincaré stelde daarop een lieudromk in aan het wakkere Deensche leger. De moord op den heer Calmette. — De Jieer Boucard, onderzoekerechter, heeft de verzending van rnevr. CaiHaaix naar het AssLsenhof onderteekend. Zij wordt beschuldigd van doodslag met voorbedachten rade. Het sneeuwt. — De sneenw viel giste-ren zeer dik in denBallon d'Alsace en te Hovek. De temperatuur is zeer verkoud. Door het water ingesloten. — Men maidt uit Beaucaire (Gard), da.t, ten ge-vnilge van een geweldig onweder, de bis-' schop van Nîmes, op ronde oin het vorm-«eO tae te dienen, door het water van de plots buiten hare oevers getreden Gardon verrast en op de vlakte van Mont-frin ingesloten werd. Hiilip werd ornmiddellijk gezonden. Eene zaak van valschmunterij. — Gisteren Werd vloor het Assieenliof van Amiens opgeroepen de geruchtmakende ïaak van valîischrnunterij. De beschuMigden zijn ten getale van 24, en men ischat het bedrag der vailsche munt, die ze in omlloop brachten, op meer dan 100,000 frank. De nagemaakte stuikken waren vijf-frankstukkien.Men voorziet dat de zaak een twintig-tal verhooren zal innemen. De .valsche stukken waren prachtig nagemaa-kt en waren van bijna hetzelfde ""halte in zilver als de echte. De valsch-munters stelden zich tevreden met het verschil tusschen de waarde van het me-taal en de nominale waarde. De lezing van den beschuldiginsakt duurde een tiur. Een der beschuldigden, teringlijder, J'lel, tijdens het verhoor van gisteren, in bezvvi^ming. Zonjeriinge vlucht van e&n Franschen leeraar, — Te Argenteuil is> gisteren de leeraar Poela-si met een zijner leerlingen, <len lljarigen Douglas genaaand, op de 23 Feuilleton der Gazette van Gent. vlucht gegaan naar eene onbekende be stemm ing. De vajder van den verdwenen leerlinj vertroik onmiddelli.jk naar Brussel, waaj hii vermoedt- dat Poelasi zich met zijr zoon begeven heeft. P. S. — De jonge Douglas Mac-Cabe i; gisteren in een hotél van Amiens terug-gevonden.Poela&i had er met den 'knaap den nachl doorgebracht en zich aan onnoem bare feiten plichtig gemaakt. De kerel, waarschijnlijk l'ont geroken hebbend, verliet maandag morgend het hôtel, er den knaap achteiil/atend, en vinchtte, waarschijnlijk naar Belgie. De knaap werd naar zijne onder» te-.riiggestuurd, en eene vraag tiot op&po-ring van den plichtige aan het Belgiscli parket gestuurd. ENGELAND Overleden. — Men meidt het overlijden van achniraaJl Drury, bevelihebber van de vloot der Middellandsche Zee, groot-offi-cier van het Legioen van Eer. Voornaam bezoek. — De keiaerin-moe der van Rusland, is gisteren te Londen aangeîkoanen, wa-ar zij bij hare zuster, de àoningin-moeder Alexanidi'a, op bezoek komt. Een bloedige pantserjacht. — Tijdens eene pantserjacht in de omstreken van het dorp Netrakona, in Engelsch-Indie, vei-wondde een panter den officier Ross en vier soklaten. Het woedende diçr kon ten slotte af-gemaaikt W'orden. Gestrand.— De stoomboot " Calypso". met 200 landverhuizers aan boord, is gis teren morgend gestrand, te Spurnhead graafschap York, in een dichten mist. Al de passagiers zijn met sleepers naar Hull gebracht. De boot is later gelukkig vlot geko-men.Ontploffing in eene mijn. — Men meldt uit Llanelly dat er zich daar gisteren eene ontploffing voordeed in eene mijn. Twee werklieden werden zwaar ver-brand, zoo ernstig, dat men niet de minute hoop op redding meer heeft. Dierenbescherming. — De Engelsche Kamer heeft eene wet gestemd waarbij het verboden wordt paarden van minder dan 10 pond (250 ffank) Waarde uit te Voe-ren. Het zal nu gedaan ziin met den uit-voer van oude, gebrekkelijke, versleten Engelsche paarden, uitvoer die eene echte barbaarschheid was en door de Engel-schen zelf eene " schande voor Engeland" genoemd wordt. DUITSCHLAND: Een bloedige dag Een vadermoard, een geheimzinnige dood, een broedermoord. Te Berlijin kwam de spooi-wegbediende Rostock gisteren dronken thuis, en eloeg, zooals hij gewoonlijk deed als hij in zul-ken t-oestand verkeerde, zijne vrouw on-barndiartig. Zijn 23ja.rig zoon kwam tusschen en, schier razend van woede, trok hij een revoliver en scho«>t zijin vader dood. De dader poogde da-arop zelfmoord te plegen, doch werd daar door toegesnelde geburen in verhinderd. In de Weberstrasse, te Berlijn, werd een 77jarige bedelaarster verhangen in hare karner gevonden. Doch, uit ,het in-gesteld onderzoek bleek, dat de ongeluk-kige vermoord was geworden. Van den dader is er tôt hiertoe geen spoor. In de Brenzlauerstras-se, insgeli.jiks te Berlijn. vond de wedivwe Gaspar, van het kerkhof terugkeerend, in hare woning het Oiijk van haar lôjarigen zoon Franz, doc een messteek in het hart vermoord. ; De dader was de lSjarige broeder va het sJachtoffer, Alex, die, dronken zijr i de, in twist was geraakt met den knaaj Auto omgekanteld Een doode, een zwaar en zeven lichi gewonden. Op de baan van Tilsit klonk een auto door voor een wielrijder te wilâen uitste ken, in een giracht om. Eene voorbijgangster, di? nevens he njtuig stapte, werd op den slag gedood De geleider van den auto werd zwaa en zeven andere inzittenden lichter ge wond. De Banken en de militaire taKsen.— D dagbladen vermelden de cijfers die d Duitsche Banken in de militaire bêlas ting zullen betalen. De Duitsche Bank, 2 millioen frank de "Disconto Gesellschaft", 1.750.00i frank ; de Dresdner-Bank", 1.125.00 frank de Darmstater Bank" 575.000 fr. "De Algemeene maatschappij der elec triciteit" 1,875.000 frank en de "Ha-ra 'burg Amerika-Linie", 475.000 frank. OOSTENRIJK-HONGARIE De keizer. — Aile vrees aangaande dei gezondhe-idstoes tand van keizer Frans Jozef, is thans verdwenen. De genees heèren wenschen dat de keizer thans eei tijd aan de Adriatische Zee zou gaai doarbrengen, doch Frans-Jozef weiger haSis-starig aan dit verzoek te voldoen. NOORWEGEN Een jubelleest. —- Ter geïegenheid de honderdste verjaring van het uitroepei der Noorweegsche Grondwet, haddei zondag, op verscheidene plaatsen van he land groote vaderlandsche betoogingei plaats. In de hoofdstad Christiania zij] 40.000 kinderen, ieder met een nationaa vlagsken, stoetsgewijze door de stratei getrokken. 's Namiddags had een groote stoet va! werkliedenvereenigingen plaats.'s Avond heeft de koning in zijn paleis, een groo banket gegeven, waaroop 3C0 afgevaar digden van een aantal steden en dorpej uitgenoodigd waren. Te Eidevold, waar de eerste Noorweeg sche Grondwet uitgevaardigd werd, heb ben koning Haakon, de ministers en d< leden van 't Parlement eene indrukwek kende plechtigheid bijgewoond. In he oud Parle m en t s geb o u w, waar de huidigi volksvertegenwac<rdigers. op ttezelfd< plaats als hunne voorgangers van een< eeuw geleden zetelden, heeft de vors eene groote redevoering uitgesproken. ITALSEi Drie millioen afgetroggeld Zestig personen aangehouden. Naar een blad uit Napels verneemt zijn een zestig menschen gevangen geno men, verdacht van oplichterij. Door he voorwenden van verwondingen of het op zettelijk toebrengen daarvan om werklie den ongeschikt te maken voor arbeid zijn ongevallenpremiën tôt een bedraj van drie millioen lire onwettig verkre gen. Onder de verdachten bevinden zicl advocaten en geneesheeren. Ontploffing op afstand. — Men meMi uit Rome dat proefnemingen werden ge claan voor ontploffinjgen -op grooten af r stand, aan den militairen polygoon, van Nettuno, en deze ten beste gelukten. a De uitvinder van !het electrisch toestel, dat toelaat deze uitslagen te bekomen, gebruikte de infra-roode stralen, het is te zeggen de trillingen in de spectrosco-pische gamima, die zich bevindt onmid-deilijk boven het rood. SPANJE. r De zeevaartstaking. — Naar luid uit Madrid d-nurt de zeevaartstaking nog irmner voort en dreigt zelfs uitbreiding t te neme.ii. Reeds heeft de bemaiming van verscheidene vissche-rsbooten zich bij de f beweging aangesloten. De pogingen der regeering, om tôt een o.plosfcing van het geschil te komen, heb-ben schipbreuk geleden. t ALBANIE De toestand. — Te Janitza is, onder het voorzitterschap der echtgenoote v;ui ; den goiKverneitr-generaal van Epirus, een ) comiteit tôt stand gekomen om de Epi-3 rotische vlnchtelingen te ondensteimen. ; De koningin van Griekertland heeft reeds 20,000 frank geschonken. In sonimige kringen wordt er beweerd, dat de ondei'handelingen tusschen de t Epiroten en de internationale commissie . niet ten voordeele van de eersten schij-, nen af te loopen. De Epiroten zouden dan ook bereid zijn den ooriog tegen de Albaneezen ten spoedigste te herbegin-L nen.- RUSLAND. Schouvvburgbrand. — In het decorma-gazijn van den keizerlijken scliouwbiug van Moscou is brand uitgebroken. De schade wordt op verscheidene honderd-r duizenden roebels geschat. x l AMERIKA. i De opening van het Panama=kanaal, i voor de koopvaardijschepen. — Het ka-I naal van Panama zal waarschijnlijk ge-i ope-nd worden voor de kc*bpvaardij-schepen, op 1 juli, misschien wel ook op ! een vroegeren datum. a Nordenskjold. — Volgens berichten t ir't S-fintA-Craz : de-la-Sierra is de expedi-- " tie Nordenskjold,die men venoren waan-i de, gezond en wel te Trinidad, in Boli-via.MEXICO : De toestand in iexico t Een Hollandsch tosschengeval. 5 Ten gevolge der dreigende houdinig ' van de constitutionnalisten, heeft de be-' velhebber van het Hollandsch oorlog-^ schip te Tampico, de manschappen, die de ^etrooilputten 'bewaakten, terug'get-ti'okken.De Mexicanen hebben daarop den Hol-landschen kruiser verzocht de rivier te veriaten, wat hij dan ook deed. De Holiiandsche gezant te Washington vergezeld van den Engelschen gezant, ' heeft een bezoek gebracht aan den heer ^ Bryan, die beloofde dat hij bij de consti-tutionnalisten verzet zou aante-ekenen. Voor de bescherming der vreemdelingen De heer Bryan heeft dan ook zijne be-'r lofte vculbracht en geëischt dat voorta-an, ' het vreemd personeel der petrooluitba^ t tii^gen- van Tampico, niet meer lastig zou gevallen worden. Generaal Kuerta ziek. Volgens berichten lijdt generaal Huer-ta, sedert eenige dagen, aan zenuwver-slapping en ontvangt slechts zijne boe- ^■nrfnii imwrmi'niwmrirTwiïï——i—i——TITOTO——w— A;■ vvi* W, zemvrienden. Te Mexico is men over der toestand van. den président_ zeer onge-rust.De oproerlingen. De Huertaigezinden -die te Tuxpan door de Mexicaansche troepen belegerd werden, hebben den vija-nd aangevaïlen. Daar hun leger slechts 500 manschappen telde, werden zij dcor de 2000 oproerlingen zonder moeite verslagen en uit de stad gedreven. De oiproerige- generaal Nungia heeft Monclava ingenomen en de Huerta-ge-zinden die de stad verdedigden, op de vlucht gedreven. De oproerige generàafe Buedna en BLan -co hebben de steden Tepic, Santiago en San-Blas veroverd, en rukken op naar GuadaJiajara en Obrego. Generaal Villa heeft de beschieting begonnen van Ro-mosarizpe.De vuurtorens uitgedoofd. De Mexicaansche krijgsoverheden hebben bevolen dat al de vuurtorens op de •westerkust van Mexico moeten uitge-d.oofd worden. Men venvacht zich1 dais aan de herneming van de vijandeJijkhe-den tusschen Mexico en de Vereenigide Staten. Amerika gereed. De heer Bryan, Staatssecretaris te Broo-klijn, heeft gezegd : " De heea- Wilson wil den vrede en niet den ooriog. Hij hoopt dat de wapenstil-stand zal gelukken, om dan de vredes-onderhandelingen voort te zetten ; doch indien dit mislukt verklaarde de minis-ter, dat président Wilson gereed is tegen aile gebeurlijkheid. STADSNIEUWS. OEMEENTEBELANGEN. Bouwen van een kaaimuur op den rechteroever van den Nieuwen Bassijn. — Het Se h epene n college onderwerpt aan het advies der bevoegde Commis-sien het lastenkohier n. 1431, betrekke'lijk het bouwen van een kaaimuur op deii rechteroever van den Nieuwen Bassijn. Om de werken aan de nieuwe zeevaart-instellingen te eindigen, blijft er nog den middendok te voltooien, den Zuid-dok te graven en een kaaimuur te bouwen aan het uiteinde van den weerdam er langslheen. Dit laatste ontwerp bevat h(*fc maken van een kaaimuur langs de te benuttigen deelen van den rechteroever van den Nieuwen Bassijn, welk ontwerp de bij-zondere commissie der regie in hare zit-ting van den 28 februari laatst heeft goedgeikeurd. De redenen die dit besluit wettigen, zijn -dat de uitvo erin.g van dit werk bin-nen een kort tijdverloop groote beschik-bare ruimte zal verschaffen voor den handel in hout, kolen, ertsen, enz., enz. en dat, van den anderen kant, het graven der binnendo-kken imaar in goedkoope voorwaarden kan geschieden, als het Be-stuur der Staatsspoorwegen onmiddellijk de aanzienhjke kubiek aarde ka-n weg-- halen, die anders moet opgestapeld worden, wat op dit oogenblik het geval niet is. Het lastenkohier n. 1431 betreft diens-volgens het bouwen van een kaaimuur, gevestigd op een vloer van gewapend ciment, van 1100 meters lengte. Het geeft de beschrijving en de be-paalde grootte der werken, aan den en- ! dernemer de zorg overlatende den een-heidsprijis te bepalen voor iederen post, ten einde al'le misrekening te vermijden in het schatten der wijizigingen die men, tijdens de uitvoering der werken, aan de ontworpsn eenvormige type zou moeten brengen, rekening haudende van den aard der gronden, die men niet nauiw-keurig genoeg kan voorzien. Drie soorten van kaaimuren werden reeds in gewapend béton gebouwd : 1. Het uiteinde langs den kant der Mitide van den nieuwen kaaimuur van den Dok (steisel Hennebique). 2. Het Noorder-uiteinde van de nieuwe kaai (steisel Considère). 3. De Zuider-'helft van den midden-bin-nendok (steisel Gronde!, gebroeders). Gelijk voor de vroegere ondernemin-gen, bepaait het lastenko-hier volledig de verschïllige deelen van den bouw ; aMeen ide ;metailen verbanden moeten door de aa.nnemers bepaald worden, overeenkom-stiig aan voorwaarden van berekeningen die zeer duiddijk bepaaM. zijn. Î3e moei-llijkheden, bij de vorigé proefnemingen ontmoet, hebben zekere verbeterihgen ingegeven die de stevigiheid van het werk vergrooten, zonder op merkbare wjjze den prijs te verhoogen ; zij zullen het gevaar wegnemen van het doorsijpe-len van het rollend zand en toelaten de dieipte van den bassijn late-r te brengen op ( 4.25 E. M.), die thans in het ka-naaJ van Terneuzen venvezenlijfct is. Om een diepgang van 8,70 meters te bekomen, met een natuurlijken tragel onder water van 12/4, is de breedte van den pllankenvtloer gebracht van 8 meters op 10 meters en diensvolgens heeft men er eene rij païen moeten bijvoegen, aan de twee buitenrijen eene breedte moeten geven van 0,40 op 0,40, de verhouding ciment voor den béton moeten vermeer-deren en " poussards mélinés" moeten be-houden op 25 %. Daarenboven werd de vfoer gemaakt uit_ een. metsel-werk van 30 cent, en eindeâijk, om het doorsijpelen van het zand te beletten, dwars door het vaatwerk van paJipilanken in gewapend cernent, daar waar de aard van den grond de dichtheid van dit werk onvokloende zou maken, voorziet men het slaan van eene schutting ho.uten pa) -planken van 7 m. op 0,15 met. De Commissiën hebben het ontwerp goedgekeurd. STEDELiJKE RAAD VAN GENT Zitting van den 18 mei. De zitting wordt oru 5 1/4 ure geopend, onder voorzittei-schap van den heer Braun, burgemeester. Mededeelingen aan den Raad. De- heer gemeentesecretaris De Bruyc« ker geeft lezing der volgende mededeelingen aan den Raacl : , L -De bewoners van de wijk tusschen,. de Miudebrug en den Ringspoorweg, vra-gen het oprichten, op den hoek der Loodsen- en Makelaarstraten, van een ihouten paviiljoen-.bewaarschool. De lieer De Backer steunt dit verzoek. 2. Het bestuur van den Landelijken Bond der Onderhoorige policiebedienden stuurt een schrijven aan het gemeente-'beistuur, om het dank te zeggen over de aJiigemeene verhooging der " loonen van Ihet Gentsch policiekorps. 3. De Syndicale Kamer der Artisien-Muzikanten, in een schrijven a-an den Raad, wijst er op dat, in de steden in |t rankrijk, er eene bepaling voorkomt dat, in geval een gemeentelbestuur eene toellage verstrekt voor eene mazieikuit-voering, het orkest hoogstens 10 ten Uit de Herinneringen der Kirwoods •— Na veertien dagen, toen wij naar nuis zouden gaan, was ik lord Blackwa-the vijf-tien-honderd vier-en-zeventig Pond schuldig. Even voor mijn vertrek onmoette ik hem; en hij lachte toen ik l'em zegde, dat ik niet wist, hoe ik hem zÇ>u betalen. Dat zullen wij samen wel vmden, kindlief, zegde hij. Betaal mij maar, wanneer gij wilt en zooals gij wilt. — Zoo een hond ! mompelde ik. Lilia-n verstond het niet. ~ Dat heeft mij op het gedacht gebracht, ging zij voort. ~~ Op welk gedacht. — Van de juweelen. Toen hij zegde. zooa]g gjj wilt, wafl ik overtuigd, dait hij ®t bedoeld moest hebben. De paarler zUn eigenlijk een erfstuk in onze famille. ®yn peet heeft ze mij nagelaten, en ik !:.ul °ok een schoon diamanten halssnoer | n mijn vader het jaar voor zijn dooe neel goedkoop in Indië had gekocht. Il 'ad gehoord, dat die twee dingen o{ [ne-duizend pond geschat waren, maa: pi 26 8aarne wegdoen, om van lor<: Walwathe af te zijn. Ik weet niet, waar "m 'k zoo verschrikkelijk bang voor hen *afi- Ik schreef hem dus naar Brigthor ««n briefje. — Schreeft gij aan lord Blackwathe ? paar regels ma.ar, om hem U ,, ooOn, dat ik als hij wilde opgeven, waai afbetà? k°n pntmoeten> 111'J" schuld zov Ik bromde iets. Ik was woedend op den ouden boosdoener, en had hem met plezier de hefsenen willen inslaan. Doch in mijn woede mengden zich verbazing en medelijden met dit arme, onnoozele kind, dat zulk een brief aan zulk een man kon schrijven. Angstig staarde zij mij aan. — Heb ik iets ergs geda<an ? vroeg zij fluisterend. —- Och, wel neen, bracht ik stotterend uit, in die omstandigheden was het vol-komen natuurlijk. Wat zegde Mylord. — Ik ging naar Brighton, om hem in het Grand Hôtel te ontmoeten. Wij trof-fen -elkander in de hal, en nadat wij daar een paar minuten gepraat hadden — — Ik herinner mij, dat ik u in de haJ met hem zag praten, zoo wat om drie uui of half vier, zegde ik. —- Juist, om dien tijd zag ik u binnen-komen. O, lord Kirwood, het was maai gelukkig dat gij in Brighton moest we-zen : ik geloof stellig dat die man in der trein mij wilde vermoorden. Dit was blijkbaar een poging om lord Blackwathe te laten varen. Zij wilde mij zeker liever niet meer van hem verteî-len, doch ik liet niet los. — Wat zegde lord Blackwathe? Zij bloosde en speelde een beetje mef de zijdten franje van het kussen eer zij i antwoordde. O, hij nam mij mede naar zijn eigen ka-! mer, om de za;Jk te bespreken ,zooals hi - z-egde. Eerst was hij heel vriendelijk er i hoffelijk tegen mij, ofschoon hij de juwee i len niet wilde aannemen. Hij scheen ver baasd, dat ik ze hem aanbod. — Van schoone meisjes neem ik geer t diamanten aan ,kindje, zegde hij, ik gee: ze haar liever. Dat bagatel schuld van i i heeft volstrekt geen haast ; of gij moesi een manier weten te bedenken om te be talen zonder uw sieraden aan te spreker Toen ik de kamer wilde uitgaan, rie hij mij terug, en er was iets in zijn sten dat mij volstrekt niet beviel .Hij kwai vlak bij mij staan. — Wat denkt gij van betaling, bij g< deelten, Lily 1 Voor een kus schrijf ik vij: honderd af, en hij trachtte zijn arm oi mijn rniddel te slaan. O, ik was vreeslijk bang, maair hf gelukte mij toch, hem te ontsnappen.Mij hart bonsde zoo, dat ik dacht flauw t zullen vallen, toen ik de deur uit was. I had een gevoel alsof iemand mij een sla h«d gegeven. Mijn woede was grooter dan de har want ik wist wat dit ailes beteekende e zij niet. —'Vervloekt begon ik, doch hiel mij in, want zij keek mij verbaasd aai en ik had geen lust om haar te vertellei waaraan zij ontsnapt was. Ga toch voor zegde ik, toen ik mijn stem weer in mij macht had. — Gelukkig was er iemand in de ha toen ik de kamer uitkwam ; anders zoi den zij opgemerkt hebben, dat ik beefd en nauwelijks op mijn beenen kon staai Toen ik eindeljjk op straat was, wist i niet, wat ik moest beginnen. Opeens vii mij in, dat ik mijn juweelen zou kunne verkoopen en hem zôô afbetalen. Bij de eersten juwelier dien ik zag, ging ik bii nen. Het was een aardige oude man m( witte haren, en erg vriendelijk. Hij b< wonderde de juweelen zeer, en hieid s bij het licht om ze door een vergrootgl; te bekijken. Later heb ik gedacht, dat c dief toen op straat er misschien nai i stond te loeren. Ik ben wel haast ee : kwart rnirs in den winkel geweest, h< i kwam mij voor dlait de oude man mijn si ; raden wilde koopen. Ten slotte stopte h ze haastig weer in de tasch. • — Ik kan dit niet koopen, juffer Saî P tern, zegcle hij. Ten eerste heib ik geer gereed geld genoeg, en gij zegt, -dat gi, Q het geld dadeliik moet hebben. En ter tweede, gij zvdt mij niet kwalijk nemex dat ik het zeg maar ik heb niet het ge - noegen u persoonlijk te kennen. Natuur 11 lijk geloof ik u op uw woord, maar dat ii toch heel wat anders. Als gij naar den eer t of anderen fatsoenlijken juwelier in Lon n den gaat, die u kent, zal hij er n twe< e duizend pond voor geven. Zij zijn altijc ^ iets meer waard ! g Het overige van de geschiedenis weei gij. Ik nam de juweelen mede, terug naai e Londen, il: werd aangevaïlen en gij hebi n mij gered.. Heb ik erg verkeerd gehan deld lord Kirwood ? d Zij keek mij aan als een kind dat oj een ondeugenden streek betrapt wordt U Een bedroefd gezichtje, tusschen de kus sens op de kanapee begraven, met ver n warde haren en koort-sig roode' wangen Mijn eenige gedachte was, hoe ik hap. 1, het best zou kunnen helpen. i- — O ja, zegde ik, even verkeerd als eei e vogel, die in een kooi gevangen zit, ei i- zichzelf tegen de tralies bezeert. Di k kwestie is nu maar, op welke wijz< >1 gij er weer uitkomt. Juffer Saltern, wil n gij mij de eer aandoen, mij aïs uw ban n kier te beschouwen 1 Dan kan ik u mor i- gen het geld sturen om lord Blackwath 't te betalen. 3- Zij sprong op en stak mij de handen toi le met een glans in haar oogen, die miji -s hart deed bonzen. Ik dacht dat zij miji e aanbod aannam, doch bij het eerst tr woord zag ik, dat ik mij vergist had. n — Neen ! zegde zij met een waardig it heid, die ik niet verwacht had ; in haai s- voile lengte opgericht en het hoofd hee ij rechtop. Aan de bet.eekenis van dit neei viel niet te twijfelen. Ik kan noch wi geld van u leenen. Vraag mij dat als het t u blieft niet weer, want ik zou u weer j hetzelfde moeten antwoorden. Meen niet, i dat ik u niet dankbaar ben, maar ik zou i liever sterven, dan geld van u aannemen.— Ik zou er niet door in moeilijkhe-5 den komen, begon ik, doch zij viel mij i haastig in de rede. — Spreek daa'r nooit weer over. Als de - juweelen terecht zijn, en zij moeten spoe-1 dig gevonden worden, is ailes in orde.O, gij weet niet, welk een verlichting het ■ voor mij is,dat ik mijn zorgen aan iemand kan vertellen, die met mij sympathiseert. ; Ik dacht dat ik krankzinnig zoui worden. door er maar voortdurend bij mij zeli over te denken, maar gij zult ailes be-) derven, als gij mij nogmaals aanbiedt, mij geld te leenen. Laat ons nu in 's hemeis-naam over iets anders praten, want we-ken lang is die akelige geschiedenis niet uit mijn gedachten geweest. Zij had gelijk. Ik had nog geen recht om haar geld te leenen, ofschoon ik hoop-i te. dat het spoedig zoover zou zijn, wani i met ieder oogenblik werd mijn liefde i voor haar grooter. Maar dat kon ik haar î nog niet pa zulk een korte kennismaking b vertellen. Het zou klinken, alsof ik mis-bruik van haar vertrouwen wilde maken. Ik kon ook nog best een beetje wachten. î zoo spotedig zou er waarschijn niets ge-beuren.ï — Zooals gij verkiest, zegde ik. Ik zal 1 geen woord meer over dit onderwerp zeg-i gen, eer gij mij verlof daartoe geeft. î — Terwijl ik u met mijn moeilijkheder verveeld' heb, zegde zij vroolijk, heb ik haielemaal uw itbee vergeten. Wilt gi; r even op de bel daar naïast u drukken. 1 Het had er werkelijk allen schijn van, 1 alsof zij door mij van haar zorgen te ver-1 tellen, die uit den weg had geruimd. Wic haar had hooren babbelen.had zeker niet gedacht, dait zij onder iets gebukt ging. Toen ik haar een uur later verliet, was het alsof ik maar vijf minuten bij haar was geweest en was ik meer dan ooit verliefd op haâlr. Vergeet niet, zegde ik, toen wij met e>en handdruk afscheid namen, dat gij volgens afspraak mij dadelijk moet waa.r-schuwen als er eenige mo'eilijkheid van den kant van lord Blackwathe mocht zijn. — En gij roept de hulp in van uw knap-pen vriend, den heer Beck, om mijn juweelen terug te krijgen 1. Ma,g ik eens gauw weer komen 1 ver-zocht ik. — Zeker, gij zult altijd welkom zijn. — Overmorgen op ditzelfde uur zal ik mijn gehik nog eens beproeven, als ik mag. Bij het volgende bezoek vroeg ik haar, mijn vrouw te worden. Ik haid mij vootge-nomen, het niet te doen, ,en ik deed het toch. 1k kon geen weerstand bieden aan haar bhk en haar stem. Ik werd afgewezen. — Neen, dat meent gij niet. Wat gij vooi mij voelt is geen liefde, maar medie-h.iden. Gij zijt te edelmoedig. Gij hebt zooveel voor mij gedaan, dat ge nu nor meer wilt doen. Vergenoeg u, met mijn vnend te zijn, de beste vriend dien ik zou kunnen hebben. Doch als zij mij zoo. aankeek, kon ik mij daar met mede vergenoegen. Ik liet F1.1-'.""j11®!' a'w',jzen. Ik greep hare hand en hieid di© vast, ik betuigde, ik fluisterde, ik smeekte, ik trok haar naar mij toe, tot-dat zij eindelijk met neergeslagen oogen en een blos op de wangen, stamelend be-kende, dat zij mij liefhad. [Wordt voortgezet.)

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes