Gazette van Gent

1889 0
02 december 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 02 December. Gazette van Gent. Geraadpleegd op 19 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/r49g44n42q/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

247 JÂAR, - N* 278. 5 CENTIEMES WOENSDAG, 2 DECEMBER WU GAZETTE VAN GENT inSCHRIJTIITOSPRIJS : VOOR GENT s VOOR GEHEEL BELGIE : Een jaar ...... fr 12-00 Een jaar fr 15-00 6 maanden » 6-50 maandei ..... » Î/-75 S maanden > 3-50 maandei » 4-00 Voor Holland : fran. pe. maanden. Voor de andere iandth : fr. 7-50 pe maanden. -■ ■ " n tnT nr,— r t - r, ? !- .'Son!/ !«> , NIEUWS-, HANDELS- EN ANNONCENBLAD Gesticht in 1667 BKSTUiriS iSJ» RE»ACTIE YELDBTRAAT, 60, GENT TELBFQON Nr 710 De bureelen zijn open van 7 tire 's morgends tôt 5 ure 's avonds De inschrijvers buiten de stad Gent moeten hiin abonnement nemen ten pestkantoore hunner woonplaats. DE EUROPEESCHE OORLOG DUITSCH BULLETIJN TE GENT AAN* GEPLAKT. 30 november. — De aanval, gisteren daor den vijand bepraefd, ten Zuid-Oosten van Ieperen en ten Westen van Lens, is mislukt. In het Oosten is de toestand, rechts van de Weichsel, onveranderd gebleven. Het vooruitrukken der Russen, in de streek van Lodz, werd afgeslagen ; tegenaanvallen werden gedaan. In Zuidelijk Polen is er niets te vermelden. Allerlaatste berichten De Oorlog in Delgie en Frankrijk Wij ontvingen tôt heden morgend geene Duitsche officieele mededeeling." FRANSCHE OFFICIEELE MEDEDEE-LINGParijs, 1 december. — Officieele mededeeling van 3 are namiddag : In Belgie is de vijand op het defensief gebleven. Het kanongeschut was zwak. Wij zijn op verscheidene punten vooruitgegaan. Rond Fay houden wij de bezette stellingen goed vast. : | *j,|£g In Argonne hebben wij verscheidene aanval-len afgeslagen. In de Woevrestreek heeft de vijand het bosch van Aspremont beschoten. Tegen Soissons werd er bij tusschenpoozen kanongeschut gehouden. De oorlcg aan het Oostelijk Front OOSTENRIJKSCHE OFFICIEELE MEDEDEELINGWeenen, 30 december. — Op het oorlogstoo-neel duren de gevechten voort. Gisteren hebben wij, na hevige gevechten, de plaats Subovor, op de baan van M&ljavo naar Catjak, die hardnekkig verdedigd werd, ingenomen. In den loop van denzelfden dag, hebben ,vij 1254 krijgsgevangenen gemaakt en 14 mitrail-leuzen genomen. Voor het Noorden is er niets bijzonders te vermelden. De Oorlog tusschen Rusland en iurklje TURKSCHE OFFICIEELE MEDEDEELING Oonstantinopel, 30 novejnber.(Wolff). — Amb-telijke mededeeling uit het hoofdkwartier : De Russen, die wij den 22 in den omtrek van Tutach (Armenie, ten Zuiden van Karakilisse) verslagen hebben en in Noordelijke richting te-rugwierpen, hebben, nadat zij versterking ont-vangen hadden, stelling genomen in de nabij-heid van Kilisse Eigeudegi. Onze troepen hebben voor de vijandelijke linie stelling genomen.Oonstantinopel, 30 november. — Ambtelijk bericht. — De Russen, die wij den 22 november in de omgeving van Tontak verBloegen, en in Noordelijke richting terugwierpen, bezetten, nadat zij versterkingen gekregen hadden, te-genwoordig eene stelling, dichtbij Kilischgeu-degi. Onze troepen namen ook stelling tegen-over de vijandelijke linie. AAAAAAAAAAAAAAA De nieuwe inschrijvers, welke een abonnement nemen op de GAZETTE VAN GENT, voor geheel het jaar 1915, be-komen van nu af tôt 1 Januari aanstaande, ons blad kosteloos. WWWWWWWfTfWWWWW BUîTENLAND, NEDERLAND. VOOR DE VLUCHTELINGEN. Tôt nu toe werd voor de Belgische vluchte-lingen, in Holland eene som ingezameld var meer dan 480.000 gulden. giMGËLAND NAAR HET FRONT. De koning is zondag avond naar Frankrijk vertrokken. Hij wil het Engelsch algemeen hoofdkwartiei bezoeken. IN DE CONCENTRATIEKAMPEN. Twee ambtenaren van het Amerikaansche département van buitenlandsche zaken, belasl met een onderzoek naar concentratiekamperi in Engeland, Duitschland en Oostenrijk, heb-ben het kamp van Newbury bezocht, naar aan leiding van d)e beschuldigingen over wreede be-handeling der Duitsche gevangenen. Zij hebben geen spoor van sleehte behande-ling kunnen ontdekken, integendeel, zij hebben vastgesteld dat de bevelhebber van he1 kamp op den besten voet stond met zijn gevangenen. De bewering over het groot aaoataJ sterfgevallen is geheel onjuist gebleken. Er is slechts een sterfgeval, aan natuurlijke oorza-ken toe te schrijven, voorgekomen. (Reuter). DUITSCHLAND. VOOR HET TROEPENVERVOER. De krijgsverrichtingen der Duitschers wor den, zooals bekend is, zeer begunstigd door het strategisch spoorwegnet daar te lande, waar door snel de troepen kunnen verplaatst of aan-gevoerd worden. Dit strategische spoorwegnet wordt, naai verzekerd wordt, in den laatsten tijd nog zeei uitgebreid. Zoo zouden tusschen Berlijn en Keulen vierdubbele spoorlijnen in aanleg < 1 reeds aangelegd zijn. Hierdoor is alleen te ver klaren, de verwonderlijke snelle verplaatsing van groote troepenafdeelingen van het Weste-lijk naar het Oostelijk front en omgekeerd. OOSTEN RiJ&-HGNGÂRs£ MAXIMUMPRIJZEN. Het Oostenrijksch "Staatablad" bevat eei verordening ter vaststelling van maximum-prij zen voor tarwe, rogge, gerst, maïs en meel voortbrengselen uit die granen, verdèr vooa aardappelen en rijstmeel. De keizer. — In verband met nieuwe ge-ruohten, dat keizer Frans-Jozef ziek zou zijn, deelt het Weensche Oorrespondentie-bureel nog een s uitdrukkelijk mede, dat de keizer zich in lïitnemenden welstand bevindt, er zeer goed uitziet en een bewonderenswaardige werkkracht aan den dag legt. De oorlogsleening. — De bladen wijzen er op dat hoewel de officieele termijn voor het teekenen van de oorlogsleening op 24 november is verstreken, de inschrijvingen sedert-dien onafgebroken zijn voortgezet. Oostenrijk heeft het tweede milliard reeds overschreden, Hongarie heeft bijna een milliard bereikt, zoo-dat het totaal der inschrijvingen meer dan 3 milliard kronen zal bedragen. NOORWEGEN VERBINDING ONDERBROKEN. Een blad in Christiania verneemt uit Stockholm, dat de telegraafkabel tusschen Frederi-ca en Libau plotseling afgebroken is. Deze ka-bel bediende het grootste deel van het tele-grafische verkeer tusschen Rusland, Engeland en Frankrijk. Op verzoek van het St-Peters-burgsch telegraafbestuur heeft de Zweedsche telegrammendienst de omlegging van het verkeer, voor zoover de Zweedsche kabels dit toe-laten, overgenomen. Het is de jongste beschieting van Libau, die dit tôt gevolg heeft gehad. EEN BEZOEK VAN EEN ONDERZEEËR. Eene Duitsche boot, de onderzeeër "U 17" wilde verleden week een bezoek aan de staa Bergen (Noorwegen) brengen. Een reporter verhaalt de toedracht der zaak als volgt: "Op denzelfden ,dag, dat de ondergang van den " U" 18" bij de Schotsche kust overal heen geseind werd, kreeg men hier het bezoek van het zusterschip, den " U 17".Dinsdag morgend, omstreeks 10 ure, zagen eenige boeren in Sol-vig plotseling hoe een onderzeeër de " Misje-sund" door stoomde, die zoo nauw is, dat zelf kleine stoomschepen er tegen opzien om er door heen te gaan. Twee mannen aan land werden verzocht aan boord te komen om als loods op te treden ; ■maar nadat zij een klein eind als zoodanig dienst hadden gedaan, zegdea -de- Duitschers, toen zij bij Xjeltefjord waren gekomen, dat zij nu zelf wel den weg verder zouden vinden. Intusschen was de marinestatie in Bergen gewaarschuwd en weldia stoomden een paar torpedobooten den ongenooden gast tegemoet dien zij spoedig konden aanklampen. De bevelhebber van den onderzeeër gaf op, dat hij machienschade had, die hij gaarne te Bergen zou laten herstellen. De Noorsche torpedobooten stelden voor zulk een bezoek in Bergen zekere voorwaar-den, onder andere dat de " U 17" daar dan on-; middellijk ontwapend zou worden. Daar had de igezagvoerder blijkbaar geen zin, in. Zoo was hij gedwongen het andere te kiezen, dat hem overgelaten wei'd, om namelijk dadelijk rechtsomkeer te maken. Zoo deed hij, en de"U 17" haastte zich nu om, begeleid door twee torpedobooten, buiten het territoriale water te koanen." Bij het leger. — Volgens het Noorsche blad " Aftenposten", houdt de Noorsche generale staf zich bezig met het uitwerken van voorstel-len om den dienstplicht met een jaar te verlen-gen. De voorstellen zouden in januari bij het Storthing worden ingediend. PORTUGAL. HET PORTUGEESCH LEGER. Er werd reeds gemeld dat de Portugeesohe regeering een decreet heeft uitgevaardigd, de mobilisatie van het leger bevelend en tusschen te komen in den Europeeschen oorlog, over-i eenkomstig met het verbond gesloten met de Fransche Republiek en Engeland. Ziehier een overzicht van de militaire- en zee-machten van Portugal, dat eene bevolking heeft van 5 millioen 36.267 inwoners. De verplichtende dienst werd gestemd de 12 september 1887 en herzien in 1911 ; ieder Portugees moet dienst doen van 15 tôt 4 jaar ; van 20 tôt 30 jaar werkelijke dienst ; va 30 tôt 40 jaar r-escrve-dienst ; van 15 tôt 20 e van 40 tôt 45 territorialen dienst. De jaarlijksche lichting is vastgesteld o 17.000 man en het geheele effectief (in vrede tijd) op ongeveer 30.000 man. Het actieve lege bestaat uit 8 afdeelingen gevormd uit 4 infar teriaregimenten, 1 afdeeling mitrailleuzen, regiment veldartillerie, 1 regiment ruiterij, compagnies sapeurs-mineurs, 8 groepen poi: toniers, 1 compagnie van draadlooze telegrt fie, 1 compagnie van de luchtvaart, 2 compa gnies van den spoorweg, 2 regimenten berj ai'tillerie, 1 afdeeling artillerie te paard en afdeelingen houwitsers. Het Portugeesch leger had veldkanonne: van 90i m/m, stelsel Krupp ; zij werden vervar gen door snelvurende kanonnen Canet, va 45 m/m. De infanterie heeft de geweren Mauser e: Vergueiro van 6,5 m/m ; de ruiterij heeft d repetitie-karabijn van 6,5 m/m, stelsel Mannl: cher. De Portugeesche vloot is samengesteld ui 1 pantserschip "Vasco de Gauia" (1902), 4 kru sers de " Candido Reis" (1898), de " Sao Ge briel" (1898) 1' "Adamastor" (1898) en de "Rt publica" (1899) ; 18 kanonneerbooten, 7 torps dobooten, 2 torpedojagers en 1 onderzeeër. Het effectief van het zeeleger beliep in 191 6133 manschappen, 273 officieren. ITALIE. VOORZORGMAATREGELEN. De minister van koloniën heeft besloten, d bezettingen uit Fezzan in Tripoli terug t trekken en het militair en burgerlijk gezag a a de hoofden van de Fezzan-stammen over t dragen. De reden van dit besluit ligt in d moeilijkheid, deze bezettingen geregeld va: proviand te voorzien, in verband met de be weging onder de Mahommedanen. Verzeker wordt echter, dat er geen gevaar is voor eei oproer onder de Mahommedanen in Tripoli. Er is ook besloten den pantserdekkruise " Calabria" naar Syrie te zenden. RU IV! EN SE. Opening van het Farbment DE TROONREDE. De gewone parlementszit-ting is door den kc ning geopend met eene troonrede, waarin hi, na woorden van de innigste vereering te het ben gewijd aan wijlen koning Oarol, een bli wierp op den moeilijken internationalen toc stand. De koning zegde onder meer : Om dez moeilijke tijden te boven te kunnen kome i hebben wij behoefte aan den oprechten steu: van een verlichte vaderlandsliefde, aan ail krachten der natie en aan een algemeene eens gezindheid. Ik koester de overtuiging, dat g van de beteekenis der tegenwoordige toestai: den doordrongen zijt en mijne regeering n vollen steun zult geven inzake de leening< ontwerpen, die door de omstandigheden noc dig zijn geworden en rekening zult houden m ; de behoeften van het leger, dat de genegenhei en het vertrouwen der natie geniet. De opening van het Parlement is bijgewoon door het diplomatieke korps en een talrijk pi bliek. De koning werd stormachtig begroet e onder het uitspreken van de troonrede herhaa delijk door toejuichingen van het geheele Hui onderbroken, vooral bij de woorden over kc ning Carol en het Rumeensche leger. Mgr Dornawatra, de aartsbisschop der Griefc sche kerk te Czernowitz, en het aartsbisschoj pelijke consistorium, dat grootendeels uit Ri meniers en verder uit Ruthenen bestaat, zij van Czernowitz naar Bucharest uitgeweken,w< gens den aftocht van de Oostenrijksch-Hoi gaarsche troepen uit Czernowitz. RUSLAND, FINLAND EN DE OORLOG. Finland bevindt zich in den eigenaardige toestand, dat niettegenstaande het deel ui n maakt van het oorlogvoerende Rusland en de e eerste krijgsverrichtingen in de onmiddellijke 5 nabijheid van zijn kusten plaats grepen, het n zelf niet aan den oorlog deelneemt. Finland n staat dus in zekeren zin in nog gunstiger ver-houding tôt den oorlog als bijvoorbeeld de p Engelsohe koloniën met zelfbestuur. Finland s heeft namelijk geen leger meer, het werd op r het einde der 19" eeuw afgeschaft. Toch had-i- den de Finsche solda.ten onder den Russisch- 1 Turkschen oorlog van 1877-78 getoond, dat hun 8 waarde niet onderschat behoefde te worden ; Rusland hipf dan ook dat leger meer op een veiligheidsleger, omdat het beducht was, dac het wel eens tegen Rusland gebruikt zou kun-nen worden, en daar het opzag tegen een be- 2 sluit om de Finsche soldaten bij de Russische regimenten in te lijven, werd eenvoudig den a diensplicht in Finland afgeschaft, en Finland - moest als yergoeding een belasting van tien a millioen mark betalen als bijdrage voor het Russische leger. i Ofschoon dus Finland niet rechtstreeks bij e den oorlog betrokken is, behalve dat de vijan-den van Rusland de Finsche schepen als goe-aen prijs beschouwen, wordt de oorlog daar t toch met groote spanning gevolgd. IN FINLAND. Het Stockholmsche blad " Dagens Nyheter" meldt, dat de voormalige voorzitter van den Finschen Landdag, Svinhoepoed, die zich zou 3 hebben verzet tegen zijne afzetting als rechter, in hechtenis is genomen. DE TOESTAND DER NIJVERHEID. ITet Russische ministerie van handel en nij-3 verheid heeft een onderzoek ingesteld, om de s uitsiagen van den oorlog op eenige takken van i nijverheid vast te stellen. Daaruit blijkt het s volgende : Van 532 katoenfabrieken zijn er 152 s gesloten, de andere werken minder dagen in de i week en minder uren per dag ; van de 170 wol-fabrieken zijn er ongeveer 40 gesloten en an-I dere hebben zoowel het aantal der arbeiders i als Je arbeidsuren beperkt. Ook in andere takken van nijverheid is achteruitgang merkbaar. r De vraag naar chemische producten is toege-nomen, in zoodanige mate, dat zij niet steeds kan worden bevredigd. TURKJE ENGELSCHE MAATSCHAPPIJEN. Het " Staatsblad" bevat de bekrachtiging van het besluit van den ministerraad tôt ont-binaing van de door de Engelsche werven 1 Vicksrs en Armstrong gevormde Ottomansche j maalschappij voor den aanleg en bouw van havons, tuighuizen en schepen. e ^ AMLRIKA» e HANDELSBESCHEPvMING. De regeeringen van Argentina, Chili, Peru ^n j Uruguay hebben de Vereenigde Staten ve> zoclu, zich bij haar aan te sluiten, ten einde v gezamenlijk de oorlogvoerende Staten te ver-zoeken, hunne oorlogschepen uit de Amerikaansche territoriale wateren terug te treK-t ken. 1 Brazilie heeft plan een dergelijken stap te doen. d •Doze beweging heeft ten doel den handîl - van aile Amerikaansche landen te bescher-n men, en ook de kansen op wrijving tusschen Amerikaansche en oorlogvoerende Staten te s verminderen. '- Naar verluidt is Engeland bereid, aile schepen, die zich in havens van Midden- en Zuid-Amciika van kolen voorzien, terug te roepen, i- indien de Vereenigde Staten zich bij de bewe-i- ging aansluiten en de overige oorlogvoerende n Staten bereid zijn hetzelfde te doen. Enkele landen geven er den voorkeur aan, eene onzijdige strook van honderd tôt twee-honderd mijlen van hunne kust, af te bakenen. DE ALGEMEENE TOESTAND. Te New-York wordt de stemming met den n dag meer optimistisch, ondanks de aanzienlijke t- vermindering van den handel, welke echter, 45 Feuilleton der GAZETTE VAN GENT. DE LICHTENDE STAD ROMAN UIT DE &AAP. Vandaag stonden wij weer voor de streng practische werkelijkheid. Stoffel was sombe en mijn vroolijkheid was ver van oprecht. Hoe konden wij ontvluchten 1 was en ble de vraag. Ummisi zou een prooi, die hij ee maal bemachtigd had, niet zoo geakkelijk le laten. Nooit. Hoe langer ik over het geval n dacht, hoe eer ik mij overtuigd voelde, dat 1 voornemens was, in die schoone stad ei schoone koningin op den troon te plaatsen ; ( het sprak vanzelf, dat een man als hij z< strijden om haar bezit. Maar misschien was Ummisi wel weg. 1 als dat zoo was, dan lag hierin een dringen reden om dadelijk te handelen. Doch de Bosc jesmannen zelf waren niet weg. Het lag oi voor de hand, dat, nu Ummisi zijn grootst achat aan hun zorgon had toevertrouwd, : al het mogelijke zouden doen,dien weer in h macht te krijgen. Daartoe zouden zij al h list en hun krachten aanwenden, en met U: misi's too'rn in het vooruitzioht, zou|den s voor niets terugdeinzen. Misschien zouden zelfs de gewelven binnendringen. Wij spraken af, de anderen niet angstig maken. — Neen, Inkosi, fluisterde de oude Basoe Missie Marion is w,eer geheel de oude. ! lacht, zooals vroeger op de farm. Bewolk di dageraad niet te spoedig. — Maar die ontdekking, Stoffel! Zouden ' daar niets aan hebben 1 Stoffel haalde de schouders op. — Ik weet niet, zegde hij. Wij moeten 1 afwachten. Wij plaagden dus Charlie met zijn rat, schertsten over de Boschjesmannen, en grot weergalmde van ons lachen, terwijl met bezwaard gemoed het door Sanna gere> gemaakte ontbijt gebruikten. Zoodra onze maaltijd afgeloopen was, bra 3, ten wij Marion naar de grot van de kristall r, Die was, volgens haa,r, schooner dan een leis waarvan zij ooit gedroomd had, en Ch ef lie was in verrukking. Het druppelende wat q- de weelderige varens, de gekleurde kristall s- en Marion als koningin — dit ailes gaf s a- in overvloed voor zijn bewondering. Stoffel lij ik: hoorden Charlie lachen en babbelen ; c m vernamen wij de kalme stem van Marion. în trachtte de japon te herstellen, die zoo g< )u den had bij den val in den kuil. — Ik vrees dat er niets aan te doen is, hc in de ik haar zeggen. ïe —Inkosi, zegde Stoffel tegen mij, de Bos h- jesmannen hebben vandaag niets gebrachl jk — Dat dacht ik wel, was mijn antwoe jn Houden zij de wacht 1 sij — Er is niets van hen te bespeuren. Ik me m de dat het wel goed zou zijn als wij het v an als gewoonlijk aanstaken, en ons eten in n- open lucht gereedmaakten. Sanna en ik lie ;ij dus uit en in, als de andere dagen. Wij za zij niets maar de toevoer van levensmiddelen ' opgehouden. te — Waart gij niet bang voor de pijlen de Boschjesmannen? x>, — Neen, antwoordde hij minachtend. Boi 5ij jesmannen kunnen wel schieten, maar en Stoffel zouden zij niets hebben. Neen, ik nog meer gedaan, ging hij op triomfanteli, ivij toon voort. Inkosi, bij het aanbreken van de: da<g ben ik door de struiken naar den riviei oever gekropen. En de rivier is zoo laag, als I iet haar nooit gezien heb. Wij zouden er gemak kelijk overheen kunnen komen, Inkosi ! en De oude man was heelemaal opgewonder de Goed, zegde ik, als wij daar konden komer wij Breng wat fakkels, en help mij, die nieuw îd- grot te doorzoeken. Luister ! Marion zong een lied. Haar voile altstei sh- klonk door het gewelf, en Charlie floot ee sn. begeleiding. pa- De oude Basotoe schudde afkeurend he ar- hoofd. er, Dat moest zij niet doen, zegde hij. Zij zulle en, het buiten hooren, en dan weten zij, waar z tof is. en Ik begreep dat hij gelijk had, en wilde haï lan juist gaan waarschuwen. Opeens schrikten w Zij van een uitroep van Charlie. Toen verschee île- zijn gelaat voor de opening. — Oom Paul, fluisterde hij, zij bespiede •or- ons ! De Boschjesmannen bespieden ons. 1 zag twee gezichten, net zoo duidelijk als ch- als ik uw hoed zie. — Waar? vroeg ik. rd. — Boven in de zoldering, zegde hij. Zij k ken naar ons door een spleet. Ik weet zeke en- dat een van hen de oude Vogelverschrikk uur was. Ik zag zijn ringen. Zouden wij niet c de hen schieten ?. pen — Ja, ja, antwoordde ik haastig. Roep M jen rion, en bind de dekens bij elkander. Zij h; îvas ook niet moeten zingen. Nu weten zij waar J is. van Maiion was ontrust. —Wij moeten zoo spoedig mogelijk vluchte sch- zegde zij. Zouden wij het van nacht niet pr aan beeren ? heb — Wij moeten eerst een middel bedenki ken om te vluchten, antwoordde ik. De Boschjt i mannen zijn overal, Charlie, ik ga de grot doorzoeken, die gij ontdekt hebt. Maar wij zul-k len heel stil moeten wezen. - — Laat Charlie niet meegaan, zegde Marion. Hij brengt u stellig in moeilijkheden. Hij kan zich geen oogenblik stilhouden. — Wel, zie nu eens aan, riep de knaap, ik 6 ben immers zoo stil als een muis. Hij sprong van het eene been op het andere. — Charlie, zij hebben u zeker gisteren avond iets heel ergs gegeven, dat gij zoo onder den k indruk waart, meende ik. — Wel neen, zegde hij. Zij hebben mij niets Q anders gegeven dan een kalebas vol melk. De j; melk was zoet en koel, heel lekker. Ik had grooten dorst, en dronk ailes op. Oude moeder r Onzin zëgde, Zoet jongen ; zoet, kleine jon-;• gen. Toen werd ik moede en ging zitten. Toen n ik wakker werd, was ik hier! Zijt gij op het feest geweest. Mary? Hebt gij hem zien dan-u sen ? Ik had het voor geen koninkrijk willen k missen. Oom Paul, ik heb nog altijd Pharao _ zijn broek aan. Kijk maar, de vlekken van de kikvorschen zitten er nog op ! En die vest ! Naar de kleur te oordeelen, moet Jona ze nog j. geclregen hebben. Zeg, Mary, ik ga wel in die ^ grot ; dat is afgesproken. Oom, laat mij voor-jj. uitgaan. ip — Als gij uw mond niet houdt, gaat gij heelemaal niet mede, was mijn antwoord. a- — Zoo stil als een muisje, fluisterde hij. bd Hij rukte al aan de rotsen om het gat groo-lij ter te maken. Toen er wat steenen waren ge-z vallen, zoodat hij er een vlammend stuk houl in kon steken, schreeuwde hij bijna in verruk-n, king : o- — O, oom Paul, het is zoo groot als hier. ij kwamen allen om hem heen staan, en of în schoon wij hem plaagden met zijn overdrij-hj. ving, en zegden, Charlie zijn muizen zijn al i I tijd ratten, moesten wij erkennen, dat het een. tamolijk ruime grot scheen. — En gij kunt hier het eind niet eens zien, zegde hij, een paar steenen in de duisternis werpend. Wel, lieve hemel, ik hoor ze niet vallen ! Kijk, Mary, ik ben erin ! — Wacht even, zegde ik, hem bij den arm grijpende. Apen mogen nooit alleen uitgaan ! Hier Stofflel, (breng, 'uw kaarsen, en als gij lust hebt kunt gij medega-an. Nu, Charlie, als gij één geluid maakt, gaat gij terug. — Ga niet ver, verzocht Marion ; och, toe, ga niet ver. Ik ben doodsbenauwd totdat gij terugkomt. — Een klein eindje maar, liefste, zegde ik, dcoi de opening kruipend. Nu, ik zeg maar Chai lie, gij zijt een groot ontdekker ; gij komt vlak na Vasco de Gama ! Dit is geen grot, maai een gang. Doch de knaap had het druk met aile din-gon op te rapen, waarin hij belang stelde, en braciit ons allen in gevaar door zijn uitroe-pen. Hier vond hij een kleinen slagtand van een olifant, da-ar een schedel van een leeuw, of een lepeltje van de inboorlingen. Ailes was van ^ijn gading. Als hij te luidruchtig was, braeht ik hem met mijn voet tôt zwijgen. Ik stelde alleen belang in de richting van de gang. Zij werd langzamerhand smaller en liep nagenoeg rechtuit naar den oever van de rivier. Ongetwijfeld was de overstrooming ook hier doorgedrongen. Ailes was doornat ! langs de wanden zag men hoe hoog het water ge-staan had, en overal waren stukken hout en bosjes stroo Iblijven hangen. De bodem liep zeer steil naar beneden, en. was glibberig Stoffel ging vooruit met de fakkel en lette meer op zijn waardigheid dan op zijn veiligheid. Opeens gleed hij uit, bewoog krampacht-ig zijn fakkel, viel en bleef in het donker liggen. (Word* Yoortfez«t.j)

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes