Gazette van Gent

2477 0
08 oktober 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 08 Oktober. Gazette van Gent. Geraadpleegd op 23 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/qf8jd4t23t/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

247e JAAR, - 244. ~ B. 5 CENTIEMES irnnirwrrnTW>iiiMi ■nu m mwmmbwi—w »jéiiii m m ai MWWMiBMMMiBiMWWMBBi DONDERDAG, 8 OCTOBER 1914 GAZETTE VAN GENT IISCHBIJTOGSPBljS : VOOR GENT : YOOR GEHEEL BELGIE : n jaar ...... fr. 12-00 Een jaar fr. 15-00 naanden » 6-50 6 raaanden > 7-75 maanden ..... » 3-50 3 maandtr ..... » 4.00 Voor Holland : 5 franl; per maanden. Voor de andere landen : fr. 7-50 per 3 maanden. NIEUWS-, HANDELS- EN ANNONCENBLAD Gesticht in 1667 BE2STUUS& El BEDAGMB YELDSTRAAT, 60, GENT TBLBFOON Nr 710 >g bureélen zijn open van 7 ure 's morgends tôt 5 ure 's avonds. De inschrijvers buiten de stad Gent moeten hun abonnement nemen ten postkantoore hunner woonplaats. DE EUROPEESCHE OORLOG DE 0FF1CIEELE H3E0EDEELI1SSE1I Wat maarschalk tod fer Goltz niet voorzisn had de paus en de vrede Reclit en Oorlogscliad.e AAN DE FORTLIJN ROND ANTWERPEN (OFFICIEELE MEDEDEELINGEN). In Belgie (Wij ontvingen geeae olficieele mededeelinjJ. De telegrafische gemeenscliappen met Antwer-pen zijn opgeschorst.) In Frankrijk DE VELDSUS DER MSK Parijs, 6 october, om 3 ure namiddag. Het gevechtsfront wordt hoe langer hoe uit-gestrekter.Tusschen de Seine en de Oise, voor. en ach= teruitgang. Te Lassigny mislukte een geweldige aanval lier Duitschers. Op den rechteroever der Aisne, ten Noorden *an Soissons, rukten de Engelsch=Fransche le= gers een weinig vooruit. Rond Arras en op den rechteroever der Soin-me, wordt de toestand der verbondenen langs* om beter. Op het overige van het front geene ver*ande= ring. Parijs, 6 october, 11 ure 's avonds. OP DEN LINKERVLEUGEL. De toestand blijft onveranderd. Ten Noorden der Oise wordt de strijd hoe langer hoe heviger. IN HET CENTRUM. Ailes is betrekkelijk kalm. OP DEN RECHTERVLEUGEL. De verbondenen winnen eenig terrein ten Noorden der hoogten van de Maas. In Engeiand Londen, 6 october. Het lot van Antwerpen is nauw verbonden met den uitslag van den veldslag der Aisne. Wordt het Duitsch leger in Frankrijk versla-gen vôôr de Duitschers onder de muren van Antwerpen kunnen naderen, zullen zij verplicht zijn het beleg op te geven. Aile biikken zijn dus naar den grooten veldslag gericht. Wordt het Duitsch leger afgeslagen, het zal voort naar de Duitsche grenzen gejaagd worden. Engeiand heeft daarom versche troepen op het front ge= bracht, waar zooveel duizenden levenskrachten zich sedert 25 dagen uitputten. In Rusland De Russen vallen volop in Hongarie Behalve de groote zegepraal die de Russen maandag op de Duitschers behaalden, zijn zij reeds over het Karpathengebergte getrokken en volop in Hongarie verschenen. Zij zijn maar op 150 kilometers meer van Budapest. Het hof denkt er aan Weenen te verla-ten. Men spreekt van Praag of Salzburg. Te Praag vreest men echter de Tchechen. Salzburg schijnt niet veilig genoeg en men denkt nu aan Inspriick, waar het hof zich terugtrok tijdens de omwenteling van 1848. Petrograd, 6 october. Een officieel verslag zegt, dat gedurende de gevechten die sedert weken geleverd worden ten Noorden, de Duitschers schrikkelijke ver= liezen leden, en dit op een front van 100 kilo-meters.Zekere korpsen ondergingen verliezen van 70 tôt 80 ten honderd. Deze week zal waarschijnlijk de beslissende slag geleverd worden. Wat maarschalk von der Goliz niet voorzien had De veldmaarschalk von der Goltz, een der bekwaamste militaire beoordeelaars van Duitschland, en die door den keizer, benoemd werd tôt gouverneur van Belgie, had langen tijd vôôr den oorlog, in de "Deutsche Rundschau", den toestand onderzocht waarin zijn land zich zou bevonden hebben in geval van vijandelijkheden, en hij kwam tôt de volgende besluitselen : "Wat zou er gebeuren indien Duitschland een oorlog moest volhouden op twee zijner grenzen, ten Oosten en ten Westen? Wij hopen dat, dank aan de zoo volledige en zoo metho-disch mogelijke opleiding van het leger, het keizerlijke Duitschland sterk genoeg zal zijn om dezen dubbelen aanval af te slaan. Maar het zal Rusland en Frankrijk niet kunnen dwingen tôt een vrede, nadeelig voor ieder. liet is te betwijfelen dat het zou gelukken, met de helft van zijne krachten, een enkelen der twee tegenstanders eene volkomene neder-laag te doen ondergaan. » " In aile geval, het zal maar zijn ten koste van reusachtige en langdurige opofferingen... Maar deze tegenstand zal ons door den langen duur maar mogelijk zijn, als de zee open blijft. Langs onze landelijke grenzen, zal onze lana-bouw- en nijverheidsbevoorrading des te moei-lijker zijn, daar Oostenrijk en misschien ook Italie, in den oorlog zouden medfege-sleept worden." Dus, de Duitsche strategie besohou)wt den, afloop van den oorlog tegen Frankrijk en Rus-land, als onzeker, zelfs met het meesterschap over de zee. Indien de maarschalk hadde kunnen voorzien ■ dat de Duitsche diplomatie erin zou gelukken niet alleen Frankrijk en Rusland tegen Duitschland te vereenigen, maar ook Engeiand, " dat den Oceaan beheerscht", Belgie Servie, Monténégro, zou hij gedacht hebben dat de zege niet onzeker, m^ar onmogelijk was. Ûe Paus en de Vrede Uit goede bron wordt gemeld, dat de Paus s in briefwisseling is met den Russischen graaf Isvolsky, welken hij bijzonder goed kent, daar de graaf gedurende vele jaren een niet officiee-le diplomatische agent was van Rusland bij het Vatikaan, en later gezant werd, toen onder Paus Léo XIII de betrekkingen tusschen Rus-! land en het Vatikaan> hersteld werden. Het schijnt dat de Paus, die infcusschen ook rechtstreeks in betrekking is met keizer Fran.;-Jozef, den czaar bij middel van graaf Isvolsky tracht te bereiken. De Paus doet een beroep op de lang gekende vredelievende gezindheid van den czaar, waarvan deze blijken heeft ge geven, die gedurende eeuwen zullen herdacht worden, door de instelling van de Vredesconfe-rencie.Recht en Oorlogsschade Volgens de regels van het gemeene recht, is de regeering, evenals de bijzonderen, geene herstelling verschuldigd voor de rampspoeden die het gevolg zijn van buitengewone en toe-vallige geibeurtenissen, uit heirkracht sprui-tend, zooals de belegering eener staa, de oor-logsieiten, de orkanen, de overstroomingen, de beamettelijke ziekten en pestgeesels. In die buitengewone gevalLen gebeurt het nochtans, dat de Staat, de provincie ter hulp komen van degenen die slachtoffer van die on-gelukkige en onvoorziene gebeurtenissen zijn. Dat is de toepassing van een regel van wijze Sta&rliuishoudiunde, gesteimd op de solidari-teit der ibevolkingen in de herstelling der groote kwalen die de menschheid treffen. Geen twijfel of het Belgische volk zal zijne landgenooten, slachtoffers van den oorlog, ter hulp komen. Ons lanu, in de moderne tijden geen oogenblikkien gelijk de huidige beleefd hebbende, heeft geen enkele wet of besluifc gestemd betrekkelijk de herstelling der oorlog-schade. Wij moeten dus nagaan wat de Franschen gedaan hebben na den oorlog van 1870. Alhoewel die oorlog ongustig voor hun uit-viel en ondanks de ontzaglijke vergoe\ding! welke zij aan Duitschland moesten betalen;, hebben de Franschen, door de wetten van 6 september 1871 en 7 april 1873, toegestaan de behoeftige slachtoffers van den oorlog te ver-goeden zonder onderscheid van nationaliteit. maar enkel ten titel van hulp en zonder aan de bijzonderen eene ware rechtsvordering op den Staat toe te kennen. TE BRUSSEL. Volgens eene mededeeling van een Engelsch blad, zouden het "Hôtel de l'Espérance" en verscheiden woningen der voorsteden van Brussel in brand staan. Men zegt dat de houding der Duitschers meer en meer uitdagend wordt. Men betuigt eenige ongerustheid. (Onder aile voorbehoud). (Vaz Dias). TE ANTWERPEN. OP DE FORTLIJN Ziehier eenige nieuwe en belangwekkende bijzonderheden nopens de verdediging dea- for-ten' ten Zuiden der Nethe : De weersitand van het fort van Waalhem, overtrof de verwachtingen der deskundigen. Na den val der vestingen van Luik, Namen en Maubeuge, was onze legerstaf ten voile overtuigd, dat er op de onoverwinbare staj houding der fortein niet mocht gerekend w den. Doch, men bekende dat Namen geval was, na twee dagen. Welmi, vier dagen en vieir nachten lang ' atoo-kten de Duitschers het fort van Waalhe en na dat tijdverloop, zaaide de vesting, h wel met bep&rkte middel en, steeds dood vernieliiig in de vijandelijke rangen. Twee onzer fortein hebben den vijand v dagen en vier nachten bezig gehouden ; leed ontzaglijke verliezen en moest eene 1 lossale hoeveelheid ammunitie verspillen. Wanneer men bedenkt dat er van het gar zoen van Ste^KatJhelijne-Waver, op 350 m; nen>, 300 ongedeerd bleven, en dat van i manschappen te Waalhem, er 450 werden v vangen die niet de minste kwetsuren haddi doch enkel eenige verpoozing behoefden, hoewel een busikruitimaga.zijn was ontploft, d mag men wel zeggen dat de uitslag door d vijand bekomen, geenszins in verhouding met hetgeen hij voorspelde, en de verliezen < hij leed aan manschappen. Eindelijk erenwel was het fort van Waalh< onhoudbaar geworden. Vrijdag namiddag h het grootste deel van het garnizoen de vesti verlaten. Het overige, met den bevelhebb hield vol tôt het uiterste en deed springen w er nog van het fort overbleef. Het kleine fort van Koningshoykt staaA het vuur, vrijdag, rond 1 ure namiddag, da de zware Duitsche projectielen den koepel ha den doen barsten. Van de vesting blijven eni nog puinen over, die door den vijand onmoj lijk nog kunnen hersteld worden. Het garnizo kon zich terugtrekken om den vijand op ee andere plaats te keer te gaan. Woensdag middag duur de het gevecht lan de -Nethe nog steeds geweldig voort. De B gische troepen hielden moedig stand in hun stellingen en men had aile hoop dat de vijai er hen niet zou kunnen uit verjagen. De mortier van 42Û Veel is reeds gesproken en geschreven ov het zwaaa1 kanon der Duitschers, gezegd v; 42 centimeters of 420 millimeters, omdat h een houwitser afschiet, waarvan de basis eei doorsnede heeft van 42 centimeters. Een Fransche schutterij-officier, gekwet teruggekomen van het slagveld, geeft over d kanca zeer belangwekkende mededeelinge) de Franschen hebben reeds zulke stukken g noimen. Ziehier wat hij zegt : Wij weten dat het kanon van 420 een vree lijk tuig is, dat verwoestende uitwerkselen k; teweeg ibrengen als het normaal werkt. Om normaal te kunnen werken, moet h kanon ter plaats gebracht worden door 36 t 40 paarden, bediend worden door ingenieur die alleen in staat zijn, het ingewikkeld mek niek te doen werken, regelmatig voorzien v£ schietvoorraad, enz. Het behandelen van den mortier van 42 brengt moeilijkheden mede. Ten eerste, zoohaast het regent, kan hi moeilijk vervoerd worden. Het bevoorraden is ook ingewikkeld : c houwitsers zijn moeilijk te behandelen, ten g volge hunner zwaarte, vooral als men op c hielen gezeten wordt door de vijandelijke ru terij. Daar het stuk door ingénieurs moet bedier worden, is het moeilijk de bedienaars te ve vanigen als de eersten buiten gevecht zijn g steld ; er zijn zoovele ingénieurs niet. De zware mortiei'S van 420 zijn te duchten c grooten afstand, als men er met gemak ka mede mikken ;zij zijn niet te vreezen op korte afstand en staan bloot aan de aanvallen met c bajonnet. Men moet er bijvoegen, dat de houwitse: van 420, veelal te vroeg, te laat of niet on ploffen. In het Noorden van Frankrijk had het Frao sche leger er voor gezorgd, dat de schietvoo raad ontbrak. De ingenieiurs-bedieinaars van die stukken b îd- gonaien ook weldra hier en daar te ontbreken, or- gedood of gekwetst zijnde ; immers de vijand :en schoot vooral op hen. Natuurlijk zijn er vreeslijke aanvallen ge-3e- weest ; daar was immers kwestie de streek m, door te komen, welke door de mortiers van 420 ae- beheerscht wordt, en de Fransche stukken van en 75 millimeters ter plaats te brengen, van waar zij hun werk konden doen ; zij zuiveren eene ier vlalcte gelijk eene zeis het gras afmaait. hij Eems die kuisching gedaan, was het te doen co- met de bajonnet ; de mortiers konden niets mieer doen, het kwam er dus op aan hunne ka-ni- nionniers en ingenieuirs schadeloos te maken. m- Dat was spoedig gedaan, overal waar het 300 eenigszins mogelijk was. er Wij hebben er een aantal genomen ; ik denfe ;n, dat de meesten niet naar Duitschland zullen. dit terugkeeren. an Deze massas, getrokken door 40 paarden, en volgen niet gemakkelijk een verhaasten af-is tocht. Ten gevolge van den regen, die den lie grond dooirweekt heeft3 zitten er vele mortier» 420 in het Noord-Oosten van Frankrijk vast. ;m De mortiers van 420 zijn ongetwijfeld een® ad schoone uitvinding, maar zij moeten gesteund og worden door lichte schutterij, die juist schiet. ;r, De beschieting verwacht te Gisteren motrgend verlieten een groot getal ar Antwerpenaren hunne stad, uit vree s voor be- (j. sclljeting. Het overige der bevolking bleef :ej kalm. •e. Drie maalbooten kwamen te Oostende met gn vlnchtelingen uit Antwerpen. r|P Belgische ministers en het diplomati&ch korps zijn te Oostende aangekomen. gs 51 In Oost-Vlaander©n le îd TE SCHOONAARDE. De fabriek van Schoonaarde was eene Duitsche instelling en heeft minstens drie millioen gekost. Er werden scheikundige stoffen ver-vaardigd. De Belgen vonden er drie kanonnen, er die echter door de Duitschers vernietigd wa-m ren. Woensdag duurde de brand nog immer et voort. le Om 12 1/2 ure weerklonken drie geweldige ontploffingen. Het was de brug van Melle die st door onze geniesoldaten opgeblazen werd. Om at 1 ure nog een klop : de brug van Heusden, die i : nog ongeschonden was, werd eveneens on-e- bruikbaar gemaakt. Vluchtelingen verzekeren, dat de Duitschers achteruit zijn geweken, hoe-ver konden zij niet bepalen. s- De Duitschers zijn teruggetrokken in de m richting van Gysegem en Hofstade. Al hun ge-weld om Gent te naderen of om te Wetteren st over de Schelde te geraken, was nogmaals 3t verijdeld. s, Woensdag werden de Belgische soldaten hier i- door verbondenen ondersteund. ,n De Duitschers wilden kost wat kost over de Schelde geraken, maar telkens werden zij met 3, overgroote verliezen teruggeslagen. Het getal Duitschers rond Dendermonde, ;t Schoonaarde, Audegem, Gijsegem, Hofstade en L"de Wordt geschat op 40.000 man. [e Te Schoonaarde werden verscheidene huizen 3. in bi and geschoten,_ door de Belgen, omdat da [e Duits:.chers er zich in verborgen. Nadere bijzonderheden. d Ziehier nog eenige bijzonderheden over de r gevechten van gisteren woensdag : 3- Zij duurdcn tôt 5 ure namiddag. Eerst dan trokken de Duitschers zich terug. p i Verscheidene dnwoners der ge me ente, die n niet in tijds vertrokken waren, werden tus-n schen de twee artillerievuren gevat en gedood. le Rend den middag begonnen de Duitschers, ondanks al de pogingen der Belgen, eene brug •8 over de Schelde te bouwen. Maar diegenen die t- er aan werkten, werden weldra gedood door de soldaten, die tôt aan de lenden in het water stapten om hen te bereiken. r- Zooals hooger gezegd wordt, deed de Belgi-sche genie de bruggen van Melle en Heusden 3. springen. 13 Feuilleton der GAZETTE VAN GENT. DE LICHTENDE STAD ROMAN UIT DE KAAP. Johannes zag er onnoozel en beschaamd uit Toen zocht hij al zijn moed bijeen, en ik be wonderde hem. Hij stond op en zegde, zoo op fecht en vriendelijk, dat geen onzer dacht aai iets belachelijks : Neen, juffer Atherstone, ik heb geei liefste. Lach mij niet uit, want ik kan nie uitdrukken, wat ik denk, maar als gij niet o] de danspartij komt, wordt er voor niemanc een danspartij gehouden. Er was eçn trilling in zijne stem, die ik be ?f«ep en eerbiedigde. Marion was diep ge h'offen. De stralende glimlach verdween vai haar lippen en haar oogen werden doffer, ei ttet een plotselinge opwelling de hand op ziji afm leggend, antwoordde zij haastig : —Neen, mijnheer Van Blerk, dat moet gi niet doen. Er zijn een he-ele boel meisjes, ool Hollandsche, wel twee of drie dagreizen ver "je wat graag uwe verjaardag mede willej ^leren. Gij moet het feest ,werkelijk niet vai ^°mst laten afhangen. Dat zou ik in het ge r'e6l niet prettig vinden. Ik kom wel eens O] middag, als vader zijn boeken eens in dei 8teek kan laten. Misschien komt mijnheer Retief dan mede eû dan zullen wij ailes bewonderen en beoo? deelen, wat gij gedaan hebt. Mag ik u nog ee: ^Pje koffie inschenken, mevrouw Van Renan . Zoo wist zij handig haar gasten van he lastige onderwerp af te brengen en af te hoi en' Doch voor Johannes was de zon onderge : «aan, Het gesprek liep verder over onverschillige dingen, waarbij ik mijn best deed. Marion te helpen, doch onze bezoekers vertrokken weldra.Het eenige wat Marion zegde, toen wij in de eetzaal terugkwa»men, was : — Arme jongen, het was droevig in plaats van grappig, nietwaar 1 Mijnheer Retief, hij is een goede en oprechte man. Henry Atherstone fronste het voorhoofd, stopte zijn pijp, en haalde nog meer boeken, binnenmonds brom/mend : i — Dwaas, domkop — mijn heele morgend verloren — t Toen Marion de kruimels kwam opvegen, : viel hij haar ruw op het lijf, omdat die Hol- ) landsche idioten hem waren komen storen l alsof hij niet anders te doen had, dan naar zulke gekken te luisteren. Ails het weer gebeurde, - zou hij zeggen, dat zij wel konden heengaan, - en nooit weer terugkomen, zegde hij. Hij ge-i loofde, dat zij met dien ezel koketteerde, daar i zij gedroogd vleesch en appelen van hem aan-i nam, en hem vriendelijk aankeek, en de hand op zijn arm legde, en beloofde, dat zij hem j eens zou komen opzoeken .Een schooné boel c hier — en zoo voort. , Het is een feit, verzekerde hij, woedend den ! rook door het vertrek blazend, dat gij geen i gevoel van trots hebt, en alleen aan u zelf denkt. Daar zit ik mij nu dood te vervelen, en 3 moet een heelen morgend verknoeien, dat gij y aan een Hollandsche tante koffie en beschuit-jes kunt brengen, en met zoo een grooten gek ) koketteeren. De aanval was zoo raw en zoo onverwacht a dat ik bleef staan, en mij nauwelijks kon weer-? houden om haar te verdedigen. Doch een blik t van Marion deed mij zwijgen. Zij zette een paar vazen met bloemen op tafel, legde het ta-felkleed goed, veegde de kruimels weg, en gai het geheel geen antwoord. Alleea vond ik, dat zij er vernederd en beschaamd uitzag. Ik bleef nog eenige oogenblikken, en bekeek een geweer dat aan het rek hing. Toen bleef zij bij zijn stoel staan, totdat hij uitgesproken had, waarop zij zich bukte en hem een kus op het voorhoofd gaf. — Gij gelooft er geen woord van, zegde zij lachend, geen enkel woord. Gij hebt hoofd-pijn, en dat spijt mij, maar ik zal u anderhalf uur vôôr het eten geven, om den verloren tijd iu te halen. Vergeet mijnheer Van Blerk dus, en schrijf maar verder. Zij duwde de pijp weg en gaf hem een kus op den mond. Hieraan kon haar vader zelfs geen weer-stand bieden. — Gij zijt een heks, Mary, zegde hij. Voor mij was dit een gedenkwaardig be-zoek, zooals later zou blijken. Toen ik met Johannes meeging om hem de paarden te helpen inspannen, was ik in de gelegenheid om hem goed waar te nemen, en telkens werd mijn eer-bied voor hem grooter. Hij mocht dan een dwaas zijn in gezelschap, en door de manier waarop hij zijn liefde toonde, maar in het da-gelijksch leven was hij ailes behalve een idioot. In zijn bewegingen en zijn bevelen was hij een geoefend farmer, volkomen thuis in de Karroo. In de eetzaal had hij zeker niet uitgeblonken, maar het kwam mij voor, dat hij een geheel andere man zou wezen,als men hem zag om-gaan met zijn vee, of een veulen temmen ot ieen geweer hanteeren. Het was immers ook geen schande, dat Marion Artherstone hem be tooverd had. Was hij een dwaas, dan was ik het ook. Het was alleen het bewustzijn van haar bekoorlijkheid, dat hem in haar bijzijn zoo onhandig maakte. Reeds bij die eerste ontmoeting had ik dur-ven instaan voor zijn trouw, zijn eerlijkheid en oprechtheid, hoedanigheden die niet te ver-smad#n zijn in een wereld aji de onze, AU M*- vTg i mn <—b——a—hb—mmee——be rion hem afwees — en daaraan viel niet te tv felen — dan zou hij als haar vriend dezelft trouw len standvastigheid blijven betooniei Daarvan was ik overtuigd. — Vaarwel, zegde ik, zijn hand drukkenc ik ben blij, dat wij kennis gemaakt hebben. — Mijnheer Retief, kom op mijn farm, an woordde hij met een warmen handdruk. La mij weten wanneer gij komt, dan zullen wij ef jacht aanleggen, en u eens laten zien, wat in de Karroo te koop is. Gij moet stellig k men. Ridderlijk hielp hij zijn zu&ter in den wage Toen ging hij nog even terug naar Mario Zijn hoed onhandig vasthoudend zegde hi Vaarwel ; hij wilde er nog iets bijvoegen, doi begon te stotteren, waarop hij haar hand va te, die hij kuste, en toen wegging zonder ie te zeggen, VII. Een dag of drie na het bezoek van Vi Blerk bleef ailes bij het oude, voor het uite lijk altihans. Niets scheen de kalmte te ve storen. Castello bleef mij zorgvuldig uit di weg, of behandelde mij met eerbied. Marit selheen zich een beetje op een afstand te ho den. Misschien speet het haar, dat zij ha hart tegen mij had lucht gegeven ; mogeli verbeeldde ik het mij ook maar. De he Atherstone was in zijne boeken verdiept, 1 zag noch hoorde iets buiten den kleinen krii van zijn eigen belangen. Charlie bracht natui lijk leven in huis, en meer dan eens, wanne de spanning wat groot werd, deden zijn vrc lijke lach of zijn dwaze gezegden de wolk v< dwijnen. Drie dagen bleef het dus rustig. To kwam er rerandering in den toestand. Dit $ beurde z66. Vroeg in den morgend kwam ik met Elai mijn Hottontofcschen jongen, van de rivier 1 ij rug- Wij waren vôôr het aanbreken van den le dag uitgcgaan om patrijzen te schieten, doch i. het liep mis. Hij droeg mijn geweer, en ik zwaaide met een zwaren sjambok, terwijl Pa-l ; trick achter ons aan draafde. De dauw lag nog op het gras. Elke struik was met spinrag om-t- weven. Nu en dan vlogen er een paar wilde it eenden, of een reiger over ons heen. Het was m een heerlijke morgend en de zon rees met on-3i beschrijflijke pracht op boven een kopje in de o- verte, terwijl wij langs den oever voortstapten. Opeens sprong een haas over ons pad ; Pari. trick rende hem na en onwillekeurig greep ik o. naar het geweer dat Klaas droeg. Hij hield het j : echter vast en flui&terde : jh Neen, Baas. Niet doen, Baas. Menschen :t- daar ! ts Hij wees naar een doornboschje, waarheen de haas koers scheen te zetten. Ik liet het geweer los en riep Patrick, terwijl de haas een anderen weg uitging en in de struiken aan dea ^ anderen kant verdween. r Op hetzelfde oogenblik kwamen twee men-r_ schen uit de doornstruiken te voorschijn, die iets tusschen hen in droegen, en ons langzaam naderden. — Wat is dat ? vroeg ik aan Klaas ; wat dra-^ gen zij daar? jk — Ik weet ni, Baas, antwoordde hij. Het is ' de Zwijgende, voegde hij er haastig bij. îii Werkelijk was het de Zwijgende, vergezeld van zijn sterken, sluwen, gewetenloozen Ma-T_ loier Abdulla. Toen zij dichterbij kwamen, leger .n hun last neder en wachtten op ons. Pa-trick hield zich brommend op den achter-grond. Ik merkte^ op, dat het voorwerp, dat op m ('6n Srond lag, zich bewoog. e- ÎWordt Toortgezal.J ♦-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes